INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jakie są Twoje prawa?

W ramach przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sprostowanie nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

Usunięcie danych osobowych w przypadku wygaśnięcia podstawy prawnej celu lub w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem.

Ograniczenie przetwarzania danych.

Wyciąg z Państwa danymi osobowymi w formacie nadającym się do odczytu maszynowego do wglądu własnego lub innego administratora.

Możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Prawo do nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak możesz skorzystać z przysługujących Ci praw?

W związku ze skorzystaniem z Państwa praw, ŠKODA AUTO może pobrać uzasadnioną opłatę uwzględniającą koszty administracyjne przetwarzania, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, są wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne.

W przypadku pytań związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych należy korzystać z następujących kanałów komunikacji:

Elektronicznie:

Przez stronę internetową: 
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Drogą elektroniczną:
DPOffice@skoda-auto.cz
(w języku angielskim lub czeskim)

Drogą pocztową:

ŠKODA AUTO a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic
(w języku angielskim lub czeskim)

W innych językach

Za pośrednictwem Twojego importera ŠKODY. Aby uzyskać dane kontaktowe, kliknij na poniższy link.
http://www.skoda-auto.com/company/importers

Inspektor ochrony danych osobowych (IDO)

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Złożenie skargi

W przypadku, gdy nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki ŠKODA AUTO przetwarza lub obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi, możesz złożyć skargę do inspektora ochrony danych osobowych (IOD) ŠKODA AUTO lub organu nadzorczego w celu ochrony swoich praw.

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/