MyŠKODA iV

Polityka prywatności

A. Kontroler

Dziękujemy za skorzystanie z aplikacji dostarczonej przez ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Republika Czeska, infoline@skoda-auto.cz, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, pod numerem B 332, („ŠKODA AUTO”). Poniżej przekazujemy informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ŠKODA AUTO przy korzystaniu z aplikacji MyŠKODA iV App (dalej także „Aplikacja”).

B. Przetwarzanie danych osobowych

I. Ogólne

Podczas korzystania z Aplikacji ŠKODA AUTO nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych.

II. Korzystanie z narzędzi monitorujących

1. Informacje ogólne

ŠKODA AUTO czasami korzysta z narzędzi monitorujących podczas analizy użytkowników swoich aplikacji, aby zapewnić stałą optymalizację swoich usług.

W tej Aplikacji monitorowanie związane z analizą użytkowników jest stosowane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik Aplikacji udzielił na to zgody (punkt (b) Artykułu 6(1), RODO). Zgody udziela się na ekranie Zgody, co wymaga aktywnego kliknięcia.

Użytkownik może anulować zgodę na stosowanie monitorowania w celu analizy użytkowników w dowolnej chwili, w ustawieniach Aplikacji.

Aplikacja MyŠKODA iV nie używa plików cookie.

2. Google Analytics dla Firebase

Aplikacja MyŠKODA iV używa Google Analytics do potrzeb Firebase i Firebase Cloud, produkowanych przez Google, Inc. („Google"). Analityka ta prezentuje dane na temat zachowania użytkowników w trakcie korzystania z Aplikacji, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji w sprawie poprawy działania Aplikacji oraz jej marketingu. Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (punkt (a) Artykułu 6(1), RODO).

Informacje dotyczące zachowania użytkowników podczas korzystania z Aplikacji generowane przez te analizy mogą być przesyłane i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Nie jest możliwe powiązanie informacji przechowywanej na serwerach Google bezpośrednio z konkretną osobą, tylko z konkretnym urządzeniem. Obie analizy korzystają z tych informacji w celu oceny korzystania z Aplikacji i tworzenia raportów na ten temat. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub takie strony trzecie przetwarzają takie informacje dla Google.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://firebase.google.com/docs/analytics.

Zgodę na przetwarzanie reprezentowanych danych można wycofać w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość, uniemożliwiając śledzenie przez narzędzia monitorujące wewnątrz Aplikacji.

3. Microsoft App Center Analytics

Aplikacja MyŠKODA iV korzysta także z narzędzia analitycznego Microsoft App Center Analytics („App Center Crashes”) produkowanego przez Microsoft Corporation. App Center Crashes automatycznie generuje dziennik awarii za każdym razem, gdy ma miejsce awaria Aplikacji. Dziennik jest początkowo zapisany na urządzeniu, a przy kolejnym uruchomieniu Aplikacji zostaje przesłany do App Center i ŠKODA AUTO. Dzienniki awarii zawierają informacje cenne dla ŠKODA AUTO, pomagające w naprawie awarii. Monitorowanie przez App Center Crashes ma miejsce niezależnie od działań lub interakcji użytkownika.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/crashes/xamarin.

4. Dostosowanie

Aplikacja MyŠKODA iV korzysta także z narzędzia analitycznego „dostosowanie“ w sensie optymalizowanego przez użytkownika tworzenia tej aplikacji, ale także w celu poprawy skuteczności naszych działań marketingowych. Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (punkt (a) Artykułu 6(1), RODO).

Zgodę na przetwarzanie reprezentowanych danych można wycofać w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość, uniemożliwiając śledzenie przez narzędzia monitorujące wewnątrz Aplikacji.

Dostosowywanie pobiera, przetwarza i wykorzystuje adres IP i MAC urządzenia mobilnego do celów analizy, anonimizując go za pomocą metody skrótów (odcisk palca).

Nie jest możliwe powiązanie informacji przechowywanej na serwerach bezpośrednio z konkretną osobą. Wszystkie dane zostaną wykasowane po upływie 30 dni.

III. Przesyłanie geodanych

Korzystanie z różnych usług (np. związanych z obliczaniem zachowania podczas jazdy) w Aplikacji wymaga przesyłania danych geograficznych, transmisja taka jest również podstawowym elementem korzystania z Aplikacji. Dane geograficzne oznaczają dane dotyczące lokalizacji końcowego urządzenia mobilnego. Dane geograficzne zostaną przesłane tylko wtedy, jeżeli w Aplikacji została aktywowana odpowiednia funkcja. Przy pierwszym korzystaniu z Aplikacji pojawi się prośba o zgodę na aktywację, zgodę tę można wycofać w dowolnej chwili, zmieniając odpowiednie ustawienia.

IV. Przyjmowanie wiadomości (powiadomienia push)

W niektórych obszarach Aplikacja oferuje powiadomienia push (technologia push albo server push to typ komunikacji,w których dane są dostarczane, gdy odbierająca aplikacja działa w tle), abyście byli zawsze poinformowani – na przykład przypomnienia. Można skonfigurować tę funkcję za pomocą ustawień menu na swoim urządzeniu i włączyć/wyłączyć powiadomienia. Aby wiadomości były dostarczane, konieczne jest umieszczenie tokena push na mobilnym urządzeniu końcowym.

C. Twoje prawa

Możesz skorzystać wobec ŠKODA AUTO z następujących praw, w dowolnej chwili, nieodpłatnie. Dalsze informacje w sprawie korzystania ze swoich praw można znaleźć w Sekcji D.

Prawo dostępu/informacji: Masz prawo do otrzymania od nas informacji (art. 15 RODO) na temat przetwarzania twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania: Masz prawo żądać od nas sprostowania (art. 16 RODO) wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które ciebie dotyczą.

Prawo do wykasowania: Masz prawo zażądać wykasowania swoich danych, z założeniem, że spełnione zostały warunki określone w art. 17 RODO. Na przykład możesz zażądać wykasowania twoich danych, jeżeli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. Możesz zażądać wykasowania twoich danych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o twoją zgodę, a ty tę zgodę wycofasz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Jeśli którykolwiek z warunków określonych w art. 18 RODO został spełniony, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania twoich danych. Może się tak na przykład wydarzyć w przypadku, gdy kwestionujesz dokładność swoich danych. Możesz wtedy zażądać ograniczenia przetwarzania przez okres potrzebny na sprawdzenie dokładności danych.

Prawo do sprzeciwu: Jeśli przetwarzanie opiera się na nadrzędnym uzasadnionym interesie, masz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu twoich danych. Sprzeciw jest możliwy, jeżeli przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub na podstawie uzasadnionego interesu ŠKODA AUTO lub strony trzeciej. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu twoich danych, powiadom nas o przyczynach twojego sprzeciwu. Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego. To samo dotyczy profilowania, jeżeli dotyczy ono marketingu bezpośredniego.

Prawo do przeniesienia danych: Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub realizacji umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania tych danych do innego procesora danych.

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, ze skutkiem na przyszłość, w dowolnym momencie, bezpłatnie.

Prawo do złożenia skargi: Masz także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych do organu nadzorczego (jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, Praga, www.uoou.cz).

D. Dane kontaktowe

Osoby kontaktowe w sprawie korzystania z praw

Dane kontaktowe na potrzeby korzystania ze swoich praw, a także dalsze informacje, można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Inspektor ochrony danych

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer – DPO) ŠKODA AUTO

dpo@skoda-auto.cz