IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

1. Uvod

Mi, ŠKODA AUTO a.s., sa registrovanim sedištem na adresi tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Češka Republika, korporativni ID: 00177041, poreski ID: CZ00177041, koja je registrovana u Agenciji za privredne registre Okružnog suda u Pragu, pod matičnim brojem B 332, pripremili smo ovu Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti da bismo vas obavestili o načinu na koji prikupljamo, obrađujemo, koristimo i štitimo vaše podatke o ličnosti i na taj način olakšavamo zaštitu vaše privatnosti.

Rukujemo svim vašim podacima o ličnosti u skladu sa primenljivim zakonom, pre svega Odredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta, o zaštiti fizičkih lica po pitanju obrade podataka o ličnosti i slobodnog kretanja takvih podataka (Opšta uredba o zaštiti podataka – „GDPR”), akt br. 127/2005 Coll., o elektronskim komunikacijama, sa izmenama i dopunama, i akt br. 480/2004 Coll., o određenim uslugama informisanog društva, sa izmenama i dopunama.

Istovremeno bismo želeli da upotrebimo ovu Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti da razjasnimo najvažnije termine i procese koje koristimo za zaštitu vaših podataka o ličnosti i da odgovorimo na pitanja koja možete imati u vezi sa prikupljanjem, obradom i skladištenjem vaših podataka o ličnosti.

2. Nadzor

Ulažemo sve moguće napore da se pridržavamo svih definisanih i obavezujućih pravila i bezbednosnih mera prilikom rukovanja vašim podacima o ličnosti; iz tog razloga smatramo da neće doći do situacija koje bi mogle da izazovu vaše nezadovoljstvo našim ponašanjem prema vama.

Ako se ne slažete sa načinom koji primenjujemo za obradu vaših podataka o ličnosti, možete da kontaktirate sa:

Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Češka Republika
+420 234 665 111
www.uoou.cz

3. Naš pristup

Smatramo da je zaštita podataka o ličnosti od ključnog značaja i posvećujemo joj izuzetnu pažnju.

Stoga možete biti uvereni da rukujemo vašim podacima o ličnosti uz odgovarajuću obazrivost i u skladu sa primenljivim zakonskim propisima i štitimo vaše podatke o ličnosti u najvećoj mogućoj meri u skladu sa najmodernijim tehničkim nivoom.

Da biste u potpunosti razumeli kako štitimo vaše podatke o ličnosti, preporučujemo da pažljivo pročitate ovu Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti.

Prilikom obrade vaših podataka o ličnosti, pridržavamo se sledećih principa:

 • Princip zakonitosti koji od nas zahteva da obrađujemo vaše podatke o ličnosti uvek je u skladu sa zakonskim propisima i usaglašen je sa najmanje jednim pravnim osnovom.

 • Princip pravičnosti i transparentnosti koji nam nalaže da obrađujemo vaše podatke o ličnosti na otvoren i transparentan način i da vam obezbedimo informacije o načinu njihove obrade i informacije o tome kome će se vaši podaci o ličnosti otkriti (na primer, ako se vaši podaci o ličnosti skladište na sajtovima za skladištenje podataka – oblaci – van Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora). To dodatno obuhvata našu dužnost da vas obavestimo o slučajevima ozbiljne povrede bezbednosti ili curenja podataka o ličnosti.

 • Princip ograničenja svrhe koji nam omogućava da prikupljamo vaše podatke o ličnosti isključivo sa jasno definisanom svrhom.

 • Princip minimizacije podataka na osnovu koga smo u obavezi da obrađujemo isključivo one podatke o ličnosti koji su neophodni, relevantni i adekvatni u odnosu na svrhu njihove upotrebe.

 • Princip korišćenja najmanjeg mogućeg obima podataka koji nam nalaže da usvojimo sve opravdane mere koje nam omogućavaju da redovno ažuriramo ili ispravljamo vaše podatke o ličnosti.

