ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία.

Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παύσης ύπαρξης της νομικής βάσης ή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας.

Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων.

Εξαγωγή των προσωπικών δεδομένων σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή για προσωπική σας χρήση ή για χρήση από άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Αντίταξη στην επεξεργασία δεδομένων, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι παράνομη.

Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Με ποιον τρόπο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η ŠKODA AUTO ενδέχεται να επιβάλει μια εύλογη αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη τα διαχειριστικά έξοδα για την επεξεργασία, εάν τα αιτήματα από ένα υποκείμενο δεδομένων είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά.

Για ερωτήματα σχετικά με την προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας:

Μέσω τηλεφώνου:

+420 800 600 000

Μέσω ταχυδρομείου:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO)

Για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Υποβολή καταγγελίας

Εάν διαφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο η ŠKODA AUTO επεξεργάζεται ή διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της ŠKODA AUTO ή σε μια εποπτική αρχή.

Γραφείο για την Προστασία προσωπικών δεδομένων
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/