Information om hantering av personuppgifter

Prestanda för marknadsföringsaktiviteter

Genom detta dokument tillhandahåller vi – företaget ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01 , Mladá Boleslav, identifikationsnummer: 00177041, registrerad i företagsregistret vid den kommunala domstolen i Prag under sektion B, aktnr 332, (hädanefter kallad ”företaget Škoda Auto”) – tillhandahåller information om hantering av personuppgifter samt dina rättigheter i samband med denna behandling.

I detta dokument beskrivs de marknadsföringsaktiviteter som du kan samtycka till. Du bestämmer själv för vilka ändamål du ger ditt samtycke, men de olika delarna av detta dokument gäller för dig i enlighet med detta. Detta dokument beskriver samtycken till:

Kommunikation av produkt- och tjänsteerbjudanden från Škoda Auto

Syftet med hanteringen:

Kommunikation av produkt- och tjänsteerbjudanden från Škoda Auto, inklusive information om evenemang, tävlingar och nyheter.

Beskrivning av syftet med hanteringen:

Dina personuppgifter används till att informera dig om Škoda Autos produkter och tjänster, evenemang, tävlingar, abonnemang på nyheter, annonser, distribution av kataloger eller festliga hälsningar. Vi kan även använda en del av dina personuppgifter för inriktning av ovan nämnda kommunikation, i synnerhet genom att erbjuda dig våra tjänster baserat på information om din användning av våra produkter och tjänster.

Rättslig grund för hanteringen:

Vi har behörighet att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du inte har gett oss ditt samtycke, kommer vi inte att behandla dina personuppgifter av samma anledning.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar:

Identifieringsuppgifter som t ex namn och efternamn.
Kontaktuppgifter, t ex telefonnummer eller e-postadress.
Användningsdata för produkter och tjänster som inkluderar:

 • Beskrivande data om din önskade återförsäljare
 • Teknisk information om produkten såsom VIN-nummer, registreringsnummer, information om hur objektet (t ex bil) används, information om underhåll och servicebesök.

Bearbetnings- och arkiveringsperiod:

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för detta ändamål i 5 år efter det att samtycket har lämnats; därefter kommer vi att arkivera ditt samtycke i ytterligare 5 år.

Kategorier för mottagare till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifter:

Vi kan anlita följande personuppgiftsbiträden som kommer att behandla dina personuppgifter för vår räkning och baserat på våra instruktioner:

 • Marknadsföringsbyråer
 • Arrangörer av evenemang
 • Media
 • Importörer
 • Medlemmar av distributionsnätverket
 • Serveroperatörer
 • Förvaltningsbyråer

På begäran kan dina personuppgifter lämnas till offentliga myndigheter, framför allt till domstolar, Tjeckiska republikens polis och andra brottsbekämpande organ i den utsträckning som krävs och inom lagens gränser.

Källan till personuppgifterna:

Vi får personuppgifterna direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje land eller överstatliga organisationer:

Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför Europeiska unionen (”EU”) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), om du ger oss ditt uttryckliga samtycke till det eller om vi säkerställer lämpliga skyddsåtgärder för dataskyddet för de överförda uppgifterna.

I samband med användning av tjänster från tredje part kan dina personuppgifter överföras till företag baserade i USA och förvaras på servrar i Amerikas förenta stater (”USA”). Var medveten om att sådan överföring kan utgöra en risk för din databehandling på grund av avsaknaden av beslut om adekvat skyddsnivå och lämpliga skyddsåtgärder. I synnerhet kan dataöverföring och databehandling av våra partners i USA vara föremål för övervakningsprogram av amerikanska myndigheter och dina data kan då nås av amerikanska underrättelsetjänster eller federala utredare. Dessutom har personer som inte är medborgare i USA inte samma möjligheter att motverka övervakning som utförs av National Security Agency eller Director of National Intelligence. Slutligen finns det i USA inte någon enda myndighet som ansvarar för tillsynsverksamheten. Vissa delstater i USA har olika kontaktpunkter när det gäller tillsynsbefogenheter i samband med dataskydd med en särskild domstol som behandlar frågor om övervakning av utländsk underrättelsetjänst.

Om vi överför dina uppgifter till andra länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i syfte att säkerställa att dina integritetsrättigheter fortsätter att skyddas enligt vad som beskrivs i denna policy. Dessa steg innefattar att:

 • säkerställa att icke-EU-länder och icke-EES-länder till vilka överföringar görs har bedömts vara tillräckligt beskyddande av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen av berörda organ, eller
 • införa avtalsmässiga skyldigheter för mottagaren av dina personuppgifter med bestämmelser som formellt utfärdats av Europeiska kommissionen och som är tillgängliga på https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Vi använder dessa bestämmelser för att säkerställa att din information skyddas vid överföring av dina personuppgifter till tredje parter utanför EU och EES.

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter:

Under denna bearbetning av personuppgifter, sker inget automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter.

Annan information:

Personuppgifter kan arkiveras på grund av allmänintresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål. I välgrundade fall kan personuppgifterna också vara föremål för bearbetning i samband med upplösning av juridiska ärenden, inklusive genomföranden av förpliktelser gentemot myndigheter, samt övervakning och löpande utvärdering av juridiska risker.

