Appen MyŠKODA iV

Uttalande om skydd av personuppgifter

A. Controller

Tack för att du använder en App tillhandahållen av ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tjeckien, infoline@skoda-auto.cz, registrerat vid Tingsrätten i Pragu fil Nr. B 332, (“ŠKODA AUTO”). Nedan kommer vi att tillhandahålla information gällande behandlingen av dina personuppgifter av ŠKODA AUTO när du använder Appen MyŠKODA iV (nedan även kallad “Appen”).

B. Behandling av dina personliga uppgifter

I. Allmänt

Inga personuppgifter samlas in eller bearbetas på något annat sätt av ŠKODA AUTO än för användningen av Appen.

II. Användning av spårningsverktyg

1. Allmän information

ŠKODA AUTO använder ibland spårningsverktyg som användaranalyser för att säkerställa konstant förbättring av sina tjänster.

I den här appen utförs spårning i samband med användaranalys endast om samtycke till detta har givits av Appens användare (punkt (b) i Artikel 6(1), GDPR). Godkännande ges via Godkännandeskärmbilden, vilken aktivt måste klickas på för att göra detta.

Användaren kan återkalla godkännandet av spårningen av användaranalys när som helst i inställningarna för den här Appen.

Cookies används inte i Appen MyŠKODA iV. Cookies används inte i Appen MyŠKODA iV.

2. Google Analytics för Firebase

Appen MyŠKODA iV använder Google Analytics för Firebase och Firebase Cloud tillverkade av Google, Inc. ("Google"). Dessa analyser presenterar uppgifter om användarbeteende under användningen av Appen, möjliggör bättre beslutsfattning gällande förbättringar av dess prestanda och Appens marknadsföring. Uppgifterna bearbetas baserat på godkännandet som givits av dig (punkt) (a)i Artikel 6(1), GDPR).

Informationen som skapas av dessa analyser om användarbeteende vid användning av Appen kan överföras och sparas på servrar i Förenta Staterna. Det är inte möjligt att länka informationen som sparats på Googles servrar direkt till en specifik person, endast till en specifik anordning. Bägge analyserna kommer att använda denna information för utvärderingsändamål gällande användningen av Appen och skapande av rapporter om sådana. Google kan även tillhandahålla denna information till tredje part, om dettakrävs av lagen eller om sådan tredje part bearbetar information för Google.

Fö mer information, besök gärna https://firebase.google.com/docs/analytics.

Du kan återkalla ditt godkännande när som helst med verkan för framtiden genom att förbjuda spårningsverktyg i de vederbörliga inställningarna i Appen.

3. Microsoft App Center Analytics

Appen MyŠKODA iV använder även analysverktyget Microsoft App Center Analytics (“App Center Crashes”) tillverkat av Microsoft Corporation. App Center Crashes skapar automatiskt en kraschlogg varje gång din App kraschar. Loggen skrivs först in till anordningens lagringsutrymme och när du startar Appen kommer kraschrapporten skickas till App center och ŠKODA AUTO. Kraschloggar innehåller värdefull information för att ŠKODA AUTO ska kunna hjälpa till att reparera kraschen. App Center Crashes-spårning inträffar oavsett användarens aktivitet eller medverkan.

För mer information, var vänlig besök https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/crashes/xamarin.

4. Adjust

Appen MyŠKODA iV använder slutligen analysverktyget ”adjust” som en användaroptimerad skapelse för Appen, men även för att förbättra våra marknadsaktiviteters effektivitet. Databehandlingen är baserad på ditt samtycke (punkt) (a) i Artikel 6(1), GDPR).

Du kan återkalla ditt godkännande när som helst med verkan för framtiden genom att förbjuda spårningsverktyg i de vederbörliga inställningarna i Appen.

Adjust upphöjer, behandlar och använder sin mobilanordnings IP- och MAC-adresser för sina analyser vilka är anonymiserade av hashingsmetoden (fingeravtryck). Det är inte möjligt att länka informationen sparad på adjustservrarna direkt för en specifik person.

