PAREIŠKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

1. Įvadas

Mes, ŠKODA AUTO a.s., registracijos adresas tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Čekijos Respublika, įmonės kodas: 00177041, mokesčių mokėtojo kodas: CZ00177041, registruota Prahos savivaldybės teismo saugomame Komercijos registre, bylos Nr. B 332, parengėme šį Pareiškimą dėl asmens duomenų apsaugos, kad informuotume jus, kaip rinksime, tvarkysime, naudosime ir saugosime jūsų asmens duomenis bei padėsime apsaugoti jūsų privatumą.

Visus jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių įstatymų, labiausiai Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – toliau „GDPR“), aktu Nr. 127/2005 Rink. dėl elektroninių ryšių, iš dalies keičiančiu tam tikrus susijusius teisės aktus, ir aktu Nr. 480/2004 Sb. „Dėl tam tikrų informacinės visuomenės paslaugų ir tam tikrų teisės aktų pakeitimo“.

Tuo pačiu šiuo Pareiškimu dėl asmens duomenų apsaugos norėtume patikslinti svarbiausius terminus ir procesus, naudojamus jūsų asmens duomenims saugoti, ir atsakyti į klausimus, kurie galėtų jums kilti dėl jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo.

2. Priežiūra

Tvarkydami jūsų asmens duomenis stengiamės laikytis visų galiojančių taisyklių, įsipareigojimų ir saugumo priemonių. Tikime, kad neatsiras tokių atvejų, kai liksite nepatenkinti mūsų elgesiu su jumis.

Jei nesutinkate su tuo, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, susisiekite su mumis:

Asmens duomenų apsaugos biuras (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Čekijos Respublika
+420 234 665 111
www.uoou.cz

3. Mūsų požiūris

Į asmens duomenų apsaugą žiūrime labai rimtai ir tam skiriame tam daug dėmesio.

Galite būti tikri, kad jūsų asmens duomenis tvarkysime labai rūpestingai ir laikydamiesi galiojančių reikalavimų, taip pat, kiek tai bus leidžiama, saugosime jūsų asmens duomenis pasitelkdami moderniausias technologijas.

Tam, kad visiškai suvoktumėte, kaip saugome jūsų asmens duomenis, rekomenduojame atidžiai perskaityti šį Pareiškimą dėl asmens duomenų apsaugos.

Tvarkydami jūsų asmens duomenis laikomės šių principų:

 • Teisėtumo principas, pagal kurį jūsų asmens duomenis visuomet privalome tvarkyti laikydamiesi teisinių reikalavimų ir ne mažiau nei vieno įstatymo.

 • Sąžiningumo ir skaidrumo principas, reikalaujantis jūsų asmens duomenis tvarkyti skaidriai ir atvirai, teikti jums informaciją apie jų tvarkymą bei pranešti, kam jie bus atskleisti (pavyzdžiui, jei jūsų asmens duomenys laikomi duomenų saugyklų tinklapiuose – debesyse – už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų). Taip pat esame įpareigoti informuoti jus rimtų saugumo pažeidimų ar asmens duomenų nutekinimo atvejais.

 • Tikslų apribojimo principas, leidžiantis mums rinkti jūsų asmens duomenis tik aiškiai apibrėžtiems tikslams.

 • Duomenų minimizavimo principas, kurio laikydamiesi privalome tvarkyti tik būtinus, aktualius ir tinkamus naudojimo tikslui duomenis.

 • Tikslumo principas, pagal kurį turime imtis visų pagrįstų priemonių, leidžiančių mums reguliariai atnaujinti ar pataisyti jūsų asmens duomenis.

 • Saugojimo apribojimo principas, reikalaujantis saugoti jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek to reikia konkrečiam tikslui, kuriam jie tvarkomi (pavyzdžiui, tik tą laikotarpį, kuriam buvo suteiktas sutikimas rinkodarai ir nebuvo atšauktas iki to laikotarpio pabaigos). Vos tik tvarkymo laikotarpis pasibaigia arba duomenų tvarkymo tikslas dingsta, jūsų asmens duomenis iškart ištriname arba juos anonimizuojame, t. y. pakeičiame taip, kad nebūtų susieti su jumis.

