Информации за обработката на личните податоци

Спроведување маркетиншки активности

Во рамки на овој документ ние, како контролор на лични податоци - ŠKODA AUTO a.s., со седиште на: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, поштенски број: 293 01, регистарски број:00177041, регистриран во Трговскиот регистар што го води општинскиот суд во Прага, под број на досие. B 332, (во понатамошниот текст „ŠKODA AUTO“) - обезбедуваме информации за обработката на лични податоци и за вашите права поврзани со обработката.

Обработката е дел од следните активности:
Спроведување маркетиншки активности

Добивање понуди за производи и услуги од брендот ŠKODA, вклучувајќи информации за производи, услуги, промоции, натпревари, билтени и праќање честитки за посебни денови.

Цел на обработката:
Добивање понуди за производи и услуги од брендот ŠKODA, вклучувајќи информации за производи, услуги, промоции, натпревари, билтени и праќање честитки за посебни денови.

Опис на целта на обработката:
Вашите лични податоци се користат за да се обезбедат информации за производи и услуги, настани, натпревари, билтени, реклами, праќање каталози или праќање честитки за посебни денови од ŠKODA AUTO. Некои од личните податоци се користат и за таргетирање на горенаведените пораки.

Овластување за обработка:
Ние сме овластени за обработка со согласноста за обработка на лични податоци што ни ја дадовте. Ако не ни дадете согласност, нема да ги обработуваме вашите лични податоци за таа цел.

Категории лични податоци што ги обработуваме:
Податоци за идентификација;
Податоци за контакт;
Описни податоци;
Деловен профил;
Технички податоци за производ;
Историја на тргување;
Податоци за вашето семејство и други лица;
Комуникација;
Информации за комуникација и интеракција;
ИД на мрежа.

Период на обработка и архивирање:
Ги обработуваме вашите лични податоци за оваа цел пет години од давањето на согласноста, и потоа ја архивираме вашата согласност уште пет години.

Категории обработувачи или приматели на кого им ги откриваме вашите лични податоци:
Маркетиншки агенции;
Агенции за организација на настани;
Медиуми;
Увозници;
Членови на дистрибуциска мрежа;
Оператори на сервер;
Гостински агенции за менаџмент;
Инфолинии.

Вашите лични податоци може да се обезбедуваат на барање на јавните органи, особено судовите, полицијата на Република Чешка и други институции што работат на кривични постапки, во обем што е неопходен и во согласност со законот.

Извор на лични податоци:
Директно од вас.

Пренос на лични податоци на трети земји или мултинационални друштва:
Како дел од горенаведената обработка, вашите лични податоци нема да се пренесуваат на трети земји или други мултинационални друштва.

Автоматско одлучување врз основа на лични податоци:
Ова не е случај како дел од оваа обработка.

Други информации
Личните податоци може да бидат предмет на архивирање од јавен интерес и да се користат за научни, историски или статистички истражувања.