ИЗЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Вовед

Ние, ŠKODA AUTO a.s., со седиште на tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic, ЕМБС: 00177041, даночен број: CZ00177041, како што е заведено во Комерцијалниот регистар кој се води во Општинскиот суд во Прага, документ бр. B 332, ја подготвивме оваа Изјава за заштита на личните податоци за да ве информираме за тоа како ги собираме, обработуваме и користиме, и како ги штитиме вашите лични податоци, коешто ни помага и во заштитата на вашата приватност.

Ги обработуваме сите ваши податоци согласно важечката легислатива, примарно Регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот, којашто се однесува на заштитата на сите физички лица во однос на обработката на личните податоци и на слободното пренесување такви податоци (Општа регулатива за заштита на податоци – „GDPR“), акт бр. 127/2005 Coll. за електронска комуникација согласно последните измени и акт бр. 480/2004 Coll. за одредени општествени информациски сервиси согласно последните измени.

Истовремено, би сакале да ја искористиме оваа изјава за заштита на личните податоци да ги појасниме најважните одредби и процеси што ги користиме за заштита на вашите лични податоци и да дадеме одговор на прашањата што можеби ги имате во врска со собирањето, обработката и чувањето на вашите лични податоци.

2. Следење

При обработката на вашите лични податоци, вложуваме напори да се придржуваме до сите пропишани и обврзувачки правила и безбедносни мерки; од таа причина, веруваме дека нема да се појави ниту една ситуација од којашто би биле незадоволни како последица од нашето однесување во врска со тоа.

Ако не се согласувате со начинот на кој ги обработуваме вашите лични податоци, можете да стапите во контакт со:

Канцеларијата за заштита на лични податоци
(Úřad pro ochranu osobních údajů)
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Czech Republic
+420 234 665 111
www.uoou.cz

3. Нашиот пристап

Гледаме на заштитата на личните податоци како суштинска и посветуваме значително внимание на неа.

Така, можете да бидете сигурни дека ги обработуваме вашите податоци со сета должна почит и согласно важечките правни регулативи и дека ги штитиме во максимален опфат согласно најновите технички постигнувања.

За целосно да разберете како ги штитиме вашите лични податоци, препорачуваме внимателно да ја прочитате оваа Изјава за заштита на личните податоци.

При обработката на вашите лични податоци, се придржуваме до следните принципи:

 • Принцип на законитост, при што секогаш сме обврзани да ги обработуваме вашите лични податоци согласно правните регулативи и без изоставување на ниту една правна основа.

 • Принцип на правичност и транспарентност со кој сме обврзани да ги обработуваме вашите лични податоци на отворен и транспарентен начин и да ви овозможиме информации за начинот на кој се обработуваат и информации за тоа пред кого се разоткриваат податоците (на пример, ако вашите лични податоци се чуваат на веб-страници за складирање податоци - облак - надвор од рамките на Европската унија и на Европската економска заедница). Ова дополнително вклучува и обврска да ве информираме за случаи на сериозни нарушувања на безбедноста или протекувања на личните податоци.

 • Принцип на ограничување на намерата со кој вашите лични податоци ги собираме само со јасно дефинирана намера.

 • Принцип на минимизација на податоците со кој сме обврзани да ги обработуваме само личните податоци коишто се потребни, релевантни и адекватни во однос на намерата на нивната употреба.

 • Принцип на прецизност со кој сме обврзани да ги прифатиме сите разумни мерки што ни дозволуваат редовно ажурирање или коригирање на вашите лични податоци.

 • Принцип на ограничено чување со кој сме обврзани да ги чуваме вашите лични податоци само за време на потребниот период за специфичната намера за којашто се обработуваат (на пример, во периодот за којшто е дадена согласност, во случај кога согласноста не била повлечена пред да истече тој период). Штом ќе истече периодот на обработка или престане да постои целта за обработка, ги бришеме вашите лични податоци или ги правиме анонимни, односно ги модифицираме за да не може да бидат поврзани со вас.

