Informacije o obradi podataka o ličnosti

Obavljanje marketinških aktivnosti

Na osnovu ovog dokumenta, kao rukovalac podataka o ličnosti, Mi, kompanija Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, identifikacioni br: 00177041, upisana u Registar kompanija koji vodi Opštinski sud u Pragu pod odeljkom B br. dosijea 332 (u nastavku teksta „Škoda Auto”) – pružamo informacije o obradi podataka o ličnosti i vašim pravima koja se tiču ove obrade.

Ovaj dokument opisuje marketinške aktivnosti za koje možete dati pristanak. Na vama je da odlučite u koje od ovih svrha želite da date svoj pristanak, ali različiti delovi ovog dokumenta se u skladu sa time primenjuju na vas. Ovaj dokument opisuje pristanke za sledeće:

Komunikacija u vezi sa ponudama proizvoda i usluga brenda Škoda Auto

Svrha obrade:

Komunikacija u vezi sa ponudama proizvoda i usluga brenda Škoda Auto, uključujući informacije o događajima, takmičenjima i novostima.

Opis svrhe obrade:

Vaši podaci o ličnosti se koriste da biste dobili informacije o proizvodima i uslugama kompanije Škoda Auto, događajima, takmičenjima, pretplatama na vesti, reklamama, za slanje kataloga ili prazničnih čestitki. Takođe ćemo neke vaše podatke o ličnosti možda iskoristiti sa ciljem nekih od gorenavedenih oblika obaveštavanja naročito tako što ćemo vam nuditi naše usluge na osnovu informacija o vašoj upotrebi naših proizvoda i usluga.

Pravna osnova za obradu:

Ovlašćeni smo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti na osnovu saglasnosti koju ste nam pružili. Pristanak možete da povučete u bilo kom trenutku. Ako nam niste dali saglasnost, nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti iz tog razloga.

Kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kao što su ime i prezime.
Kontakt podaci kao što su broj telefona i e-adresa.
Podaci o korišćenju proizvoda i usluga koje obuhvataju sledeće

 • Opisni podaci o vašem preferiranom prodavcu
 • Tehničke informacije o proizvodu i željene informacije, kao što su VIN, broj registarske tablice, informacije o tome kako se predmet (npr. vozilo) koristi, informacije o održavanju i posete servisima.

Period obrade i evidentiranja:

Obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti u ovu svrhu 5 godina nakon davanja pristanka; nakon toga ćemo arhivirati vaš pristanak još 5 godina.

Kategorije primalaca kojima možemo da dostavimo podatke o ličnosti:

Možemo da angažujemo sledeće obrađivače koji će obrađivati vaše podatke o ličnosti u naše ime i na osnovu naših uputstava:

 • Marketinške agencije
 • Organizatori događaja
 • Mediji
 • Uvoznici
 • Članovi distributivne mreže
 • Operatori servera
 • Agencije za upravljanje gostima

Nakon podnošenja zahteva, vaši podaci o ličnosti mogu se pružiti državnim organima, naročito sudovima, policiji Češke Republike i drugim agencijama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u granicama zakona.

Izvor podataka o ličnosti:

Podatke o ličnosti dobijamo direktno od vas.

Prenošenje podataka o ličnosti trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Vaši podaci o ličnosti mogu se prenositi van Evropske unije („EU”) i Evropskog ekonomskog prostora („EEP”), ako nam date izričiti pristanak za to ili ako osiguramo odgovarajuće zaštite za zaštitu prenetih podataka.

U vezi sa upotrebom usluga trećih lica, vaši podaci o ličnosti mogu se prenositi kompanijama sa sedištem uz SAD i skladištiti na serverima koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama („SAD”). Imajte na umu da takvi prenosi mogu predstavljati rizik po obradu vaših podataka zbog odsustva odluke o adekvatnosti i odgovarajućih zaštita. Naročito, prenosi podataka i obrada podataka od strane naših partnera u SAD mogu biti predmet programa nadzora od strane javnih organa SAD i vašim podacima mogu da pristupaju obaveštajne agencije ili savezni istražitelji u SAD. Pored toga, osobe koje nisu stanovnici SAD nemaju iste mogućnosti ulaganja prigovora na nadzor koji vrši Nacionalna bezbednosna agencija ili Direktor nacionalne obaveštajne službe. Na kraju, u SAD ne postoji jedan organ nadležan za aktivnosti nadzora. Određene savezne države u SAD imaju različite kontakte u vezi sa nadzornim ovlašćenima u vezi sa zaštitom podataka kod specijalnog suda, koji se bavi pitanjima u vezi sa obaveštajnim nadzorom za inostranstvo.