Det är inte möjligt att länka informationen sparad på adjustservrarna direkt för en specifik person. Alla uppgifter kommer att raderas inom 30 dagar.

III. Överföring av geodata

Användningen av olika tjänster (t.ex. relaterade till beräkning av förarbeteende) inom Appen kräver överföringen av geodata och sådan överföring är även en grundläggande komponent för användning av Appen. Geodata innebär lokaliseringsuppgifter för den mobila slutanordningen. Geodata kommer endast att överföras om du har aktiverat denna funktion i Appen. Du kommer att bli frågad om att godkänna aktiveringen första gången du använder Appen och du kan återkalla ditt godkännande när som helst genom att ändra de vederbörliga inställningarna.

IV. Mottagning av meddelanden (pushmeddelanden)

I vissa områden erbjuder Appen pushmeddelanden (pushtekniken eller server push innebär en kommunikationstyp i vilken uppgifter mottas även när Appen körs i bakgrunden) för att hålla dig informerad, till exempel påminnelser. Du kan konfigurera den här funktionen genom att använda menyinställningarna i din slutanordning och aktivera/inaktivera meddelanden. För att meddelanden ska kunna levereras är det nödvändigt för oss att spara en symbol för din mobila slutanordning.

C. Dina rättigheter

Du kan utöva följande rättigheter med hänsyn till ŠKODA AUTO när du vill och det gratis. Ytterligare information om utövande av dina rättigheter finns angiven i avsnittet.

Åtkomsträtt/information: Du har rätt att få information (Artikel 15 GDPR) från oss gällande behandlingen av dina personliga uppgifter.

Rätt till rättelse: Du har rätt att be om att vi rättar (Artikel 16 GDPR) alla felaktiga eller ofullständiga personliga uppgifter gällande dig själv.

Rätt att radera: Du har rätt att begära raderingen av dina uppgifter, förutsatt att förutsättningarna nämnda i Artikel 17 i GDPR har uppfyllts. Du kan till exempel be om att dina uppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för det ändamålet de samlades in. Du kan även be att få dina uppgifter raderade om vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du återkallar samtycket.

Rätt till begränsning av behandling: Om någon av förutsättningarna specificerade i Artikel 18 i GDPR är uppfylld har du rätt att be om att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Det gäller till exempel om du ifrågasätter dina personliga uppgifters riktighet. Du kan då be om en begränsning av behandlingen för den period det tar att granska uppgifternas riktighet.

Rätt till invändning: Om behandlingen är baserad på ett övergripande legitimt intresse har du rätten att invända mot behandlingen av dina uppgifter. Invändningen är tillåtet om behandlingen utförs i allmänt intresse eller baserat på ŠKODA AUTOS eller en tredje parts legitima intresse. Om du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter, var vänlig meddela oss orsakerna till din motsättning. Du har även rätt till att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter om syftet är direkt marknadsföring. Det samma gäller för profilering om den är relaterad till direkt marknadsföring.

Rätt till uppgiftsportabilitet: Om uppgiftsbehandlingen är baserad på samtycke eller slutande av ett avtal och behandlingen utförs på automatisk väg har du rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, normalt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan uppgiftsbehandlare.

Rätt att återkalla sitt samtycke: Om behandlingen av de personliga uppgifterna är baserade på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke, med framtida effekt, när som helst och gratis.

Rätt att lämna in ett klagomål: äDu har även rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina uppgifter med en överordnad myndighet (som till exempel Myndigheten för Skydd av Personliga uppgifter, Prague, www.uoou.cz ).

D. Dina kontakter

Kontaktpersoner för utövandet av dina rättigheter

Kontaktuppgifterna för utövandet av dina rättigheter tillsammans med ytterligare information, kan du hitta på följande webbplats: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Ansvarig för skydd av personliga uppgifter

Om du har några frågor gällande uppgiftsskyddet, kontakta gärna vår Uppgiftsbehandlingsansvarige: ŠKODA AUTOS Uppgiftsbehandlingsansvarige (DPO)

dpo@skoda-auto.cz