Aplikácia ŠKODA Connect LITE

Služby

Funkcie

Služby bez prihlásenia
Pri používaní služieb tejto aplikácie, ktoré si nevyžadujú prihlásenie, sa vaše údaje budú ukladať len miestne vo vašom mobilnom zariadení. Ak si poskytovanie služieb bude vyžadovať spracúvanie iných údajov, uvádzame uch v časti Individuálne služby bez prihlásenia.

Služby s prihlásením
Pri používaní služieb, ktoré si vyžadujú prihlásenie, sa údaje budú prenášať na náš dátový server, na ktorom sa budú spracúvať a (v závislosti od dotknutej služby) uchovávať na používateľskom účte ŠKODA.

A. Individuálne služby bez prihlásenia

Individuálne služby, ktoré si nevyžadujú prihlásenie, sú opísané nižšie.

I. Jazdy

Po nadviazaní spojenia medzi aplikáciou ŠKODA Connect LITE a modulom DataPlug aplikácia ŠKODA Connect LITE prenesie geografické údaje na zaznamenanie údajov o jazde a uloží ich miestne vo vašom mobilnom zariadení. Zaznamenáva sa plánovanie trasy, dátum, čas, najazdené míle, trvanie, čas jazdy, čas státia, priemerná rýchlosť, maximálna rýchlosť, približná cena paliva (odvodená od služby Monitorovanie paliva) a informácie o úspornej jazde. Používajú sa tu parametre čas začiatku a čas konca, otáčky motora, zrýchlenie a správanie sa pri brzdení, rýchlosť a teplota chladiacej kvapaliny na klasifikáciu štýlu jazdy ako „efektívny“ alebo „neefektívny“ a odmeňujú sa príslušnými bodmi. Jazdu môžete tiež označiť ako súkromnú, služobnú alebo ako cestu do zamestnania. Keď jazda skončí, zobrazíte jazdy, vyexportujete ich ako súbor vo formáte PDF pomocou funkcie Exportovať alebo ich odstránite. Ak jazdy neodstránite, zostanú uložené v mobilnom zariadení, kým neodinštalujete aplikáciu ŠKODA Connect LITE.

Prenos geografických údajov pre túto službu je možné kedykoľvek aktivovať a deaktivovať v nastaveniach aplikácie ŠKODA Connect LITE a v nastaveniach mobilného zariadenia.

II. Výzvy

Funkcia Výzvy umožňuje zbierať ďalšie body okrem bodov za efektívny štýl jazdy s cieľom rýchlejšie získať zvýšenie štatútu. Sami sa rozhodnete, ktoré z aktívnych výzev si chcete vybrať. Zároveň môžete aktivovať až tri výzvy z rôznych kategórií. Kedykoľvek môžete zobraziť úlohy, ktoré musíte splniť, a zrušiť výzvu. Niektoré výzvy umožňujú po úspešnom splnení aktiváciu ďalších, nových výzev. Okrem toho je k dispozícii obmedzený počet (skrytých) výzev, ktoré nemusíte aktivovať samostatne. Sú zamýšľané ako prekvapenie po splnení príslušných parametrov.

Maximálny rozsah parametrov použitých na vymedzenie úspešného splnenia jednotlivých výzev v rôznych kombináciách zahŕňa: efektívny štýl jazdy, vzdialenosť, rýchlosť, zrýchlenie a správanie sa pri brzdení, teplota chladiacej kvapaliny, časové obdobie, cieľ cesty, otáčky motora, rozdiely v nadmorskej výške, počet jázd a informácie monitorovania paliva o doplnení paliva. Úspešne splnená výzva zostane uložená v mobilnom zariadení, kým neodinštalujete aplikáciu ŠKODA Connect LITE.

Prenos geografických údajov pre túto službu je možné kedykoľvek aktivovať a deaktivovať v nastaveniach aplikácie ŠKODA Connect LITE a v nastaveniach mobilného zariadenia.

III. Volanie asistenčnej služby

V núdzových situáciách môže používateľ priamo zatelefonovať na tieto telefónne čísla v aplikácii ŠKODA Connect LITE:

 • Pomoc na cestách
 • Zákaznícky servis

Aplikácia tiež umožňuje zdieľanie miesta s ostatnými, napríklad prostredníctvom textovej správy alebo e-mailu.

Údaje o mieste je možné prenášať len vtedy, keď mobilné zariadenie dokáže identifikovať platné miesto a ak ste v nastaveniach mobilného zariadenia aktivovali prenos geografických údajov v rámci aplikácie ŠKODA Connect LITE. Keď používateľ vytočí telefónne číslo, nadviaže sa hlasové spojenie. V rámci telefonického hovoru sa bude prenášať len vaše telefónne číslo.