 • Принцип на интегритет и доверливост, непобитност и достапност со којшто сме обврзани да ги обезбедиме вашите лични податоци и да ги заштитиме од неовластена или нелегална обработка, губење или уништување. Од тие причини, преземаме бројни технички и организациски мерки за заштита на вашите лични податоци. Истовремено, се осигуруваме дека само избрани вработени лица добиваат пристап до вашите лични податоци.

 • Принцип на одговорност со кој сме обврзани да ја документираме усогласеноста со сите услови наведени горе.

4. Контакт за одговори во врска со вашите прашања и грижи

Доколку се појави нејаснотија со кој било дел од оваа Изјава или доколку имате прашања или коментари во врска со заштитата на вашите лични податоци, не двоумете се да стапите во контакт со нашето службено лице за заштита на податоци:

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. Што претставуваат личните податоци, нивна категоризација

Личните податоци се информации коишто ни овозможуваат да ве идентификуваме. Според тоа, тие вклучуваат информации коишто се специфично карактеристични за вас.

Личните податоци не опфаќаат анонимни или збирни податоци, односно податоци коишто не може јасно да се поврзат со вас.

Личните податоци се класифицираат како:

 • Основни податоци каде што се вклучени, на пример, вашето име, презиме, датум на раѓање, број на лична карта (или друг идентификациски документ).

 • Специјална категорија на лични податоци, каде што се вклучени чувствителни податоци коишто се податоци од исклучително лична природа, вклучувајќи, на пример, информации за вашето здравје.

Основните податоци понатаму се делат на поединечни категории; список за тоа можете да пронајдете во поглавје „15. Категории лични податоци“.

6. Правна основа за обработка на вашите лични податоци

Вашите лични податоци ги добиваме од вас и ги обработуваме само во однос на потребните аспекти и за да постигнеме одредена намера. Преносот на вашите лични податоци е доброволен и кога нивното пренесување се заснова на согласност, може да побарате бришење на обработените лични податоци кога ќе се постигнат одредени услови (за детали погледнете во поглавјето „10. Вашите права“).

Во одредени случаи, како при склучување на договор за купување на наши добра или услуги, потребни ни се вашите лични податоци во потребниот опсег за цел порачка на тие добра или услуги. Без овие податоци, не можеме да ги постигнеме вашите барања и да го склучиме договорот со вас, примарно во поглед на усогласеноста со нашите правни обврски и во однос на заштитата на нашите легитимни интереси.

Долу ги наведуваме правните основи пропишани со легислативата со кои сме овластени да ги обработуваме вашите лични податоци. Главните основи за обработка на вашите лични податоци го вклучуваат следново:

 • Согласност – давате согласност за една или повеќе специфични намери (на пример, за испраќање на комерцијални пораки).

  За да добиеме согласност за обработка на вашите лични податоци, се придржуваме до следните правила: i) секогаш земаме согласност за обработка на вашите лични податоци од вас поединечно, притоа давањето на согласноста нема да биде дел од текстот на договорот или на друг вид аранжман, ii) текстот на согласноста секогаш ќе биде разбирлив, iii) согласноста секогаш ќе се дава како резултат на вашите активни постапки, што значи ниту едно поле за ваши информации нема да биде претходно пополнето, iv) ќе давате согласност за секоја намера за обработка поединечно.
 • Реализација на договорот – потребни ни се вашите лични податоци за склучување на договорот и подоцнежна реализација на договорените обврски, или пред склучувањето на договорот (пр. порачка којашто му претходи на склучување куповен договор).

 • Усогласеност со правните обврски – потребни ни се вашите лични податоци со цел нивна обработка заради усогласување со нашата правна обврска како контролор.

 • Легитимен интерес – обработката на вашите лични податоци е потребна за целите на нашите легитимни интереси, освен во случаи каде што вашите интереси или вашите фундаментални права и слободи имаат предност пред интересите.

До одреден степен, се користи следната основа за обработка на вашите лични податоци:

 • Заштита на интересите на податоците на субјектите – обработката на вашите податоци е потребна заради заштита на вашите витални интереси или виталните интереси на друго лице.

 • Јавен интерес – обврзани сме да ги обработуваме вашите лични податоци за да ја постигнеме нашата задача во корист на јавниот интерес или за примена на јавно овластување за коешто сме овластени како контролор.

7. Методи на обработка на личните податоци

За детали околу методите што ги користиме за обработката на вашите лични податоци, погледнете ја:

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. Причини за обработка на личните податоци

Како што дискутиравме во поглавјето „6. Правна основа за обработка на вашите лични податоци“, важно е да имаме правна основа за секоја обработка на вашите лични податоци.

Долу ќе пронајдете примери за ситуации во кои најчесто ќе ги бараме вашите лични податоци, како и правната основа за нашето барање:

 • Порачка и купување автомобил – правната основа ќе биде претставена со склучувањето и реализацијата на договорот, или реализацијата пред склучувањето на куповниот договор.

 • Услуги за одржување - правната основа ќе биде претставена со склучувањето и реализацијата на договорот, или реализацијата пред склучувањето на договорот за одржување и овозможувањето на услугата.

 • Финансирање – правната основа ќе биде претставена со реализацијата пред склучувањето на релевантниот договор (пр. процена на кредитоспособноста) и реализација на договорот со намера финансирање за купување на автомобилот и заедничките права и обврски што произлегуваат со договорот.

 • Осигурителна полиса – правната основа ќе биде претставена со склучувањето и реализацијата што произлегува од договор за осигурителна полиса.

 • Преземање и користење на мобилна апликација – правната основа ќе биде претставена преку склучувањето на договорот и неговата реализација со цел користење на апликацијата.

 • Маркетиншки цели – правната основа ќе биде претставена со давањето согласност да примате комерцијални соопштенија.

 • Складирање колачиња потребни за работата на веб-страници – правната основа ќе биде претставена преку нашиот легитимен интерес бидејќи складирањето колачиња е потребно за веб-страниците да функционираат.

9. Заштита на личните податоци

Се грижиме за заштитата на вашите лични податоци со сета должна почит; од таа причина, се придржуваме до долунаведените технички и организациски мерки, притоа гарантирајќи ја безбедноста на вашите лични податоци. Мерките вклучуваат:

 • Контрола на физички пристап – сите податоци ги складираме на начин на којшто тие ќе бидат непристапни, а тоа значи дека локациите каде што податоците се складирани се обезбедени со технички мерки, како паметни картички, клучеви, врати со електронско заклучување итн.

 • Контролиран пристап – не добива секое лице пристап до системите за чување на личните податоци без да ја има соодветната лозинка или верификација од два чекора, што значи дека пристап до податоците имаат само овластени лица.

 • Контрола на пристап – преземавме мерки со коишто се спречува неовластено читање, копирање, модифицирање, отстранување на податоците од системот или други слични мерки.

 • Создавање псевдоними – личните податоци ги обработуваме преку нивно модифицирање во форма во којашто не може да бидат поврзани со специфична личност (се модифицираат со псевдоними).

 • Контрола на пренос на податоците – сите процеси за електронски софтвер на личните податоци се заштитени за да се спречи неовластено читање, копирање, модифицирање или бришење.

10. Вашите права

Личните податоци никогаш не би биле целосно заштитени доколку немавте право тие да бидат заштитени. Долу ќе пронајдете список со вашите права во однос на заштитата на личните податоци заедно со практично објаснување за тоа како тие се употребуваат:

 • Право за добивање информации околу обработката на личните податоци
  Имате право да добивате информации во однос на целосната наша идентификација како контролор на вашите лични податоци, заедно со податоци за контактирање на нашето службено лице задолжено за лични податоци. Истовремено, имате право да знаете за правната основа за обработка (пр. изведба на договорот), намера (пр. договори за купување на нашите добра) или информации за периодот на складирање на личните податоци. Секогаш ќе ве информираме за правната основа и намера на обработката на личните податоци пред да започнеме да ги обработуваме

 • Право на пристап до лични податоци
  Имате право да добивате информации за тоа дали ги обработуваме вашите лични податоци и ако го правиме тоа, во која мера. Истовремено, имате право да побарате копија од обработените лични податоци. Откако ќе направите барање, ние сме обврзани и да ве информираме за намерата на обработката на податоците, за примателот на обработените лични податоци, како и други слични информации.

