MyŠKODA iV

Prohlášení o ochraně osobních údajů

A. Správce

Děkujeme Vám, že využíváte aplikaci, kterou poskytuje společnost ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, infoline@skoda-auto.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 332 (dále jen „ŠKODA AUTO“). Následující text obsahuje informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů společností ŠKODA AUTO při používání aplikace MyŠKODA iV (dále jen „aplikace“).

B. Zpracovávání Vašich osobních údajů

I. Všeobecné informace

Společnost ŠKODA AUTO neshromažďuje ani žádným jiným způsobem nezpracovává žádné osobní údaje za účelem provozování této aplikace.

II. Použití nástrojů pro sledování

1. Všeobecné informace

Společnost ŠKODA AUTO příležitostně používá ve svých aplikacích nástroje pro sledování (tracking tools) v rámci analýzy uživatelů (user analytics) za účelem zajištění neustálé optimalizace poskytovaných služeb.

V této aplikaci dochází ke sledování v rámci analýzy uživatelů pouze v případě, že k němu uživatel aplikace udělí souhlas (bod (b) Článku 6 (1) nařízení GDPR). K udělení souhlasu dochází prostřednictvím zvláštního okna, na které je nutné aktivně kliknout.

Uživatel může svůj souhlas se sledováním kdykoliv zrušit v nastaveních aplikace.

Aplikace MyŠKODA iV nepoužívá soubory cookies.

2. Služba Google Analytics for Firebase

Aplikace MyŠKODA iV využívá služby „Google Analytics for Firebase“ a „Firebase Cloud“ od společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“). Tyto služby zobrazují data o chování uživatelů při používání aplikace a umožňují tak lepší rozhodování o otázkách týkajících se zlepšování jejího fungování a marketingu spojeného s aplikací. Údaje jsou zpracovávány na základě Vámi poskytnutého souhlasu (bod (a) Článku 6 (1) nařízení GDPR).

Informace o chování uživatelů při používání aplikace získané těmito analytickými nástroji mohou být přeneseny na servery ve Spojených státech amerických, kde mohou být uloženy. Informace uložené na serverech společnosti Google není možné propojit s konkrétní osobou, pouze s konkrétním přístrojem. Oba analytické nástroje využívají tyto informace k vyhodnocení toho, jak je aplikace používána, a k vytváření zpráv o tomto používání. Google může tyto informace předávat také třetím stranám, je-li to vyžadováno zákonem nebo pokud takové třetí strany tyto informace pro společnost Google zpracovávají.

Více informací naleznete na https://firebase.google.com/docs/analytics.

Svůj souhlas s takovýmto zpracováváním údajů můžete kdykoliv odvolat s platností do budoucna od okamžiku odvolání tím, že zakážete používání sledovacích nástrojů v příslušném nastavení v aplikaci.

3. Microsoft App Center Analytics

Aplikace MyŠKODA iV využívá také analytický nástroj Microsoft App Center Analytics (služba „App Center Crashes“) od společnosti Microsoft Corporation. Služba App Center Crashes automaticky vygeneruje záznam o selhání aplikace (crash log), kdykoliv Vaše aplikace spadne. Záznam se nejprve zapíše do úložiště zařízení a když potom aplikaci opět spustíte, hlášení o selhání (crash report) se odešle do služby App Center a do společnosti ŠKODA AUTO. Záznamy o selhání obsahují cenné informace, které společnosti ŠKODA AUTO pomáhají odstranit příčiny selhání. Sledování službou App Center Crashes probíhá bez ohledu na činnost nebo odezvu uživatele.

Více informací naleznete na https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/crashes/xamarin.

4. Adjust

Aplikace MyŠKODA iV používá ještě analytický nástroj „adjust“, který nejen umožňuje vývoj aplikace přesně na míru uživatelům, ale navíc zvyšuje efektivitu našich marketingových aktivit. Údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (bod (a) Článku 6 (1) nařízení GDPR).

Svůj souhlas s takovýmto zpracováváním údajů můžete kdykoliv odvolat s platností do budoucna od okamžiku odvolání tím, že zakážete používání sledovacích nástrojů v příslušném nastavení v aplikaci.