 • Princip ograničenja čuvanja koji nam nalaže da skladištimo vaše podatke o ličnosti isključivo onoliko dugo koliko je neophodno za određenu svrhu zbog koje se obrađuju (na primer, tokom perioda za koji je dat pristanak za oglašavanje, ako se ne povuče pre isteka ovog perioda). Čim period obrade istekne ili svrha obrade prestane da postoji, brišemo vaše podatke o ličnosti ili anonimizujemo ih, tj. menjamo ih tako da se ne mogu dovesti u vezu sa vama.

 • Princip integriteta i poverljivosti, neosporivosti i dostupnosti koji nam nalaže da obezbedimo vaše podatke o ličnosti i da ih zaštitimo od neovlašćene i nezakonite obrade, gubitka ili uništenja. Iz tih razloga usvajamo brojne tehničke i organizacione mere za zaštitu vaših podataka o ličnosti. Istovremeno obezbeđujemo da pristup vašim podacima o ličnosti bude omogućen isključivo odabranim zaposlenima.

 • Princip nadležnosti (odgovornosti) koji nam nalaže da budemo u mogućnosti da dokumentujemo usklađenost sa gore navedenim uslovima.

4. Kontakt za vaša pitanja i zabrinutosti

Ukoliko postoje nejasnoće u bilo kom delu ove Izjave ili ako imate pitanja ili komentare po pitanju zaštite vaših podataka o ličnosti, ne oklevajte da se obratite našem Službeniku za zaštitu podataka uneti.

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. Šta su podaci o ličnosti, njihova kategorizacija

Podaci o ličnosti predstavljaju informacije koje nam omogućavaju da vas identifikujemo. Stoga obuhvataju podatke koji se posebno odnose na vas.

Podaci o ličnosti ne obuhvataju anonimne ili zbirni podaci, tj. podaci koji se ne mogu jasno odnositi na vas.

Podaci o ličnosti se dele na:

 • Osnovni podaci koji, na primer, obuhvataju vaše ime, prezime, datum rođenja, broj lične karte (drugi identifikacioni dokument).

 • Posebna kategorija podataka o ličnosti koja obuhvata osetljive podatke koji predstavljaju podatke izuzetno osetljive prirode uključujući, na primer, podatke o vašem zdravlju.

Osnovni podaci se dalje dele na pojedinačne kategorije, čija je lista dostupna u poglavlju „15. Kategorije podataka o ličnosti”.

6. Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti dobijamo od vas i dalje njima rukujemo isključivo u neophodnoj meri da ispunimo određenu svrhu. Na vama je da li ćete izabrati prenos vaših podataka o ličnosti i kada se prenos zasniva na pristanku, brisanje obrađenih podataka o ličnosti se može zatražiti kada se ispune određeni uslovi (za detalje pogledajte poglavlje „10. Vaša prava”).

U nekim slučajevima kao što je zaključivanje ugovora o kupovini za dobijanje naših dobara i usluga, potrebno nam je da od vas prethodno dobijemo podatke o ličnosti u neophodnoj meri uz obavezujuću porudžbinu ovih dobara i usluga. Bez tih podataka ne možemo da zadovoljimo vaše zahteve i da zaključimo prethodno navedeni ugovor sa vama, pre svega po pitanju usaglašenosti sa našim zakonskim obavezama i po pitanju zaštite naših legitimnih interesa.

U nastavku navodimo pravne osnove definisane zakonom na osnovu kog smo ovlašćeni da obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Glavni osnovi za obradu vaših podataka o ličnosti obuhvataju sledeće:

 • Pristanak – vi nam dajete pristanak za jednu od nekoliko posebnih svrha (na primer za slanje komercijalnih poruka).

