Информации за обработка на личните податоци

Изведба на маркетиншки активности

Со овој документ, ние, како контролер на лични податоци – компанија Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, идентификациски бр.: 00177041, регистрирана во Регистарот на компании што го води Општинскиот суд Прага согласно дел B, документ бр. 332 (понатаму нарекувана како „Škoda Auto“) – нудиме информации во однос на обработката на личните податоци и вашите права за оваа обработка.

Овој документ ги опишува маркетинг активностите на кои можете да се согласите. Ваше е да одлучите за кои цели ќе дадете согласност, но различните делови од овој документ соодветно се однесуваат на вас. Овој документ ги опишува согласностите за:

комуникација за понуди на производи и услуги од брендот Škoda Auto

Намера на обработката:

комуникација за понуди за производи и услуги од брендот Škoda Auto, вклучувајќи информации за настани, натпревари и вести.

Опис на намерата на обработката:

вашите лични податоци се користат за да ве информираме околу производите и услугите на Škoda Auto, како и за настани, натпреварувања, претплаќања на новости, реклами, дистрибуција на каталози или празнични честитки. Исто така, можеме да користиме дел од вашите лични податоци за насочување на горенаведените комуникации, особено преку нудење на нашите услуги на база на информации за вашето користење на нашите производи и услуги.

Правна основа на обработката:

Овластени сме да ги обработуваме вашите лични податоци на основа на вашата согласност. Можете да ја повлечете согласноста во секое време. Доколку не дадете согласност, ние нема да ги обработуваме вашите лични податоци.

Категории на лични податоци што ние ги обработуваме:

Податоци за идентификација како име и презиме.
Информации за контакт како телефонски број и е-пошта.
Податоци за користење на производи и услуги кои вклучуваат

 • Описни податоци за претпочитаниот застапник
 • Претпочитани и технички податоци за производот, како што се VIN, број на регистарска табличка, информации за тоа како се користи предметот (на пр., возилото), информации за одржување и сервис.

Обработка и период на архивирање:

ќе ги обработуваме вашите лични податоци за оваа намена 5 години по давањето на согласноста; последователно ќе ја архивираме вашата согласност уште 5 години.

Категории на приматели на личните податоци што ги добиваат од нас:

може да ги ангажираме следните обработувачи кои ќе ги обработуваат вашите лични податоци во наше име и врз основа на нашите упатства:

 • маркетиншки агенции
 • организатори на настани
 • медиуми
 • увозници
 • членови на дистрибутивна мрежа
 • серверски оператори
 • агенции за управување со гости

На барање, вашите лични податоци може да ги добијат јавните власти, особено судовите, полицијата на Република Чешка и други агенции за спроведување на законите кога е тоа потребно и во рамките на законите.

Извор на личните податоци:

Личните податоци ги добиваме директно од вас.

Трансфер на личните податоци во трети земји или супранационални организации:

Вашите лични податоци може да се пренесат надвор од Европската унија („ЕУ“) и Европската економска област („ЕЕА“), доколку ни дадете експлицитна согласност да го сториме тоа или ако обезбедиме соодветни заштитни мерки за заштита на податоците на пренесените податоци.

Во врска со користењето на услуги од трети страни, вашите лични податоци може да се пренесат на компании со седиште во САД и да се складираат на сервери лоцирани во Соединетите Американски Држави („САД“). Имајте предвид дека таквиот пренос може да претставува ризик за обработката на вашите податоци поради отсуство на соодветна одлука и соодветни заштитни мерки. Конкретно, преносот и обработката на податоците од страна на нашите партнери во САД може да биде предмет на програми за надзор од страна на јавните власти на САД и до вашите податоци може да пристапат американските разузнавачки агенции или сојузните истражители. Понатаму, лицата кои не се во Соединетите Американски Држави ги немаат истите можности да се спротивстават на надзорот што го врши Агенцијата за национална безбедност или директорот на националното разузнавање. И на крај, САД не обезбедува ниту еден орган одговорен за надзорните активности. Некои држави во САД имаат различни точки на контакт во однос на надзорните овластувања поврзани со заштитата на податоците со специјален суд, кој се занимава со прашања за надзор на странското разузнавање.

Ако ги пренесеме вашите податоци во други земји надвор од ЕУ и ЕЕА, ќе преземеме чекори за да се осигураме дека се преземаат соодветни безбедносни мерки со цел да се осигураме дека вашите права за приватност ќе продолжат да бидат заштитени како што е наведено во оваа политика. Овие чекори вклучуваат:

 • обезбедување дека земјите кои не се членки на ЕУ или на ЕЕА, во кои се вршат трансфери, се однесуваат соодветно заштитнички со вашите лични податоци за целите на законот за заштита на податоците од страна на релевантните тела; или
 • наметнување на договорни обврски на примателот на вашите лични податоци, користејќи ги одредбите формално издадени од Европската Комисија и достапни на https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Ние ги користиме овие одредби за да се осигураме дека вашите податоци се заштитени кога се префрлаат на трети страни даватели на услуги надвор од ЕУ и ЕЕА.

Автоматизирано носење одлуки на основа на личните податоци:

За време на обработката на личните податоци, не се изведува автоматизирано носење одлуки на основа на личните податоци.

Други информации:

Личните податоци можеби ќе бидат архивирани за јавен интерес и употребени за научни, историски или статистички истражувачки цели. Во случаи со издржана основа, личните податоци можеби ќе бидат предмет на обработка за целите на правно разрешување, вклучувајќи изведба на облигации кон јавни административни тела и за мониторинг, како и за тековна процена на правните ризици.

