VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvod

My, spoločnosť ŠKODA AUTO, a. s., so sídlom na adrese tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČO: 00177041, DIČ: CZ00177041, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou č. rg. B 332, vypracovala toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov s cieľom poskytnúť vám informácie o tom, ako zbierame, spracúvame, používame a chránime vaše osobné údaje a tým pomáhame chrániť vaše súkromie.

So všetkými vašimi osobnými údajmi narábame v súlade s platnými zákonmi, hlavne s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR), zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronickej komunikácii v platnom znení a zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v platnom znení.

Súčasne by sme radi použili toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov na objasnenie najdôležitejších výrazov a procesov, ktoré používame na ochranu vašich osobných údajov a na zodpovedanie otázok, ktoré môžete mať v súvislosti so zberom, spracúvaním a uchovávaním vašich osobných údajov.

2. Dohľad

Pri narábaní s vašimi osobnými údajmi vyvíjame maximálne úsilie na dodržiavanie všetkých stanovených a záväzných pravidiel a bezpečnostných opatrení; z tohto dôvodu veríme, že sa nevyskytnú žiadne situácie, ktoré by mohli spôsobiť vašu nespokojnosť s naším správaním sa voči vám.

Ak nesúhlasíte so spôsobom, ktorým spracúvame vaše osobné údaje, môžete kontaktovať:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Czech Republic
+420 234 665 111
www.uoou.cz

3. Náš prístup

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá a venujeme jej náležitú pozornosť.

Môžete si preto byť istí, že s vašimi osobnými údajmi narábame s náležitou starostlivosťou a v súlade s príslušnými zákonnými nariadeniami a vaše osobné údaje chránime maximálnym možným spôsobom, ktorý je na najmodernejšej technickej úrovni.

Aby ste dokázali plne porozumieť spôsobu, akým chránime vaše osobné údaje, odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dodržujeme nasledujúce zásady:

 • Princíp zákonnosti, ktorý od nás vyžaduje, aby spracúvanie vašich osobných údajov bolo vždy v súlade so zákonnými nariadeniami a založené na minimálne jednom právnom základe.

 • Princíp spravodlivosti a transparentnosti, ktorý od nás vyžaduje, aby sme spracúvali vaše osobné údaje otvoreným a transparentným spôsobom a poskytli vám informácie o spôsobe ich spracovania a informácie o tom, komu budú údaje sprístupnené (napr. ak sú vaše osobné údaje uložené na stránkach slúžiacich na uchovávanie údajov - úložiskách typu cloud - nachádzajúcich sa mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru). Toto navyše zahŕňa našu povinnosť informovať vás o prípadoch vážneho porušenia bezpečnosti alebo úniku osobných údajov.

 • Princíp obmedzenia účelu spracúvania údajov, ktorý nám umožňuje zbierať vaše osobné údaje iba na jasne stanovený účel.

 • Princíp minimalizácie množstva údajov, ktorý od nás vyžaduje, aby sme spracúvali iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné, relevantné a adekvátne v súvislosti s účelom ich použitia.

 • Princíp presnosti, ktorý od nás vyžaduje, aby sme prijali všetky primerané opatrenia, ktoré umožnia pravidelnú aktualizáciu alebo opravu vašich osobných údajov.

 • Princíp časového obmedzenia uchovávania, ktorý od nás vyžaduje, aby sme vaše osobné údaje uchovávali iba na obdobie, ktoré je nevyhnutné na špecifický účel, na ktorý sa tieto údaje spracúvajú (napr. na dobu, na ktorú bol udelený súhlas na marketingové účely, ak tento súhlas nebol zrušený pred uplynutím tejto doby). Hneď po skončení doby spracúvania alebo uplynutí účelu spracúvania vymažeme vaše osobné údaje, alebo ich anonymizujeme, t. j. upravíme ich takých spôsobom, aby neboli priraditeľné k vašej osobe.

 • Princíp integrity, dôvernosti, nepopierateľnosti a dostupnosti, ktorý od nás vyžaduje, aby sme vaše osobné údaje zabezpečili a chránili ich pred neoprávneným alebo protizákonným spracúvaním, stratou alebo zničením. Z týchto dôvodov používame množstvo technických a organizačných opatrení na ochranu vašich osobných údajov. Súčasne zaisťujeme, aby prístup k vašim osobným údajom mali iba vybraní zamestnanci.