  Da bismo dobili pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti, pridržavamo se sledećih pravila: i) uvek prikupljamo pristanke za obradu vaših podataka o ličnosti od vas pojedinačno, na taj način davanje pristanka neće biti deo sadržaja ugovora ili drugog sporazuma, ii) sadržaj pristanka će uvek biti razumljiv, iii) pristanak će se uvek davati kao rezultat vašeg aktivnog delovanja, što znači da nijedno polje neće prethodno biti popunjeno za vas, iv) za svaku svrhu obrade ćete dati svoj pristanak pojedinačno.
 • Izvršavanje ugovora – potrebni su nam vaši podaci o ličnosti za sklapanje ugovora i naknadno izvršavanje ugovora, ili pre sklapanja ugovora (npr. porudžbina koja prethodi sklapanju ugovora o kupovini).

 • Usaglašenost sa zakonskom obavezom – potrebni su nam vaši podaci o ličnosti da bi njihova obrada bila usaglašena sa našom zakonskom obavezom rukovaoca.

 • Legitimni interes – obrada vaših podataka o ličnosti neophodna je za svrhe naših legitimnih interesa; međutim, izuzetak su slučajevi kada vaši interesi ili vaša osnovna prava i slobode imaju prvenstvo nad ovim interesima.

Prilično marginalno sledeći osnov će se koristiti za obradu vaših podataka o ličnosti:

 • Zaštita interesa lica na koje se podaci odnose – obrada vaših podataka o ličnosti neophodna je za zaštitu vaših ključnih interesa ili ključnih interesa drugog lica.

 • Javni interes – dužni smo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti da bismo ispunili svoj zadatak od javnog interesa ili za izvršavanje javnih ovlašćenja koja imamo kao rukovalac.

7. Metode obrade podataka o ličnosti

Za detalje o metodama koje koristimo za obradu vaših podataka o ličnosti pogledajte ovu vezu:

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. Razlozi za obradu podataka o ličnosti

Kao što smo razmotrili u poglavlju „6. Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti”, neophodno je da imamo pravni osnov za svaku obradu vaših podataka o ličnosti.

U nastavku ćete pronaći primere situacija u kojima ćemo najčešće zahtevati vaše podatke o ličnosti i pravni osnov našeg zahteva:

 • Poručivanje i kupovina automobila – pravni osnov će biti predstavljen zaključivanjem i izvršavanjem ugovora ili učinkom pre zaključivanja ugovora o kupovini.

 • Usluge održavanja – pravni osnov će biti predstavljen zaključivanjem i izvršavanjem ugovora ili učinkom pre zaključivanja ugovora o održavanju i obezbeđivanja usluge.

 • Obezbeđivanje finansijskih usluga – pravni osnov će biti predstavljen učinkom pre zaključivanja odgovarajućeg ugovora (npr. procena kreditne sposobnosti) i izvršavanje ugovora u svrhe finansiranja kupovine automobila i zajedničkih prava i dužnosti koji proističu iz ovog ugovora.

 • Uređenje osiguranja – pravni osnov će biti predstavljen zaključivanjem i izvršavanjem koji proističu iz ugovora o osiguranju.

 • Preuzimanje i korišćenje mobilne aplikacije – pravni osnov će biti predstavljen zaključivanjem ugovora i izvršavanjem ugovora za korišćenje aplikacije.

 • Svrhe oglašavanja – pravni osnov će biti predstavljen davanjem pristanka za dobijanje komercijalnih obaveštenja.

 • Skladištenje kolačića neophodno za rad veb-sajtova – pravni osnov će biti predstavljen našim legitimnim interesom jer je skladištenje kolačića neophodno za pravilan rad veb-sajtova.

9. Zaštita ličnih podataka

Adekvatno vodimo računa o zaštiti vaših podataka o ličnosti; iz tog razloga se pridržavamo tehničkih i organizacionih mera navedenih u nastavku koje obezbeđuju bezbednost vaših podataka o ličnosti. Te mere obuhvataju:

 • Kontrola fizičkog pristupa – skladištimo sve podatke tako da zaštitimo pristup njima, što znači da su lokacije na kojima se podaci skladište obezbeđene tehničkim sredstvima kao što su pametne kartice, ključevi, vrata sa elektronskim zaključavanjem itd.

