Asmens duomenų tvarkymo informacija

Rinkodaros veiklos vykdymas

Remiantis šiuo dokumentu, mes, kaip asmens duomenų valdytojas – įmonė „Škoda Auto a.s.“, tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, identifikacinis Nr. 00177041, įregistruota Prahos municipalinio teismo tvarkomame įmonių registre, B skirsnyje, bylos Nr. 332 (toliau – „Škoda Auto“) – teikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir jūsų teises, susijusias su šiuo duomenų tvarkymu.

Šiame dokumente aprašytos rinkodaros veiklos, kurioms duodate sutikimą. Jūs patys nusprendžiate, kokiais tikslais duodate savo sutikimą, tačiau jums galios atitinkamos šio dokumento dalys. Šiame dokumente aprašyti šie sutikimai:

Sutikimas gauti informaciją apie „Škoda Auto“ prekių ženklo produktų ir paslaugų pasiūlymus

Tvarkymo tikslas:

„Škoda Auto“ prekių ženklo produktų ir paslaugų pasiūlymai, įskaitant informaciją apie renginius, varžybas ir naujienas.

Duomenų tvarkymo tikslo aprašymas:

Jūsų asmens duomenys naudojami informuoti jus apie „Škoda Auto“ gaminius ir paslaugas, renginius, konkursus, naujienų prenumeravimui, reklamai, katalogų paskirstymui arba šventiniams sveikinimams. Kai kuriuos jūsų asmeninius duomenis galime naudoti tikslinei, pirmiau minėtų pranešimų tikslinei atrankai, ypač siūlydami jums savo paslaugas, remdamiesi jūsų produktų ir paslaugų naudojimo informacija.

Tvarkymo teisinis pagrindimas:

Esame įgalioti tvarkyti jūsų asmens duomenis remiantis jūsų sutikimu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Jei negausime jūsų sutikimo, jūsų asmens duomenys nebus naudojami.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

Identifikaciniai duomenys, pvz., jūsų vardas ir pavardė.
Kontaktinė informacija, pvz., telefono numeris ar el. pašto adresas.
Produktų ir paslaugų naudojimo duomenys, įskaitant

 • Aprašomuosius jūsų pasirinkto atstovo duomenis
 • Techninė informacija apie produktą, pvz., VIN kodas, valstybinis numeris, informacija apie tai, kaip daiktas (pvz., transporto priemonė) naudojamas, informacija apie techninę priežiūrą ir apsilankymus servise.

Tvarkymo ir archyvavimo laikotarpis:

Šiuo tikslu jūsų asmeninius duomenis tvarkysime 5 metus nuo šio sutikimo davimo; po to archyvuosime jūsų sutikimą 5 metams.

Gavėjų, kuriems galime teikti asmens duomenis, kategorijos:

Galime pasitelkti toliau nurodytus tvarkytojus, kurie tvarkys jūsų asmeninius duomenis mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus:

 • Rinkodaros agentūros
 • Renginių organizatoriai
 • Žiniasklaida
 • Importuotojai
 • Platinimo tinklo nariai
 • Serverių operatoriai
 • Svečių valdymo agentūros

Pateikus prašymą, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami valstybės institucijoms, ypač teismams, Čekijos policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms įstatymų numatyta tvarka.

Asmens duomenų šaltinis:

Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms:

Jūsų asmens duomenys gali būti perleisti už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų tais atvejais, kai iš jūsų gauname atskirą sutikimą šiam tikslui arba perduodamiems duomenims užtikriname tinkamas apsaugos priemones.

Naudojantis trečiųjų šalių paslaugas, jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduoti JAV įsikūrusioms įmonėms ir laikomi Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) esančiuose serveriuose. Atkreipkite dėmesį, kad toks duomenų perdavimas gali būti rizikingas nesant sprendimų dėl tinkamumo ir apsaugos priemonių. Pavyzdžiui, mūsų JAV parteriams perdavus duomenis ir juos tvarkant, šie duomenys gali būti stebimi JAV valstybinių institucijų stebėjimo programų, tokiu būdu jie būtu prieinami JAV žvalgybos agentūroms arba federaliniams tyrėjams. Taip pat svarbu pažymėti, kad, lyginant su JAV piliečiais, kitų šalių piliečių galimybės riboti stebėjimo programų veiklą, vykdomą Nacionalinio saugumo agentūros arba Nacionalinės žvalgybos direktoriaus jų asmens atžvilgiu, yra skirtingos. Galiausiai pažymėtina, kad JAV nėra vienos tarnybos, atsakingos už tokio pobūdžio priežiūros vykdymą šalies mastu. Skirtingos JAV valstijos pateikia skirtingus kontaktinius duomenis dėl specialaus teismo, užsiimančio užsienio žvalgybos veiklos priežiūra, vykdomos duomenų apsaugos priežiūros.

