MyŠKODA iV APP

Privacybeleid

A. Inleiding

Hartelijk dank voor het gebruiken van de MyŠKODA iV App verstrekt door ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjechië, infoline@skoda-auto.cz, ingeschreven bij de Stedelijke rechtbank te Praag, dossier nr. B 332, (“ŠKODA AUTO”). Wij zijn de beheerder van de persoonsgegevens die worden verwerkt via de MyŠKODA iV App voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG"). In het onderstaande geven wij u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ŠKODA AUTO wanneer u de MyŠKODA iV App (hierna ook te noemen de “App”) gebruikt. De nieuwste versie van het document is te vinden in de juridische sectie van de App. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en. zullen u op de App waarschuwen wanneer er wijzigingen worden aangebracht.

B. Verwerking van uw persoonsgegevens

I. Algemeen

Voor het gebruik van de App worden door ŠKODA AUTO in het algemeen geen persoonsgegevens verzameld of op enige andere wijze verwerkt. Informatie over de mogelijke verwerking van persoonsgegevens, in de context van analyse van gebruikersgedrag, is te vinden in sectie B.II. Het gebruik van trackingtools.

II. Het gebruik van trackingtools

1. Algemene informatie

ŠKODA AUTO maakt in haar Apps af en toe gebruik van trackingtools in termen van gebruikersanalyse om de diensten voortdurend te kunnen optimaliseren.

In deze App vindt alleen tracking gerelateerd aan gebruikersanalyse plaats als de gebruiker van de App hier toestemming voor heeft gegeven (punt (b) van artikel 6 (1), AVG). Toestemming wordt gegeven via het Toestemmingsscherm, waar actief op moet worden geklikt.

De gebruiker kan zijn aanvaarding van de tracking op elk moment intrekken in de instellingen van deze App.

In de MyŠKODA iV App worden geen cookies gebruikt.

2. Google Analytics voor Firebase

De MyŠKODA iV App maakt gebruik van de Google Analytics voor Firebase en Firebase Cloud geproduceerd door Google, Inc. ("Google"). Deze service levert gegevens over gebruikersgedrag tijdens het gebruik van de App, waardoor betere besluitvorming over de verbetering van de prestaties en marketing van de App mogelijk is. Gegevensverwerking is gebaseerd op de door u verleende toestemming (punt (a) van artikel 6 (1), AVG).

De door deze service gegenereerde informatie over gebruikersgedrag tijdens het gebruik van de App kan worden verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De op de Google-servers opgeslagen informatie kan niet gekoppeld worden aan een specifiek persoon, alleen aan een apparaat. Beide analyseservices zullen deze informatie gebruiken om het gebruik van de App te evalueren en er rapporten over te creëren. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken, indien dit wettelijk verplicht is of als derden deze informatie voor Google verwerken.

Voor meer informatie, zie https://firebase.google.com/docs/analytics.

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment intrekken voor de toekomst door trackingtools te blokkeren in de relevante instelling in de App.

3. Microsoft App Center Analytics

MyŠKODA iV App maakt ook gebruik van het analyse-instrument Microsoft App Center Analytics (“App Center Crashes”) van Microsoft Corporation. App Center Crashes genereert iedere keer als uw App crasht een crashlog. Het crashlog wordt eerst naar de apparaatopslag geschreven en wanneer u de App opnieuw opstart wordt het crashrapport naar het App Center en ŠKODA AUTO verzonden. Crashlogs bevatten waardevolle informatie voor ŠKODA AUTO om de crash te kunnen verhelpen. Het volgen van crashes door het App Center gebeurt onafhankelijk van de activiteit of interactie van de gebruiker.

Voor meer informatie, zie https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/crashes/xamarin.

4. Adjust

Ten slotte gebruikt de MyŠKODA iV App het analyse-instrument “adjust“ in de zin van een door de gebruiker geoptimaliseerde creatie van de App, maar ook om de efficiëntie van onze marketingactiviteiten te verbeteren. Gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (punt (a) van artikel 6 (1), AVG).