Prenos geografických údajov pre túto službu je možné kedykoľvek aktivovať a deaktivovať v nastaveniach aplikácie ŠKODA Connect LITE a v nastaveniach mobilného zariadenia.

IV. Servis a harmonogram

Možnosť Servis a harmonogram poskytuje prehľad servisných partnerov spoločnosti ŠKODA. Vyberiete si autorizovaného servisného partnera ako svojho obľúbeného. Okrem toho môžete zobraziť kontaktné údaje a vzdialenosť k servisnému partnerovi, iniciovať telefonický hovor z aplikácie ŠKODA Connect LITE a použiť navigačný softvér v mobilnom zariadení, ktorý vás nasmeruje k servisnému partnerovi. Servisnému partnerovi sa automaticky neprenášajú žiadne údaje.

Prenos geografických údajov je nutný, aby bolo možné zobrazenie servisných partnerov v blízkosti miesta, na ktorom sa práve nachádzate. Prenos geografických údajov v rámci tejto služby môžete kedykoľvek aktivovať a deaktivovať v nastaveniach mobilného zariadenia.

V. Podpora

Ak potrebujete pomoc, môžete kontaktovať Podporu aplikácie ŠKODA Connect e-mailom alebo telefonicky. Ak si vyberiete e-mail, do vašej e-mailovej aplikácie sa budú prenášať tieto údaje ako vopred sformulovaný text, pod podmienkou, že je uložený v aplikácii ŠKODA Connect LITE:

 • Krajina a nájomca
 • Identifikačné číslo vozidla
 • Model smartfónu
 • Názov kódu smartfónu (len pre zariadenia Android)
 • Systém a verzia smartfónu
 • Verzia aplikácie
 • Sériové číslo modulu DataPlug
 • Firmvér modulu DataPlug
 • Tabuľka mapovania verzie modulu DataPlug

To pomôže podpore aplikácie ŠKODA Connect LITE poskytnúť optimálnu pomoc pri vašej žiadosti a pri odstraňovaní poruchy. Vopred sformulovaný text v e-mailovej aplikácii môžete pred odoslaním upraviť, takže sa rozhodnete, ktoré údaje sprístupníte podpore aplikácie ŠKODA Connect LITE. Ak na kontaktovanie využijete e-mail, okrem vyššie uvedených údajov dostaneme tiež e-mailovú adresu, z ktorej ste nás kontaktovali.

Keď používateľ vytočí možnosť Volať podporu, nadviaže sa hlasové spojenie. V rámci telefonického hovoru sa bude prenášať len vaše telefónne číslo.

B. Individuálne služby s prihlásením

Individuálne služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie, sú opísané nižšie.

I. Moja ŠKODA

Ak je aplikácia ŠKODA Connect LITE spojená s vaším vozidlom, automaticky sa nastaví nový profil vozidla a aktivuje pre spárované vozidlo na základe identifikačného čísla vozidla (VIN). Keď budete neskôr chcieť pripojiť k aplikácii ŠKODA Connect LITE ďalšie vozidlo, vytvorí sa preň a aktivuje ďalší profil vozidla. Funkcia Moja ŠKODA napríklad zobrazuje názov vozidla, dátum prvej registrácie, evidenčné číslo vozidla, dátum najbližšej generálnej technickej kontroly (stanovený vami) a napätie batérie. Okrem toho sa zobrazujú tieto údaje: model vozidla (odčítaný z VIN), aktuálna hladina paliva, stav tachometra vozidla a s vaším súhlasom ďalšie podrobnosti o vozidle, ako je model, rok modelu, farba karosérie, farba interiéru na základe porovnania VIN s databázou ŠKODA. Používateľ môže pri vozidle uložiť aj informácie o pneumatikách (ďalšie informácie sú uvedené v časti Pneumatiky).

Ak je dátum najbližšieho objednania do servisu v období nasledujúcich 30 dní alebo 1 500 kilometrov, zobrazí sa pripomenutie najbližšieho objednania do servisu. Celý obsah aplikácie ŠKODA Connect LITE sa zakladá na momentálne aktívnom profile vozidla.

II. Servis a harmonogram

Funkcia Servis a harmonogram poskytuje prehľad servisných partnerov spoločnosti ŠKODA a umožňuje miestne, v smartfóne, spravovať dohodnuté a vykonané návštevy servisu.