 • Kontrolisan pristup –pristup sistemima za skladištenje podataka o ličnosti ne daje se nikome bez odgovarajuće lozinke ili potvrde od dva faktora, čime je dostupnost podataka omogućena samo ovlašćenim licima.

 • Kontrola pristupa – usvojili smo mere koje sprečavaju neovlašćeno očitavanje, kopiranje, modifikovanje, uklanjanje iz sistema ili druge oblike rukovanja njima.

 • Kreiranje pseudonima – obrađujemo podatke o ličnosti menjanjem njihovog oblika tako da se ne mogu povezati sa posebnom osobom (pseudomizovani su).

 • Kontrola prenosa – celokupno rukovanje podacima o ličnosti prilikom njihovog elektronskog transfera zaštićeno je da bi se sprečilo neovlašćeno očitavanje, kopiranje, modifikovanje ili brisanje.

10. Vaša prava

Zaštita podataka o ličnosti ne bi mogla da se obavi da nemate prava na zaštitu podataka. U nastavku možete pronaći listu svojih prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti zajedno sa praktičnim objašnjenjem njihove primene:

 • Pravo na obezbeđivanje informacija o obradi podataka o ličnosti
  Daje vam pravo da dobijete informacije u vezi sa našom potpunom identifikacijom kao rukovaoca vašim podacima o ličnosti, zajedno sa podacima za kontakt našeg službenika za podatke o ličnosti. Istovremeno imate pravo da znate pravni osnov za obradu (npr. izvršavanje ugovora), svrhu (npr. ugovori za kupovinu naših dobara) ili informacije o periodu čuvanja podataka o ličnosti. Uvek ćemo vas obaveštavati o pravnom osnovu i svrsi obrade podataka o ličnosti pre nego što počnemo da ih obrađujemo

 • Pravo pristupa podacima o ličnosti
  Daje vam pravo da dobijete informacije o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti i ako to radimo, u kojoj meri to radimo. Istovremeno imate pravo da zatražite primerak obrađenih podataka o ličnosti. Po vašem zahtevu takođe smo u obavezi da vas obavestimo o svrsi obrade podataka, primaocu obrađenih podataka o ličnosti ili drugim povezanim podacima.

 • Pravo na ispravku
  Na primer, dopustićemo vam da od nas zatražite izmenu bilo kojih vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo ako se izmene (npr. promena prezimena, promena adrese itd.).

  Mi, kao rukovalac podacima o ličnosti, nismo dužni da aktivno potvrđujemo da li su podaci o ličnosti koje prikupljamo ažurirani, neispravni ili netačni; međutim, kada nas obavestite o takvom stanju, naša je dužnost da obradimo vaš komentar ili zahtev za ispravku. Pod sličnim uslovima imate pravo da od nas zatražite da unosimo izmene i dopune vaših podataka o ličnosti.

 • Pravo na brisanje
  Takođe se naziva „pravo na zaborav” i zahteva od nas, kao rukovaoca podacima o ličnosti, da uklonimo vaše podatke o ličnosti, u sledećim slučajevima:
 1. Svrha obrade više ne postoji (npr. prekid ugovora);
 2. Povlačite svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti i nema drugog razloga za obradu vaših podataka o ličnosti (npr. povlačenje pristanka na oglašavanje pod uslovom da na primer niste zaključili ugovor sa nama);
 3. Ne pristajete na obradu podataka o ličnosti (pod uslovom da se to može dopustiti i da nema pravnog osnova za obradu vaših podataka o ličnosti); i
 4. U skladu sa primenljivim zakonom, od nas se zahteva da izbrišemo vaše podatke (npr. obaveza uništavanja dokumenata).