Služba „adjust“ za účelem provádění analytických činností získává, zpracovává a využívá IP adresu a MAC adresu Vašeho mobilního zařízení. Tato analýza je anonymizována pomocí tzv. hashingu (fingerprint hashing).

Informace uložené na serverech služby „adjust“ nelze propojit s konkrétní osobou. Veškerá data jsou vždy do 30 dnů vymazána.

III. Přenos geodat

Používání různých služeb (např. služeb vypočítávajících jízdní vlastnosti) v rámci aplikace vyžaduje přenášení geodat. Přenos takových dat je jedním ze základních prvků potřebných k využívání této aplikace. Pojmem „geodata“ se rozumí data o poloze koncového mobilního zařízení. Geodata budou přenášena pouze v případě, že tuto funkci v aplikaci aktivujete. Při prvním použití aplikace budete požádáni o potvrzení aktivace. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat změnou příslušných nastavení.

IV. Příjem zpráv (push oznámení)

V některých oblastech nabízí aplikace tzv. push oznámení (výraz „push oznámení“ označuje metodu komunikace, při které se data zobrazí, i když aplikace běží jenom na pozadí), jejichž účelem je Vás informovat o důležitých věcech, např. prostřednictvím upomínek. Tato oznámení můžete upravit v nastaveních svého koncového zařízení, kde můžete zobrazování těchto oznámení aktivovat/deaktivovat. Abychom Vám mohli tyto zprávy doručovat, je nutné, abychom měli uložený tzv. push token pro vaše koncové mobilní zařízení.

C. Vaše práva

Vůči společnosti ŠKODA AUTO můžete kdykoliv bezplatně uplatňovat následující práva. Další informace týkající se uplatňování Vašich práv naleznete v části D.

Právo na přístup/informace: Máte právo na informovanost (Článek 15 nařízení GDPR) ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů.

Právo na opravu: Máte právo požadovat, abychom opravili (Článek 16 nařízení GDPR) jakékoliv nesprávné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na výmaz: Máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v Článku 17 nařízení GDPR. O vymazání svých údajů můžete požádat například tehdy, pokud již nejsou nutné ke splnění účelů, kvůli kterým byly původně shromážděny. O vymazání můžete požádat i v případě, že údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který nyní odvoláváte.

Právo na omezení zpracovávání: Pokud je splněna některá z podmínek uvedených v Čánku 18 nařízení GDPR, máte právo požadovat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů. Příkladem může být situace, kdy nesouhlasíte s přesností uvedených údajů. Můžete požadovat omezení jejich zpracovávání po dobu potřebnou k tomu, aby byla přesnost těchto údajů prověřena.

Právo vznést námitku: Pokud je zpracovávání založeno na převažujícím oprávněném zájmu, máte právo vznést námitku vůči zpracovávání Vašich údajů. Vznesení námitky je možné v situacích, kdy je zpracovávání dat prováděno ve veřejném zájmu nebo je prováděno na základě oprávněného zájmu společnosti ŠKODA AUTO nebo třetí strany. Pokud máte proti zpracovávání Vašich osobních údajů jakékoliv námitky, sdělte nám prosím jejich důvod. Máte také právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich údajů za účelem přímého marketingu. Totéž se týká i profilování, pokud se vztahuje k přímému marketingu.

Právo na přenositelnost údajů: Pokud je zpracovávání údajů založeno na souhlasu nebo na plnění smlouvy a ke zpracovávání dochází pomocí automatizovaných nástrojů, máte právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje předat jinému zpracovateli.

Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracovávání údajů založeno na udělení souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováváním údajů kdykoliv bezplatně odvolat, a to s platností do budoucna od okamžiku odvolání.

Právo podat stížnost: Máte také právo podat příslušnému kontrolnímu orgánu (např. Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze, www.uoou.cz) stížnost ohledně našeho zpracovávání Vašich osobních údajů.

D. Kontaktní osoby

Kontaktní osoby pro uplatňování Vašich práv

Kontaktní informace pro uplatňování Vašich práv spolu s dalšímu informacemi najdete na následující internetové stránce: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o ochraně Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO) ve společnosti ŠKODA AUTO

dpo@skoda-auto.cz