ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА?

Како дел од обработката на лични податоци, ги поседувате следните права:

Пристап до личните податоци што се обработуваат.

Повлекување на согласноста за обработка на лични податоци.

Коригирање на неточни, непрецизни или нецелосни лични податоци.

Бришење на личните податоци со цел на откажување со правна основа или во случај на незаконска обработка.

Забрана податоците да се обработуваат.

Да ги добиете личните податоци за Вас или за друг контролор на податоци во формат кој може да се чита на уред.

Да приговарате за обработката на податоците доколку верувате дека таа е незаконска.

Да не бидете предмет на автоматизирано носење одлуки.

КАКО МОЖЕТЕ ДА ГИ ПРИМЕНИТЕ ВАШИТЕ ПРАВА?

Во однос на примената на Вашите права, ŠKODA AUTO може да Ви наплати одредена сума земајќи ги предвид административните трошоци за обработка на барање во случаи кога барањата се очигледно незасновани или претерани.

За барања во однос на заштитата на личните податоци и нивната обработка, користете ги следните комуникациски канали:

Електронски:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy

(Англиски јазик)

Преку е-пошта:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Република Чешка

(Англиски јазик)

Преку телефон или е-пошта

Стапете во контакт со Вашиот увозник.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ (DPO)

За барања во врска со заштитата на личните податоци, можете да стапите во контакт со службеното лице за заштита на податоци (DPO) на ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

ПОДНЕСУВАЊЕ ПОПЛАКА

Во случаи кога не се согласувате со начинот на којшто ŠKODA AUTO ги обработува или ракува со Вашите лични податоци, можете да поднесете поплака до службеното лице за заштита на податоци (DPO) на ŠKODA AUTO или до надлежните надзорни власти.

Канцеларија за заштита на личните податоци
(Office for Personal Data Protection)

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Република Чешка
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/