 • Princíp zodpovednosti, ktorý od nás vyžaduje, aby sme boli schopní zdokumentovať zhodu so všetkými podmienkami uvedenými vyššie.

4. Kontaktná osoba v prípade otázok alebo nejasností

V prípade, že sa v tomto vyhlásení vyskytnú akékoľvek nejasnosti, alebo ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov, neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu:

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. Čo sú osobné údaje, ich kategorizácia

Osobné údaje sú údaje, ktoré nám umožňujú identifikovať vás. Preto ide o informácie, ktoré sú špecificky priraditeľné k vám.

Osobnými údajmi nie sú anonymné alebo súhrnné údaje, t. j. údaje, ktoré nie je možné jednoznačne priradiť k vám.

Osobné údaje je možné rozdeliť na:

 • Základné údaje, medzi ktoré patria napríklad vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP (iného identifikačného dokumentu).

 • Špeciálne kategórie osobných údajov, ktoré zahŕňajú citlivé údaje; toto sú veľmi osobné údaje, napr. informácie o vašom zdravotnom stave.

Základné údaje sa ďalej delia do jednotlivých kategórií, ich zoznam je uvedený v časti 15. Kategórie osobných údajov.

6. Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame od vás a ďalej s nimi narábame iba v nevyhnutnom rozsahu a na dosiahnutie určitého účelu. Prenos vašich osobných údajov je dobrovoľný pre vás a v prípadoch, keď je prenos založený na súhlase, po splnení určitých podmienok je možné požiadať o vymazanie spracúvaných osobných údajov (podrobnosti sú uvedené v časti 10. Vaše práva).

V určitých prípadoch, napr. uzavretie kúpnej zmluvy na nákup našich tovarov alebo služieb, potrebujeme získať od vás nevyhnutné osobné údaje spolu s vašou záväznou objednávkou týchto tovarov alebo služieb. Bez týchto údajov nedokážeme splniť vaše požiadavky a uzavrieť s vami vyššie uvedenú zmluvu, hlavne z hľadiska zhody s našimi zákonnými povinnosťami a čo sa týka ochrany našich oprávnených záujmov.

Nižšie uvádzame právne základy, ktoré nás oprávňujú na spracúvanie vašich osobných údajov. Základné zásady pre spracúvanie vašich osobných údajov sú nasledujúce:

 • Súhlas – udelíte nám súhlas na jeden alebo viacero špecifických účelov (napr. na posielanie reklamných oznamov).

  Na získanie súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov dodržujeme nasledujúce pravidlá: i) súhlas so spracúvaním osobných údajov od vás získavame vždy individuálne, udelenie súhlasu preto nebude súčasťou textu zmluvy alebo inej dohody, ii) text súhlasu bude vždy zrozumiteľný, iii) na udelenie súhlasu vždy vykonáte aktívnu činnosť, to znamená, že žiadne kolónky nebudú predvyplnené , iv) na každý účel spracúvania udelíte samostatný súhlas.
 • Plnenie zmluvy – vaše osobné údaje potrebujeme na uzavretie zmluvy a jej následné plnenie, prípadne pred uzavretím zmluvy (napr. objednávka predchádzajúca uzavretiu kúpnej zmluvy).

 • Splnenie zákonnej povinnosti – vaše osobné údaje potrebujeme na ich spracúvanie za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa údajov.

 • Oprávnený záujem – spracúvanie vašich osobných údajov bude nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, avšak okrem prípadov, keď vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody prevažujú nad týmito záujmami.

Dosť zjednodušene, spracúvanie vašich osobných údajov bude založené na nasledujúcom základe:

 • Ochrana záujmov dotknutých osôb – spracúvanie vašich osobných údajov bude nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej osoby.

 • Verejný záujem – sme povinní spracúvať vaše osobné údaje za účelom plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej ako prevádzkovateľovi.

