MyŠKODA iV APP

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

A. Prevádzkovateľ

Ďakujeme vám, že používate aplikáciu, ktorú poskytuje spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, infoline@skoda-auto.cz, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele B, spisová značka 332, („ŠKODA AUTO“). Nižšie uvádzame informácie súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou ŠKODA AUTO, ku ktorému dochádza, keď používate aplikáciu MyŠKODA iV (ďalej len „aplikácia“).

B. Spracúvanie osobných údajov

I. Všeobecne

Spoločnosť ŠKODA AUTO nezískava ani žiadnym iným spôsobom nespracúva žiadne osobné údaje na účely používania aplikácie.

II. Používanie nástrojov na sledovanie

1. Všeobecné informácie

Spoločnosť ŠKODA AUTO príležitostne používa nástroje v súvislosti s analýzou používateľov jej aplikácií s cieľom zabezpečiť neustálu optimalizáciu poskytovaných služieb.

V tejto aplikácii dochádza k sledovaniu v súvislosti s analýzou používateľa len vtedy, keď používateľ aplikácie poskytol svoj výslovný súhlas s takýmto sledovaním (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)). Používateľ poskytuje svoj súhlas prostredníctvom obrazovky Súhlas, na ktorú musí aktívne kliknúť.

Používateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s analýzou sledovania používateľov v nastaveniach tejto aplikácie.

V aplikácii MyŠKODA iV sa nepoužívajú súbory cookie.

2. Google Analytics pre platformu Firebase

Aplikácia MyŠKODA iV používa nástroj spoločnosti Google, Inc. („Google“) Google Analytics pre platformu Firebase a Firebase Cloud. Analýza obsahuje údaje o správaní používateľa v priebehu používania aplikácie a umožňuje prijímať lepšie rozhodnutia o zlepšovaní funkčnosti a marketingu aplikácie. Údaje sa spracúvajú na základe súhlasu, ktorý poskytnete (článok 6 ods. 1 písmeno a) nariadenia GDPR).

Informácie o správaní sa používateľov v priebehu používania aplikácie vytvorené týmito analýzami sa môžu prenášať a uchovávať na serveroch v Spojených štátoch amerických. Informácie uložené na serveroch Google nie je možné prepojiť priamo s konkrétnou osobou, len s konkrétnym zariadením. Obe analýzy budú používať tieto informácie na účely hodnotenia používania aplikácie a vytvorenia správ o tomto používaní. Spoločnosť Google môže tiež poskytovať uvedené informácie tretím stranám, ak sa to vyžaduje zo zákona alebo ak takéto tretie strany spracúvajú tieto informácie pre spoločnosť Google.

Viac informácií získate, ak navštívte stránky https://firebase.google.com/docs/analytics.

Svoj súhlas s uvedeným spracúvaním údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinkom v budúcnosti, a to tak, že zakážete nástroje na sledovanie v príslušnom nastavení aplikácie.

3. Microsoft App Center Analytics

Aplikácia MyŠKODA iV tiež používa analytický nástroj Microsoft App Center Analytics („App Center Crashes“) vytvorený spoločnosť Microsoft Corporation. Nástroj App Center Crashes automaticky vytvorí protokol o zlyhaní vždy, keď dôjde k zlyhaniu aplikácie. Protokol sa najskôr zapíše do pamäte zariadenia a po opätovnom spustení aplikácie bude správa o zlyhaniach odoslaná nástroju App Center a spoločnosti ŠKODA AUTO. Protokol o zlyhaní obsahuje informácie, ktoré sú dôležité pre spoločnosť ŠKODA AUTO a pomáhajú jej pri náprave zlyhania. Sledovanie pomocou nástroja App Center Crashes prebieha bez ohľadu na aktivitu alebo interakciu používateľa.

Viac informácií nájdete na stránkach https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/crashes/xamarin.

4. Adjust

Aplikácia MyŠKODA iV napokon používa analytický nástroj „adjust“ (upraviť) v súvislosti s používateľsky optimalizovaným vytváraním tejto aplikácie, ale aj na zvýšenie efektívnosti našich marketingových aktivít. Spracúvanie údajov sa zakladá na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Svoj súhlas s uvedeným spracúvaním údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinkom v budúcnosti, a to tak, že zakážete nástroje na sledovanie v príslušnom nastavení aplikácie.

