ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracovaní osobných údajov

Poskytovanie mobilných online služieb ŠKODA Connect LITE

My, spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele B, spisová značka 332 (ďalej len „ŠKODA AUTO“), ako prevádzkovateľ týmto poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a právach, ktoré máte v súvislosti s týmto spracúvaním.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza v rámci tejto činnosti:
Poskytovanie mobilných online služieb ŠKODA Connect LITE

Poskytovanie mobilných online služieb ŠKODA Connect LITE

Účel spracúvania:
Poskytovanie mobilných online služieb ŠKODA Connect LITE

Popis účelu spracúvania:
Aplikácia ŠKODA Connect LITE vám prostredníctvom spojenia s vaším vozidlom, ktoré používa modul DataPlug, umožňuje využívať výhody funkcií inteligentného vozidla. Umožňuje analýzu vzorcov riadenia, zvýšenie efektívnosti pri jazde a kontrolu technického stavu vozidla a poskytuje mnohé ďalšie funkcie.
Vybrané funkcie aplikácie ŠKODA Connect LITE, ako sú Jazdy, Výzvy, Volanie asistenčnej služby, vybrané služby Servis a harmonogram a vybrané funkcie Podpory (podrobnejší opis funkciínájdete pod prepojením uvedeným nižšie), je možné používať bez prihlásenia. Ak služby používate bez prihlásenia, vaše osobné údaje nespracúvame a budú sa uchovávať len miestne vo vašom mobilnom zariadení, kým neodinštalujete aplikáciu.
Ak sa zaregistrujete v aplikácii ŠKODA Connect LITE, vaše osobné údaje použijeme pri spracovaní vašej registrácie a/alebo poskytovaní služieb aplikácie ŠKODA Connect LITE. Pri používaní funkcií, ktoré si vyžadujú prihlásenie, sa vaše osobné údaje budú prenášať na náš dátový server, na ktorom sa budú spracúvať a (v závislosti od konkrétnej služby) uchovávať na používateľskom účte ŠKODA ID. Aby ste sa mohli prihlásiť do aplikácie ŠKODA Connect LITE, potrebujete používateľský účet ŠKODA ID, ktorý vám poskytne spoločnosť ŠKODA AUTO.
Používanie funkcii aplikácie ŠKODA Connect LITE, ako sú Jazdy, Výzvy, Volanie asistenčnej služby, Servisní partneri, Monitorovanie paliva a Parkovacie miesto, si môže vyžiadať prenos geografických údajov. Geografické údaje v tejto súvislosti znamenajú údaje o mieste, na ktorom sa nachádza vaše mobilné zariadenie. Geografické údaje sa budú prenášať len vtedy, keď táto funkcia bola aktivovaná v aplikácii ŠKODA Connect LITE na základe vášho aktívneho povolenia.
Ak máte záujem o podrobný opis funkcií aplikácie ŠKODA Connect LITE, kliknite sem.

Právný základ spracúvania:
Údaje musíme spracovať, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu o poskytovaní mobilných on-line služieb ŠKODA Connect LITE alebo aby sme mohli poskytovať naše služby prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect LITE. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Ak nám údaje neposkytnete, nebudeme schopní uzavrieť s vami zmluvu ani vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby na základe už predtým uzavretej zmluvy. Bez spracúvania vašich osobných údajov, ako sa opisuje v tomto dokumente, vám nebudeme môcť poskytnúť mobilné on-line služby ŠKODA Connect LITE.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje
Kontaktné informácie
Technické informácie o produktu
Lokalizačné údaje

Obdobie spracúvania a archivácie:
Do odstránenia vášho účtu alebo 5 rokov od vašej poslednej aktivity, podľa toho, čo nastane skôr.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým môžeme poskytnúť osobné údaje:
Aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu, musíme preniesť vaše osobné údaje týmto kategóriám príjemcov:
poskytovatelia máp,
poskytovatelia asistenčnej služby,
správcovia IT.
Aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu, musíme preniesť vaše osobné údaje týmto kategóriám príjemcov: poskytovatelia máp, poskytovatelia asistenčnej služby, správcovia IT. Osobné údaje sa budú zdieľať s tretími stranami, ak to bude nutné na účely splnenia zmluvnej povinnosti, predovšetkým na poskytnutie služieb (napr. zobrazenie miesta, na ktorom sa vozidlo nachádza, s použitím služby Google Maps spoločnosti Google Inc.).
V rámci uvedených kategórií príjemcov bude vaše osobné údaje spracúvať tiež subjekt, ktorý je hostiteľom služby, a to spoločnosť Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemecko, zapísaná v registri spoločností na Obvodnom súde Brunswick pod č. HRB 100484, a spoločnosť Amazon Web Services EMEA SARL, podnikové ID: 352 2789 0057, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, a najmä súdom, Polícii Českej republiky a ďalším orgánom presadzovania práva, v nutnom rozsahu a v rámci stanovenom zákonom.

Zdroje osobných údajov:
Priamo od vás a z vozidla pripojeného k aplikácii ŠKODA Connect LITE, ktoré týmto komunikuje s dátovými servermi ŠKODA AUTO.