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment intrekken voor de toekomst door trackingtools te blokkeren in de relevante instelling in de App.

Adjust verwerkt en gebruikt voor zijn analyse het IP- en MAC-adres van uw mobiele apparaat, dat geanonimiseerd wordt door middel van hashing (vingerafdruk).

De op de adjust-servers opgeslagen informatie kan niet gekoppeld worden aan een specifiek persoon. Alle gegevens worden binnen 30 dagen verwijderd.

III. Overdracht van geodata

Het gebruik van de service (in verband met de berekening van rijgedrag) in de app vereist de overdracht van geodata, en een dergelijke overdracht is ook een elementaire component van het gebruik van de app. Onder geodata wordt verstaan de locatiegegevens voor het mobiele apparaat. Geodata worden alleen overgedragen als u deze functie in de app hebt geactiveerd. U wordt gevraagd om in te stemmen met de activering wanneer u de app voor de eerste keer gebruikt, en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de relevante instellingen te wijzigen. Wanneer de app is gesloten, gebruikt hij uw achtergrondlocatie en herkenning van fysieke activiteit om automatisch te detecteren wanneer u rijdt. Zo kan de app het energieverbruik van een elektrische auto simuleren.

IV. Ontvangst van berichten (pushmeldingen)

Voor sommige gebieden biedt de App pushmeldingen (pushtechnologie of serverpush is een communicatietype waarbij ook wanneer de ontvangende App op de achtergrond draait gegevens worden verstrekt) om u op de hoogte te houden, bijvoorbeeld herinneringen. U kunt deze functie configureren met de menu-instellingen op uw eindapparaat, en meldingen activeren/deactiveren. Om berichten te kunnen bezorgen, moeten wij een push token opslaan voor uw mobiele eindapparaat.

C. Uw rechten

U kunt op elk moment en kosteloos de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot ŠKODA AUTO. Meer informatie over het doen gelden van uw rechten vindt u in sectie D.

Recht op inzage/informatie: U hebt recht op informatie (artikel 15 AVG) van ons over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: U hebt het recht om ons te verzoeken om onjuiste of incomplete persoonsgegevens over uzelf te rectificeren (artikel 16 AVG).

Recht op wissen: U hebt het recht om ons te verzoeken om uw gegevens te wissen, mits is voldaan aan de randvoorwaarden vermeld in artikel 17 AVG. Zo kunt u bijvoorbeeld verzoeken om uw gegevens te wissen als deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens te wissen als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en u die toestemming intrekt.

Recht op beperking van de verwerking: Als is voldaan aan een van de voorwaarden gespecificeerd in artikel 18 van de AVG, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u de juistheid van uw gegevens betwist. U kunt dan om beperking van de verwerking vragen voor de periode die nodig is om de juistheid van de gegevens te beoordelen.

Recht om bezwaar te maken: Als de verwerking gebaseerd is op een overheersend legitiem belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Bezwaar is toegestaan als de verwerking wordt uitgevoerd in het algemeen belang of gebaseerd op een legitiem belang van ŠKODA AUTO of een derde. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, gelieve ons dan de redenen van uw bezwaar mee te delen. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden. Hetzelfde geldt voor profilering, voor zover dit gerelateerd is aan direct marketing.

Recht op dataportabiliteit: Als gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming of de uitvoering van een contract, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, dan hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensverwerker.

Recht om toestemming in te trekken: Voor zover gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment kosteloos in te trekken met effect voor de toekomst.

Recht om een klacht in te dienen: U hebt ook het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (zoals het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens te Praag, www.uoou.cz ).

D. Uw contacten

Contactpersonen voor het uitoefenen van uw rechten

De contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten en verdere informatie vindt u op de volgende website: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Data Protection Officer

Data Protection Officer Als u problemen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact op met onze Data Protection Officer: Data Protection Officer (DPO) van ŠKODA AUTO

dpo@skoda-auto.cz