 • Principingumo ir konfidencialumo, neginčijamumo ir prieinamumo principas, reikalaujantis, kad saugotume jūsų asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo, praradimo ar sunaikinimo. Dėl šių priežasčių jūsų asmens duomenų apsaugai taikome daugybę techninių ir organizacinių priemonių. Taip pat užtikriname, kad prieiga prie jūsų asmens duomenų bus suteikta tik atrinktiems darbuotojams.

 • Atsakingumo (atskaitingumo) principas, reikalaujantis, kad dokumentuotume atitiktį aukščiau išdėstytoms sąlygoms.

4. Susisiekite su mumis, jei turite klausimų ar abejonių

Jei nesuprasite kurios nors šio Pareiškimo dalies arba jums kils klausimų ar pastabų dėl jūsų asmens duomenų apsaugos, nedvejodami susisiekite su mūsų Duomenų apsaugos darbuotoju bus papildyta:

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. Kas yra asmens duomenys, jų kategorizavimas

Asmens duomenys yra informacija, leidžianti mums nustatyti jūsų tapatybę. Taigi, tai yra visa informacija, kuri jums priskiriama.

Asmeniniais duomenimis nelaikomi anoniminiai ar bendrieji duomenys, t. y. duomenys, kurių negalima aiškiai priskirti jums.

Asmeniniai duomenys klasifikuojami į:

 • Pagrindinius duomenis, kuriems priskiriami, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data, tapatybės kortelės (ar kito tapatybės dokumento) numeris.

 • Speciali asmens duomenų kategorija, kuriai priskiriami jautrūs duomenys, t. y. labai asmeniški duomenys, pvz., informacija apie jūsų sveikatos būklę.

Pagrindiniai duomenys savo ruožtu skirstomi į atskiras kategorijas, jų sąrašas pateikiamas skyriuje „15. Asmens duomenų kategorijos“.

6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenis gauname iš jūsų, paskui juos tvarkome tik tiek, kiek reikia, ir tik tam tikru tikslu. Jūsų asmens duomenų perdavimas yra savanoriškas jūsų veiksmas. Kai jis paremtas jūsų sutikimu, esant tam tikroms sąlygoms, galima reikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis (daugiau informacijos rasite skyriuje „10. Jūsų teisės“).

Tam tikrais atvejais, pvz., sudarant mūsų prekių ar paslaugų pirkimo sutartį, kartu su įpareigojančiu šių prekių ar paslaugų užsakymu turėsime gauti ir būtinuosius jūsų asmens duomenis. Neturėdami jų, negalėsime patenkinti jūsų reikalavimų ir sudaryti minėtos sutarties su jumis, iš esmės dėl įstatyminių įsipareigojimų bei savo teisinių interesų apsaugos.

Toliau pateikiame įstatyme numatytus pagrindus, leidžiančius tvarkyti jūsų asmens duomenis. Esminiai jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra:

 • Sutikimas – jūs duodate mums savo sutikimą vienam ar keliems tikslams (pavyzdžiui, siųsti komercinius pranešimus).

  Norėdami gauti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, laikomės šių taisyklių: i) jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis visuomet gauname atskirai, t. y. sutikimo davimas nebus sutarties ar kitokio sandėrio teksto dalis, ii) sutikimo tekstas visuomet bus suprantamas, iii) sutikimas visuomet bus jūsų aktyvaus elgesio rezultatas, tai reiškia, kad tik jūs galėsite užpildyti laukelius, iv) kiekvienam tvarkymo tikslui sutikimą duodate atskirai.
 • Sutarties vykdymas – jūsų asmens duomenys mums reikalingi norint užbaigti sutartį ir ją vykdyti, arba prieš sudarant sutartį (pvz., užsakymas prieš sudarant pirkimo sutartį).

 • Teisinių įsipareigojimų laikymasis – jūsų asmens duomenys mums reikalingi, kad atliktume savo, kaip tvarkytojo, teisinius įsipareigojimus.

 • Teisėtas interesas – jūsų asmens duomenų tvarkymas būtinas mūsų teisėtiems interesams, išskyrus tuos atvejus, kai jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės turi didesnę galią, nei tie interesai.

Toliau nurodyti duomenų tvarkymo pagrindai bus naudojami pakankamai retai:

 • Duomenų subjektų interesų apsauga – jūsų asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant apsaugoti gyvybinius jūsų ar kito asmens interesus.

 • Viešasis interesas – esame įsipareigoję jūsų asmeninius duomenis tvarkyti tam, kad įvykdytume viešojo intereso tikslais atliekamą užduotį arba gindami viešąjį interesą, kuriam, kaip duomenų valdytojas, turime leidimą.