 • Право на коригирање
  На пример, дозволуваме да побарате од нас да извршиме промени на кои било од вашите лични податоци што ги обработуваме доколку се изменети (пр. промена на презиме, промена на адреса итн.).

  Ние, како контролор на лични податоци, не сме обврзани активно да проверуваме дали се ажурирани личните податоци што ги собираме, дали се неточни или непрецизни, но сепак нашата обврска е да се справиме со вашиот коментар или барање за коригирање доколку не известите за таква грешка. Во слични услови, имате право да побарате да ги измениме вашите лични податоци.

 • Право на бришење
  Познато и како „право да се биде заборавен/-на“, не обврзува нас како контролор на лични податоци, да ги избришеме вашите лични податоци и тоа во следните случаи:
 1. Веќе не постои намера за обработка (пр. прекинување на договор);
 2. Сте ја повлекле согласност за обработка на лични податоци и веќе нема причина за нивна обработка (пр. повлекување на согласноста за маркетиншки цели, на пример, со оглед дека не сте склучиле договор со нас);
 3. Се противите на обработка на личните податоци (доколку е дозволено тоа и нема правна основа за обработка на вашите лични податоци); и
 4. Согласно важечката легислатива, обврзани сме да ги избришеме вашите податоци (пр. обврска за нивно уништување).

  Доколку сте заинтересирани, погледнете го овој детален опис на вашите права:

  http://www.skoda-auto.com/data-privacy
 • Право на противење
  Аналогно на правото за повлекување на согласноста и се применува кога личните податоци се обработуваат согласно легитимен интерес (пр. за заштита на вашиот имот). Исто така, можете да се противите кога вашите лични податоци се обработувани за целите на директен маркетинг. Во оправдани случаи, вашите лични податоци ќе бидат избришани кога противењето е прифатено и тоа значи дека веќе нема да ги обработуваме.

 • Право на преносливост на податоците
  Доколку побарате да ги пренесеме вашите лични податоци кај друг контролор, обврзани сме да го сториме тоа и да ги пренесеме во структуриран, често користен формат што може компјутерски да се чита. Ова право можете да го примените само кога обработката се заснова на согласност или на договор и истовремено е автоматизирана, односно, обработка којашто се прави исклучиво со технички средства со претходно одреден алгоритам и без човечка интервенција.

 • Право да не бидете подложени на одлука којашто се базира исклучиво на автоматизирана обработка во автоматизиран процес на носење одлуки
  Значи дека имате право да побарате обработка на вашите лични податоци од страна на некое лице во случаи кога обработката на вашите податоци служи како основа за одредена одлука, на пример, вообичаено за процена на вашата кредитоспособност пред да добиете заем.

11. Кој е контролорот и обработувачот и што тие прават

IВо случаи кога ни ги давате вашите лични податоци, на пример, при купување на нашите добра или услуги, кога комуницирате со нас низ нашите маркетиншки кампањи или кога ни поставувате прашања, или кога поднесувате поплака во врска со добрата или услугите, ние се справуваме со вашите барања од позиција на контролор на вашите лични податоци.

Како контролор на лични податоци, ние ја одредуваме намерата и средствата за обработката на вашите лични податоци.

Обработката ја вклучува секоја операција поврзана со вашите лични податоци, на пример, нивно собирање, обработување, организирање, структурирање итн.

Како контролор на вашите лични податоци, ние истовремено сме одговорни за усогласување со сите обврски и принципи во однос на заштитата на личните податоци, примарно за тоа да имаат доволна заштита. Ако е нарушена безбедноста на вашите лични податоци, нешто што секогаш се трудиме да го спречиме, обврзани сме да ја известиме службата за заштита на лични податоци за тоа во рок од 72 часа.

Доколку нарушувањето на безбедноста на вашите лични податоци вклучува значителен ризик, обврзани сме и со вас да искомуницираме за тоа со предвид дека поседуваме ажурирани информации за контакт со вас.

Обработувачот е ентитет кај кого ние, како контролор, ги пренесуваме вашите лични податоци и којшто понатаму ракува со нив согласно упатствата дадени од нас. Тоа, на пример, може да биде некој од нашите деловни партнери, обично надворешни маркетинг агенции коишто во наше име ви испраќаат комерцијални и маркетиншки пораки.

За да загарантираме дека се ракува со вашите лични податоци согласно важечката легислатива и дека се доволно обезбедени, склучуваме пишан договор со обработувачот за обработка на личните податоци.

12. Правила за споделување на вашите лични податоци со трети страни

Правилата за споделување на вашите лични податоци со обработувачите се поделени на две основни категории.

Првата категорија вклучува споделување на лични податоци во рамките на Европската унија и на Европската економска заедница, додека втората категорија вклучува споделување со трети земји надвор од територијата на Европската унија и на Европската економска заедница и споделување со меѓународни организации.

За да можеме да ги споделуваме вашите лични податоци со обработувачи во Европската унија и во Европската економска заедница, се грижиме тоа да вклучува:

 • Споделување на лични податоци за специфична намера (пр. подготовка на маркетиншка кампања);
 • Пренос само на јасно дефиниран и потребен опсег на лични податоци;
 • Пренос базирано на прописно склучен договор за обработка на лични податоци; и
 • Споделување коешто се врши на безбеден начин (енкрипција, псеводними, итн.).

Кога се споделуваат вашите лични податоци со трети земји надвор од Европската унија и на Европската економска заедница и меѓународни организации, се споделуваат исклучиво на основа на стандардни договорни клаузули, односно според образец за договор издаден од Европската комисија и ќе вклучува само ентитети базирани во земји коишто гарантираат соодветна заштита на личните податоци согласно резолуцијата на Европската комисија. Меѓу трети земји со коишто може најчесто да бидат споделувани вашите лични податоци спаѓаат Народна Република Кина, Индија и Руската Федерација.

13. Кога вие сте субјект на податоци

Вие сте субјект на податоците исклучиво како физичко лице; правната регулатива во однос на заштита на личните податоци не се однесува на правни лица, кооперативи, асоцијации итн.

Согласно оваа правна основа, може да ве вклучиме во две основни групи. На првата група гледаме како на наши клиенти. Кога ги обработуваме вашите лични податоци како дел од склучување и изведба на договор со цел купување и користење на нашите добра и услуги, вие станувате наш клиент.

Втората група на субјекти на лични податоци што ги обработуваме е групата на трети лица. Вие станувате трето лице кога ќе ни дадете согласност за маркетиншки цели или кога ја користите нашата веб-страница без да станете наш клиент. Ако сакате да знаете кога и под кои услови може да дознаете за тоа до кој опсег ги обработуваме вашите лични податоци, прочитајте го поглавјето „10. Вашите права“, во кое се објаснети поединечните процедури и нивните услови.

14. Термини

чувствителни податоци
податоци од посебна природа, како информации за вашето здравје или биометриски податоци со коишто може да ве идентификуваат како лице (истовремено нарекувани во легислативата како „посебни категории на лични податоци“).

колачиња
кратки текстуални датотеки коишто ги испраќа веб-страницата што сте ја посетиле до вашиот прелистувач. Со нив можеме да запишуваме информации за вашата посета, на пример, за јазикот на којшто сакате да ја користите веб-страницата или за други поставки. На тој начин, вашата следна посета е попродуктивна и полесно ја користите веб-страницата. Датотеките на колачиња се важни. Без нив, прелистувањето на интернетот би било многу посложено.

легитимен интерес
интересот на контролорот или на трета страна, на пример, во ситуација кога субјектот на податоците е клиент на контролорот, сепак со исклучок на случаи кога интересите на субјектот или на неговите/нејзините фундаментални права и слободи имаат предност пред овие интереси.

лични податоци
информации за специфична личност којашто може да се идентификува со нив.

примател
лицето до кое се испраќаат податоците.

услуга
која било од услугите што ви ги нудиме, вклучувајќи производи и услуги нудени преку интернет и нивни промоции.

контролор
ентитет којшто ја одредува намерата и средствата на обработка на личните податоци; контролорот може да овласти друг обработувач да ја изврши обработката на податоците.

субјект на податоци
човек со кој се поврзуваат личните податоци.

намера
причината поради која контролорот ги користи вашите лични податоци.

добра
производот што го купувате од нас, обично автомобил, но и апликација за вашиот мобилен телефон.

обработка
активност на контролорот или обработувачот во однос на личните податоци.

обработувач
ентитетот којшто ги обработува личните податоци за контролорот.

15. Категории лични податоци

Подолу ќе пронајдете индивидуални категории на лични податоци и објаснување на специфичните податоци што се вклучени во нив.

Идентификациски податоци:
име, презиме, моминско презиме, name, титула, пол, јазик, престојувалиште, трајно живеалиште, датум и место на раѓање, датум на смрт, државјанство/националност, идентификатор за личност (назначен од компанијата), тип документ, број на дипломатски пасош, број на лична карта, корпоративна идентификација, даночен број, осигурителен број, број на возачка дозвола, број на пасош, датум на истекување на документот, податоци и место на издавање на документот, фотографија од лична карта, детали за најавување во апликацијата, датум на потекло/откажување на записот, број на вработен, работодавец, работна позиција, број на новинарски акредитиви, потпис.

Контактни информации:
адреса за кореспонденција, адреса на работно место, телефонски број, број на факс, адреса на е-пошта, контактни информации од друштвени мрежи.

Психолошки карактеристики:
која било информација за карактерот/личноста/умствената состојба/расположението.

Физички карактеристики:
какви било физички карактеристики (боја на коса, очи, височина, тежина итн.).

Профили на опасности:
сајбер опасност, опасност од перење пари, опасност од измама, опасност од терористичко финансирање, опасност од ембарго и други безбедносни опасности.

Информации за семејството и други лица:
брак, партнерство, брачен статус, број на деца, информации за домаќинството, име и презиме на дете, датум и раѓање на дете, информации за друго лице (роднини и лица во други односи).

Описни податоци:
социјален статус (студент/вработен/самовработен/лице без приходи), работни функции и работно искуство, вештини, образование, квалификации, животен стил, навики, слободно време и патување, членување во, на пример, хуманитарни или доброволни организации, информации за областа каде што живее субјектот на податоците, информации за живеалиштето, важни моменти во животите на субјектите (преселба, добивање возачка дозвола), здравствено осигурување, лиценца за огнено оружје (да/не), леворак/деснорак, број на EHIC, претпочитан препродавач, копија од документ за боледување, сегментација.

Копија од лична карта или друг јавен документ:
копија од лична карта, копија од пасош, копија од пасош, копија од инвалидска картичка или од лицето со сериозен хендикеп и придружна картичка, копија од возачка дозвола, копија од дипломатски пасош, број на раѓање.

Информации за расата или етничкото потекло:
раса или етничко потекло.

Политички погледи:
политички погледи.

Информации за верски или филозофски погледи:
верски или филозофски погледи.

Информации за членство во синдикати:
членство во синдикати.

Податоци за гените:
податоци за гените.

Биометриски податоци:
биометриски податоци (потпис, фотографија).

Информации за криминални пресуди и криминални дејства или за слични безбедносни мерки:
информации за криминални пресуди и криминални дејства или за слични безбедносни мерки.

Здравствени податоци:
физичко здравје, ментално здравје, ризични ситуации и опасно однесување, сериозен хендикеп, сериозен хендикеп и потреба од придружба, крвна група, информации здравствена нега, информации за сексуалниот живот или ориентација.

Плата и слични податоци:
плата/парична награда, компензација за плата, просечна заработка, бонуси/користење бенефиции, кратења на плата, начин на добивање плата, трошоци, број на приватна сметка, користење на внатрешни извори, осигурување, даноци и одбитоци, изјава за даночен обврзник, враќање данок и слични документи, информации за средства на вработено лице.

Кратка биографија, мотивациски писма и податоци од процеси на регрутација/вработување:
Кратка биографија, мотивациско писмо и резултати од процеси на регрутација/вработување.

Информации за работата:
работна позиција, трошковен центар, постаро вработено лице, работни часови и национален празник, одмор, боледување, трудничко/родителско боледување, пауза во кариерата, присуство, настани, календар, домашна канцеларија, работа од дома, информации за деловни патувања и други промени во статусот на вработување, дневна програма/запис за број на сработени часови, доверени уреди и други предмети од вредност, средства од полето на информатичка технологија, број на сработени часови, завршени обуки, права на пристап, запис на повреди здобиени на работното место, работа за трета страна, добиени или направени донации.

Процена и слична комуникација:
повратно мислење од вработени лица, одговори во анкети, поплаки/сугестии/предлози/барања/прашања и справување со нив, барања за сервисирање, процени, внатрешни санкции, самопроцена, лични цели и клучни индикатори за перформансот.

Други идентификациски и контактни информации за вработено лице:
број на картичка за вработено лице, права на пристап/ID2/идентификација на корисник, работна е-пошта, работен телефонски број, лозинки во внатрешни информатички системи, пристап/записи за внатрешни информатички системи – VPN конекција, информации за вработени лица од групата.

Трансакциски податоци:
број на банкарска сметка, број на дебитна/кредитна картичка, овластувања/полномоштва, датуми на трансакции, број на трансакции.

Историја на тргување:
трансакции и договори вклучувајќи слични информации, понуди/барања за деловни можности, предмет, датум и место на трансакцијата, потсетници, информации за тргувања во групата.

Деловен профил:
деловен профил добиен од аналитичко моделирање, ВИП и слични назнаки, намера за купување автомобил (кога, што и финансирање), интерес за тест-возење, платежна способност.

Информации за внатрешна контрола и истрага:
записи од внатрешна истрага, случаи на свиркачи, внатрешни системски записи, записи во однос на користењето интернет/операции, записи во однос на користењето услуги/операции на е-пошта, записи во однос на користењето телекомуникациски средства/операции.

Записи од безбедносни системи на надгледување:
записи од безбедносни системи на надгледување.

Записи од влезни уреди:
записи од влезни уреди.

Информации за движења во простории:
информации во книгата за гости.

Фотографии/видео:
фотографии, видео.

Гласовни снимки:
гласовни снимки.

Комуникација, интеракции и профили добиени од овие податоци:
разговори на интернет (инстант-пораки), конверзации, комуникација преку е-пошта, однесување или прелистување/кликнување/пребарување и слушање/прелистување на интернет/е-пошта/медиуми/апликации, информации добиени преку повратни мислења/анкети/коментари/сугестии/поплаки во врска со контролорот, одобрување/неодобрување на типот на форма на комуникација.

Технички информации за производот:
VIN, регистрација, информации за начинот на користење на средството (пр. возилото), информации за сопственоста на возило, информации за посети на сервис, технички опис на средството (пр. бојата на возилото).

Податоци за локализирање:
податоци за локализирање на основа на GPS, технологија на испраќање сигнали, локализација добиена од други операции (пр. плаќања со картичка кај трговецот на неговата локација).

Идентификатори на мрежа:
Mac адреси, IP адреси, уреди за отпечатоци, колачиња и слична информатичка технологија за прелистувачи.

Информации за текот на студиите:
форма, поле на изучување, оценки, студентска евалуација, работно искуство.