POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Świadczenie mobilnych usług sieciowych ŠKODA Connect LITE

Za pomocą niniejszego dokumentu, działając jako administrator danych osobowych, spółka ŠKODA AUTO a.s., t. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10 Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w sekcji B akt nr 332 (dalej zwana „ŠKODA AUTO”) przedstawia informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz Państwa prawach z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach następującej czynności:
Świadczenie mobilnych usług sieciowych ŠKODA Connect LITE

Świadczenie mobilnych usług sieciowych ŠKODA Connect LITE

Cel przetwarzania:
Świadczenie mobilnych usług sieciowych ŠKODA Connect LITE

Opis celu przetwarzania:
Dzięki połączeniu z pojazdem za pomocą modułu DataPlug aplikacja ŠKODA Connect LITE umożliwia korzystanie z funkcji inteligentnego samochodu. Pozwala to na analizowanie schematów jazdy, zwiększenie wydajności jazdy, kontrolę stanu technicznego pojazdu oraz korzystanie z wielu innych funkcji.
Z wybranych funkcji aplikacji ŠKODA Connect LITE, np. Trips (podróże), Challenges (wyzwania), Assistance call (wzywanie pomocy), niektóre funkcje w ramach opcji Service (serwisowanie) i Schedule (planowanie), niektóre funkcje Support (wsparcie) (więcej informacji na temat tych funkcji znajduje się w linku poniżej), można korzystać bez konieczności logowania. W przypadku korzystania z usług bez logowania nie przetwarzamy danych osobowych i są one przechowywane wyłącznie lokalnie na urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu odinstalowania aplikacji.
Po zarejestrowaniu się użytkownika w aplikacji ŠKODA Connect LITE korzystamy z jego danych osobowych w celu przetwarzania rejestracji i/lub świadczenia usług w ramach aplikacji ŠKODA Connect LITE. Podczas korzystania z funkcji bez logowania dane osobowe użytkownika są przekazywane na nasz serwer danych i przetwarzane oraz – w zależności od usługi – przechowywane na koncie użytkownika ŠKODA. Do zarejestrowania się w aplikacji ŠKODA Connect LITE potrzebne jest konto użytkownika ŠKODA zapewniane przez firmę ŠKODA AUTO.
Do korzystania z funkcji aplikacji ŠKODA Connect LITE, takich jak Trips (podróże), Challenges (wyzwania), Assistance call (wzywanie pomocy), Service Partners (partnerzy serwisowi), Fuel Monitor (monitorowanie paliwa) i Parking Space (miejsce do parkowania), może być wymagane przekazanie geodanych. W tym kontekście geodane oznaczają informacje określające lokalizację urządzenia mobilnego. Geodane są przekazywane wyłącznie po uruchomieniu tej funkcji w aplikacji ŠKODA Connect LITE, do czego wymagana jest aktywna zgoda użytkownika.
Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji aplikacji ŠKODA Connect LITE, wystarczy kliknąć tutaj.

Podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie mobilnych usług sieciowych ŠKODA Connect LITE lub świadczenie usług w ramach aplikacji ŠKODA Connect LITE. Dostarczenie danych osobowych stanowi zobowiązanie umowne, a ich niedostarczenie może uniemożliwić nam zawarcie umowy z użytkownikiem lub dostarczenie usług bądź wywiązanie się z zobowiązań wynikających z już zawartej umowy. Zgodnie z niniejszym opisem bez możliwości przetwarzania danych osobowych użytkownika nie bylibyśmy w stanie świadczyć mobilnych usług sieciowych ŠKODA Connect LITE.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Informacje techniczne o produkcie
Dane dotyczące lokalizacji

Okres przetwarzania i archiwizacji:
Do momentu usunięcia konta lub 5 lat po ostatniej aktywności w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Aby umożliwić świadczenie użytkownikowi wymaganych usług, możemy przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
Dostawca (dostawcy) map
Dostawca (dostawcy) pomocy
Administrator (administratorzy) IT
Dane osobowe są udostępniane stronom trzecim, jeśli jest to konieczne w celu spełnienia zobowiązań umownych, w szczególności do świadczenia usług (np. wyświetlanie lokalizacji samochodu za pomocą usługi Google Maps od firmy Google Inc.).
Dane osobowe użytkownika są również przetwarzane w zakresie wyżej wspomnianych kategorii odbiorców przez hosta usługi, czyli koncern Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy, wpisany do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brunszwiku pod numerem HRB 100484, oraz firmę Amazon Web Services EMEA SARL, numer identyfikacyjny: 352 2789 0057, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów władzy, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo.