7. Asmens duomenų tvarkymo metodai

Išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojamos metodus rasite paspaudę šią nuorodą .

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. Asmens duomenų tvarkymo priežastys

Kaip aptarėme skyriuje „6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas“, kiekvienam jūsų asmens duomenų tvarkymo atvejui būtinai turime turėti teisinį pagrindą.

Toliau pateikiame pavyzdines situacijas, kai mums dažniausiai reikės jūsų asmens duomenų, bei teisinius tokių reikalavimų pagrindus:

 • Automobilio užsakymas ir pirkimas – teisinis pagrindas yra sutarties sudarymas ir vykdymas, arba vykdymas prieš pirkimo sutarties sudarymą.

 • Techninės priežiūros paslaugos – teisinis pagrindas yra sutarties sudarymas ir vykdymas, arba vykdymas prieš techninės priežiūros sutarties sudarymą ir paslaugos suteikimas.

 • Finansavimas – teisinis pagrindas yra veiksmai prieš sudarant atitinkamą sutartį (pvz., kreditingumo įvertinimas) ir sutarties vykdymas siekiant finansuoti automobilio įsigijimą bei iš šios sutarties kylančios abiejų pusių teisės ir pareigos.

 • Draudimo tvarkymas – teisinis pagrindas yra draudimo sutarties sudarymas ir jos vykdymas.

 • Mobiliųjų įrenginių programėlės atsisiuntimas ir naudojimas – teisinis pagrindas yra programėlės naudojimo sutarties sudarymas ir vykdymas.

 • Rinkodaros tikslai – teisinis pagrindas yra sutikimo gauti komercinius skelbimus davimas.

 • Slapukų, būtinų tinklalapių veikimui, laikymas – teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas, kadangi slapukų laikymas būtinas tinklalapio veikimui.

9. Asmens duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenų apsaugai skiriame didelį dėmesį. Dėl šios priežasties laikomės toliau nurodytų techninių ir organizacinių priemonių, užtikrinančių jūsų asmens duomenų saugumą. Šios priemonės yra:

 • Fizinės prieigos valdymas – visus duomenis laikome taip, kad apsaugotume prieigą prie jų. Tai reiškia, kad duomenų laikymo vietos apsaugotos techninėmis priemonėmis, pvz., išmaniosiomis kortelėmis, raktais, elektroniškai blokuojamomis durimis ir t. t.

 • Kontroliuojama prieiga – prieiga prie asmens duomenis saugančių sistemų suteikiama ne visiems, tam reikia atitinkamo slaptažodžio arba dviejų veiksnių patvirtinimo, tad duomenys yra prieinami tik įgaliojimus turintiems asmenims.

 • Prieigos valdymas – įdiegėme priemones, neleidžiančias neteisėto nuskaitymo, kopijavimo, keitimo, pašalinimo iš sistemos ar kitokio elgesio.

 • Pseudonimų kūrimas – asmens duomenis tvarkome pakeisdami juos į tokią formą, kurioje jų negalima priskirti konkrečiam asmeniui (jie yra pseudonimizuojami).

 • Perdavimo valdymas – visi su asmens duomenimis susiję perdavimai yra apsaugoti nuo neleistino nuskaitymo, kopijavimo, pakeitimo ar ištrynimo.

10. Jūsų teisės

Jokia asmens duomenų apsauga nebūtų tinkama, jei neturėtumėte teisių į duomenų apsaugą. Toliau pateikiame jūsų teisių, susijusių su asmens duomenų apsauga, sąrašą, kartu su praktiniu jų naudojimo paaiškinimu:

 • Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą
  Leidžia jums gauti informaciją apie mūsų, kaip tvarkytojo, nustatytus jūsų asmens duomenis, kartu su kontaktine mūsų asmens duomenų pareigūno informacija. Kartu jūs turite teisę žinoti tvarkymo teisinį pagrindą (pvz., sutarties vykdymas), tikslą (pvz., mūsų prekių pirkimo sutartis) arba informaciją apie asmens duomenų laikymo laikotarpį. Mes visuomet informuosime jus apie asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą ir tikslą prieš pradėdami juos tvarkyti.

 • Teisė pasiekti savo asmens duomenis
  Suteikia jums teisę sužinoti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, o jei tvarkome – kokia apimtimi. Kartu turite teisę prašyti sutvarkytų asmens duomenų kopijos. Gavę jūsų prašymą, privalome informuoti jus apie duomenų tvarkymo tikslą, sutvarkytų asmens duomenų gavėją ir kitą susijusią informaciją.

 • Teisė į pataisymą
  Leidžia jums prašyti pakeisti mūsų tvarkomus asmens duomenis, jei jie pasikeitė (pvz., pasikeitus pavardei, adresui ir t. t.).

  Mes, kaip asmens duomenų tvarkytojas, neprivalome aktyviai nustatyti, ar mūsų renkami asmens duomenys yra naujausi, teisingi ir tikslūs, tačiau, kai mus apie tai informuojate, privalome reaguoti į jūsų pastabą ar prašymą informaciją pataisyti. Panašiomis sąlygomis galite mūsų prašyti pakeisti jūsų asmens duomenis.

 • Teisė į ištrynimą
  Taip pat vadinama „teisė būti pamirštam“ įpareigoja mus, asmens duomenų tvarkytoją, pašalinti jūsų asmens duomenis šiais atvejais:
 1. Duomenų tvarkymo tikslo daugiau nebėra (pvz., sutartis nutraukta).
 2. Jūs atsiėmėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir nėra kito pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis (pvz., jei atsiimate rinkodaros sutikimą ir neturite, pavyzdžiui, sudarę su mumis jokios sutarties).
 3. Prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui (jei tai yra leidžiama ir nėra teisinio pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis); ir
 4. Remiantis galiojančiais įstatymais, privalome ištrinti jūsų duomenis (pvz., įsipareigojimas sunaikinti dokumentus).

  Jei susidomėjote, išsamesnį savo teisių aprašymą rasite šioje nuorodoje:

  http://www.skoda-auto.com/data-privacy
 • Teisė prieštarauti
  Ji analogiška teisei atšaukti sutikimą ir bus taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi pagal teisėtą interesą (pvz., siekiant apsaugoti jūsų turtą). Taip pat galite prieštarauti, kai jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pagrįstais atvejais jūsų asmens duomenys bus ištrinami, kai prieštaravimas yra patvirtinamas ir duomenų daugiau nebetvarkome.

 • Teisė į duomenų portatyvumą
  Jei paprašote, kad perduotume jūsų asmens duomenis kitam tvarkytojui, mes privalome tai padaryti ir perduoti juos struktūrizuotu, dažnai naudojami ir įrenginiams suprantamu formatu. Šia teise galite naudotis tik tuomet, kai tvarkymas paremtas sutikimu arba sutartimi ir šiuo metu yra automatizuotas, t. y. tvarkymas atliekamas naudojant tik technines priemones ir iš anksto parengtus algoritmus be žmogaus įsikišimo.

 • Teisė nebūti įtrauktam į sprendimą, paremtą tik automatizuotu tvarkymu automatizuotame sprendimų priėmimo procese
  Tai reiškia, jog tais atvejais, kai jūsų asmens duomenimis remiamasi norint priimti kažkokį sprendimą, turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenis tvarkytų asmuo. Paprastai tai yra, pavyzdžiui, jūsų kreditingumo vertinimas prieš suteikiant paskolą.

11. Kas yra tvarkytojas ir ką jis daro

Tais atvejais, kai pateikiate mums savo asmens duomenis, pavyzdžiui, pirkdami mūsų prekes ar paslaugas, susisiekiate su mumis rinkodaros kampanijų metu arba užduodami klausimus, teikdami skundą dėl prekių ar paslaugų, mes dirbame su jumis kaip jūsų asmens duomenų tvarkytojas.

Kaip asmens duomenų tvarkytojas, mes nustatome jūsų tvarkomų asmens duomenų tikslą ir priemones.

Tvarkymas yra visi su jūsų asmens duomenimis atliekami veiksmai, pvz., jų rinkimas, apdorojimas, organizavimas, struktūrizavimas ir t. t.

Kaip jūsų duomenų tvarkytojas, šiuo metu esame atsakingi už visų su asmens duomenų apsauga susijusių įsipareigojimų ir principų laikymąsi, iš esmės – pakankama duomenų apsauga. Jei jūsų asmens duomenų saugumas pažeidžiamas (mes, be abejo, siekiame to išvengti), esame įpareigoti per 72 valandas apie tai pranešti Asmens duomenų apsaugos biurui.