7. Spôsoby spracúvania osobných údajov

Podrobnejšie informácie o spôsoboch, ktoré používame na spracúvanie vašich osobných údajov, nájdete na tomto odkaze:

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. Dôvody spracúvania osobných údajov

Ako bolo uvedené v časti 6. Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov, je nevyhnutné, aby sme na každé spracúvanie vašich osobných údajov mali právny základ.

Nižšie sú uvedené príklady situácií, v ktorých najčastejšie budeme potrebovať vaše osobné údaje a právny základ pre našu požiadavku:

 • Objednanie a kúpa auta – právnym základom je uzavretie a plnenie zmluvy alebo plnenie pred uzavretím kúpnej zmluvy.

 • Servisné služby – právnym základom je uzavretie a plnenie zmluvy alebo plnenie pred uzavretím zmluvy o údržbe a poskytnutí servisných služieb.

 • Poskytnutie financovania – právnym základom je plnenie pred uzavretím príslušnej zmluvy (napr. posúdenie rizikovosti) a plnenie zmluvy na účely financovania kúpy auta a vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

 • Dohodnutie poistenia – právnym základom je uzavretie a plnenie vyplývajúce z poistnej zmluvy.

 • Stiahnutie a používanie mobilnej aplikácie – právnym základom je uzavretie zmluvy a plnenie zmluvy o používaní aplikácie.

 • Marketingové účely – právnym základom je udelenie súhlasu s posielaním marketingových oznamov.

 • Uchovávanie súborov cookie nevyhnutných na prevádzku webových stránok – právnym základom je náš oprávnený záujem, pretože uchovávanie súborov cookie je nevyhnutné na prevádzku webových stránok.

9. Ochrana osobných údajov

Ochrane vašich osobných údajov venujeme náležitú starostlivosť; z tohto dôvodu dodržiavame nižšie uvedené technické a organizačné opatrenia slúžiace na zabezpečenie vašich osobných údajov. Tieto opatrenia sú nasledovné:

 • Fyzická kontrola prístupu – všetky údaje uchovávame takým spôsobom, aby bol chránený prístup k nim, to znamená, že miesta, na ktorých sú údaje uložené, sú zabezpečené technickými prostriedkami, napr. čipové karty, kľúče, elektronicky uzamykateľné dvere atď.

 • Kontrolovaný prístup – prístup k systémom na uchovávanie osobných údajov je iba pomocou hesla alebo dvojprvkovej autorizácie, prístup k údajom majú preto iba oprávnené osoby.

 • Kontrola prístupu – zaviedli sme opatrenia, ktoré bránia neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, úpravám, odstráneniu zo systému a inej manipulácii s dátami.

 • Pseudonymizácia údajov – osobné údaje spracúvame tak, že ich upravujeme do formy, v ktorej sa nedajú priradiť k určitej osobe (údaje sú pseudonymizované).

 • Kontrola prenosu – akákoľvek manipulácia s osobnými údajmi počas elektronického prenosu je chránená pred neoprávneným čítaním, kopírovaním, úpravou alebo vymazaním.

10. Vaše práva

Žiadna ochrana osobných údajov by nebola kompletná, keby ste nemali práva na ochranu údajov. Nižšie je uvedený zoznam vašich práv súvisiacich s ochranou osobných údajov spolu s praktickým príkladom ich použitia:

 • Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov
  Toto právo vám dáva možnosť získať informácie v súvislosti s našou úplnou identifikáciou ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov, spolu s kontaktnými údajmi našej zodpovednej osoby. Zároveň máte právo poznať právny základ pre spracúvanie (napr. plnenie zmluvy), účel ( napr. kúpne zmluvy na nákup našich výrobkov) alebo informácie o dobe uchovávania osobných údajov. Informácie o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov vám vždy poskytneme ešte pred začatím ich spracúvania

 • Právo na prístup k osobným údajom
  Toto právo vám dáva možnosť získať informácie, či spracúvame vaše osobné údaje a ak áno, v akom rozsahu. Zároveň máte právo požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov. Na požiadanie sme tiež povinní poskytnúť vám informácie o účele spracúvania údajov, príjemcovi spracúvaných osobných údajov, príp. ďalšie súvisiace informácie.