Źródło danych osobowych:
Bezpośrednio od użytkownika i z samochodu połączonego z aplikacją ŠKODA Connect LITE, która jednocześnie komunikuje się z serwerami danych firmy ŠKODA AUTO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W ramach przetwarzania dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy ŠKODA AUTO. Możliwe jest również ich przekazywanie innym odbiorcom w krajach trzecich. Wspomniane przekazywanie danych opiera się na standardowych klauzulach umownych, tj. wzorze umowy wydanym przez Komisję Europejską, bez zmian w jego treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w sprawie ochrony danych osobowych. Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:
W ramach przetwarzania danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie takich danych.

Pozostałe informacje
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby rozwiązywania kwestii prawnych, włącznie z wykonywaniem zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Optymalizacja korzystania z mobilnych usług sieciowych ŠKODA Connect LITE

Cel przetwarzania:
Optymalizacja korzystania z mobilnych usług sieciowych ŠKODA Connect LITE

Opis celu przetwarzania:
Dzięki połączeniu z pojazdem za pomocą modułu DataPlug aplikacja ŠKODA Connect LITE umożliwia korzystanie z funkcji inteligentnego samochodu. Na podstawie zgody możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach reklamowych, jak również do badań marketingowych lub projektowania aplikacji ŠKODA Connect LITE w oparciu o potrzeby użytkownika. Odbywa się to za pomocą usługi analizy stron internetowych Adobe Analytics, która pozwala nam analizować dostęp użytkownika do aplikacji ŠKODA Connect LITE. Aby umożliwić wspomnianą ocenę, w urządzeniu mobilnym przechowywane są pliki cookies. Służą one do gromadzenia informacji.
Bezpośrednie odniesienie osobowe do informacji przechowywanych na serwerach Adobe jest niemożliwe, ponieważ usługa Adobe Analytics używa zanonimizowanych adresów IP.
W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych, w tym używanie plików cookies. Aby to wykonać, należy zdezaktywować śledzenie przez usługę Adobe w „Ustawieniach”. Nie ma możliwości usunięcia pojedynczych plików cookies. Aby zagwarantować całkowite usunięcie plików, należy odinstalować aplikację ŠKODA Connect LITE. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w ogólnej Polityce prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania:
Mamy prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o udzieloną nam przez Państwa zgodę. Nie będziemy przetwarzać danych osobowych w tym celu, jeżeli użytkownik nie udzieli nam na to zgody.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Informacje techniczne o produkcie
Dane dotyczące lokalizacji

Okres przetwarzania i archiwizacji:
5 lat lub mniej w przypadku cofnięcia udzielonej zgody.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Aby umożliwić świadczenie użytkownikowi wymaganych usług, możemy przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
Dostawca (dostawcy) usług analizy rynku, w szczególności firma Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”), których serwery przechowują dane zgromadzone za pomocą plików cookies. Nie ma możliwości eliminacji dostępu do tych informacji przez firmę Adobe Systems Software, której siedziba znajduje się w USA.
Dane osobowe użytkownika są również przetwarzane przez hosta usługi, czyli koncern Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy, wpisany do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brunszwiku pod numerem HRB 100484, oraz firmę Amazon Web Services EMEA SARL, numer identyfikacyjny: 352 2789 0057, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów władzy, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo.

Źródło danych osobowych:
Bezpośrednio od użytkownika i z samochodu połączonego z aplikacją ŠKODA Connect LITE, która jednocześnie komunikuje się z serwerami danych firmy ŠKODA AUTO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W ramach przetwarzania dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy ŠKODA AUTO. Możliwe jest również ich przekazywanie innym odbiorcom w krajach trzecich, np. w USA. Wspomniane przekazywanie danych opiera się na standardowych klauzulach umownych, tj. wzorze umowy wydanym przez Komisję Europejską, bez zmian w jego treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w sprawie ochrony danych osobowych. Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:
W ramach przetwarzania danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie takich danych.

Pozostałe informacje
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby rozwiązywania kwestii prawnych, włącznie z wykonywaniem zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.