  Ako ste zainteresovani, potražite detaljan opis svojih prava na ovoj vezi.

  http://www.skoda-auto.com/data-privacy

 • Pravo na prigovor
  Analogno je pravu na povlačenje pristanka i primeniće se kada se obrađuju podaci o ličnosti u skladu sa legitimnim interesom (npr. za svrhu zaštite vaše svojine). Takođe možete uložiti prigovor kada se vaši podaci o ličnosti obrađuju u svrhu direktnog oglašavanja. U opravdanim slučajevima vaši podaci o ličnosti će biti izbrisani kada se prigovor dobije i više ih nećemo obrađivati.

 • Pravo na prenosivost podataka
  Ako od nas zatražite da prenesemo vaše podatke o ličnosti na drugog rukovaoca, u obavezi smo da to obavimo i da ih prenesemo u strukturiranom formatu koji se naširoko koristi i koji se može mašinski očitati. Možete da ostvarite ovo pravo isključivo kada se obrada zasniva na pristanku ili ugovoru i istovremeno je automatizovana, tj. obrada obavljena samo korišćenjem tehničkih sredstava na osnovu prethodno utvrđenog algoritma i bez ljudske intervencije.

 • Pravo izostanka podleganja odluci koja je doneta samo na osnovu automatizovane obrade prilikom automatizovanog donošenja odluke
  Podrazumeva da imate pravo da zatražite da obradu vaših podataka o ličnosti obavi osoba kada obrada vaših podataka o ličnosti treba da posluži kao osnov za određenu odluku, tipično na primer u proceni vaše kreditne sposobnosti pre obezbeđivanja pozajmice.

11. Ko je rukovalac i obrađivač i šta oni rade

U slučajevima kada nam priložite svoje podatke o ličnosti, na primer prilikom kupovine naših dobara ili usluga, kada komunicirate sa nama u našim kampanjama za oglašavanje ili kada postavite pitanja, ili kada priložite žalbu po pitanju dobara ili usluga, prilazimo vašem zahtevu iz položaja rukovaoca vaših podacima o ličnosti.

Kao rukovalac podacima o ličnosti, mi utvrđujemo svrhu i sredstva obrade vaših podataka o ličnosti.

Obrada uključuje svako rukovanje vašim podacima o ličnosti, na primer njihovo prikupljanje, obradu, organizovanje, strukturisanje itd.

Kao rukovalac vaših podataka o ličnosti, mi smo istovremeno odgovorni za usaglašenost sa svim dužnostima i principima koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, pre svega na njihovu dovoljnu zaštitu. Ako se povredi bezbednost vaših podataka o ličnosti, što naravno težimo da sprečimo, dužni smo da o ovoj činjenici obavestimo Kancelariju za zaštitu podataka o ličnosti u roku od 72 sata.

Ako povreda bezbednosti vaših podataka o ličnosti uključuje značajan rizik, takođe smo dužni da vas o toj činjenici obavestimo pod uslovom da du nam dostupni ažurirani podaci za kontakt.

Obrađivač je entitet kome mi, kao rukovalac, prenosimo vaše podatke o ličnosti i koji dalje rukuje njima u skladu sa uputstvima koje mi obezbedimo. Tu se na primer ubrajaju naši poslovni partneri, najčešće eksterne agencije za oglašavanje koje vam šalju komercijalne i reklamne poruke u naše ime.

Da bismo obezbedili da se vašim podacima o ličnosti rukuje u skladu sa primenljivim zakonom i da su dovoljno obezbeđene, zaključili smo pisani ugovor za obradu podataka o ličnosti sa obrađivačem.

12. Pravila za deljenje vaših podataka o ličnosti sa trećim licima

Pravila koja se koriste za deljenje vaših podataka o ličnosti sa njihovim obrađivačima podeljena su na dve osnovne kategorije.

Prva kategorija obuhvata deljenje podataka o ličnosti u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru, druga kategorija obuhvata deljenje sa zemljama trećeg sveta van teritorije Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora i deljenje sa međunarodnim organizacijama.

