Informácie o spracúvaní osobných údajov

Realizácia marketingových aktivít

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov – spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., so sídlom tr. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 332, (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO“) – poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti:
Realizácia marketingových aktivít

Oslovovanie s ponukou produktov a služieb značky ŠKODA vrátane informovania o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberania noviniek a zasielania prianí k sviatkom

Účel spracovania:
Oslovovanie s ponukou produktov a služieb značky ŠKODA vrátane informovania o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberania noviniek a zasielania prianí k sviatkom

Opis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje sú použité na informovanie o produktoch a službách ŠKODA AUTO, akciách, súťažiach, odoberanie noviniek, reklamy, zasielanie katalógu či zasielanie prianí k sviatkom. Niektoré osobné údaje sú použité aj na cielenie vyššie uvedených oznámení.

Oprávnenie na spracúvanie:
K spracovanie nás oprávňuje súhlas sa spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil(a). Ak ste nám svoj súhlas neudelili, nebudeme na tento účel Vaše osobné údaje spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Popisné údaje
Obchodný profil
Technické údaje o produkte
História obchodovania
Údaje o rodine a ďalších osobách
Komunikácia
Informácie o vzájomnej komunikácii a interakcii
Sieťové identifikátory

Obdobie spracúvania a archivácie:
Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame 5 rokov od udelenia súhlasu, Váš súhlas následne archivujeme ďalších 5 rokov.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Marketingové agentúry
Eventové agentúry
Médiá
Importéri
Členovia distribučnej siete
Prevádzkovateľ serverov
Guest managementové agentúry
Infolinka

Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:
Priamo od Vás.

Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú poskytovať do tretích krajín ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu.