Teave isikuandmete töötlemise kohta

Turundustegevuse läbiviimine

Käesoleva dokumendiga meie, kui vastutav andmetöötleja – ettevõte Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, identifitseerimisnr: 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri sektsioonis B failis nr 332, isikuandmete vastutav töötleja (edaspidi kui „ettevõte Škoda Auto“) – edastame teavet isikuandmete töötlemise ja teie õiguste kohta seoses sellise töötlemisega.

Käesolevas dokumendis kirjeldatakse turundustegevusi, millega võite nõustuda. Te ise otsustate, millistel eesmärkidel te oma nõusoleku annate, kuid käesoleva dokumendi eri osad kehtivad teie suhtes vastavalt sellele. Selles dokumendis kirjeldatakse järgmiseid nõusolekuid:

Škoda Auto kaubamärgi toote- ja teenusepakkumiste info edastamine

Töötlemise eesmärk:

Škoda Auto kaubamärgi toote- ja teenusepakkumiste edastamine, sealhulgas teave sündmuste, konkursside ja uudiste kohta.

Töötlemise eesmärgi kirjeldus:

Teie isikuandmeid kasutatakse teie teavitamiseks Škoda Auto kaubamärgi toodetest ja teenustest, sh toodetest, teenustest, sündmustest ja konkurssidest teavitamine ning uudiskirjade ja tähtpäevade puhul õnnitluste saatmine. Samuti võime kasutada mõningaid teie isikuandmeid eespool nimetatud teabe edastamiseks, eelkõige selleks, et pakkuda teile meie teenuseid meie toodete ja teenuste kasutamise kohta olemasoleva teabe põhjal.

Töötlemise õiguslik alus:

Meil on õigus teie isikuandmeid töödelda teie antud nõusoleku alusel. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kui te ei anna meile oma nõusolekut, ei töötle me teie isikuandmeid sel põhjusel.

Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme:

Isikuandmed, nagu ees- ja perekonnanimi;
Kontaktandmed, nagu telefoninumber või e-posti aadress;
Toote ja teenuse kasutamise andmed, mis hõlmavad järgmist

 • Kirjeldavad andmed teie eelistatud edasimüüja kohta
 • Tehnilised andmed toote ja eelistuste kohta, näiteks VIN, registreerimisnumber, teave selle kohta, kuidas toodet (nt sõidukit) kasutatakse, teave hooldus- ja teeninduskülastuste kohta.

Töötlus- ja arhiveerimisperiood:

Töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil viis aastat pärast nõusoleku andmist; seejärel säilitame teie nõusolekut veel viis aastat.

Saajate kategooriad, kellele me võime isikuandmeid edastada:

Võime kasutada järgmisi volitatud töötlejaid, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja meie korralduse alusel:

 • turundusagentuurid
 • ürituste korraldajad
 • meedia
 • importöörid
 • jaotusvõrgu liikmed
 • serveri operaatorid
 • külaliste haldamise agentuurid

Taotluse korral võib teie isikuandmeid edastada riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikul määral ja seadusega sätestatud piirides.

Isikuandmete allikas:

Me saame isikuandmed vahetult teie käest.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse või riigiülestele organisatsioonidele:

Teie isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Liitu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), kui te annate meile selleks sõnaselge nõusoleku või kui me tagame piisavad kaitsemeetmed edastatavate andmete kaitseks.

Seoses kolmandate poolte teenuste kasutamisega võidakse teie isikuandmeid edastada Ameerika Ühendriikides asuvatele ettevõtetele ja salvestada Ameerika Ühendriikides (USA) asuvatesse serveritesse. Pange tähele, et selline edastamine võib ohustada teie andmetöötlust, kuna puudub piisavuse otsus ja asjakohased kaitsemeetmed. Eelkõige võivad USA ametiasutused jälgida andmete edastamist ja töötlemist meie partnerite poolt USA-s ning seepärast võivad teie andmetele juurde pääseda USA luureagentuurid või föderaaluurijad. Pealegi ei ole USA-välistel isikutel riikliku julgeolekuagentuuri või USA luuredirektori teostatud jälitustegevuse vastu võitlemiseks samu võimalusi. Lõpuks ei ole USA-l ühtegi järelevalvealase tegevuse eest vastutavat asutust. USA osariikidel on andmekaitsega seotud järelevalvevolituste osas erinevad kontaktpunktid spetsiaalse kohtuga, mis tegeleb välisluure järelevalve küsimustega.