Da bismo mogli da delimo vaše podatke o ličnosti sa obrađivačem u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru, preduzimamo mere da osiguramo da to uključuje:

 • Deljenje podataka o ličnosti zbog posebne svrhe (npr. priprema za marketinšku kampanju);
 • Prenos isključivo jasno definisanog i neophodnog opsega podataka o ličnosti;
 • Prenos zasnovan na odgovarajućem zaključenom ugovoru za obradu podataka o ličnosti; i
 • Deljenje obavljeno na bezbedan način (šifrovanje, pseudonimizacija itd.).

Kada se vaši podaci o ličnosti dele državama trećeg sveta van Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora i međunarodnim organizacijama, dele se samo na osnovu standardnih ugovornih klauzula, tj. šablonskog ugovora koji izdaje Evropska komisija i tu će isključivo biti uključeni entiteti sa sedištem u državama koje obezbeđuju adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa odlukom Evropske komisije. Države trećeg sveta sa kojima će se možda podeliti vaši podaci o ličnosti najčešće će uključivati Narodnu Republiku Kinu, Indiju i Rusku Federaciju.

13. Kada ste vi lice na koje se podaci odnose

Vi ste lice na koje se podaci odnose isključivo kao fizičko lice; zakonske odredbe po pitanju zaštite podataka o ličnosti ne primenjuju se na pravna lica, društva, udruženja itd.

U skladu sa ovim pravnim osnovima, možemo da vas uključimo u dve osnovne grupe. Prvu grupu ubrajamo u svoje korisnike. Postajete naš korisnik kada se vaši podaci o ličnosti obrađuju za zaključivanje i izvršavanje ugovora za kupovinu i korišćenje naših dobara i usluga.

Druga grupa lica na koja se odnose podaci o ličnosti koje obrađujemo je grupa trećih lica. Bićete treće lice na primer kada nam date pristanak za oglašavanje ili korišćenje naših veb-sajtova, a da ne želite da budete naš korisnik. Ako želite da znate kada i pod kojim uslovima možete da znate obim vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo, pročitajte poglavlje „10. Vaša prava”, u kom su objašnjene pojedinačne procedure i njihovi uslovi.

14. Glosar pojmova

Osetljivi podaci
Podaci posebne prirode, kao što su podaci o vašem zdravstvenom stanju ili biometrijski podaci koji omogućavaju identifikaciju lica (trenutno definisane zakonom kao „specijalne kategorije podataka o ličnosti”).

Kolačići
Kratke tekstualne datoteke koje se sa posećenog veb-sajta šalju pregledaču. Omogućavaju mreži da zabeleži informacije o vašoj poseti, na primer o izabranom jeziku i drugim podešavanjima. Na taj način naredna poseta sajtu može da bude lakša i produktivnija. Datoteke kolačića su važne. Bez njih pregledanje mreže bi bilo mnogo komplikovanije.

Legitimni interes
Interes rukovaoca ili trećeg lica na primer u situaciji kada je lice na koje se podaci odnose korisnik rukovaoca; međutim, izuzetak su slučajevi kada interesi datog lica ili njegova/njena osnovna prava i slobode imaju prvenstvo nad ovim interesima.

Podaci o ličnosti
Informacije o posebnoj osobi koja se može identifikovati.

Primalac
Osoba kojoj se isporučuju podaci.

Usluga
Bilo koje usluge koje nudimo vama, uključujući naše proizvode, usluge obezbeđene onlajn i njihova reklama.

Rukovalac
Entitet koji utvrđuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti; rukovalac može da ovlasti obrađivača da obavi obradu.

Lice na koje se odnose podaci
Živa osoba na koju se podaci o ličnosti odnose.

Svrha
Razlog iz kog rukovalac koristi vaše podatke o ličnosti.

Dobra
Proizvod koji kupujete od nas, najčešće automobil, ali i aplikacija za vaš mobilni telefon.

Obrada
Aktivnost koju rukovalac ili obrađivač primenjuje na podatke o ličnosti.

Obrađivač
Entitet koji obrađuje podatke o ličnosti za rukovaoca.

15. Kategorije podataka o ličnosti

U nastavku ćete pronaći pojedinačne kategorije podataka o ličnosti i podelu posebnih podataka koje one obuhvataju.