Jei jūsų asmens duomenų pažeidimas sukelia pastebimą pavojų, taip pat esame įpareigoti apie tai pranešti jums, su sąlyga, kad turime naujausią jūsų kontaktinę informaciją.

Apdorotojas yra asmuo, kuriam mes, kaip tvarkytojas, perduodame jūsų asmens duomenis ir kuris toliau juos tvarko laikydamasis mūsų pateiktų nurodymų. Tai yra, pavyzdžiui, mūsų verslo partneriai, išorinės rinkodaros agentūros, siunčiančios jums komercinius ir rinkodaros pranešimus mūsų vardu.

Norint užtikrinti, kad jūsų duomenys bus tvarkomi laikantis galiojančių įstatymų ir pakankamai saugiai, su apdorotoju sudarome raštišką sutartį dėl asmens duomenų apdorojimo.

12. Jūsų asmens duomenų dalijimosi su trečiosiomis šalimis taisyklės

Jūsų asmens duomenų dalijimosi su jų apdorotojais taisyklės suskirstytos į dvi pagrindines kategorijas.

Pirmojoje kategorijoje yra asmens duomenų dalijimasis Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje, antrojoje kategorijoje yra dalijimasis su trečiosiomis šalimis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijos bei dalijimasis su tarptautinėmis organizacijomis.

Tam, kad galėtume dalintis jūsų asmeniniais duomenimis su jų apdorotoju Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje, įgyvendiname šias sąlygas:

 • Asmens duomenimis dalijamės konkrečiu tikslu (pvz., rinkodaros kampanijos rengimas).
 • Perduodame tik aiškiai nustatytą ir būtiną asmens duomenų apimtį.
 • Perdavimas remiasi aiškiai sudaryta asmens duomenų apdorojimo sutartimi; ir
 • Dalijimasis atliekamas saugiai (duomenų kodavimas, nuasmeninimas ir t. t.).

Kai jūsų asmens duomenimis dalijamės su trečiosiomis šalimis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų bei tarptautinėmis organizacijomis, jais dalijamės griežtai pagal standartinius sutarčių punktus, t. y. remiantis Europos Komisijos parengtu sutarties šablonu, o mūsų partneriai yra šalyse, pagal Europos Komisijos rezoliuciją užtikrinančiose atitinkamą asmens duomenų apsaugą. Trečiosios šalys, su kuriomis dažniausiai galime dalintis jūsų asmens duomenimis, yra Kinijos Liaudies Respublika, Indija ir Rusijos Federacija.

13. Kada esate duomenų subjektas

Jūs esate duomenų subjektas tik kaip fizinis asmuo. Įstatymai dėl asmens duomenų apsaugos netaikomi juridiniams asmenims, kooperatyvams, asociacijoms ir t. t.

Remiantis šiuo teisiniu pagrindu, galime jus įtraukti į dvi pagrindines grupes. Pirmąją grupę laikome savo klientais. Jūs tampate mūsų klientu, kai jūsų asmens duomenys apdorojami sutarties sudarymui ir jos vykdymui su tikslu pirkti ir naudoti mūsų prekes ar paslaugas.

Antroji apdorojamų asmens duomenų subjektų grupė yra trečiųjų šalių grupė. Jūs tapsite trečiąja šalimi, kai, pavyzdžiui, duosite savo sutikimą rinkodaros tikslais arba naudositės mūsų tinklalapiu nenorėdami tapti mūsų klientu. Jei norite žinoti, kada ir kokiomis sąlygomis galite sužinoti, kokius jūsų asmens duomenis apdorojame, skaitykite skyrių „10. Jūsų teisės“, kuriame paaiškintos atskiros procedūros ir jų sąlygos.

14. Terminų žinynas

Jautrūs duomenys
Specialaus pobūdžio duomenys, pvz., informacija apie jūsų sveikatą ar biometriniai duomenys, leidžiantys nustatyti jūsų tapatybę (šiuo metu įstatymuose vadinami „speciali asmens duomenų kategorija“).

Slapukai
Trumpi teksto failai, kuriuos lankomas tinklalapis atsiunčia į naršyklę. Jie leidžia tinklalapiui įrašyti informaciją apie jūsų apsilankymą, pavyzdžiui, pageidaujamą kalbą ir kitus nustatymus. Tokiu būdu kitas apsilankymas tame tinklalapyje būna paprastesnis ir produktyvesnis. Slapukai yra svarbūs. Be jų naršymas internete būtų gerokai sudėtingesnis.