Nástroj Adjust zvyšuje, spracúva a používa adresu IP a MAC vášho mobilného zariadenia na účely analýzy, ktorá je anonymizovaná metódou hašovania (odtlačok prsta).

Prepojenie informácií uchovávaných v serveroch nástroja Adjust priamo s konkrétnou osobou nie je možné. Všetky údaje budú do 30 dní odstránené.

III. Prenos geografických údajov

Používanie rôznych služieb (napríklad v súvislosti s výpočtom správania sa pri vedení vozidla) v rámci aplikácie si vyžaduje prenos geografických údajov. Takýto prenos je tiež základnou súčasťou používania aplikácie. Pod pojmom geografické údaje sa rozumejú údaje o polohe koncového mobilného zariadenia. Geografické údaje sa budú prenášať len vtedy, ak túto funkciu aktivujte v aplikácii. Žiadosť o schválenie aktivácie sa zobrazí pri prvom použití aplikácie. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že zmeníte príslušné nastavenia.

IV. Prijímanie správ (push oznámenia)

V niektorých oblastiach aplikácia ponúka tzv. push oznámenia (technológia push alebo server push je názov pre taký druh komunikácie, pri ktorej sa údaje poskytujú dokonca aj vtedy, keď je prijímajúca aplikácia spustená na pozadí), ktoré vás budú priebežne informovať, napríklad pripomienky. Túto funkciu môžete nakonfigurovať prostredníctvom nastavení ponuky v koncovom zariadení a aktivovať/deaktivovať oznámenia. Doručovanie správ si vyžaduje, aby sme uchovávali push token pre vaše koncové mobilné zariadenie.

C. Vaše práva

Kedykoľvek a bezplatne môžete uplatniť tieto práva vo vzťahu k spoločnosti ŠKODA AUTO. Bližšie informácie o presadzovaní práv sú uvedené v časti D.

Právo na prístup/informácie: Máte nárok na to, aby sme vám poskytli informácie (článok 15 nariadenia GDPR) o spracúvaní vašich osobných údajov.

Právo na opravu: Máte právo požiadať nás, aby sme opravili (článok 16 nariadenia GDPR) všetky nepresné alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo na vymazanie: Máte právo požadovať vymazanie vašich údajov pod podmienkou splnenia predbežných podmienok stanovených v článku 17 nariadenia GDPR. Môžete napríklad požiadať o odstránenie vašich údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané. O odstránenie vašich údajov môžete požiadať aj vtedy, keď ich spracúvame na základe vášho súhlasu a vy tento súhlas odvoláte.

Právo na obmedzenie spracúvania: V prípade splnenia niektorej z predbežných podmienok špecifikovaných v článku 18 nariadenia GDPR máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich údajov. Ide napríklad o situáciu, keď spochybňujete presnosť vašich údajov. Následne môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania na obdobie, v ktorom sa bude preskúmavať ich presnosť.

Právo namietať: Ak sa spracúvanie zakladá na prevažujúcom oprávnenom záujme, máte právo namietať voči spracúvaniu vašich údajov. Námietka je prípustná v prípade, že sa údaje spracúvajú buď vo verejnom záujme, alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti ŠKODA AUTO či tretej strany. Ak máte námietku voči spracúvaniu vašich údajov, informujte nás, prosím, o dôvodoch tejto námietky. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu. Rovnaké ustanovenie platí pre profilovanie, pokiaľ súvisí s priamym marketingom.

Právo na prenosnosť údajov: Ak sa spracúvanie údajov zakladá na súhlase alebo plnení zmluvy a spracúvanie prebieha automatickými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vám týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo na odvolanie súhlasu: Ak sa spracúvanie údajov zakladá na súhlase, máte právo kedykoľvek a bezplatne odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov, s účinkom v budúcnosti.

Právo podať sťažnosť: Máte tiež právo podať sťažnosť na spracúvanie vašich údajov z našej strany dozornému orgánu (napríklad Úradu pre ochranu osobných údajov v Prahe, www.uoou.cz).

D. Kontakty

Kontaktné osoby pre uplatňovanie práv

Kontaktné údaje na účely uplatňovania práv, ako aj ďalšie informácie nájdete na tejto webovej lokalite: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Zodpovedná osoba na účely ochrany osobných údajov

Ak máte nejaké otázky či obavy v súvislosti s ochranou údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu: Zodpovedná osoba spoločnosti ŠKODA AUTO na účely ochrany osobných údajov

dpo@skoda-auto.cz