Funkcia Servis a harmonogram umožňuje posielať žiadosti o objednanie do servisu na účel, ktorý si vyberiete, u vášho vybraného servisného partnera. Keď vám vybraný servisný partner oznámi objednanie do servisu, prostredníctvom funkcie Servis a harmonogram môžete toto objednanie manuálne zapísať do príslušnej žiadosti. Upozorňujeme, že objednanie do servisu nebude nikdy potvrdené prostredníctvom aplikácie ŠKODA Connect LITE. Objednanie do servisu, ktoré ste zadali, nebude prenesené spoločnosti ŠKODA AUTO. Prípadné zmeny, ktoré urobíte, alebo odstránenie manuálne zadaného objednania do servisu v aplikácii ŠKODA Connect LITE sa neprenesie vášmu uprednostňovanému servisnému partnerovi.

Ak je dátum objednania do servisu v minulosti, môžete k nemu pridať snímky, napríklad faktúru. Aplikácia okrem toho môže (s vaším súhlasom) vykonať zápis do kalendára vo vašom mobilnom zariadení. Okrem toho si môžete vybrať servisného partnera ako svojho obľúbeného, zobraziť kontaktné údaje a vzdialenosť k servisnému partnerovi, iniciovať telefonický hovor z aplikácie ŠKODA Connect LITE a používať navigačný softvér v mobilnom zariadení, ktorý vás privedie k servisnému partnerovi. Servisnému partnerovi sa automaticky neprenášajú žiadne údaje o vašom výbere uprednostňovaného partnera.

Ak zápisy neodstránite, zostanú uložené v mobilnom zariadení, kým neodinštalujete aplikáciu ŠKODA Connect LITE.

Prenos geografických údajov je nutný, aby bolo možné zobrazenie servisných partnerov v blízkosti miesta, na ktorom sa práve nachádzate. Prenos geografických údajov v rámci tejto služby môžete kedykoľvek aktivovať a deaktivovať v nastaveniach mobilného zariadenia.

III. Žiadosť o objednanie do servisu

Ak je na základe žltých varovaní a chybových hlásení určených aplikáciou ŠKODA Connect LITE alebo servisných intervalov na účely kontroly alebo výmeny oleja zadaná požiadavka na servis, môžete si vyžiadať individuálny návrh objednania do servisu od svojho uprednostňovaného partnera ŠKODA uloženého v položke ponuky Servis a harmonogram. Na tento účel máte nasledujúce možnosti:

1. Automatická žiadosť o objednanie do servisu: Ak súhlasíte s automatickou žiadosťou o objednanie do servisu na účel kontroly a/alebo výmeny oleja, potrebné údaje o vozidle a zákazníkovi sa automaticky prenesú vášmu uprednostňovanému servisnému partnerovi (t. j. bez ručného zásahu), keď je identifikovaná vybraná servisná požiadavka. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti.

2. Manuálna žiadosť o objednanie do servisu: Ak ste v nastavení aplikácie ŠKODA Connect LITE neposkytli svoj súhlas s automatickou žiadosťou o objednanie do servisu na účely kontroly a/alebo výmeny oleja a ak sa zobrazí žlté varovanie alebo chybové hlásenie, prípadne je identifikovaná požiadavka na servis (kontrola/výmena oleja), môžete vysloviť svoj súhlas so zaslaním žiadosti o objednanie do servisu, konkrétne pre dané žlté varovanie, chybové hlásenie a/alebo požiadavku na servis na účely kontroly/výmeny oleja. Potrebné údaje o vozidle a zákazníkovi sa následne prenesú uprednostňovanému servisnému partnerovi ŠKODA.

V oboch prípadoch sa prostredníctvom servera Volkswagen AG prenášajú uprednostňovanému servisnému partnerovi ŠKODA tieto údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla
 • Popis
 • Stav tachometra
 • Značka/Model/Rok modelu
 • Kód motora
 • Prenosový kód
 • Interval údržby – servis na účely kontroly
 • Interval údržby – servis na účely výmeny oleja
 • Podoba adresy
 • Titul
 • Krstné meno/Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Ak je požiadavka na servis identifikovaná na základe červeného varovania určeného aplikáciou ŠKODA Connect LITE, máte možnosť zavolať službu Pomoc na cestách.

V záujme koordinácie a optimalizácie tejto služby bude servisný partner oznamovať informácie na účely spracovania objednania a osobné údaje uvedené vyššie spoločnosti ŠKODA AUTO a oficiálnemu miestnemu dovozcovi/národnej organizácii. Dovozcu/národnú organizáciu so sídlom vo vašej krajine nájdete pod týmto prepojením: http://www.skoda-auto.com/company/importers

Ak nesúhlasíte s prenosom vašich údajov, žiadosť o objednanie do servisu nebude k dispozícii a servisnému partnerovi sa neprenesú žiadne údaje.

