INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte tieto práva:

Prístup k spracúvaným osobným údajom.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

právo na opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov.

Výmaz osobných údajov v prípade ukončenia platnosti právneho základu na účel spracúvania alebo v prípade nezákonného spracúvania.

Obmedzenie spracúvania údajov.

Extrahovanie vašich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte pre svoju vlastnú potrebu alebo pre iného prevádzkovateľa.

Vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade presvedčenia, že sa jedná o nezákonné spracúvanie údajov.

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Spoločnosť ŠKODA AUTO môže v súvislosti s uplatňovaním uvedených práv vyžadovať uhradenie primeraných poplatkov slúžiacich na pokrytie administratívnych nákladov na vybavenie žiadosti v prípade, že je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná.

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov, využite tieto komunikačné kanály:

Telefon:

+420 800 600 000

Pošta:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Zodpovedná osoba

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete adresovať priamo zodpovednej osobe spoločnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podanie sťažnosti

V prípade, že nesúhlasíte s tým, akým spôsobom spoločnosť ŠKODA AUTO spracúva Vaše osobné údaje alebo s nimi nakladá, môžete podať sťažnosť zodpovednej osobe spoločnosti ŠKODA AUTO alebo dozornému orgánu.

Úrad pre ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/