Jei jūsų asmens duomenis perduosime už ES ir EEE ribų, sieksime imsimės veiksmų, skirtų užtikrinti, kad imamasi tinkamų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų jūsų teisę į privatumą, apibūdintą šioje Slapukų politikoje. Į šiuos veiksmus įeina:

 • užtikrinimas, kad ne ES arba ne EEE šalys, į kurias duomenys perduodami, yra laikomos atsakingai saugančiomis jūsų asmens duomenis, veikia atitinkamos institucijos, prižiūrinčios duomenų apsaugos įstatymo laikymąsi; arba
 • jūsų asmens duomenų gavėjai bus sutartimis įpareigoti laikytis Europos Komisijos išdėstytų tokiems atvejams skirtų nuostatų, kurias rasite https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Šių nuostatų laikomės siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą tais atvejais, kai jie perduodami mūsų tiekėjams už EU ir EEE ribų.

Automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis:

Atliekant šį asmens duomenų tvarkymą, nėra atliekamas automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis.

Kita informacija:

Asmens duomenys gali būti archyvuojami atsižvelgiant į viešuosius interesus ir naudojami mokslo, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais. Tinkamai pagrįstais atvejais, asmens duomenys taip pat gali būti naudojami teisinių sprendimų tikslais, įskaitant įsipareigojimų vykdymą viešojo administravimo institucijoms ir stebėjimui, bei teisinių rizikų vertinimui.

Sutikimas gauti informaciją apie trečiųjų šalių produktus ir paslaugas

Tvarkymo tikslas:

Trečiųjų šalių produktų ir paslaugų pasiūlymai, įskaitant informaciją apie renginius, varžybas ir naujienas.

Duomenų tvarkymo tikslo aprašymas:

Jūsų asmens duomenimis dalijamės su toliau nurodytomis trečiosiomis šalimis, kad šios tiesiogiai arba per „Škoda Auto a.s.“ jums teiktų informaciją apie šių trečiųjų šalių produktus ir paslaugas, renginius, varžybas, naujienų prenumeratas, reklamas, platinimo katalogus arba šventinius sveikinimus. Kai kuriuos bendrinamus asmeninius duomenis jie gali naudoti tikslinei, pirmiau minėtų pranešimų tikslinei atrankai, ypač siūlydami jums paslaugas remdamiesi jūsų produktų ir paslaugų naudojimo informacija.

Tvarkymo teisinis pagrindimas:

Leidžiame bendrinti jūsų asmeninę informaciją su trečiosiomis šalimis, galinčiomis susisiekti su jumis tiesiogiai arba netiesiogiai per „Škoda Auto a.s.“ remiantis jūsų duotu sutikimu mums. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Jei negavome jūsų sutikimo, jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims bendrinami nebus.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

Identifikaciniai duomenys, pvz., jūsų vardas ir pavardė.
Kontaktinė informacija, pvz., telefono numeris ar el. pašto adresas.
Produktų ir paslaugų naudojimo duomenys, įskaitant:

 • Aprašomieji jūsų pasirinkto atstovo duomenis
 • Techninė informacija apie produktą, pvz., VIN kodas, valstybinis numeris, informacija apie tai, kaip daiktas (pvz., transporto priemonė) naudojamas, informacija apie techninę priežiūrą ir apsilankymus servise.

Tvarkymo ir archyvavimo laikotarpis:

Šiuo tikslu jūsų asmeninius duomenis tvarkysime 5 metus nuo šio sutikimo davimo; po to archyvuosime jūsų sutikimą 5 metams.

