Privacy Policy

PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

1. IEVADS

Mēs, uzņēmums “ŠKODA AUTO a. s.”, juridiskā adrese tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mlada Boleslava (Mladá Boleslav), Čehijas Republika, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 00177041, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: CZ00177041, kas reģistrēts Prāgas municipālās tiesas uzturētā Uzņēmumu reģistrā (B sadaļa, 332. ieraksts), esam sagatavojuši šo paziņojumu par personas datu aizsardzību, lai informētu Jūs par to, kā mēs vācam, apstrādājam, izmantojam un aizsargājam Jūsu personas datus un attiecīgi palīdzam aizsargāt Jūsu privātumu.

Mēs apstrādājam Jūsu datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, galvenokārt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā “VDAR”), Likumu Nr. 127/2005 Coll. par elektroniskajiem sakariem, ar grozījumiem, un Likumu Nr. 480/2004 Coll. par atsevišķiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem, ar grozījumiem.

Ar šo paziņojumu par personas datu aizsardzību vēlamies paskaidrot vissvarīgākos terminus un procesus, kurus izmantojam Jūsu personas datu aizsardzībai, un atbildēt uz iespējamajiem jautājumiem par Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu.

2. UZRAUDZĪBA

Darām visu, lai, apstrādājot Jūsu personas datus, ievērotu visus obligātos un saistošos noteikumus un veiktu drošības pasākumus; tādēļ uzskatām, ka mūsu rīcības dēļ Jums neradīsies nepatīkamas situācijas.

Ja nepiekrītat tam, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, varat sazināties ar:

Personas datu aizsardzības biroju (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prāga 7 (Praha 7), Čehijas Republika
Tālr.: 234 665 111
Tīmekļa vietne: www.uoou.cz

3. MŪSU PIEEJA

Uzskatām, ka personas datu aizsardzība ir būtiski svarīga, un mēs tai pievēršam ļoti lielu uzmanību.

Tāpēc varat būt pārliecināti, ka Jūsu personas datu apstrādi veicam ar pienācīgu rūpību un atbilstīgi piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, un mēs Jūsu personas datiem nodrošinām maksimāli iespējamo aizsardzību atbilstīgi jaunākajam tehniskās attīstības līmenim.

Lai gūtu pilnīgu izpratni par to, kā aizsargājam Jūsu personas datus, iesakām rūpīgi izlasīt šo paziņojumu par personas datu aizsardzību.

Apstrādājot Jūsu personas datus, ievērojam turpmāk minētos principus:

 • Likumīguma princips, saskaņā ar kuru Jūsu personas datu apstrāde mums vienmēr ir jāveic atbilstīgi tiesību aktu noteikumiem un saskaņā ar vismaz vienu juridisko pamatu.
 • Godprātības un pārredzamības princips, saskaņā ar kuru mums Jūsu personas dati ir jāapstrādā atklāti un pārredzami un jāsniedz jums informācija par to apstrādes veidu, kā arī informācija par personām, kurām Jūsu dati tiks izpausti (piemēram, ja Jūsu personas dati tiek glabāti datu glabātavās –— mākoņos – ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas). Turklāt saistībā ar minēto mūsu pienākums ir ziņot Jums par smagiem datu drošības pārkāpumiem vai personas datu noplūdi.
 • Nolūka ierobežojuma princips, saskaņā ar kuru drīkstam vākt Jūsu personas datus tikai precīzi definētam nolūkam.
 • Datu minimizēšanas princips, saskaņā ar kuru drīkstam apstrādāt tikai tos personas datus, kas ir vajadzīgi, būtiski un atbilstīgi to izmantošanas nolūkam.
 • Precizitātes princips, saskaņā ar kuru mums ir jāpieņem visi samērīgie pasākumi, ar kuriem varam regulāri atjaunināt vai labot Jūsu personas datus.
 • Glabāšanas ierobežojuma princips, saskaņā ar kuru drīkstam glabāt Jūsu personas datus tikai tik ilgu laikposmu, kāds ir nepieciešams konkrētajam nolūkam, kuram tie tiek apstrādāti (piemēram, kamēr tiek dota piekrišana tirgvedībai, ja vien tā nav tikusi atsaukta jau pirms šā laikposma beigām). Tiklīdz apstrādes laikposms ir beidzies vai apstrādes nolūks vairs nav spēkā, dzēšam vai anonimizējam Jūsu personas datus, t. i., pārveidojam datus tā, lai tos nevarētu saistīt ar Jūsu personu.
 • Integritātes un konfidencialitātes, neapstrīdamības un pieejamības princips, saskaņā ar kuru mums ir jānodrošina Jūsu personas dati un jāaizsargā tie pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Šo iemeslu dēļ veicam vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus. Turklāt nodrošinām, ka piekļuve Jūsu personas datiem ir piešķirta tikai atsevišķiem darbiniekiem.
 • Atbildības (pārskatatbildības) princips, saskaņā ar kuru mums jāspēj pierādīt, ka esam izpildījuši visus iepriekš minētos nosacījumus.

4. JAUTĀJUMU VAI ŠAUBU GADĪJUMĀ SAZINIETIES AR MUMS

Ja kāda no šā paziņojuma daļām nav saprotama vai Jums ir jautājumi vai komentāri par savu personas datu aizsardzību, noteikti sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu jāpievieno

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. KAS IR PERSONAS DATI, TO KLASIFIKĀCIJA

Personas dati ir informācija, kuru izmantojot, varam Jūs identificēt. Tādēļ tie ietver informāciju, kas ir saistīta tieši ar Jums.

Personas dati neietver anonīmus vai apkopotus datus, t. i., datus, kurus nevar saistīt tieši ar jums.

Tas uzskatāmi ir parādīts nākamajā attēlā, kur attēlota situācija, kad dati kļūst par personas datiem:

Personas datus iedala šādi:

 • pamatdati, kas ietver, piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas apliecības (cita personu apliecinoša dokumenta) numuru.
 • īpaša personas datu kategorija, kurā ir sensitīvi dati, proti, ļoti personiska informācija, piemēram, informācija par Jūsu veselības stāvokli.

Pamatdatus sīkāk iedala atsevišķās kategorijās, kuru saraksts ir iekļauts 15. nodaļā “Personas datu kategorijas”.

6. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

Jūsu personas datus iegūstam no Jums un turpmāk apstrādājam tikai vajadzīgā apjomā un konkrētā nolūkā.

Jūs savus personas datus nosūtāt brīvprātīgi un, ja to nosūtīšanai ir vajadzīga piekrišana, attiecīgos apstākļos iespējams pieprasīt apstrādāto personas datu dzēšanu (sīkāku informāciju skatiet 10. nodaļā “Jūsu tiesības”).

Attiecīgos gadījumos, piemēram, mūsu preču vai pakalpojumu pirkuma līguma noslēgšana, mums no Jums jāiegūst konkrēti personas dati, lai saistītu Jūs ar jūsu veikto šo preču vai pakalpojumu pasūtījumu. Bez šiem datiem nevaram izpildīt Jūsu prasības un noslēgt ar Jums minēto līgumu, un tie vajadzīgi galvenokārt tādēļ, lai mēs varētu izpildīt savus juridiskos pienākumus un ievērotu Jūsu leģitīmās intereses.

Turpmāk uzskaitīti juridiskā pamata veidi, kas noteikti tiesību aktos, pamatojoties uz kuriem, esam pilnvaroti apstrādāt Jūsu personas datus.

Galvenie Jūsu personas datu apstrādes pamata elementi ir turpmāk norādītie:

 • Piekrišana – Jūs piekrītat datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (piemēram, lai sūtītu reklāmas paziņojumus).

  Lai saņemtu Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, ievērojam šādus noteikumus: i) vienmēr jums personiski lūdzam piekrišanu personas datu apstrādei, tāpēc piekrišana nebūs iekļauta līguma vai citas vienošanās tekstā; ii) piekrišanas teksts vienmēr būs saprotams; iii) piekrišana vienmēr būs Jūsu aktīva rīcība, tas nozīmē, ka nebūs jau iepriekš aizpildītu lodziņu; iv) katram apstrādes nolūkam Jums būs jāpiekrīt atsevišķi.

 • Līguma izpilde – mums Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai noslēgtu līgumu un pēc tam izpildītu līgumsaistības, vai pirms līguma noslēgšanas (piemēram, pasūtījums pirms pirkuma līguma noslēgšanas).
 • Juridiskā pienākuma izpilde – mums Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai izpildītu datu pārzinim paredzētos juridiskos pienākumus.
 • Leģitīmas intereses – Jūsu personas datu apstrāde ir vajadzīga mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot gadījumus, kad Jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības ir svarīgākas par šādām interesēm.

  Lai gan nelielā apmērā, Jūsu personas datu apstrādei tiks izmantots šis pamats:
 • Datu subjektu interešu aizsardzība –Jūsu personas datu apstrāde, iespējams, būs vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu būtiski svarīgās intereses vai citas personas būtiski svarīgās intereses.
 • Sabiedrības intereses – mums ir jāapstrādā Jūsu personas dati, lai izpildītu uzdevumu, ko veicam sabiedrības interesēs, vai īstenojot pilnvaras, kas mums likumīgi piešķirtas saistībā ar datu pārziņa pienākumu izpildi.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDES METODES

Papildu informāciju par metodēm, kuras izmantojam Jūsu personas datu apstrādei, skatiet šajā saitē:

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. PERSONAS DATU APSTRĀDES IEMESLI

Kā jau izklāstījām 6. nodaļā “Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats”, ir svarīgi, lai katram Jūsu personas datu apstrādes nolūkam mums būtu juridisks pamats.

Turpmāk ir aplūkotas iespējamās situācijas, kurās mums visbiežāk būs vajadzīgi Jūsu personas dati, un mūsu prasības juridiskais pamats:

 • Automobiļa pasūtīšana un pirkums – juridiskais pamats ir līguma noslēgšana un līgumsaistību izpilde vai pienākumu izpilde pirms pirkuma līguma noslēgšanas.
 • Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi – juridiskais pamats ir līguma noslēgšana un līgumsaistību izpilde, vai pienākuma izpilde pirms tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu līguma noslēgšanas.
 • Finansējuma piešķiršana – juridiskais pamats ir pienākumu izpilde pirms attiecīgā līguma noslēgšanas (piemēram, maksātspējas novērtējums) un līgumsaistību izpilde attiecībā uz automobiļa pirkuma finansēšanu un abpusējām tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šā līguma.
 • Apdrošināšanas līguma noslēgšana – juridiskais pamats ir apdrošināšanas līguma noslēgšana un līgumsaistību izpilde, kas izriet no apdrošināšanas līguma.
 • Mobilās lietotnes lejupielāde un izmantošana – juridiskais pamats ir mobilās lietotnes izmantošanas līguma noslēgšana un līgumsaistību izpilde.
 • Tirgvedības nolūks – juridiskais pamats ir piekrišanai reklāmas paziņojumu saņemšanai.
 • Sīkdatņu glabāšana tīmekļa vietņu darbības nodrošināšanai – juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses, jo sīkdatņu glabāšana ir vajadzīga tīmekļa vietņu pienācīgas darbības nodrošināšanai.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Mēs pienācīgi rūpējamies par Jūsu personas datu aizsardzību; tādēļ veicam turpmāk minētos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas garantē Jūsu personas datu drošību.

Šie pasākumi ir:

 • fiziskas piekļuves kontrole – visus datus glabājam tā, lai aizsargātu pret piekļuvi, proti, vietas, kurās dati tiek glabāti, ir aizsargātas, izmantojot tehniskus līdzekļus, piemēram, viedkartes, atslēgas, elektroniski bloķējamas durvis u. tml.
 • kontrolēta piekļuve – piekļuve personas datu glabāšanas sistēmām ir atļauta tikai ar attiecīgu paroli vai divu faktoru verifikāciju, tāpēc datiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas.
 • piekļuves kontrole – esam ieviesuši pasākumus, kas novērš datu neatļautu lasīšanu, kopēšanu, pārveidošanu, dzēšanu no sistēmas vai citas neatļautas darbības ar datiem.
 • pseidonīmu izveide – lai apstrādātu personas datus, tos pārveidojam tā, lai tos nebūtu iespējams saistīt ar konkrētu personu (dati tiek pseidonimizēti).
 • nosūtīšanas kontrole – visas darbības ar datiem, tos nosūtot elektroniski, ir aizsargātas, lai novērstu datu neatļautu lasīšanu, kopēšanu, pārveidošanu vai dzēšanu.

10. JŪSU TIESĪBAS

Personas datu aizsardzība nebūtu pilnīga, ja Jums nebūtu tiesību uz datu aizsardzību. Skatiet nākamo sarakstu, kur ar praktiskiem piemēriem izklāstītas Jūsu tiesības saistībā ar personas datu aizsardzību:

 • Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi
  Jums ir tiesības saņemt informāciju, lai pilnībā identificētu mūs – Jūsu personas datu pārzini, kā arī mūsu uzņēmuma personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju. Turklāt Jums ir tiesības zināt datu apstrādes juridisko pamatu (piem., līguma izpilde), nolūks (piem., mūsu preču pirkuma līgumi) vai saņemt informāciju par personas datu glabāšanas laikposmu. Pirms personas datu apstrādes sākuma mēs vienmēr paziņosim Jums personas datu apstrādes juridisko pamatu un nolūku
 • Tiesības piekļūt personas datiem
  Jums ir tiesības uzzināt, vai apstrādājam Jūsu datus, un, ja mēs to darām, – kādu apjomu. Turklāt Jums ir arī tiesības pieprasīt apstrādāto personas datu kopiju. Pēc Jūsu pieprasījuma mums ir jāsniedz informācija par datu apstrādes nolūku, apstrādāto personas datu saņēmējiem vai cita saistīta informācija.
 • Tiesības labot
  Jūs drīkstat mums prasīt, piemēram, labot jebkurus Jūsu personas datus, kurus apstrādājam, ja tie ir mainījušies (piem., uzvārda maiņa, adreses maiņa utt.).

  Mums, pildot personas datu pārziņa pienākumus, nav jācenšas noteikt, vai mūsu savāktie personas dati ir aktuāli, pareizi vai precīzi, tomēr, ja Jūs mūs par to informēsiet, mums ir jāizskata Jūsu komentāri vai labošanas pieprasījums. Ar tādiem pašiem nosacījumiem Jums ir tiesības prasīt, lai mēs izlabotu Jūsu personas datus.
 • Tiesības dzēst
  Dēvētas arī par tiesībām “tikt aizmirstam”, saskaņā ar kurām mums, pildot personas datu pārziņa pienākumus, ir jālikvidē Jūsu personas dati šādos gadījumos:

  – apstrādes nolūks vairs nav spēkā (piem., līguma darbības izbeigšana);
  – Jūs atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei un personas datu apstrādei nav cita likumīga pamata (piem., Jūs atsaucat piekrišanu tirgvedībai ar nosacījumu, ka neesat, piemēram, ar mums noslēdzis līgumu);
  – Jūs iebilstat pret personas datu apstrādi (izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts un kad personas datu apstrādei nav leģitīma pamata); un
  – saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem mums Jūsu dati ir jādzēš (piem., pienākums iznīcināt datus). Lai iegūtu papildu informāciju par savām tiesībām, skatiet šo saiti:
  gdpr.skoda-auto.com
 • Tiesības iebilst
  Šīs tiesības līdzinās tiesībām atsaukt piekrišanu un tiek piemērotas gadījumos, kad personas datu apstrādi veic leģitīmu interešu dēļ (piem., lai aizsargātu Jūsu īpašumu). Jūs varat arī iebilst pret personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos. Pieņemot iebildumu, pamatotos gadījumos Jūs personas dati tiks dzēsti, un mēs tos vairs neapstrādāsim.
 • Tiesības uz datu pārnešanu
  Mums ir jāpilda Jūsu lūgums nosūtīt Jūsu personas datus citam datu pārzinim, un mums tie jānosūta strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jūs šīs tiesības varat izmantot tikai tad, ja apstrāde ir pamatota ar piekrišanu vai līgumu un ja tā ir automatizēta, t. i., apstrāde notiek tikai ar tehniskiem līdzekļiem, izmantojot iepriekš noteiktu algoritmu, bez cilvēka iesaistīšanās.
 • Tiesības iebilst pret lēmumu pieņemšanu, pamatojoties tikai uz automatizētu datu apstrādi
  Tas nozīmē, ka gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādi paredzēts veikt, lai pieņemtu konkrētu lēmumu, parasti gadījumos, kad pirms aizdevuma piešķiršanas ir jānovērtē Jūsu maksātspēja, Jums ir tiesības lūgt, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti individuāli.

11. KAS IR DATU PĀRZINIS UN APSTRĀDĀTĀJS UN KĀDI IR VIŅU AMATA PIENĀKUMI

Datu pārzinis

Kad sniedzat mums savus personas datus, piemēram, pērkot mūsu preces vai pakalpojumus, kad sazināties ar mums mūsu rīkotajās tirgvedības kampaņās vai uzdodat jautājumus, vai iesniedzat sūdzības par precēm un pakalpojumiem, mēs ar Jums sazināmies, pildot Jūsu personas datu apstrādes pārziņa pienākumus.

Pildot personas datu apstrādes pārziņa pienākumus, nosakām Jūsu personas datu apstrādes nolūku un līdzekļus.

Apstrāde ir jebkura darbība ar Jūsu personas datiem, piemēram, datu vākšana, apstrāde, apkopošana, strukturēšana u. tml.

Pildot Jūsu personas datu apstrādes pārziņa pienākumus, ievērojam arī visus pienākumus un principus, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, galvenokārt nodrošinot to pietiekamu aizsardzību. Jūsu personas datu aizsardzības pārkāpumu gadījumos, kurus, protams, cenšamies nepieļaut, mums par šo notikumu 72 stundu laikā ir jāziņo Personas datu aizsardzības birojam.

Ja Jūsu personas datu aizsardzības pārkāpums ir saistīts ar ievērojamu risku, mums par to ir jāziņo arī Jums, ja vien mums ir pieejama Jūsu aktuālā kontaktinformācija.

Datu apstrādātājs ir struktūra, kurai mēs, pildot pārziņa pienākumus, nosūtām Jūsu personas datus un kura tos turpmāk apstrādā saskaņā ar mūsu norādījumiem. Tie, piemēram, ir mūsu uzņēmējdarbības partneri, parasti – ārējas tirgvedības aģentūras, kas mūsu uzdevumā sūta Jums reklāmas un tirgvedības paziņojumus.

Lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem un šo datu pietiekamu aizsardzību, esam noslēguši ar datu apstrādātāju rakstveida līgumu par personas datu apstrādi.

Personas datu pārziņa un apstrādātāja saistība vienkāršoti ir attēlota nākamajā attēlā:

12. NOTEIKUMI PAR JŪSU PERSONAS DATU KOPLIETOŠANU AR TREŠĀM PERSONĀM

Noteikumi par Jūsu personas datu koplietošanu ar trešām personām ir iedalīti divās pamatkategorijās.

Pirmā kategorija ietver personas datu koplietošanu Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā, otrā kategorija ietver datu koplietošanu ar trešām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas un datu koplietošanu ar starptautiskām organizācijām.

Lai Jūsu personas datus varētu koplietot ar datu apstrādātāju Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā, mēs nodrošinām, lai koplietošana notiktu šādi:

 • personas datu koplietošana konkrētam nolūkam (piem., tirgvedības kampaņas sagatavošana);
 • tikai precīzi noteikta un nepieciešama personas datu apjoma nosūtīšana;
 • nosūtīšana, pamatojoties uz pienācīgi noslēgtu līgumu par personas datu apstrādi; un
 • koplietošana notiek tikai drošā veidā (šifrēšana, pseidonimizācija u. tml.).

Ja Jūsu personas datu koplietošana notiek ar trešām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas un starptautiskām organizācijām, to koplietošana notiek, tikai pamatojoties uz standarta līguma punktiem, t. i., līguma paraugu, ko izdevusi Eiropas Komisija, un šāda koplietošana notiek tikai ar struktūrām, kas reģistrētas valstīs, kuras nodrošina atbilstīgu personas aizsardzības līmeni saskaņā ar Eiropas Komisijas rezolūciju. Trešās valstis, ar kurām visbiežāk tiks veikta jūsu personas datu koplietošana, ir Ķīnas Tautas Republika, Indija un Krievijas Federācija.

13. KĀDĀ GADĪJUMĀ JŪS ESAT DATU SUBJEKTS

Datu subjekts esat tikai kā fiziska persona; tiesību aktu noteikumi par personas datu aizsardzību neattiecas uz juridiskām personām, kooperatīviem, apvienībām utt.

Saskaņā ar šo juridisko pamatu mēs varam Jūs iekļaut vienā no divām pamatgrupām. Pirmā grupa ir mūsu klienti. Jūs kļūstat par mūsu klientu, kad Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai noslēgtu līgumu par mūsu preču un pakalpojumu pirkšanu un lietošanu un izpildītu līgumsaistības.

Otrā personas datu subjektu grupa, kuras datus apstrādājam, ir trešo personu grupa. Jūs būsiet trešā puse, piemēram, tad, ja piekritīsiet tirgvedībai vai lietosit mūsu tīmekļa vietni, nevēloties kļūt par mūsu klientu. Ja vēlaties uzzināt, kad un ar kādiem nosacījumiem Jūs varētu uzzināt, kādu Jūsu personas datu apjomu apstrādājam, izlasiet 10. nodaļu “Jūsu tiesības”, kurā ir izklāstītas konkrētas procedūras un to nosacījumi.

14. TERMINU VĀRDNĪCA

sensitīvi dati
īpaši dati, piemēram, informācija par Jūsu veselības stāvokli vai biometriskie dati, kas nodrošina iespēju identificēt attiecīgo personu (tiesību aktā lietots termins “īpašas personas datu kategorijas”).

sīkdatnes
īsas teksta datnes, kuras apmeklētā tīmekļa vietne nosūta pārlūkprogrammai. Tās izmantojot, tīmeklis var ierakstīt informāciju par Jūsu apmeklējumu, piemēram, vēlamo valodu vai citus iestatījumus. Tas atvieglos nākamo tīmekļa vietnes apmeklējumu, un tas būs lietderīgāks. Sīkdatnēm ir svarīga nozīme. Bez tām tīmekļa pārlūkošana būtu daudz sarežģītāka.

leģitīmās intereses
datu pārziņa vai trešās personas intereses, piemēram, situācijā, kad datu subjekts ir pārziņa klients, tomēr izņemot gadījumus, kad datu subjekta vai viņa(-as) pamattiesības un brīvības ir svarīgākas par šīm interesēm.

personas dati
informācija par konkrētu, identificējamu personu.

saņēmējs
persona, kurai tiek nosūtīti dati.

pakalpojums
jebkurš pakalpojums, kuru Jums piedāvājam, tostarp mūsu produkti, pakalpojumi, ko piedāvājam tiešsaistē, un to reklāma.

pārzinis
struktūra, kas nosaka personas datu apstrādes nolūku un līdzekļus; pārzinis var pilnvarot apstrādātāju veikt datu apstrādi.

datu subjekts
fiziska persona, uz kuru attiecas personas dati.

nolūks
iemesls, kura dēļ pārzinis izmanto Jūsu datus.

preces
ražojums, kuru Jūs pērkat no mums, parasti – automobilis, taču prece var būt arī viedtālruņa lietotne.

apstrāde
darbība, ko datu pārzinis vai apstrādātājs veic ar personas datiem.

apstrādātājs
struktūra, kas pārziņa uzdevumā apstrādā personas datus.

15. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Turpmāk uzskaitītas konkrētas personas datu kategorijas un tajās iekļauto īpašo datu iedalījums.

Identifikācijas dati:
vārds, uzvārds, uzvārds pirms laulībām, vārda/uzvārda iniciāļi, dzimums, valoda, dzīvesvieta, pastāvīgās dzīvesvietas valsts, dzimšanas datums un vieta, miršanas dati, pilsonība/valstspiederība, personas identifikators (ko piešķīris uzņēmums), dokumenta veids, diplomāta pases numurs, personas apliecības numurs, uzņēmuma identifikācijas numurs, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, sociālās apdrošināšanas numurs, autovadītāja apliecības numurs, pases numurs, dokumenta derīguma termiņš, dokumenta izdošanas datums un vieta, personas apliecības fotoattēls, pieteikšanās lietotnē, ieraksta izdarīšanas/atcelšanas datums, darbinieka numurs, darba devējs, ieņemamais amats, žurnālista akreditācijas numurs, paraksts.

Kontaktinformācija:
sarakstes adrese, darba vietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, elektroniskā abonenta pastkaste, kontaktinformācija sociālajos plašsaziņas līdzekļos.

Psiholoģiskās īpašības:
jebkāda informācija par raksturu/personību/psihisko stāvokli/garastāvokli.

Fiziskās īpašības:
jebkādas fiziskās īpašības (matu un acu krāsa, garums, svars u. tml.).

Riska profili:
kiberuzbrukumu risks, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks, terorisma finansēšanas risks, embargo risks, politiski redzama persona, citi drošuma vai drošības riski.

Informācija par ģimeni un citām personām:
laulība, partnerattiecības, laulības stāvoklis, bērnu skaits, informācija par mājsaimniecību, bērna vārds un uzvārds, bērna dzimšanas datums, informācija par citu personu (radniecība un citas attiecības).

Aprakstoši dati:
sociālais statuss (students/darba ņēmējs/pašnodarbināta persona/persona bez ienākumiem), ieņemamais amats un darba pieredze, prasmes, izglītība, kvalifikācija, dzīvesveids, ieradumi, atpūta un ceļošana, dalība, piemēram, labdarības vai brīvprātīgo organizācijās, informācija par datu subjekta dzīvesvietas apkaimi, informācija par mājokli, svarīgi datu subjekta dzīves brīži (dzīvesvietas maiņa, autovadītāja apliecības iegūšana), veselības apdrošināšanas kods, ieroča nēsāšanas atļauja (jā/nē), kreilis/labrocis, Eiropas veselības apdrošināšanas kartes numurs, vēlamais tirdzniecības pārstāvis, darbnespējas dokumenta kopija, segmentācija.

Personas apliecības vai cita valsts izdota dokumenta kopija:
personas apliecības kopija, pases kopija, karte, kas izdota personai ar smagu invaliditāti, vai karte, kas izdota personai ar smagu invaliditāti un pavadoni, autovadītāja apliecības kopija, diplomāta pases kopija, automobiļa tehniskās apskates dokumenta kopija, personas kods.

Informācija par rasi vai etnisko izcelsmi:
rase vai etniskā izcelsme.

Politiskā pārliecība:
politiskā nostāja.

Informācija par reliģiju vai filozofisko pārliecību:
reliģija vai filozofiskā pārliecība.

Informācija par dalību arodbiedrībā:
dalība arodbiedrībā.

Ģenētikas dati:
ģenētikas dati.

Biometriskie dati:
biometriskie dati (paraksts, fotoattēls).

Informācija par spriedumu krimināllietā un noziedzīgiem nodarījumiem vai saistītiem drošuma un drošības pasākumiem:
informācija par spriedumu krimināllietā un noziedzīgiem nodarījumiem vai saistītiem drošuma un drošības pasākumiem.

Informācija par veselības stāvokli:
fiziskā, garīgā veselība, riska stāvokļi un riskanta rīcība, persona ar smagu invaliditāti, persona ar smagu invaliditāti un pavadoni, asins grupa, informācija par veselības aprūpi, informācija par dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Algas apmērs un līdzīga informācija:
alga/atlīdzība, algas kompensācija, vidējie ienākumi, prēmijas/priekšrocības, atvilkumi no algas, izdevumi, privātā konta numurs, savu līdzekļu izmantošana, apdrošināšana, nodokļi un atvilkumi, nodokļa maksātāja deklarācija, nodokļu atmaksa un saistītie dokumenti, informācija par darbinieka aktīviem.

CV, motivācijas vēstules un personāla atlases procesa dokumentācija:
CV, motivācijas vēstules un personāla atlases procesa dokumentācija un rezultāti.