Ako prenosimo vaše informacije drugim državama van EU i EEP, preduzećemo korake da osiguramo korišćenje odgovarajućih bezbednosnih mera sa ciljem da se osigura da vaša prava na privatnost i dalje budu zaštićena kao što je navedeno u ovoj politici. Ti koraci obuhvataju:

 • osiguravanje da je procenjeno da države van EU ili EEP u koje se prenose podaci pružaju odgovarajuću zaštitu vaših podataka o ličnosti u svrhe zakona o zaštiti podataka od strane odgovarajućih organa; ili
 • nalaganje ugovornih obaveza primaocu vaših podataka o ličnosti korišćenjem odredbi koje je zvanično izdala Evropska komisija i koje su dostupne na adresi https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Ove odredbe koristimo da osiguramo da vaše informacije budu zaštićene prilikom prenosa vaših podataka o ličnosti pružaocima trećim licima van EU i EEP.

Automatizovano donošenje odluka na osnovu podataka o ličnosti:

Tokom ove obrade podataka o ličnosti ne dolazi do automatizovanog donošenja odluka na osnovu podataka o ličnosti.

Druge informacije:

Podaci o ličnosti se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u svrhe naučnog, istorijskog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima podaci o ličnosti takođe mogu da podlegnu obradi u svrhe razrešenja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema državnim administrativnim organima i nadgledanje i tekuću procenu pravnih rizika.

Komunikacija u vezi sa ponudama proizvoda i usluga trećih lica

Svrha obrade:

Komunikacija u vezi sa ponudama proizvoda i usluga trećih lica, uključujući informacije o događajima, takmičenjima i novostima.

Opis svrhe obrade:

Vaši podaci o ličnosti se dele sa trećim licima navedenim u nastavku koja mogu da kontaktiraju sa vama direktno ili putem kompanije Škoda Auto a.s. sa informacijama u vezi sa proizvodima i uslugama tih trećih lica, događajima, takmičenjima, pretplatama za novosti, reklamama, distribucijom kataloga ili čestitama za praznike. Takođe neke od vaših deljenih podataka o ličnosti možda mogu da koriste sa ciljem nekih od gorenavedenih oblika obaveštavanja naročito tako što ćemo vam nuditi naše usluge na osnovu informacija o vašoj upotrebi naših proizvoda i usluga.

Pravna osnova za obradu:

Ovlašćeni smo da delimo vaše podatke o ličnosti sa trećim licima koja mogu da kontaktiraju sa vama direktno ili indirektno putem kompanije Škoda Auto a.s. na osnovu pristanka koje ste dali. Pristanak možete da povučete u bilo kom trenutku. Ako nam niste dali saglasnost, nećemo deliti vaše podatke o ličnosti sa trećim licima.

Kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kao što su ime i prezime.
Kontakt podaci kao što su broj telefona i e-adresa.
Podaci o korišćenju proizvoda i usluga koje obuhvataju sledeće:

 • Opisni podaci o vašem preferiranom prodavcu
 • Tehničke informacije o proizvodu i željene informacije, kao što su VIN, broj registarske tablice, informacije o tome kako se predmet (npr. vozilo) koristi, informacije o održavanju i posete servisima.

Period obrade i evidentiranja:

Obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti u ovu svrhu 5 godina nakon davanja pristanka; nakon toga ćemo arhivirati vaš pristanak još 5 godina.

