Isikuandmete töötlemise alane teave

Turundustegevuste teostamine

Läbi kogu käesoleva dokumendi esitame meie kui teie isikuandmete töötleja – ŠKODA AUTO a.s., registreeritud aadress: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, sihtnumber: 293 01, registreerimisnumber: 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistris failinumbriga B 332 (edaspidi “ŠKODA AUTO”) – teavet isikuandmete töötlemise ja teie õiguste kohta seoses töötlemisega.

Töötlemine leiab aset järgnevate tegevuste osana:
Turundustegevuste teostamine

ŠKODA kaubamärgi toodete ja teenuste, sh tooteid, teenuseid, kampaaniaid, võistlusi ja uudiskirju puudutava teabe, pakkumine ja eriliste päevade puhul õnnitluste saatmine.

Töötlemise eesmärk:
ŠKODA kaubamärgi toodete ja teenuste, sh tooteid, teenuseid, kampaaniaid, võistlusi ja uudiskirju puudutava teabe, pakkumine ja eriliste päevade puhul õnnitluste saatmine.

Töötlemise eesmärgi kirjeldus:
Teie isikuandmeid kasutatakse ŠKODA AUTO toodete ja teenuste, sündmuste, võistluste, uudiskirjade ja reklaamide kohta teabe jagamiseks ning kataloogide või eriliste päevade puhul õnnitluste saatmiseks. Osa isikuteavet kasutatakse eelmainitud sõnumite sihitamiseks.

Volitus töötlemiseks:
Meil on volitus töötlemiseks teie poolt meile isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku alusel. Kui te meile nõusolekut ei andnud, siis me sel põhjusel teie isikuandmeid ei töötle.

Meie poolt töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastavad andmed;
Kontaktandmed;
Kirjeldavad andmed;
Äriprofiil;
Tehnilised tooteandmed;
Kauplemisajalugu;
Andme teie pereliikmete ja teiste isikute kohta;
Suhtlus;
Teave vastastikuse suhtluse ja tegevuste kohta;
Võrgu ID-d.

Töötlemisperiood ja arhiveerimine:
Töötleme teie andmeid sel eesmärgil alates nõusoleku andmisest viis aastat ja arhiveerime seejärel teie nõusolekut veel viis aastat.

Andmetöötlejate või saajate kategooriad, kellele me võime teie isikuandmeid avaldada:
Turundusagentuurid;
Sündmuskorraldusagentuurid;
Meedia;
Importöörid;
Edasimüüjate võrgustiku liikmed;
Serveri operaatorid;
Külaliste võõrustamise agentuurid;
Teabeliin.

Teie isikuandmeid võidakse avaldada riigiasutuste, täpsemalt kohtute, Tšehhi Vabariigi politsei ja teiste kriminaaluurimistegevusega seotud asutuste taotlusel selleks vajalikus ulatuses ja seadusega sätestatud piirides.

Isikuandmete allikas:
Otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele ettevõtetele:
Eelnimetatud töötlemise osana ei edastata teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega teistele rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne isikuandmete alusel otsuste langetamine:
Seda antud töötlemise osana aset ei leia.

Muu teave
Isikuandmeid võidakse arhiivida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste ja statistiliste uuringute eesmärgil.