Prenos osobných údajov tretím stranám alebo nadnárodným organizáciám:
V rámci tohto spracúvania sa vaše osobné údaje môžu prenášať do ostatných spoločností skupiny ŠKODA AUTO, prípadne tiež ďalším príjemcom v tretích krajinách. Takýto prenos sa v danom prípade uskutoční na základe štandardných zmluvných doložiek, t. j. vzorovej zmluvy vydanej Európskou komisiou bez zmeny v texte, ako sa predpokladá v platných právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Aktuálne informácie nájdete na adrese: http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V priebehu tohto spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu na základe osobných údajov.

Ďalšie informácie:
Osobné údaje môžu byť archivované vo verejnom záujme a použité na vedecké, historické alebo štatistické výskumné účely. V riadne odôvodnených prípadoch sa osobné údaje tiež môžu spracúvať na účely riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností voči orgánom štátnej správy a monitorovania a priebežného hodnotenia právnych rizík.

Optimalizácia poskytovania mobilných on-line služieb ŠKODA Connect LITE

Účel spracúvania:
Optimalizácia poskytovania mobilných on-line služieb ŠKODA Connect LITE

Popis účelu spracúvania:
Aplikácia ŠKODA Connect LITE vám prostredníctvom spojenia s vaším vozidlom, ktoré používa modul DataPlug, umožňuje využívať výhody funkcií inteligentného vozidla. Na základe vášho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje na účely reklamy, prieskumu trhu alebo koncipovania aplikácie ŠKODA Connect LITE s orientáciou na potreby s použitím služby webovej analýzy Adobe Analytics, ktorá nám pomáha analyzovať váš prístup do aplikácie ŠKODA Connect LITE. Na účely tohto hodnotenia sa vo vašom mobilnom zariadení ukladajú súbory cookie. Používajú sa na získavanie informácií.
Priamy osobný odkaz na informácie uložené na serveroch Adobe je vylúčený, keďže program Adobe Analytics používa anonymizovanú adresu IP.
Svoj súhlas so získavaním a spracúvaním údajov spolu s používaním súborov cookie môžete odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to tak, že deaktivujete sledovanie programom Adobe v rámci Nastavení. Nie je možné odstrániť individuálne súbory cookie. Úplné odstránenie súborov cookie je zaručené len odinštalovaním aplikácie ŠKODA Connect LITE. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete vo všeobecných Zásadách používania súborov cookie.

Právný základ spracúvania:
Vaše osobné údaje sme oprávnení spracúvať na základe súhlasu, ktorý ste nám poskytli. Ak nám neposkytnete svoj súhlas, nebudeme vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje
Kontaktné informácie
Technické informácie o produktu
Lokalizačné údaje

Obdobie spracúvania a archivácie:
5 rokov alebo skôr v prípade odvolania skôr poskytnutého súhlasu.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým môžeme poskytnúť osobné údaje:
Aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu, musíme preniesť vaše osobné údaje týmto kategóriám príjemcov: Poskytovateľ (poskytovatelia) trhovej analýzy, a najmä spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“), na ktorej serveroch sa uchovávajú údaje získané prostredníctvom súborov cookie. Nie je možné vylúčiť prístup k týmto informáciám zo strany spoločnosti Adobe Systems Incorporated, ktorej vedenie sídli v USA.
Vaše osobné údaje bude spracúvať aj subjekt, ktorý je hostiteľom služby, a to spoločnosť Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemecko, zapísaná v registri spoločností na Obvodnom súde Brunswick pod č. HRB 100484, a spoločnosť Amazon Web Services EMEA SARL, podnikové ID: 352 2789 0057, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, a najmä súdom, Polícii Českej republiky a ďalším orgánom presadzovania práva, v nutnom rozsahu a v rámci stanovenom zákonom.

Zdroje osobných údajov:
Priamo od vás a z vozidla pripojeného k aplikácii ŠKODA Connect LITE, ktoré týmto komunikuje s dátovými servermi ŠKODA AUTO.

Prenos osobných údajov tretím stranám alebo nadnárodným organizáciám:
V rámci tohto spracúvania sa vaše osobné údaje môžu prenášať do ostatných spoločností skupiny ŠKODA AUTO, prípadne tiež ďalším príjemcom v tretích krajinách, t. j. v Spojených štátoch amerických. Takýto prenos sa v danom prípade uskutoční na základe štandardných zmluvných doložiek, t. j. vzorovej zmluvy vydanej Európskou komisiou bez zmeny v texte, ako sa predpokladá v platných právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Aktuálne informácie nájdete na adrese: http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V priebehu tohto spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu na základe osobných údajov.

Ďalšie informácie:
Osobné údaje môžu byť archivované vo verejnom záujme a použité na vedecké, historické alebo štatistické výskumné účely. V riadne odôvodnených prípadoch sa osobné údaje tiež môžu spracúvať na účely riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností voči orgánom štátnej správy a monitorovania a priebežného hodnotenia právnych rizík.