Podaci za identifikaciju:
Ime, prezime, devojačko ime, zvanje, pol, jezik, država porekla, trajna adresa, datum i mesto rođenja, podaci o smrti, državljanstvo/nacionalnost, identifikator osobe (dodeljen od strane kompanije), vrsta dokumenta, broj diplomatskog pasoša, broj lične karte, korporativni ID, poreski broj, jedinstveni matični broj, broj vozačke dozvole, broj pasoša, datum isteka dokumenta, podaci i mesto izdavanja dokumenta, fotografija iz lične karte, podaci za prijavu u aplikaciju, datum početka/prestanka trajanja zapisa, broj zaposlenog, poslodavac, radno mesto, broj akreditiva novinara, potpis.

Kontakt podaci:
Poštanska adresa, adresa posla, broj telefona, broj faksa, e-adresa, poštanski pregradak, kontakt podaci na društvenim medijima.

Psihološke karakteristike:
Sve informacije o karakteru/ličnosti/stanju uma/raspoloženju.

Fizičke karakteristike:
Bilo koja fizička karakteristika (boja kose, očiju, visina, težina itd.).

Profili rizika:
Kibernetički rizik, AML rizik, rizik od prevare, CFT rizik, rizik od embarga, PEP, drugi bezbednosni ili sigurnosni rizik.

Informacije o porodici i drugim osobama:
Brak, partnerstvo, bračni status, broj dece, informacije o domaćinstvu, ime i prezime deteta, datum rođenja deteta, informacije o drugoj osobi (porodične veze i drugi odnosi).

Opisni podaci:
Društveni status (učenik/zaposleni/samozaposleni/osoba bez prihoda), radno mesto i radno iskustvo, veštine, obrazovanje, kvalifikacije, životni stil, navike, vreme odmora i putovanja, članstvo, na primer u dobrotvornim ili dobrovoljnim organizacijama, informacije o mestu gde lice na koje se podaci odnose živi, informacije o stanovanju, važni trenuci u životu lica (selidba, dobijanje vozačke dozvole), šifra zdravstvenog osiguranja, dozvola za oružje (da/ne), levoruk/desnoruk, broj EHIC, preferirani prodavac, kopija dokumenta za bolovanje, segmentacija.

Kopija lične karte ili drugog javnog dokumenta:
Kompanija lične karte, kopija pasoša, kopija kartice osobe sa invaliditetom ili kartice osobe sa invaliditetom sa pratiocem, kopija vozačke dozvole, kopija diplomatskog pasoša, kopija MOT-a, broj rođenja.

Informacije o rasnom ili etničkom poreklu:
Rasno ili etničko poreklo.

Politički stavovi:
Politički stavovi.

Informacije o religiji ili filozofskim uverenjima:
Religija ili filozofska uverenja.

Informacije o članstvu u sindikatima:
Članstvo u sindikatima.

Genetički podaci:
Genetički podaci.

Biometrijski podaci:
Biometrijski podaci (potpis, fotografija).

Informacije o presudama u krivičnim procesima i krivičnim delima ili u vezi sa bezbednosnim i sigurnosnim merama:
Informacije o presudama u krivičnim procesima i krivičnim delima ili u vezi sa bezbednosnim i sigurnosnim merama.

Zdravstveni podaci:
Fizičko zdravlje, mentalno zdravlje, rizične situacije i rizično ponašanje, osoba sa invaliditetom, osoba sa invaliditetom sa pratiocem, krvna grupa, informacije o zdravstvenoj zaštiti, informacije o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji.

Plata i slični podaci:
Plata/naknada za rad, kompenzacija plate, prosečna zarada, bonusi/korišćenje beneficija, odbici od plate, način slanja plate, troškovi, broj ličnog računa, korišćenje internih izvora, osiguranje, porezi i odbici, izjava poreskog obveznika, povraćaj poreza i relevantni dokumenti, informacije o resursima zaposlenog.