 • Právo na opravu osobných údajov
  Umožníme vám napríklad požiadať nás o zmenu ktoréhokoľvek z vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, v prípade ich zmeny (napr. zmena priezviska, adresy atď.).

  Ako prevádzkovateľ osobných údajov nie sme povinní vyhodnocovať, či sú zbierané osobné údaje aktuálne, presné alebo nepresné, ak nám však oznámite tento fakt, sme povinní vybaviť váš komentár alebo žiadosť o opravu vašich údajov. Na základe podobných podmienok máte právo požiadať nás o úpravu vašich osobných údajov.

 • Právo na vymazanie osobných údajov
  Tiež pod názvom Právo na zabudnutie, toto právo od nás ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov vyžaduje likvidáciu vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:
 1. neexistuje účel spracúvania (napr. ukončenie zmluvy);
 2. zrušíte súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a neexistuje žiadny iný dôvod na spracúvanie vašich osobných údajov (napr. zrušenie súhlasu so zasielaním marketingových správ, napr. na základe toho, že ste s nami neuzavreli zmluvu);
 3. podáte námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov (za predpokladu, že je to prípustné a neexistuje žiadny právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov); a
 4. v súlade s príslušnými právnymi predpismi sa od nás vyžaduje vymazanie vašich osobných údajov (napr. povinnosť skartovania).

  Ak máte záujem, podrobný popis vašich práv nájdete na odkaz:

  http://www.skoda-auto.com/data-privacy
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  Toto právo, podobne ako právo na zrušenie súhlasu, platí v prípade, keď sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu (napríklad za účelom ochrany vášho majetku). Namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov môžete tiež v prípade, keď sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. V opodstatnených prípadoch budú po uznaní vašej námietky vaše osobné údaje vymazané a nebudú sa ďalej spracúvať.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Ak nás požiadate o prenos vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi, sme povinní preniesť tieto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo si môžete uplatniť iba v prípade, že spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a zároveň je automatizované, to znamená spracúvanie výhradne pomocou technických prostriedkov založených na predvolenom algoritme bez akéhokoľvek ľudského zásahu.

 • Právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní v automatizovanom rozhodovaní
  Toto znamená, že máte právo požiadať o spracúvanie osobných údajov osobou v prípade, keď má spracúvanie vašich osobných údajov slúžiť ako základ pre určité rozhodnutie, štandardne napríklad pri posudzovaní vašej rizikovosti pred poskytnutím úveru.

11. Kto sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ údajov a čo robia

V prípadoch, keď nám poskytnete svoje osobné údaje, napríklad z dôvodu nákupu výrobkov alebo poskytovania služieb, prípadne keď komunikujete s nami v rámci našich marketingových kampaní, kladiete nám otázky alebo podávate sťažnosti súvisiace s výrobkami alebo službami, vo vzťahu k vám sme v pozícii prevádzkovateľa vašich osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ osobných údajov určujeme účel a spôsoby spracúvania vašich osobných údajov.

Spracúvanie znamená akúkoľvek činnosť s vašimi osobnými údajmi, napr. ich zber, spracúvanie, organizovanie, štruktúrovanie atď.

Ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov sme zároveň zodpovední za splnenie všetkých povinností a zásad súvisiacich s ochranou osobných údajov, hlavne za zabezpečenie ich dostatočnej ochrany. V prípade porušenia bezpečnosti vašich osobných údajov, ktorému sa, prirodzene, snažíme zabrániť, sme povinní oznámiť tento fakt najneskôr do 72 hodín Úradu pre ochranu osobných údajov.

V prípade, že s porušením bezpečnosti vašich osobných údajov súvisí vážne riziko, máme tiež povinnosť informovať o tom vás za predpokladu, že máme vaše aktuálne kontaktné údaje.

Sprostredkovateľ je subjekt, ktorému my ako prevádzkovateľ posielame vaše osobné údaje a ktorý s nimi ďalej zaobchádza na základe našich pokynov. Sprostredkovateľmi môžu byť napríklad naši obchodní partneri, väčšinou externé marketingové agentúry, ktoré posielajú obchodné a marketingové správy v našom mene.

