Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Korzystanie z aplikacji MyŠKODA

W tym dokumencie firma ŠKODA AUTO a.s., z siedzibą: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, kod pocztowy 293 01, nr ewidencyjny firmy: 00177041, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, akta nr B 332 (dalej zwana „ŠKODA AUTO”), jako kontroler danych osobowych zapewnia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i praw związanych z przedmiotowym przetwarzaniem.

Przetwarzanie odbywa się w związku z następującymi działaniami:
Korzystanie z aplikacji MyŠKODA

Cel przetwarzania:
Korzystanie z aplikacji MyŠKODA

Opis celu przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane po rejestracji i aktywacji wszystkich funkcji aplikacji MyŠKODA (wyświetleniu odpowiedniej instrukcji cyfrowej, wyszukaniu dealera, wyświetleniu szczegółów technicznych i użytkowych produktów, oszczędności za miejsce parkingowe i zaplanowaniu trasy według kalendarza), w tym wsparcia i rozwoju aplikacji.

Pozwolenie na przetwarzanie:
Przetwarzanie jest wykonywane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, komunikacja, interakcja, dane techniczne i użytkowe produktów, dane lokalizacyjne i profile uzyskane na podstawie takich danych.

Okres przetwarzania i archiwizacji:
10 lat

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Dane osobowe mogą być przekazane do do sieci dystrybucyjnej ŠKODA AUTO i do Volkswagen Group do przetwarzania i ustalonych celów. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organom władzy, w szczególności sądom, czeskiej policji oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo. Źródło danych osobowych: W oparciu o wpisy w aplikacji i profil na stronie ŠKODA AUTO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub firm zagranicznych:
Do celów przedmiotowego przetwarzania dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do firm zagranicznych.

Automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:
Automatyczne podejmowanie decyzji nie jest wykonywane dla celów przetwarzania.

Informacje różne:

Google Analytics
Niniejsza aplikacja korzysta z Google Analytics – usługi świadczonej przez firmę Google, Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics analizuje informacje na temat korzystania z aplikacji. Google będzie przekazywać informacje i przechowywać je na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje do celów oceny korzystania z aplikacji oraz wykonywania raportów dotyczących korzystania z niej, wyznaczonych dla operatora. Firma Google może również udostępnić te dane osobom trzecim na potrzeby przetwarzania lub, jeżeli będzie to konieczne, zgodnie z wymogami prawa. Ze względu na ochronę prywatności użytkowników, ŠKODA AUTO korzysta z usługi Google Analytics bez rejestrowania adresu IP użytkownika.

Inne
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych i statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby rozwiązywania kwestii prawnych, włącznie z wykonywaniem zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.