Kui edastame teie teabe teistesse riikidesse väljaspool ELi ja EMP-d, teeme kõik selleks, et tagada asjaomaste turvameetmete rakendamine eesmärgiga kindlustada teie privaatsusõiguste jätkuv kaitse, nagu on kirjeldatud käesolevates põhimõtetes. Nende toimingute raames tehakse järgmist:

 • tagatakse, et mitte-ELi ja mitte-EMP riigid, kuhu ülekandeid tehakse, on asjakohaste asutuste hinnangul teie isikuandmeid andmekaitseseaduse kohaldamisel piisavalt kaitsnud;
 • kehtestatakse teie isikuandmete saajale lepingulised kohustused, kasutades selleks Euroopa Komisjoni ametlikult välja antud sätteid, mis on kättesaadavad aadressil https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Kasutame neid sätteid, et tagada teie andmete kaitse, kui teie isikuandmeid edastatakse kolmandatele pooltele väljaspool ELi ja EMP-d.

Isikuandmetel põhinev automaatne otsuste tegemine:

Sellise isikuandmete töötlemise ajal ei toimu automaatset otsustamist isikuandmete põhjal.

Muu teave:

Isikuandmeid võib arhiveerida avalikes huvides ning neid võib kasutada teaduslikel, ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel. Hästi põhjendatud juhtudel võib isikuandmeid töödelda ka õigusküsimuste lahendamise eesmärgil, sealhulgas kohustuste täitmiseks avalike haldusorganite ees ning õigusriskide jälgimiseks ja pidevaks hindamiseks.

Kolmandate poolte toote- ja teenusepakkumiste edastamine

Töötlemise eesmärk:

Kolmandate poolte toote- ja teenusepakkumiste edastamine, sealhulgas teave sündmuste, konkursside ja uudiste kohta.

Töötlemise eesmärgi kirjeldus:

Teie isikuandmeid jagatakse allpool esitatud kolmandate pooltega, kes võivad teiega otse või Škoda Auto a.s. kaudu ühendust võtta, et edastada teile teavet nende kolmandate isikute toodete ja teenuste, sündmuste, konkursside, uudiste tellimise, reklaami, kataloogide levitamise või pühadetervituste kohta. Samuti võivad nad kasutada mõningaid jagatud isikuandmeid eespool nimetatud teabe edastamiseks, eelkõige selleks, et pakkuda teile teenuseid, mis põhinevad meie toodete ja teenuste kasutamist käsitleval teabel.

Töötlemise õiguslik alus:

Meil on õigus jagada teie isikuandmeid kolmandate pooltega, kes võivad teiega otse või kaudselt Škoda Auto a.s. kaudu ühendust võtta teie antud nõusoleku alusel. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kui te ei anna meile oma nõusolekut, ei jaga me teie isikuandmeid kolmandate pooltega.

Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme:

Isikuandmed, nagu ees- ja perekonnanimi.
Kontaktandmed, nagu telefoninumber või e-posti aadress.
Toote ja teenuste kasutamise andmed, mis hõlmavad järgmist:

 • "Kirjeldavad andmed teie eelistatud edasimüüja kohta"
 • Tehnilised andmed toote kohta, näiteks VIN, registreerimisnumber, teave selle kohta, kuidas toodet (nt sõidukit) kasutatakse, teave hooldus- ja teeninduskülastuste kohta.

Töötlus- ja arhiveerimisperiood:

Töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil viis aastat pärast nõusoleku andmist; seejärel säilitame teie nõusolekut veel viis aastat.