Aby sme zaistili, že manipulácia s vašimi osobnými údajmi bude v súlade s príslušnými nariadeniami a dostatočne zabezpečená, so sprostredkovateľom vašich osobných údajov uzatvárame zmluvu.

12. Pravidlá pre zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami

Pravidlá, ktoré platia pre zdieľanie vašich osobných údajov s ich sprostredkovateľmi, sa delia na dve základné kategórie.

Prvou kategóriou je zdieľanie vašich osobných údajov v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru; druhou kategóriou je zdieľanie s tretími krajinami, ktoré sa nachádzajú mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a zdieľanie s medzinárodnými organizáciami.

Aby sme mohli zdieľať vaše osobné údaje so sprostredkovateľom v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečujeme, aby šlo o nasledujúce:

 • zdieľanie osobných údajov na špecifický účel (napr. príprava marketingovej kampane),
 • prenos iba jasne určených osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu,
 • prenos založený na riadne uzavretej zmluve na spracúvanie osobných údajov a
 • zdieľanie bezpečným spôsobom (šifrovanie, pseudonymizácia atď.).

V prípade zdieľania vašich osobných údajov s tretími krajinami, ktoré sa nachádzajú mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a medzinárodnými organizáciami tieto údaje sa zdieľajú výhradne na základe štandardných zmluvných ustanovení (napr. šablóna zmluvy vydaná Európskou komisiou) a tieto budú výhradne zahŕňať subjekty so sídlom v krajinách, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa uznesenia Európskej komisie. Krajinami, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje, budú najčastejšie Čínska ľudová republika, India a Ruská federácia.

13. Keď ste dotknutou osobou

Dotknutou osobou ste výhradne ako fyzická osoba; právne nariadenia týkajúce sa ochrany osobných údajov neplatia pre právnické osoby, družstvá, asociácie atď.

Na základe tohto právneho základu vás môžeme zahrnúť do dvoch základných skupín. Prvú skupinu vnímame ako našich zákazníkov. Naším zákazníkom sa stávate, keď sa vaše osobné údaje spracúvajú za účelom uzavretia a plnenia kúpnych zmlúv a používaním našich produktov a služieb.

Druhá skupina subjektov osobných údajov, ktoré spracúvame, je skupina tretích strán. Treťou stranou budete napríklad, keď nám dáte marketingový súhlas, alebo používate našu stránku bez toho, že by ste sa chceli stať naším zákazníkom. Ak si želáte vedieť, kedy a za akých podmienok môžete poznať rozsah vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, pozrite si časť 10. Vaše práva, v ktorej sú vysvetlené jednotlivé postupy a ich podmienky.

14. Slovník pojmov

Citlivé údaje
Údaje osobitnej povahy, napr. údaje o vašom zdravotnom stave alebo biometrické údaje, ktoré umožňujú identifikáciu osoby (aktuálne v legislatíve pod názvom osobitné kategórie osobných údajov).

Súbor cookie
Krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača. Umožňuje webovej stránke zaznamenať informácie o vašej návšteve, napr. uprednostňovaný jazyk a ostatné nastavenia. Vaša ďalšia návšteva webovej stránky môže byť preto jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prezeranie webových stránok oveľa zložitejšie.

Oprávnený záujem
Záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany o situáciu, v ktorej je napr. dotknutá osoba zákazníkom sprostredkovateľa, avšak s výnimkou prípadov, kde záujmy subjektu alebo jeho/jej základné práva a slobody prevažujú nad týmito záujmami.

Osobné údaje
Informácie o špecifickej, identifikovateľnej osobe.

Príjemca
Osoba, príjemca údajov.

Služba
Akákoľvek zo služieb, ktoré vám ponúkame, vrátane našich produktov, služieb ponúkaných on-line a ich propagácie.

Prevádzkovateľ
Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľ môže spracúvaním údajov poveriť sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba
Žijúca osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje.

Účel
Dôvod, na ktorý prevádzkovateľ používa vaše osobné údaje.

Tovar
Produkt, ktorý si od nás zakúpite, štandardne auto, môže to byť však aj aplikácia pre váš mobilný telefón.

Spracúvanie
Činnosť, ktorú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ vykonávajú s osobnými údajmi.