Комуникација за понуди на производи и услуги од третa страна

Намера на обработката:

комуникација за понуди за производи и услуги од трети страни, вклучувајќи информации за настани, натпревари и вести.

Опис на намерата на обработката:

вашите лични податоци се споделуваат со следниве трети страни кои може да ве контактираат директно или преку Škoda Auto a.s. со информации за производите и услугите на тие трети страни, настани, натпревари, претплата на вести, реклами, дистрибуција на каталози или празнични честитки. Исто така, тие може да користат дел од споделените лични податоци за насочување на горенаведените комуникации, особено преку нудење на услуги на база на информации за вашето користење на нашите производи и услуги.

Правна основа на обработката:

овластени сме да ги споделуваме вашите лични податоци со трети страни кои можат директно или индиректно да ве контактираат преку Škoda Auto a.s. врз основа на согласноста дадена од вас. Можете да ја повлечете согласноста во секое време. Доколку не дадете согласност, ние нема да ги споделуваме вашите лични податоци со трети страни.

Категории на лични податоци што ние ги обработуваме:

податоци за идентификација како име и презиме
Информации за контакт како телефонски број и е-пошта.
Податоци за користење на производи и услуги кои вклучуваат:

 • описни податоци за претпочитаниот застапник
 • Претпочитани и технички податоци за производот, како што се VIN, број на регистарска табличка, информации за тоа како се користи предметот (на пр., возилото), информации за одржување и сервис.

Обработка и период на архивирање:

ќе ги обработуваме вашите лични податоци за оваа намена 5 години по давањето на согласноста; последователно ќе ја архивираме вашата согласност уште 5 години.

Категории на приматели на личните податоци што ги добиваат од нас:

Трети страни кои можат да ги обработуваат личните податоци под нивна посебна одговорност вклучуваат:

 • Претпочитан застапник и претпочитан сервисен партнер што сте го избрале во апликацијата „MyŠkoda“ или други допирни точки на Škoda,
 • Увозникот одговорен за пазарот што е вклучен во списокот со увозници,
 • Volkswagen Financial Services AG и нејзините компании кои работат на пазарот кои се вклучени во овој список,
 • Центарот за дигитални услуги и технологија Škoda X s.r.o.

може да ги ангажираме следните обработувачи кои ќе ги обработуваат вашите лични податоци во наше име и врз основа на нашите упатства:

 • маркетиншки агенции
 • организатори на настани
 • медиуми
 • увозникот одговорен за пазарот на клиентот
 • членови на дистрибутивна мрежа
 • серверски оператори
 • агенции за управување со гости

На барање, вашите лични податоци може да ги добијат јавните власти, особено судовите, полицијата на Република Чешка и други агенции за спроведување на законите кога е тоа потребно и во рамките на законите.

Извор на личните податоци:

Личните податоци ги добиваме директно од вас.

Трансфер на личните податоци во трети земји или супранационални организации:

Вашите лични податоци може да се пренесат надвор од Европската унија („ЕУ“) и Европската економска област („ЕЕА“), доколку ни дадете експлицитна согласност да го сториме тоа или ако обезбедиме соодветни заштитни мерки за заштита на податоците на пренесените податоци.

Во врска со користењето на услуги од трети страни, вашите лични податоци може да се пренесат на компании со седиште во САД и да се складираат на сервери лоцирани во Соединетите Американски Држави („САД“). Имајте предвид дека таквиот пренос може да претставува ризик за обработката на вашите податоци поради отсуство на соодветна одлука и соодветни заштитни мерки. Конкретно, преносот и обработката на податоците од страна на нашите партнери во САД може да биде предмет на програми за надзор од страна на јавните власти на САД и до вашите податоци може да пристапат американските разузнавачки агенции или сојузните истражители. Понатаму, лицата кои не се во Соединетите Американски Држави ги немаат истите можности да се спротивстават на надзорот што го врши Агенцијата за национална безбедност или директорот на националното разузнавање. И на крај, САД не обезбедува ниту еден орган одговорен за надзорните активности. Некои држави во САД имаат различни точки на контакт во однос на надзорните овластувања поврзани со заштитата на податоците со специјален суд, кој се занимава со прашања за надзор на странското разузнавање.

Ако ги пренесеме вашите податоци во други земји надвор од ЕУ и ЕЕА, ќе преземеме чекори за да се осигураме дека се преземаат соодветни безбедносни мерки со цел да се осигураме дека вашите права за приватност ќе продолжат да бидат заштитени како што е наведено во оваа политика. Овие чекори вклучуваат:

 • обезбедување дека земјите кои не се членки на ЕУ или на ЕЕА, во кои се вршат трансфери, се однесуваат соодветно заштитнички со вашите лични податоци за целите на законот за заштита на податоците од страна на релевантните тела; или
 • наметнување на договорни обврски на примателот на вашите лични податоци, користејќи ги одредбите формално издадени од Европската Комисија и достапни на https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Ние ги користиме овие одредби за да се осигураме дека вашите податоци се заштитени кога се префрлаат на трети страни даватели на услуги надвор од ЕУ и ЕЕА.

Автоматизирано носење одлуки на основа на личните податоци:

За време на обработката на личните податоци, не се изведува автоматизирано носење одлуки на основа на личните податоци.

Други информации:

Личните податоци можеби ќе бидат архивирани за јавен интерес и употребени за научни, историски или статистички истражувачки цели. Во случаи со издржана основа, личните податоци можеби ќе бидат предмет на обработка за целите на правно разрешување, вклучувајќи изведба на облигации кон јавни административни тела и за мониторинг, како и за тековна процена на правните ризици.

Со цел да дознаете повеќе за вашите права и како да ги остварите, посетете ја страницата подолу.