Saajate kategooriad, kellele me võime isikuandmeid edastada:

Kolmandad pooled, kes võivad töödelda isikuandmeid oma eraldi vastutuse alusel, on järgmised:

 • Eelistatud edasimüüja ja eelistatud teeninduspartner, mille olete valinud rakenduses MyŠkoda või muudes Škoda kontaktpunktides,
 • Turu eest vastutav importöör, kes on importööride loetelus,
 • Volkswagen Financial Services AG ja sellel turul tegutsevad ettevõtted, kes on lisatud sellesse loetellu,
 • Digitaalse teenuse- ja tehnoloogiakeskus Škoda X s.r.o.

Võime kasutada järgmisi volitatud töötlejaid, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja meie korralduse alusel:

 • Turundusagentuurid
 • Ürituste korraldajad
 • Meedia
 • Kliendi turu eest vastutav importöör
 • Jaotusvõrgu liikmed
 • Serveri operaatorid
 • Külaliste haldamise agentuurid

Taotluse korral võib teie isikuandmeid edastada riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikul määral ja seadusega sätestatud piirides.

Isikuandmete allikas:

Me saame isikuandmed vahetult teie käest.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse või riigiülestele organisatsioonidele:

Teie isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Liitu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), kui te annate meile selleks sõnaselge nõusoleku või kui me tagame piisavad kaitsemeetmed edastatavate andmete kaitseks.

Seoses kolmandate poolte teenuste kasutamisega võidakse teie isikuandmeid edastada Ameerika Ühendriikides asuvatele ettevõtetele ja salvestada Ameerika Ühendriikides (USA) asuvatesse serveritesse. Pange tähele, et selline edastamine võib ohustada teie andmetöötlust, kuna puudub piisavuse otsus ja asjakohased kaitsemeetmed. Eelkõige võivad USA ametiasutused jälgida andmete edastamist ja töötlemist meie partnerite poolt USA-s ning seepärast võivad teie andmetele juurde pääseda USA luureagentuurid või föderaaluurijad. Pealegi ei ole USA-välistel isikutel riikliku julgeolekuagentuuri või USA luuredirektori teostatud jälitustegevuse vastu võitlemiseks samu võimalusi. Lõpuks ei ole USA-l ühtegi järelevalvealase tegevuse eest vastutavat asutust. USA osariikidel on andmekaitsega seotud järelevalvevolituste osas erinevad kontaktpunktid spetsiaalse kohtuga, mis tegeleb välisluure järelevalve küsimustega.

Kui edastame teie teabe teistesse riikidesse väljaspool ELi ja EMP-d, teeme kõik selleks, et tagada asjaomaste turvameetmete rakendamine eesmärgiga kindlustada teie privaatsusõiguste jätkuv kaitse, nagu on kirjeldatud käesolevates põhimõtetes. Nende toimingute raames tehakse järgmist:

 • tagatakse, et mitte-ELi ja mitte-EMP riigid, kuhu ülekandeid tehakse, on asjakohaste asutuste hinnangul teie isikuandmeid andmekaitseseaduse kohaldamisel piisavalt kaitsnud;
 • kehtestatakse teie isikuandmete saajale lepingulised kohustused, kasutades selleks Euroopa Komisjoni ametlikult välja antud sätteid, mis on kättesaadavad aadressil https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Kasutame neid sätteid, et tagada teie andmete kaitse, kui teie isikuandmeid edastatakse kolmandatele pooltele väljaspool ELi ja EMP-d.

Isikuandmetel põhinev automaatne otsuste tegemine:

Sellise isikuandmete töötlemise ajal ei toimu automaatset otsustamist isikuandmete põhjal.

Muu teave:

Isikuandmeid võib arhiveerida avalikes huvides ning neid võib kasutada teaduslikel, ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel. Hästi põhjendatud juhtudel võib isikuandmeid töödelda ka õigusküsimuste lahendamise eesmärgil, sealhulgas kohustuste täitmiseks avalike halduseorganite ees ning õigusriskide jälgimiseks ja pidevaks hindamiseks.

Oma õiguste ja nende kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage allolevat lehte.