 

IV. Štatistiky

Služba Štatistiky štatisticky hodnotí parametre, ktoré boli pre vás vybrané, napr. najazdené kilometre, najazdený čas alebo priemerný efektívny štýl jazdy. Na tento účel sa napríklad zaznamenáva dátum a čas, odpočet tachometra a rýchlosť. Tieto štatistiky je možné zobraziť pre rôzne časové intervaly (deň, týždeň, mesiac, rok). Hodnotenie je obmedzené na údaje uvedené vo funkciách Jazdy, Monitorovanie paliva a Výzvy.

V. Monitorovanie paliva

V mnohých modeloch vozidiel funkcia Monitorovanie paliva automaticky identifikuje zastávku na doplnenie paliva, len čo sa úroveň paliva zvýši aspoň o 10 litrov (ak sa doplnenie paliva automaticky neidentifikuje, môžete ho zadať ručne). Táto funkcia umožňuje nastaviť a uložiť prehľad zastávok na doplnenie paliva, nákladov a počtu najazdených kilometrov. Keď sa aplikácia ŠKODA Connect LITE spojí s modulom DataPlug, zistí sa približná hodnota počtu litrov pridaného paliva. Túto hodnotu môžete kedykoľvek manuálne upraviť. Keď sa automaticky identifikuje zastávka na doplnenie paliva, identifikuje sa miesto, na ktorom ste palivo doplnili, s použitím geografickej polohy vášho mobilného zariadenia a automaticky sa uloží v Monitorovaní paliva. Údaje o mieste je možné prenášať len vtedy, keď mobilné zariadenie dokáže identifikovať platné miesto a ak ste v nastaveniach mobilného zariadenia aktivovali prenos geografických údajov v rámci aplikácie ŠKODA Connect LITE. Ak je zastávka na doplnenie paliva zadaná manuálne, adresu môžete uložiť sami.

Ak hladina paliva vo vozidle klesne pod limit 10 litrov a 5 litrov, v aplikácii ŠKODA Connect LITE v možnosti Novinky sa zobrazí výzva na doplnenie paliva vo vozidle. Okrem toho si môžete nechať zobraziť správu v ľubovoľnom kompatibilnom mobilnom zariadení pri vymedzených limitoch, a to aktiváciou správ v položke ponuky Nastavenia.

Ak zastávky na doplnenie paliva neodstránite, zostanú uložené v mobilnom zariadení, kým neodinštalujete aplikáciu ŠKODA Connect LITE.

Prenos geografických údajov pre túto službu je možné kedykoľvek aktivovať a deaktivovať v nastaveniach aplikácie ŠKODA Connect LITE a v nastaveniach mobilného zariadenia.

VI. Parkovacie miesto

Možnosť Parkovacie miesto uloží posledné známe miesto, na ktorom sa vozidlo nachádza, v aplikácii ŠKODA Connect LITE a zobrazí ho na mape vrátane času, kedy ste ho zaparkovali a dĺžky parkovania. Táto funkcia umožňuje nájsť cestu k parkovaciemu miestu alebo poslať informácie o mieste, na ktorom je vozidlo zaparkované inej osobe, napríklad vo forme textovej správy alebo e-mailu. Na určenie parkovacieho miesta vozidla sa v aplikácii ŠKODA Connect LITE uloží geografická poloha mobilného zariadenia ihneď po prerušení spojenia medzi vozidlom a aplikáciou po jazde. Identifikované parkovacie miesto sa potom zobrazí v mapách služby Google Maps.

Prenos geografických údajov v rámci tejto služby môžete kedykoľvek aktivovať a deaktivovať v nastaveniach mobilného zariadenia.

Ak posledné identifikované parkovacie miesto neodstránite, zostane uložené v mobilnom zariadení, kým neodinštalujete aplikáciu ŠKODA Connect LITE.

VII. Pneumatiky

Služba Pneumatiky ponúka možnosť zadať relevantné informácie o vybraných používaných pneumatikách (zimné/letné/severské/univerzálne pneumatiky), napríklad aký je výrobca pneumatík, počet najazdených kilometrov, dátum výroby alebo dátum plánovanej výmeny pneumatík a súvisiaca pripomienka. Okrem toho je možné požiadať o príslušnú individuálnu objednávku do servisu u vybraného servisného partnera spoločnosti Volkswagen na účely výmeny pneumatík alebo nákup nových (podrobnosti o prenášaných údajoch pozri časť Žiadosť o objednanie do servisu).

