Πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Χρήση της εφαρμογής MyŠKODA

Στο παρόν έγγραφο, η ŠKODA AUTO a.s., με έδρα στη διεύθυνση tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Τ.Κ. 293 01, αρ. μητρώου εταιρείας: 00177041, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας, με αριθμό αρχείου Β 332, (εφεξής η "ŠKODA AUTO"), ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τα αντίστοιχα δικαιώματά σας.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σε σχέση με την ακόλουθη δραστηριότητα:
Χρήση της εφαρμογής MyŠKODA

Σκοπός της επεξεργασίας:
Χρήση της εφαρμογής MyŠKODA

Περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας:
Τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά την εγγραφή και ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών της εφαρμογής MyŠKODA (εμφάνιση κατάλληλου ψηφιακού εγχειριδίου, αναζήτηση αντιπροσώπου, εμφάνιση τεχνικών και λειτουργικών λεπτομερειών των προϊόντων, κράτηση θέσης στάθμευσης και προγραμματισμός δρομολογίων σύμφωνα με το ημερολόγιο), συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και της ανάπτυξης αυτών.

Εξουσιοδότηση για την επεξεργασία:
Η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:
Δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, περιγραφικά δεδομένα, μηνύματα επικοινωνίας, δεδομένα αλληλεπίδρασης, τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα για τα προϊόντα, δεδομένα τοπικής προσαρμογής και προφίλ που παράγονται με βάση αυτά τα δεδομένα.

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:
10 έτη

Κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία ή αποδεκτών στους οποίους μπορούμε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:
Μπορούμε να παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για επεξεργασία και σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στο δίκτυο διανομέων της ŠKODA AUTO και στον Όμιλο Volkswagen. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα σε δικαστήρια, στις αστυνομικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον βαθμό που απαιτείται και σύμφωνα με τον νόμο.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:
Με βάση τις καταχωρήσεις στην εφαρμογή και το προφίλ σας στην τοποθεσία web της ŠKODA AUTO.

Παροχή προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς εταιρείες:
Για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα παρέχονται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς εταιρείες.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:
Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων δεν πραγματοποιείται για σκοπούς επεξεργασίας.

Διάφορες πληροφορίες:

Google Analytics
Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google, Inc. (εφεξής η "Google"). Η υπηρεσία Google Analytics αναλύει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής. Η Google θα διαβιβάζει τις πληροφορίες και θα τις αποθηκεύει σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς αξιολόγησης της χρήσης της εφαρμογής και υποβολής αναφορών σχετικά με τη χρήση της, η οποία έχει καθοριστεί για τον χειριστή της. Η Google μπορεί επίσης να παρέχει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους με σκοπό την επεξεργασία των πληροφοριών ή στην περίπτωση που απαιτείται εκ του νόμου. Για λόγους προστασίας του απορρήτου του χρήστη, η ŠKODA AUTO χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics χωρίς να καταχωρεί τη διεύθυνση IP του χρήστη.

Λοιπά
Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους για επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς, καθώς και σκοπούς στατιστικής έρευνας. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας λόγω επίλυσης νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς εκτίμησης των νομικών κινδύνων.