Sprostredkovateľ
Subjekt, ktorý zabezpečuje spracúvanie osobných údajov pre prevádzkovateľa.

15. Kategórie osobných údajov

Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie osobných údajov a popis špecifických údajov v rámci týchto kategórií.

Identifikačné údaje:
Meno, priezvisko, dievčenské meno, iniciály pred/za menom, pohlavie, jazyk, domicil, trvalé bydlisko, dátum a miesto narodenia, dátum úmrtia, štátna príslušnosť/národnosť, osobné identifikačné číslo (pridelené spoločnosťou), typ dokumentu, číslo diplomatického pasu, číslo OP, IČO, DIČ, daňové číslo, číslo vodičského preukazu, číslo pasu, platnosť dokumentu, dátum a miesto vydania dokumentu, fotografia z OP, prihlasovanie do aplikácie, dátum vytvorenia/vymazania záznamu, zamestnanecké číslo, zamestnávateľ, pracovná pozícia, počet tlačených listín, podpis.

Kontaktné údaje:
Korešpondenčná adresa, adresa pracoviska, telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, dátová schránka, kontaktné údaje na sociálnych sieťach.

Psychologická charakteristika:
Všetky údaje o charaktere/osobnosti/stave mysle/nálade.

Fyzická charakteristika:
Všetky fyzické charakteristiky (farba vlasov, očí, výška, hmotnosť atď.).

Rizikové profily:
Kybernetické riziko, riziko prania špinavých peňazí, riziko krádeže, riziko financovania terorizmu, riziko embarga, riziko politicky exponovanej osoby, iné bezpečnostné riziká.

Informácie o rodine a ostatných osobách:
Manželstvo, partnerstvo, manželský stav, počet detí, informácie o domácnosti, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, informácie o ostatných príbuzných (príbuzenský vzťah a ostatné vzťahy).

Popisné údaje:
Sociálny status (študent/zamestnanec/SZČO/osoba bez príjmu), pracovné funkcie a skúsenosti, zručnosti, vzdelanie, kvalifikácia, životný štýl, zvyky, voľný čas a cestovanie, členstvo napríklad v charitatívnych a dobrovoľných organizáciách, informácie o oblasti, v ktorej dotknutá osoba žije, informácie o bývaní, dôležité okamihy v živote subjektov, (sťahovanie, získanie vodičského oprávnenia), číslo v zdravotnej poisťovni, zbrojný preukaz (áno/nie), ľavák/pravák, číslo európskeho preukazu zdravotného poistenia, uprednostňovaný predajca, kópia potvrdenia o práceneschopnosti, segmentácia.

Kópia občianskeho preukazu alebo iného verejného dokumentu:
Kópia občianskeho preukazu, kópia preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby alebo kópia preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby so sprievodcom, kópia vodičského oprávnenia, kópia diplomatického pasu, kópia STK, rodné číslo.

Informácie o rase alebo etnickom pôvode:
Rasa alebo etnický pôvod.

Politické názory:
Politické názory.

Informácie o vierovyznaní alebo filozofickom presvedčení:
Vierovyznanie alebo filozofické presvedčenie.

Informácie o členstve v odborových organizáciách:
Členstvo v odborových organizáciách.

Genetické údaje:
Genetické údaje.

Biometrické údaje:
Biometrické údaje (podpis, fotografia).

Informácie o rozhodnutiach v trestných veciach alebo súvisiace s ochrannými alebo bezpečnostnými opatreniami:
Informácie súvisiace s rozhodnutiami v trestných veciach alebo súvisiace ochranné a bezpečnostné opatrenia.

Údaje o zdravotnom stave:
Fyzické zdravie, mentálne zdravie, rizikové situácie a rizikové správanie, ťažko zdravotne postihnutá osoba, ťažko zdravotne postihnutá osoba so sprievodcom, krvná skupina, informácie o zdravotnej starostlivosti, informácie o sexuálnom živote a sexuálnej orientácii.