Biografije, propratna pisma i evidencija iz procesa regrutacije:
Biografije, propratno pismo, evidencija i rezultati procesa regrutacije.

Informacije o poslu:
Rradno mesto, centar troškova, viši zaposleni, radno vreme i praznici, odmor, bolovanje, trudničko bolovanje, prekid u karijeri, prisustvo, događaji, kalendar, kancelarija kod kuće, rad na daljinu, informacije o poslovnim putovanjima i druge promene u zaposlenju, dnevni program/raspored, povereni uređaji i drugi vredni predmeti ICT resursi, broj radnih časova, obavljene obuke, prava pristupa, evidencija povreda na radu, rad za treću stranu, dobijene i date donacije.

Procena i povezana komunikacija:
Povratne informacije od zaposlenih, odgovori u anketama, žalbe/sugestije/predlozi/zahtevi/pitanja i njihovo rešavanje, zahtevi za servisiranje, evidencija o evaluaciji, interne sankcije, samoevaluacija, lični ciljevi i ključni indikatori učinka.

Ostale identifikacione i kontakt informacije zaposlenog:
Broj kartice zaposlenog, prava pristupa/ID2/korisnički ID, poslovni nalozi za e-poštu, broj telefona na poslu, lozinke za interne IT sisteme, pristupi/evidencija za interne IT sisteme – VPN konekcija, informacije o zaposlenima iz grupe.

Podaci o transakcijama:
Broj bankovnog računa, broj debitne/kreditne kartice, ovlašćenja, datumi transakcija, iznosi transakcija.

Istorija trgovanja:
Transakcije i ugovori, uključujući povezane informacije, ponude/zahtevi za poslovne prilike, predmet, datum, mesto transakcije, podsetnici, informacije o trgovanju u grupi.

Poslovni profil:
Poslovni profil izveden iz analitičkog modeliranja, VIP i slično označavanje, namera za kupovinu automobila (kada, šta i finansiranje), interes za test vožnju, solventnost.

Informacije o internoj kontroli i istrazi:
Zapisi iz interne istrage, slučajevi prijavljivanja, interni sistemski zapisnici, zapisnici koji se odnose na upotrebu interneta/operacije, zapisnici koji se odnose na upotrebu usluga e-pošte/operacije, zapisnici koji se odnose na upotrebu sredstava za telekomunikaciju/operacije.

Snimci sa CCTV sistema:
Snimci sa CCTV sistema.

Snimci iz ulaznih uređaja:
Snimci iz ulaznih uređaja.

Informacije o kretanju u objektima:
Informacije u knjizi gostiju.

Fotografije/video:
Fotografije, video.

Snimci govora:
Snimci govora.

Komunikacija interakcije i profili izvedeni na osnovu ovih podataka:
Časkanje (instant poruke), razgovori, komunikacija preko e-pošte, ponašanje ili pregledanje/kliktanje/pretraga i slušanje/pregledanje u pogledu interneta/e-pisama/medija/aplikacija, informacije dobijene putem povratnih informacija/anketa/komentara/sugestija/žalbi u vezi sa rukovaocem, odobrenje/neodobravanje tipa oblika komunikacije.

Tehničke informacije o proizvodu:
Identifikacioni broj vozila, broj registarskih tablica, informacije o načinu korišćenja resursa (npr. vozilo), informacije o vlasništvu vozila, informacije o posetama servisu, tehnički opis resursa (npr. boja vozila).

Podaci o lokalizaciji:
Podaci o lokalizaciji na osnovu GPS-a, tehnologije svetionika, podaci o lokalizaciji izvedeni iz drugih operacija (npr. plaćanje karticom prodavcu u poslovnim prostorijama).

Mrežni identifikatori:
MAC adresa, IP adresa, otisak prsta uređaja, kolačići ili slična tehnologija za informacije o pregledaču.

Informacije o toku studija:
Oblik, polje istraživanja, ocene, evaluacija učenika, radno iskustvo.