Ak ste aktivovali oznámenia, zobrazí sa pripomienka dohodnutého objednania do servisu na výmenu pneumatík, ktoré bolo zadané do aplikácie ŠKODA Connect LITE.

VIII. Zálohovanie a obnova údajov

Služba Zálohovanie a obnova údajov chráni pred stratou údajov a napríklad umožňuje preniesť údaje do nového mobilného zariadenia v prípade straty alebo výmeny starého zariadenia. Vďaka tejto službe je dokonca možné vymeniť operačné systémy iOS a Android.

Na tento účel sa na serveri Volkswagen AG vytvorí záložná kópia („záloha údajov“) údajov uložených v aplikácii ŠKODA Connect LITE pre tieto služby:

 • Jazdy
 • Výzvy
 • Servisný partner
 • Servis a harmonogram
 • Moja ŠKODA
 • Štatistiky
 • Monitorovanie paliva
 • Parkovacie miesto
 • Pneumatiky

Na server Volkswagen AG sa na rovnaký účel prenesú aj nastavenia aplikácie ŠKODA Connect LITE.

Záložnú kópiu na serveri Volkswagen AG je možné odstrániť prostredníctvom možnosti Zálohovanie údajov a Ďalšie možnosti v nastaveniach.

S cieľom minimalizovať využitý objem mobilných údajov sa veľké objemy údajov (> približne 100 kB) budú prenášať len prostredníctvom existujúceho pripojenia Wi-Fi. Záložná kópia sa vytvorí aspoň raz za deň. V záujme zaručenia bezpečnosti údajov je aplikáciu ŠKODA Connect LITE možné použiť len s jedným používateľským účtom ŠKODA ID a vždy len na jednom zariadení.

IX. Podpora

Ak potrebujete pomoc, môžete kontaktovať Podporu ŠKODA Connect LITE Support formou žiadosti o podporu alebo telefonicky. Ak vyberiete možnosť Poslať žiadosť o podporu, Podpore aplikácie ŠKODA Connect LITE budú k dispozícii tieto údaje na účely poskytnutia optimálnej podpory pri odstránení chyby, pod podmienkou, že sú uložené v aplikácii ŠKODA Connect LITE:

 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Krajina a nájomca
 • Model
 • Identifikačné číslo vozidla
 • Model smartfónu
 • Názov kódu smartfónu (len pre zariadenia Android)
 • Systém a verzia smartfónu
 • Verzia aplikácie
 • Sériové číslo modulu DataPlug
 • Firmvér modulu DataPlug
 • Tabuľka mapovania verzie modulu DataPlug
 • Opis poruchy (ak pole vyplnil používateľ)

Keď používateľ vytočí možnosť Volať podporu, nadviaže sa hlasové spojenie. V rámci telefonického hovoru sa bude prenášať len vaše telefónne číslo.

X. Nezávislé kúrenie (Digades GmbH/dfreeeze)

Službu Nezávislé kúrenie ponúka spoločnosť Digades GmbH, Äußere Weberstraße 20, 02763 Zittau, Nemecko. Na túto službu sa vzťahujú ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Digades GmbH/dfreeeze. Ďalšie údaje o spracúvaní údajov a podmienkach používania nájdete v Podmienkach používania.

Po vytvorení používateľského účtu u spoločnosti Digades GmbH sa môžete prihlásiť v aplikácii Volkswagen Connect a skontrolovať nezávislé kúrenie s použitím prístupových údajov pre používateľský účet dfreeeze. Vaše prístupové údaje budú uložené len miestne vo vašom mobilnom zariadení a nebudú prenesené spoločnosti Volkswagen AG.

Príkazy na ovládanie nezávislého kúrenia budú prenesené priamo z vášho mobilného zariadenia na dátový server spoločnosti Digades GmbH, ktorý následne postúpi príkaz modulu dfreeeze nainštalovanému vo vozidle.

Spoločnosť Volkswagen AG nebude ďalej zasielať žiadne osobné údaje spracované v priebehu používania aplikácie ŠKODA Connect LITE alebo ŠKODA ID spoločnosti Digades GmbH.

C. Ostatné

Aplikácia ŠKODA Connect LITE posiela vybrané oznámenia do mobilného zariadenia používateľa (na obrazovke zámky) prostredníctvom integrovaných informácií aplikácie o novom štatúte alebo iné informácie. Výber oznámení je možné spravovať v nastaveniach aplikácie.

Oznámenia je možné kedykoľvek aktivovať a deaktivovať v nastaveniach mobilného zariadenia používateľa.