Informácie o spracovaní osobných údajov

Používanie aplikácie MyŠKODA

V tomto dokumente vám spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., so sídlom na tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Pražskom mestskom súde, oddiel B, vložka 332 (ďalej len „ŠKODA AUTO“), ako správca osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov a vašich právach v súvislosti s takýmto spracovaním.

Spracovanie sa týka nasledujúcej činnosti:
Používanie aplikácie MyŠKODA

Účel spracúvania:
Používanie aplikácie MyŠKODA

Opis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje sa spracúvajú po registrácii a aktivácii všetkých funkcií aplikácie MyŠKODA (zobrazenie príslušného digitálneho návodu, vyhľadávanie predajcov, zobrazenie technických a prevádzkových údajov o produktoch, úspora parkovacích miest a plánovanie trasy podľa kalendára) vrátane príslušnej podpory a vývoja.

Schválenie spracúvania:
Spracovanie sa vykonáva na základe súhlasu, ktorý ste udelili.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikačné údaje, údaje o interakcii, technické a prevádzkové údaje o produktoch, údaje o polohe a profily odvodené z týchto údajov.

Obdobie spracúvania a archivácie:
10 rokov

Kategórie spracovateľov alebo príjemcov údajov, ktorým môžeme poskytnúť osobné údaje:
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté distribučnej sieti spoločnosti ŠKODA AUTO a skupiny Volkswagen Group na účely spracovania a dohodnuté účely. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté štátnym orgánom, menovite súdom, Polícii Českej republiky a ďalším orgánom presadzovania práva v požadovanom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:
Na základe vašich prihlášok a vášho profilu na webovej stránke ŠKODA AUTO.

Poskytovanie osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným spoločnostiam:
Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám ani medzinárodným spoločnostiam na účely spracovania údajov.

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:
Automatizované rozhodovanie sa nevykonáva na účely spracovania údajov.

Rôzne informácie:

Google Analytics
Táto aplikácia využíva službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics analyzuje informácie o používaní aplikácie. Spoločnosť Google prenáša informácie a ukladá ich na serveroch v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google používa takéto informácie na účely vyhodnotenia používania aplikácie a poskytovania správ o jej používaní, určených pre príslušného operátora. Spoločnosť Google môže tieto údaje poskytnúť aj tretím stranám za účelom spracovania informácií alebo ak sa to vyžaduje z právnych dôvodov. Z dôvodu ochrany súkromia používateľov spoločnosť ŠKODA AUTO používa službu Google Analytics bez registrácie IP adresy používateľa.

Ostatné:
Osobné údaje môžu byť archivované vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V oprávnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracovania aj na účely riešenia právnych sporov, a to vrátane plnenia povinností voči štátnym orgánom a monitorovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.