Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Organizacja jazdy próbnej

W niniejszym dokumencie, jako administrator danych osobowych- spółka ŠKODA AUTO a.s., z siedzibą pod adresem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, kod pocztowy 293 01, IČO [CZ REGON]: 00177041, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt (B) 332, (dalej „spółka ŠKODA AUTO")- przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych i Waszych praw związanych z takim przetwarzaniem.

Przetwarzanie odbywa się w ramach następujących działań:

Organizacja jazdy próbnej

Realizacja jazdy próbnej

Cel przetwarzania:
Realizacja jazdy próbnej

Opis celu przetwarzania:
Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z członkiem sieci dystrybucji w celu umówienia się na jazdę próbną ŠKODA AUTO i jej późniejszej realizacji. Po zakończeniu jazdy próbnej dane mogą zostać wykorzystane, w razie potrzeby, w celu rozpatrzenia wykroczeń i podobnych spraw.

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu tego przetwarzania. Chcemy zapewnić Państwu możliwość wypróbowania naszego produktu, aby mogli Państwo podjąć właściwą decyzję o jego zakupie.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Profil handlowy
Specyfikacje produktów
Informacje dotyczące wzajemnej komunikacji i interakcji.

Okres przetwarzania i archiwizacji:
6 miesięcy po zakończeniu jazdy próbnej.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane lub odbiorców, którym możemy udostępnić dane osobowe:
Agencje marketingowe
Infolinie
Członkowie sieci dystrybucyjnej

Na żądanie Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W ramach wyżej wymienionego przetwarzania Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego lub przedsiębiorstwa wielonarodowego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o dane osobowe:
Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe.

Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przedmiotem przetwarzania w celu rozstrzygania spraw prawnych, w tym realizacji obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.