Kommunikation av produkt- och tjänsteerbjudanden från tredje part

Syftet med hanteringen:

Kommunicering av produkt- och tjänsteerbjudanden från tredje part, inklusive information om evenemang, tävlingar och nyheter.

Beskrivning av syftet med hanteringen:

Dina personuppgifter delas med nedan angivna tredje parter som kan komma att kontakta dig direkt eller via Škoda Auto a.s. för att ge information om produkter och tjänster från de tredje parterna, händelser, tävlingar, abonnemang på nyheter, distribution av kataloger eller festliga hälsningar. De kan även använda en del av de delade personuppgifterna för att rikta ovan nämnda kommunikation, i synnerhet genom att erbjuda dig tjänster baserade på information om din användning av våra produkter och tjänster.

Rättslig grund för hanteringen:

Vi är auktoriserade att dela dina personuppgifter med tredje part som kan kontakta dig direkt eller indirekt via Škoda Auto a.s. baserat på samtycket som beviljats av dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du inte har gett oss ditt samtycke kommer vi inte att dela dina personuppgifter med tredje part.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar:

Identifieringsuppgifter som t ex namn och efternamn.
Kontaktuppgifter, t ex telefonnummer eller e-postadress.
Användningsdata för produkter och tjänster som inkluderar:

 • Beskrivande data om din önskade återförsäljare
 • Teknisk information om produkten såsom VIN-nummer, registreringsnummer, information om hur objektet (t ex bil) används, information om underhåll och servicebesök.

Bearbetnings- och arkiveringsperiod:

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för detta ändamål i 5 år efter det att samtycket har lämnats; därefter kommer vi att arkivera ditt samtycke i ytterligare 5 år.

Kategorier för mottagare till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifter:

Tredje part som kan behandla personuppgifter under eget ansvar är t ex:

 • Önskad återförsäljare och önskad servicepartner som du har valt i ”MyŠkoda”-appen eller andra Škoda-kontaktpunkter,
 • Importören som ansvarar för den marknad som ingår i listan över importörer,
 • Volkswagen Financial Services AG och dess företag som verkar på den marknad som är inkluderad i denna lista,
 • Hubben för digitala tjänster och teknologi Škoda X s.r.o.

Vi kan anlita följande personuppgiftsbiträden som kommer att behandla dina personuppgifter för vår räkning och baserat på våra instruktioner:

 • Marknadsföringsbyråer
 • Arrangörer av evenemang
 • Media
 • Importören som ansvarar för kundens marknad
 • Medlemmar av distributionsnätverket
 • Serveroperatörer
 • Förvaltningsbyråer

På begäran kan dina personuppgifter lämnas till offentliga myndigheter, framför allt till domstolar, Tjeckiska republikens polis och andra brottsbekämpande organ i den utsträckning som krävs och inom lagens gränser.

Källan till personuppgifterna:

Vi får personuppgifterna direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje land eller överstatliga organisationer:

Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför Europeiska unionen (”EU”) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), om du ger oss ditt uttryckliga samtycke till det eller om vi säkerställer lämpliga skyddsåtgärder för dataskyddet för de överförda uppgifterna.

I samband med användning av tjänster från tredje part kan dina personuppgifter överföras till företag baserade i USA och förvaras på servrar i Amerikas förenta stater (”USA”). Var medveten om att sådan överföring kan utgöra en risk för din databehandling på grund av avsaknaden av beslut om adekvat skyddsnivå och lämpliga skyddsåtgärder. I synnerhet kan dataöverföring och databehandling av våra partners i USA vara föremål för övervakningsprogram av amerikanska myndigheter och dina data kan då nås av amerikanska underrättelsetjänster eller federala utredare. Dessutom har personer som inte är medborgare i USA inte samma möjligheter att motverka övervakning som utförs av National Security Agency eller Director of National Intelligence. Slutligen finns det i USA inte någon enda myndighet som ansvarar för tillsynsverksamheten. Vissa delstater i USA har olika kontaktpunkter när det gäller tillsynsbefogenheter i samband med dataskydd med en särskild domstol som behandlar frågor om övervakning av utländsk underrättelsetjänst.

Om vi överför dina uppgifter till andra länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i syfte att säkerställa att dina integritetsrättigheter fortsätter att skyddas enligt vad som beskrivs i denna policy. Dessa steg innefattar att:

 • säkerställa att icke-EU-länder och icke-EES-länder till vilka överföringar görs har bedömts vara tillräckligt beskyddande av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen av berörda organ, eller
 • införa avtalsmässiga skyldigheter för mottagaren av dina personuppgifter med bestämmelser som formellt utfärdats av Europeiska kommissionen och som är tillgängliga på https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Vi använder dessa bestämmelser för att säkerställa att din information skyddas vid överföring av dina personuppgifter till tredje parter utanför EU och EES.

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter:

Under denna bearbetning av personuppgifter, sker inget automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter.

Annan information:

Personuppgifter kan arkiveras på grund av allmänintresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål. I välgrundade fall kan personuppgifterna också vara föremål för behandling i samband med upplösning av juridiska ärenden, inklusive genomföranden av förpliktelser gentemot myndigheter, samt övervakning och löpande utvärdering av juridiska risker.

För att lära dig mer om dina rättigheter och hur du utövar dem, besök sidan nedan.