Informācija par darbu:
ieņemamais amats, izmaksu centrs, vadošais darbinieks, darbalaiks un valsts svētki, atvaļinājums, slimības atvaļinājums, maternitātes/vecāku atvaļinājums, pārtraukums karjerā, piedalīšanās, pasākumi, kalendārs, mājas birojs, attālināts darbs, informācija par komandējumiem un citas nodarbinātības izmaiņas, dienas plāns/kontrolsaraksti, rīcībā nodotās ierīces un citas materiālās vērtības, IKT aktīvi, nostrādāto stundu skaits, pabeigta apmācība, piekļuves tiesības, darba traumu žurnāls, darbs trešās personas uzdevumā, saņemtie un veiktie ziedojumi.

Novērtējums un saistītā saziņa:
darbinieku atsauksmes, atbildes aptaujās, sūdzības/ierosinājumi/priekšlikumi/pieprasījumi/jautājumi un to izskatīšana, darba pienākumi, vērtējuma dokumentācija, iekšējās sankcijas, pašvērtējums, personiskie mērķi un galvenie darbības rādītāji.

Cita darbinieka identificēšanas informācija un kontaktinformācija:
darbinieka kartes numurs, piekļuves tiesības/ID2/lietotāja numurs, darba e-pasta konti, darba tālruņa numurs, iekšējo IT sistēmu paroles, piekļuve/pieteikšanās iekšējās IT sistēmās – VPN savienojums, grupas sniegtā informācija par darbinieku.

Informācija par darījumiem:
bankas konta numurs, debetkarte/kredītkartes numurs, pilnvarotās personas pilnvaras/tiesības, darījumu datumi, darījumu summas.

Pārdošanas vēsture:
darījumi un līgumi un saistītā informācija, darījumdarbības iespēju piedāvājumi/pieprasījumi, darījuma temats, datums, vieta, atgādinājumi, informācija par pārdošanu grupā.

Uzņēmējdarbības profils:
uzņēmējdarbības profils, kas atvasināts, izmantojot analītisko modelēšanu, VIP un līdzīgi apzīmējumi, nodoms iegādāties automobili (kad, kādu un finansējums), interese par izmēģinājuma braucienu, maksātspēja.

Informācija par iekšējo kontroli un izmeklēšanu:
iekšējās izmeklēšanas dokumentācija, trauksmes celšanas gadījumi, iekšējās sistēmas žurnāli, interneta lietošanas/darbības žurnāli, e-pasta pakalpojumu izmantošanas/darbības žurnāli, telekomunikācijas līdzekļu izmantošanas/darbības žurnāli.

Videonovērošanas sistēmu ieraksti:
videonovērošanas sistēmu ieraksti.

Ievades ierīču ieraksti:
ievades ierīču ieraksti.

Informācija par pārvietošanos telpās:
informācija viesu grāmatā.

Fotoattēli/video:
fotoattēli, video.

Balss ieraksti:
balss ieraksti.

Komunikācija, mijiedarbība un profili, kas atvasināti no šiem datiem:
tērzēšana (tūlītējā ziņapmaiņa), sarunas, saziņa e-pastā, paradumi vai pārlūkošana/klikšķināšana/meklēšana un klausīšanās/pārlūkošana saistībā ar internetu/e-pasta ziņojumiem/plašsaziņas līdzekļiem/lietojumprogrammām, informācija, kas iegūta no atsauksmēm/aptaujām/ komentāriem/ierosinājumiem/sūdzībām, kas attiecas uz pārzini, saziņas veida apstiprināšana/neapstiprināšana.

Tehniskā informācija par ražojumu:
VIN numurs, valsts reģistrācijas numura zīme, informācija par aktīva (piem., transportlīdzekļa) izmantošanas veidu, informācija par transportlīdzekļa īpašnieku, informācija par tehnisko apkopi un remontu, aktīva tehniskais apraksts (piem., krāsa).

Atrašanās vietas dati:
atrašanās vietas dati no GPS, radiobākas tehnoloģija, atrašanās vietas dati no citām darbībām (piem., maksājumi ar karti tirgotājam uzņēmuma telpās).

Tīkla identifikatori:
Mac adrese, IP adrese, ierīces digitālnospiedums, sīkdatnes vai līdzīgas pārlūkprogrammas informācijas tehnoloģijas.

Informācija par studijām:
veids, studiju priekšmets, atzīmes, studenta novērtējums, darba pieredze.