Informácie o spracúvaní osobných údajov

Realizovanie marketingových činností

V tomto dokumente my, spoločnosť Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, IČO: 00177041, registrovaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou č. 332B (ďalej len „Škoda Auto“), ako prevádzkovateľ osobných údajov poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

V tomto dokumente je uvedený popis marketingových aktivít, na ktoré udeľujete súhlas. Je na vás, aby ste sa rozhodli, na ktoré účely udelíte svoj súhlas, primerane však pre vás platia rôzne časti tohto dokumentu. Tento dokument opisuje váš súhlas s:

Komunikácia týkajúca sa ponúk produktov a služieb značky Škoda Auto

Účel spracúvania:

Komunikácia týkajúca sa ponúk produktov a služieb značky Škoda Auto vrátane informácií o podujatiach, súťažiach a novinkách.

Opis účelu spracúvania:

Vaše osobné údaje sa používajú na účely informovania o produktoch a službách spoločnosti Škoda Auto, podujatiach, súťažiach, prihlásení sa na odber noviniek, reklamách, distribúcii katalógov alebo príležitostných pozdravoch. Niektoré z vašich osobných údajov môžeme použiť aj na zacielenie komunikácie uvedenej vyššie, najmä ponúkaním našich služieb na základe informácií o vašom používaní našich produktov a služieb.

Právny základ spracúvania:

Sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Ak ste nám tento súhlas neudelili, nebudeme z tohtô dôvodu vaše osobné údaje spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje, napríklad vaše meno a priezvisko.
Kontaktné údaje, napríklad vaše telefónne číslo alebo e-mailová adresa.
Údaje o používaní produktov a služieb, ktoré zahŕňajú:

 • Opisné údaje o vašom preferovanom predajcovi.
 • Technické údaje o produkte a preferované údaje, napríklad VIN číslo, EČV, informácie o tom, ako sa položka (napríklad vozidlo) používa, informácie o návštevách servisu.

Obdobie spracúvania a archivácie:

Vaše osobné údaje na tento účel budeme spracúvať 5 rokov po udelení súhlasu. Následne budeme archivovať váš súhlas ďalších 5 rokov.

Kategórie príjemcov, ktorým smieme poskytnúť osobné údaje:

Môžeme angažovať nasledujúcich sprostredkovateľov, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje v našom mene a na základe našich pokynov:

 • marketingové agentúry,
 • organizátori podujatí,
 • médiá,
 • importéri,
 • členovia distribučnej siete,
 • prevádzkovatelia serverov,
 • agentúry na správu hostí.

Na základe žiadosti môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, a to súdom, Polícii Českej republiky a iným orgánom činným v trestnom konaní v nutnom rozsahu a v rámci zákona.

Zdroj osobných údajov:

Osobné údaje dostávame priamo od vás.

Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodných organizácií:

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť mimo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ak nám na to udelíte výslovný súhlas alebo ak zaistíme primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu prenášaných údajov.

V súvislosti s využívaní služieb tretích strán sa môžu vaše osobné údaje preniesť do spoločností so sídlom v USA a uložiť na serveroch nachádzajúcich sa v USA. Upozorňujeme, že takýto prenos môže predstavovať riziko z hľadiska spracúvania vašich údajov v dôsledku neprítomnosti rozhodnutia o primeranosti a vhodných bezpečnostných opatrení. Zvlášť platí, že prenos údajov a spracúvanie údajov našimi partnermi v USA môžu podliehať programom sledovania zo strany verejných úradov v USA a k vašim údajom môžu následne pristupovať spravodajské služby alebo federálni vyšetrovatelia USA. Navyše platí, že občania iných krajín než USA nemajú k dispozícii rovnaké prostriedky, ktorými sa môžu brániť sledovaniu zo strany Národnej bezpečnostnej agentúry alebo riaditeľa pre národné spravodajské služby v USA. V USA tiež nenesie zodpovednosť za dozorné činnosti jeden konkrétny úrad. Jednotlivé štáty USA používajú rôzne kontaktné body pre dozorné právomoci týkajúce sa ochrany údajov, ako aj zvláštny súdny dvor, ktorý sa zaoberá problémami so spravodajským sledovaním cudzích štátnych príslušníkov.

V prípade prenosu vašich informácií do krajín mimo EÚ a EHP podnikneme kroky na zabezpečenie primeraných bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť, že vaše práva týkajúce sa osobných údajov budú aj naďalej chránené tak, ako je to opísané v týchto zásadách. Tieto kroky zahŕňajú:

 • zaistenie, že sa krajiny mimo EÚ a EHP, do ktorých sa informácie prenášajú, považujú za krajiny s primeranou ochranou vašich osobných údajov na účely zákonov o ochrane osobných údajov vydaných relevantnými úradmi; alebo
 • zmluvné zaviazanie príjemcu vašich osobných údajov, pričom použijeme ustanovenia oficiálne vydané Európskou komisiou, ktoré sú k dispozícii na stránke https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Tieto ustanovenia používame na zaistenie, že vaše informácie budú chránené v prípade prenosu vašich osobných údajov poskytovateľom tretích strán mimo EÚ a EHP.

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:

V priebehu tohto spracúvania osobných údajov nenastáva automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch.

Ďalšie informácie:

Osobné údaje sa môžu archivovať vo verejnom záujme a používať na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V podložených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania aj na účely riešenia právnych záležitostí, a to vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy a monitorovania a priebežného hodnotenia právnych rizík.

Komunikácia týkajúca sa ponúk produktov a služieb tretích strán

Účel spracúvania:

Komunikácia týkajúca sa ponúk produktov a služieb tretích strán vrátane informácií o podujatiach, súťažiach a novinkách.