Plat a podobné údaje:
Príjem/odmena, náhrada príjmu, priemerný príjem, prémie/využívanie benefitov, odvody, spôsob výplaty príjmu, náklady, číslo súkromného účtu, využívanie interných zdrojov, poistenie, dane a odvody, oznámenie platiteľa dane, daňové priznania a súvisiace podklady, informácie o majetku zamestnanca.

Životopisy, sprievodné listy a záznamy z náborových procesov:
Životopisy, sprievodné listy a záznamy a výsledky z náborových procesov.

Informácie o práci:
Pracovná pozícia, nákladové centrum, služobná nadradenosť, pracovné hodiny a sviatky, dovolenka, práceneschopnosť, materská/rodičovská dovolenka, kariérna prestávka, prítomnosť, udalosti, kalendár, práca z domu, telework, informácie o pracovných cestách a iných zmenách v zamestnaní, denný program/dochádzkový list, zverené zariadenia a ostatné cennosti, informačné a komunikačné technológie, počet odpracovaných hodín, absolvované školenia, prístupové práva, zoznam pracovných úrazov, práca pre tretie strany, prijaté a darované dary.

Hodnotenie a súvisiaca komunikácia:
Spätná väzba od zamestnancov, odpovede v prieskumoch, sťažnosti/odporúčania/návrhy/požiadavky/otázky a ich riešenie, servisné požiadavky, hodnotiace záznamy, interné sankcie, sebahodnotenie, osobné ciele a kľúčové indikátory výkonnosti.

Ostatné identifikačné a kontaktné údaje zamestnanca:
Číslo zamestnaneckej karty, prístupové práva/ID2/používateľské ID, pracovné e-mailové adresy, číslo pracovného telefónu, heslá do interných IT systémov, prístupy do/záznamy v interných IT systémoch - pripojenie VPN, informácie o zamestnancoch skupiny.

Údaje o transakciách:
Číslo bankového účtu, číslo debetnej/kreditnej karty, oprávnenia/splnomocnenia, dátumy transakcií, sumy transakcií.

História obchodovania:
Transakcie a zmluvy, vrátane súvisiacich informácií, ponuky/dopyty obchodných príležitostí, predmet, dátum, miesto transakcie, pripomienky, informácie o transakciách v rámci skupiny.

Obchodný profil:
Obchodný profil odvodený z analytického modelovania, VIP a podobného označovania, zámer kúpiť auto (kedy, aký model a financovanie), záujem o skúšobnú jazdu, solventnosť.

Informácie o internej kontrole a preskúmaní:
Záznamy z interného skúmania, prípady informátorstva, záznamy interných systémov, záznamy súvisiace s používaním internetu/činností, záznamy súvisiace s používaním e-mailových služieb/činností, záznamy súvisiace s používaním telekomunikačných prostriedkov/činností.

Záznamy z kamerových systémov:
Záznamy z kamerových systémov.

Záznamy zo vstupných zariadení:
Záznamy zo vstupných zariadení.

Informácie o pohybe v rámci objektu:
Informácie uvedené v knihe návštev.

Fotografie/video:
Fotografie, video.

Hlasové nahrávky:
Hlasové nahrávky.

Komunikácie, interakcie a profily odvodené z týchto údajov:
Chat (okamžité správy), konverzácie, e-mailová komunikácia, správanie alebo prezeranie/klikanie/vyhľadávanie týkajúce sa počúvania/prehliadania na internete/v e-mailoch/médiách/aplikáciách, informácie získané prostredníctvom spätnej väzby/komentárov/návrhov/sťažností, súvisiace s prevádzkovateľom, schválenie/neschválenie typu formy komunikácie.

Technické údaje o produkte:
VIN číslo, EČV, informácie o spôsobe používania majetku (napr. vozidla), informácie o vlastníctve vozidla, informácie o servisných návštevách, technický popis majetku (napr. farba vozidla).

Lokalizačné údaje:
Lokalizačné údaje založené na GPS, webových majákoch, lokalizačné údaje odvodené od iných činností (napr. platby kartou obchodníkovi v priestoroch predajne).

Sieťové identifikátory:
Mac adresa, IP adresa, odtlačok zariadenia, súbory cookie alebo podobné informačné technológie prehliadača.

Informácie o priebehu štúdia:
Forma, zameranie, známky, hodnotenie, prax.