Kategorije primalaca kojima možemo da dostavimo podatke o ličnosti:

Treća lica koja mogu da obrađuju podatke o ličnosti na osnovu njihove zasebne odgovornosti obuhvataju:

 • preferiranog prodavca i preferiranog servisnog partnera koje ste izabrali u aplikaciji „MyŠkoda” ili drugim kontaktima kompanije Škoda,
 • Uvoznik odgovoran za tržište koji je naveden na Listi uvoznika,
 • Volkswagen Financial Services AG i njenim kompanijama koje posluju na tržištu koje je navedeno na ovoj listi,
 • kompanija za digitalne usluge i tehnologije Škoda X s.r.o.

Možemo da angažujemo sledeće obrađivače koji će obrađivati vaše podatke o ličnosti u naše ime i na osnovu naših uputstava:

 • Marketinške agencije
 • Organizatori događaja
 • Mediji
 • Uvoznik odgovoran za tržište korisnika
 • Članovi distributivne mreže
 • Operatori servera
 • Agencije za upravljanje gostima

Nakon podnošenja zahteva, vaši podaci o ličnosti mogu se pružiti državnim organima, naročito sudovima, policiji Češke Republike i drugim agencijama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u granicama zakona.

Izvor podataka o ličnosti:

Podatke o ličnosti dobijamo direktno od vas.

Prenošenje podataka o ličnosti trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Vaši podaci o ličnosti mogu se prenositi van Evropske unije („EU”) i Evropskog ekonomskog prostora („EEP”), ako nam date izričiti pristanak za to ili ako osiguramo odgovarajuće zaštite za zaštitu prenetih podataka.

U vezi sa upotrebom usluga trećih lica, vaši podaci o ličnosti mogu se prenositi kompanijama sa sedištem uz SAD i skladištiti na serverima koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama („SAD”). Imajte na umu da takvi prenosi mogu predstavljati rizik po obradu vaših podataka zbog odsustva odluke o adekvatnosti i odgovarajućih zaštita. Naročito, prenosi podataka i obrada podataka od strane naših partnera u SAD mogu biti predmet programa nadzora od strane javnih organa SAD i vašim podacima mogu da pristupaju obaveštajne agencije ili savezni istražitelji u SAD. Pored toga, osobe koje nisu stanovnici SAD nemaju iste mogućnosti ulaganja prigovora na nadzor koji vrši Nacionalna bezbednosna agencija ili Direktor nacionalne obaveštajne službe. Na kraju, u SAD ne postoji jedan organ nadležan za aktivnosti nadzora. Određene savezne države u SAD imaju različite kontakte u vezi sa nadzornim ovlašćenima u vezi sa zaštitom podataka kod specijalnog suda, koji se bavi pitanjima u vezi sa obaveštajnim nadzorom za inostranstvo.

Ako prenosimo vaše informacije drugim državama van EU i EEP, preduzećemo korake da osiguramo korišćenje odgovarajućih bezbednosnih mera sa ciljem da se osigura da vaša prava na privatnost i dalje budu zaštićena kao što je navedeno u ovoj politici. Ti koraci obuhvataju:

 • osiguravanje da je procenjeno da države van EU ili EEP u koje se prenose podaci pružaju odgovarajuću zaštitu vaših podataka o ličnosti u svrhe zakona o zaštiti podataka od strane odgovarajućih organa; ili
 • nalaganje ugovornih obaveza primaocu vaših podataka o ličnosti korišćenjem odredbi koje je zvanično izdala Evropska komisija i koje su dostupne na adresi https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Ove odredbe koristimo da osiguramo da vaše informacije budu zaštićene prilikom prenosa vaših podataka o ličnosti pružaocima trećim licima van EU i EEP.

Automatizovano donošenje odluka na osnovu podataka o ličnosti:

Tokom ove obrade podataka o ličnosti ne dolazi do automatizovanog donošenja odluka na osnovu podataka o ličnosti.

Druge informacije:

Podaci o ličnosti se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u svrhe naučnog, istorijskog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima podaci o ličnosti takođe mogu da podlegnu obradi u svrhe razrešenja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema državnim administrativnim organima i nadgledanje i tekuću procenu pravnih rizika.

Da biste saznali više o svojim pravima i kako da ih ostvarite, posetite stranicu ispod.