Opis účelu spracúvania:

Vaše osobné údaje sa zdieľajú s tretími stranami uvedenými nižšie, ktoré sa s vami môžu skontaktovať priamo alebo prostredníctvom spoločnosti Škoda Auto a.s. s informáciami o produktoch a službách týchto tretích strán, podujatiach, súťažiach, prihlásení sa na odber noviniek, reklamách, distribúcii katalógov alebo príležitostných pozdravoch. Niektoré zo zdieľaných osobných údajov môžu použiť aj na zacielenie komunikácie uvedenej vyššie, hlavne ponúkaním služieb na základe informácií o vašom používaní našich produktov a služieb.

Právny základ spracúvania:

Sme oprávnení zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré sa s vami môžu skontaktovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti Škoda Auto na základe vami udeleného súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Ak ste tento súhlas neudelili, nebudeme z tohto dôvodu vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje, napríklad vaše meno a priezvisko.
Kontaktné údaje, napríklad vaše telefónne číslo alebo e-mailová adresa.
Údaje o používaní produktov a služieb, ktoré zahŕňajú:

 • Opisné údaje o vašom uprednostňovanom dílerovi.
 • Technické údaje o produkte a preferované údaje, napríklad VIN číslo, EČV, informácie o tom, ako sa položka (napríklad vozidlo) používa, informácie o návštevách servisu.

Obdobie spracúvania a archivácie:

Vaše osobné údaje na tento účel budeme spracúvať 5 rokov po udelení súhlasu. Následne budeme archivovať váš súhlas ďalších 5 rokov.

Kategórie príjemcov, ktorým smieme poskytnúť osobné údaje:

Medzi tretie strany, ktoré môžu spracúvať osobné údaje na základe ich vlastnej zodpovednosti, patria:

 • Uprednostňovaný predajca a uprednostňovaný servisný partner, ktorých ste si zvolili v aplikácii MyŠkoda alebo iných kontaktných bodoch,
 • Importér zodpovedný za trh, ktorý je uvedený v zozname dovozcov,
 • Spoločnosť Volkswagen Financial Services AG a jej spoločnosti pôsobiace na trhu a uvedené v tomto zozname,
 • Digitálna služba a technologické centrum Škoda X s.r.o.

Môžeme angažovať nasledujúcich sprostredkovateľov, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje v našom mene a na základe našich pokynov:

 • Marketingové agentúry,
 • Organizátori podujatí,
 • Médiá,
 • Dovozca zodpovedný za trh zákazníka,
 • Členovia distribučnej siete,
 • Prevádzkovatelia serverov,
 • Agentúry na správu hostí.

Na základe žiadosti môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, a to súdom, Polícii Českej republiky a iným orgánom činným v trestnom konaní v nutnom rozsahu a v rámci zákona.

Zdroj osobných údajov:

Osobné údaje dostávame priamo od vás.

Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodných organizácií:

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť mimo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ak nám na to udelíte výslovný súhlas alebo ak zaistíme primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu prenášaných údajov.

V súvislosti s využívaní služieb tretích strán sa môžu vaše osobné údaje preniesť do spoločností so sídlom v USA a uložiť na serveroch nachádzajúcich sa v USA. Upozorňujeme, že takýto prenos môže predstavovať riziko z hľadiska spracúvania vašich údajov v dôsledku neprítomnosti rozhodnutia o primeranosti a vhodných bezpečnostných opatrení. Zvlášť platí, že prenos údajov a spracúvanie údajov našimi partnermi v USA môžu podliehať programom sledovania zo strany verejných úradov v USA a k vašim údajom môžu následne pristupovať spravodajské služby alebo federálni vyšetrovatelia USA. Navyše platí, že občania iných krajín než USA nemajú k dispozícii rovnaké prostriedky, ktorými sa môžu brániť sledovaniu zo strany Národnej bezpečnostnej agentúry alebo riaditeľa pre národné spravodajské služby v USA. V USA tiež nenesie zodpovednosť za dozorné činnosti jeden konkrétny úrad. Jednotlivé štáty USA používajú rôzne kontaktné body pre dozorné právomoci týkajúce sa ochrany údajov, ako aj zvláštny súdny dvor, ktorý sa zaoberá problémami so spravodajským sledovaním cudzích štátnych príslušníkov.

V prípade prenosu vašich informácií do krajín mimo EÚ a EHP podnikneme kroky na zabezpečenie primeraných bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť, že vaše práva týkajúce sa osobných údajov budú aj naďalej chránené tak, ako je to opísané v týchto zásadách. Tieto kroky zahŕňajú:

 • zaistenie, že sa krajiny mimo EÚ a EHP, do ktorých sa informácie prenášajú, považujú za krajiny s primeranou ochranou vašich osobných údajov na účely zákonov o ochrane osobných údajov vydaných relevantnými úradmi; alebo
 • zmluvné zaviazanie príjemcu vašich osobných údajov, pričom použijeme ustanovenia oficiálne vydané Európskou komisiou, ktoré sú k dispozícii na stránke https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Tieto ustanovenia používame na zaistenie, že vaše informácie budú chránené v prípade prenosu vašich osobných údajov poskytovateľom tretích strán mimo EÚ a EHP.

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:

V priebehu tohto spracúvania osobných údajov nenastáva automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch.

Ďalšie informácie:

Osobné údaje sa môžu archivovať vo verejnom záujme a používať na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V podložených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracovania aj na účely riešenia právnych záležitostí, a to vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy a monitorovania a priebežného hodnotenia právnych rizík.

Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach a o tom, ako ich uplatniť, navštívte stránku nižšie.