Πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Διενέργεια δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

Με το παρόν έγγραφο, εμείς ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων –η εταιρεία Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, με αριθμό μητρώου 00177041, εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας, στο τμήμα B, με αριθμό αρχείου 332, (εφεξής η "Škoda Auto")– παρέχουμε πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με την εν λόγω επεξεργασία.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις δραστηριότητες μάρκετινγκ για τις οποίες μπορείτε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας. Επαφίεται σε εσάς να αποφασίσετε για ποιους σκοπούς παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, αλλά τα επιμέρους τμήματα του παρόντος εγγράφου ισχύουν για εσάς αντιστοίχως. Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη συγκατάθεση όσον αφορά:

Ενημερώσεις σχετικά με προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες που φέρουν την επωνυμία Škoda

Σκοπός της επεξεργασίας:

Ενημερώσεις σχετικά με προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες που φέρουν την επωνυμία Škoda, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και ειδήσεις.

Περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας:

Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Škoda Auto, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία, παροχή διαφημίσεων, διανομή καταλόγων ή την αποστολή ευχών κατά τις εορταστικές περιόδους. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας συγκεκριμένα για τη στοχευμένη παροχή των παραπάνω μέσω επικοινωνίας, παρέχοντάς σας τις υπηρεσίες μας με βάση πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από εσάς.

και των υπηρεσιών μας από εσάς. Νομική βάση της επεξεργασίας:

Έχουμε εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με βάση τη συγκατάθεση που μας παρείχατε. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αν δεν παρείχατε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτόν το λόγο.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:

Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως όνομα και επώνυμο.
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση email.
Δεδομένα χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία περιλαμβάνουν

 • Περιγραφικά δεδομένα σχετικά με τον προτιμώμενο αντιπρόσωπό σας
 • Τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως αριθμός πλαισίου, αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας, πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του στοιχείου (π.χ. οχήματος), πληροφορίες για τα ραντεβού για συντήρηση και σέρβις.

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό επί 5 έτη μετά την παροχή της συγκατάθεσης. Εν συνεχεία, θα αρχειοθετήσουμε τη συγκατάθεσή σας για άλλα 5 έτη.

Κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα:

Ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας και με βάση τις οδηγίες μας στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία:

 • Εταιρείες μάρκετινγκ
 • Διοργανωτές εκδηλώσεων
 • ΜΜΕ
 • Εισαγωγείς
 • Μέλη του δικτύου διανομής
 • Χειριστές διακομιστών
 • Πρακτορεία διαχείρισης επισκεπτών

Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα σε δικαστήρια, στις αστυνομικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον βαθμό που απαιτείται και εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:

Λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή υπερεθνικούς οργανισμούς:

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ") και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"), εάν μας παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας να το πράξουμε ή εάν κατοχυρώσουμε την ύπαρξη κατάλληλων διασφαλίσεων για την προστασία των εν λόγω διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Αναφορικά με τη χρήση υπηρεσιών τρίτων μερών, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εταιρείες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ("ΗΠΑ") και να αποθηκευτούν σε διακομιστές που βρίσκονται εκεί. Έχετε υπόψη ότι η εν λόγω διαβίβαση μπορεί να εγείρει κίνδυνο για την επεξεργασία των δεδομένων σας, λόγω απουσίας απόφασης επάρκειας και κατάλληλων διασφαλίσεων. Ειδικότερα, η διαβίβαση δεδομένων και η επεξεργασία δεδομένων από συνεργάτες μας στις ΗΠΑ μπορεί να υπόκεινται σε προγράμματα παρακολούθησης από τις δημόσιες αρχές των ΗΠΑ και, στη συνέχεια, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν υπηρεσίες πληροφοριών ή ομοσπονδιακοί ερευνητές των ΗΠΑ. Επιπλέον, πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν την ίδια δυνατότητα αντιμετώπισης της παρακολούθησης που διενεργεί η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας ή ο Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τέλος, οι ΗΠΑ δεν έχουν ορίσει μια ενιαία αρχή υπεύθυνη για δραστηριότητες εποπτείας. Επιμέρους πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν διαφορετικά σημεία επικοινωνίας σχετικά με τις εποπτικές εξουσίες που αφορούν την προστασία δεδομένων με ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο επιλαμβάνεται θεμάτων παρακολούθησης επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών (Foreign Intelligence Surveillance).

Εάν διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ, θα προβούμε σε ενέργειες για να διασφαλίσουμε τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι συνεχίζεται η προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικότητάς σας όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. Οι εν λόγω ενέργειες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • θα εξασφαλίζουμε ότι οι χώρες εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ στις οποίες πραγματοποιούνται διαβιβάσεις θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων από τους οικείους φορείς, ή
 • θα επιβάλλουμε συμβατικές υποχρεώσεις στον παραλήπτη των προσωπικών δεδομένων σας με τη χρήση διατάξεων που έχουν εκδοθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιμες εδώ: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Χρησιμοποιούμε αυτές τις διατάξεις για να εξασφαλίζουμε την προστασία των πληροφοριών σας κατά τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτα μέρη (παρόχους) εκτός ΕΕ και ΕΟΧ.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:

Κατά την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Άλλες πληροφορίες:

Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους για επιστημονικούς, ιστορικούς σκοπούς ή σκοπούς στατιστικής έρευνας. Σε βάσιμες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς επίλυσης νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς εκτίμησης των νομικών κινδύνων.

Ενημερώσεις σχετικά με προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών

Σκοπός της επεξεργασίας:

Ενημερώσεις σχετικά με προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και ειδήσεις.

Περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας:

Τα προσωπικά δεδομένα σας κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη τα οποία παρατίθενται ακολούθως και ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας απευθείας ή μέσω της Škoda Auto a.s. για να σας ενημερώσουν για προϊόντα και υπηρεσίες των εν λόγω τρίτων μερών, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία, παροχή διαφημίσεων, διανομή καταλόγων ή την αποστολή ευχών κατά τις εορταστικές περιόδους. Ενδεχομένως, επίσης, να χρησιμοποιούν ορισμένα κοινοποιημένα προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένα για τη στοχευμένη παροχή των παραπάνω ενημερώσεων, παρέχοντάς σας υπηρεσίες με βάση πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από εσάς.

Νομική βάση της επεξεργασίας:

Έχουμε εξουσιοδότηση να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, τα οποία ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας απευθείας ή μέσω της Škoda Auto a.s., με βάση τη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:

Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως όνομα και επώνυμο.
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση email.
Δεδομένα χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Περιγραφικά δεδομένα σχετικά με τον προτιμώμενο αντιπρόσωπό σας
 • Τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως αριθμός πλαισίου, αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας, πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του στοιχείου (π.χ. οχήματος), πληροφορίες για τα ραντεβού για συντήρηση και σέρβις.

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό επί 5 έτη μετά την παροχή της συγκατάθεσης. Εν συνεχεία, θα αρχειοθετήσουμε τη συγκατάθεσή σας για άλλα 5 έτη.

Κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα:

Στα τρίτα μέρη τα οποία ενδέχεται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υπό τη δική τους ευθύνη περιλαμβάνονται:

 • Ο προτιμώμενος αντιπρόσωπος και ο προτιμώμενος συνεργάτης σέρβις που επιλέξατε στην αίτηση του "MyŠkoda" ή σε άλλα σημεία επαφής της Škoda,
 • Ο εισαγωγέας που είναι υπεύθυνος για την αγορά και περιλαμβάνεται στη Λίστα εισαγωγέων,
 • Η Volkswagen Financial Services AG και οι εταιρείες της οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά και περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα,
 • Ο κόμβος ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογίας Škoda X s.r.o.

Ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας και με βάση τις οδηγίες μας στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία:

 • Εταιρείες μάρκετινγκ
 • Διοργανωτές εκδηλώσεων
 • ΜΜΕ
 • Εισαγωγέας υπεύθυνος για την αγορά του πελάτη
 • Μέλη του δικτύου διανομής
 • Χειριστές διακομιστών
 • Πρακτορεία διαχείρισης επισκεπτών

Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα σε δικαστήρια, στις αστυνομικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον βαθμό που απαιτείται και εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:

Λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή υπερεθνικούς οργανισμούς:

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ") και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"), εάν μας παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας να το πράξουμε ή εάν κατοχυρώσουμε την ύπαρξη κατάλληλων διασφαλίσεων για την προστασία των εν λόγω διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Αναφορικά με τη χρήση υπηρεσιών τρίτων μερών, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εταιρείες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ("ΗΠΑ") και να αποθηκευτούν σε διακομιστές που βρίσκονται εκεί. Έχετε υπόψη ότι η εν λόγω διαβίβαση μπορεί να εγείρει κίνδυνο για την επεξεργασία των δεδομένων σας, λόγω απουσίας απόφασης επάρκειας και κατάλληλων διασφαλίσεων. Ειδικότερα, η διαβίβαση δεδομένων και η επεξεργασία δεδομένων από συνεργάτες μας στις ΗΠΑ μπορεί να υπόκεινται σε προγράμματα παρακολούθησης από τις δημόσιες αρχές των ΗΠΑ και, στη συνέχεια, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν υπηρεσίες πληροφοριών ή ομοσπονδιακοί ερευνητές των ΗΠΑ. Επιπλέον, πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν την ίδια δυνατότητα αντιμετώπισης της παρακολούθησης που διενεργεί η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας ή ο Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τέλος, οι ΗΠΑ δεν έχουν ορίσει μια ενιαία αρχή υπεύθυνη για δραστηριότητες εποπτείας. Επιμέρους πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν διαφορετικά σημεία επικοινωνίας σχετικά με τις εποπτικές εξουσίες που αφορούν την προστασία δεδομένων με ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο επιλαμβάνεται θεμάτων παρακολούθησης επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών (Foreign Intelligence Surveillance).

Εάν διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ, θα προβούμε σε ενέργειες για να διασφαλίσουμε τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι συνεχίζεται η προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικότητάς σας όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. Οι εν λόγω ενέργειες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • θα εξασφαλίζουμε ότι οι χώρες εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ στις οποίες πραγματοποιούνται διαβιβάσεις θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων από τους οικείους φορείς, ή
 • θα επιβάλλουμε συμβατικές υποχρεώσεις στον παραλήπτη των προσωπικών δεδομένων σας με τη χρήση διατάξεων που έχουν εκδοθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιμες εδώ: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Χρησιμοποιούμε αυτές τις διατάξεις για να εξασφαλίζουμε την προστασία των πληροφοριών σας κατά τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτα μέρη (παρόχους) εκτός ΕΕ και ΕΟΧ.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:

Κατά την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Άλλες πληροφορίες:

Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους για επιστημονικούς, ιστορικούς σκοπούς ή σκοπούς στατιστικής έρευνας. Σε βάσιμες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς επίλυσης νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς εκτίμησης των νομικών κινδύνων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης τους, επισκεφτείτε την παρακάτω σελίδα.