Gavėjų, kuriems galime teikti asmens duomenis, kategorijos:

Trečiosios šalys, galinčios tvarkyti jūsų asmens duomenis savo nuožiūra, yra:

 • „MyŠkoda“ programėlėje arba kitose Škoda kontaktinėse vietose pasirinktas atstovas ir pasirinktas serviso partneris.
 • Už rinką atsakingas importuotojas, įtrauktas į Importuotojų sąrašą,
 • „Volkswagen Financial Services AG“ ir jos įmonės, veikiančios į šį sąrašą įtrauktoje rinkoje,
 • Skaitmeninių paslaugų bei technologijų grupė Škoda X s.r.o.

Galime pasitelkti toliau nurodytus tvarkytojus, kurie tvarkys jūsų asmeninius duomenis mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus:

 • Rinkodaros agentūros
 • Renginių organizatoriai
 • Žiniasklaida
 • Importuotas, atsakingas už kliento rinką
 • Platinimo tinklo nariai
 • Serverių operatoriai
 • Svečių valdymo agentūros

Pateikus prašymą, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami valstybės institucijoms, ypač teismams, Čekijos policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms įstatymų numatyta tvarka.

Asmens duomenų šaltinis:

Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms:

Jūsų asmens duomenys gali būti perleisti už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų tais atvejais, kai iš jūsų gauname atskirą sutikimą šiam tikslui arba jei užtikriname tinkamas perduodamų duomenų apsaugos priemones.

Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduoti JAV įsikūrusioms įmonėms ir laikomi Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) esančiuose serveriuose. Atkreipkite dėmesį, kad toks duomenų perdavimas gali būti rizikingas nesant sprendimų dėl tinkamumo ir apsaugos priemonių. Pavyzdžiui, mūsų JAV parteriams perdavus duomenis ir juos tvarkant, šie duomenys gali būti stebimi JAV valstybinių institucijų stebėjimo programų, tokiu būdu jie būtu prieinami JAV žvalgybos agentūroms arba federaliniams tyrėjams. Taip pat svarbu pažymėti, kad, lyginant su JAV piliečiais, kitų šalių piliečių galimybės riboti stebėjimo programų veiklą, vykdomą Nacionalinio saugumo agentūros arba Nacionalinės žvalgybos direktoriaus jų asmens atžvilgiu, yra skirtingos. Galiausiai pažymėtina, kad JAV nėra vienos tarnybos, atsakingos už tokio pobūdžio priežiūros vykdymą šalies mastu. Skirtingos JAV valstijos pateikia skirtingus kontaktinius duomenis dėl specialaus teismo, užsiimančio užsienio žvalgybos veiklos priežiūra, vykdomos duomenų apsaugos priežiūros.

Jei jūsų asmens duomenis perduosime už ES ir EEE ribų, sieksime imsimės veiksmų, skirtų užtikrinti, kad imamasi tinkamų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų jūsų teisę į privatumą, apibūdintą šioje Slapukų politikoje. I šiuos veiksmus įeina:

 • užtikrinimas, kad ne ES arba ne EEE šalys, į kurias duomenys perduodami, yra laikomos atsakingai saugančiomis jūsų asmens duomenis, veikia atitinkamos institucijos, prižiūrinčios duomenų apsaugos įstatymo laikymąsi; arba
 • jūsų asmens duomenų gavėjai bus sutartimis įpareigoti laikytis Europos Komisijos išdėstytų tokiems atvejams skirtų nuostatų, kurias rasite https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Šių nuostatų laikomės siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą tais atvejais, kai jie perduodami mūsų tiekėjams už EU ir EEE ribų.

Automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis:

Atliekant šį asmens duomenų tvarkymą, nėra atliekamas automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis.

Kita informacija:

Asmens duomenys gali būti archyvuojami atsižvelgiant į viešąjį interesą ir naudojami mokslo, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais. Tinkamai pagrįstais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti naudojami teisinių sprendimų tikslais, įskaitant įsipareigojimų vykdymą viešojo administravimo institucijoms ir stebėjimui, bei teisinių rizikų vertinimui.

Norėdami sužinoti daugiau apie savo teises ir kaip jomis pasinaudoti, apsilankykite toliau pateiktame puslapyje.