Teisėtas interesas
Tvarkytojo ar trečiosios šalies interesas, pavyzdžiui, tuo atveju, kai duomenų subjektas yra tvarkytojo klientas, išskyrus atvejus, kai subjekto interesai ir (arba) pagrindinės jo (jos) teisės ir laisvės turi didesnę galią.

Asmens duomenys
Informacija apie konkretų, nustatomą asmenį.

Gavėjas
Asmuo, kuriam pristatomi duomenys.

Paslauga
Bet kuri mūsų jums siūloma paslauga, įskaitant mūsų internete siūlomus produktus, paslaugas ir jų spec. pasiūlymus.

Tvarkytojas
Asmuo, nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslą ir priemones; tvarkytojas gali įgalioti apdorotoją apdoroti asmens duomenis.

Duomenų subjektas
Gyvas asmuo, su kuriuo susieti asmens duomenys.

Tikslas
Priežastis, kam tvarkytojas naudoja jūsų asmens duomenis.

Prekės
Produktas, kurį perkate iš mūsų, paprastai tai yra automobilis, tačiau tai gali būti ir mobiliojo įrenginio programėlė.

Apdorojimas
Veikla, kurią tvarkytojas arba apdorotojas atlieka su asmens duomenimis.

Apdorotojas
Asmuo, apdorojantis asmeninius duomenis už tvarkytoją.

15. Asmens duomenų kategorijos

Toliau pateikiame atskiras asmens duomenų kategorijas ir juose esančių konkrečių duomenų paaiškinimą.

Identifikaciniai duomenys:
Vardas, pavardė, mergautinė pavardė, titulas, lytis, kalba, registracijos vieta, gyvenamoji vieta, gimimo data ir vieta, mirties data, pilietybė / tautybė, asmeninis identifikatorius (priskirtas įmonės), dokumento tipas, diplomatinio paso numeris, tapatybės kortelės numeris, įmonės kodas, mokesčių mokėtojo kodas, socialinio draudimo numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris, paso numeris, dokumento galiojimo data, dokumento išdavimo vieta ir data, nuotrauka iš tapatybės kortelės, prisijungimas prie programos, įrašo sukūrimo / atšaukimo data, darbuotojo numeris, darbdavys, pareigos darbe, spaudos kredencialai, parašas.

Kontaktinė informacija:
Adresas korespondencijai, darbo vietos adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas, duomenų dėžutė, kontaktinė informacija socialiniuose tinkluose.

Psichologinės savybės:
Bet kokia charakterio / asmenybės / mąstymo / nuotaikos informacija.

Fizinės savybės:
Bet kokios fizinės savybės (plaukų, akių spalva, ūgis, svoris ir t. t.).

Rizikos profiliai:
Kibernetinė rizika, AML rizika, sukčiavimo rizika, CFT rizika, embargo rizika, PEP, kitos saugumo ar saugos rizikos.

Informacija apie šeimą ir kitus asmenis:
Santuoka, partnerystė, šeimos būklė, vaikų skaičius, informacija apie šeimos ūkį, vaiko vardas ir pavardė, vaiko gimimo data, informacija apie kitą asmenį (giminystė ar kitoks ryšys).

Aprašomieji duomenys:
Socialinis statusas (studentas / darbuotojas / vykdantis individualią veiklą / pajamų neturintis asmuo), pareigos ir darbo patirtis, įgūdžiai, išsilavinimas, kvalifikacijos, gyvenimo būdas, įpročiai, laisvalaikis ir kelionės, narystės labdaros ar savanorystės organizacijose ir pan., informacija apie teritoriją, kurioje gyvena subjektas, informacija apie namus, svarbiausius subjekto gyvenimo etapus (persikraustymas, vairuotojo pažymėjimo gavimas), sveikatos draudimo kodas, leidimas ginklui (taip / ne), kairiarankis / dešiniarankis, EHIC numeris, mėgstamas platintojas, nedarbingumo lapelio kopija, segmentavimas.

Asmens tapatybės kortelės ar kito dokumento kopija:
Asmens tapatybės kortelės kopija, paso kopija, neįgaliojo kortelės kopija arba neįgaliojo asmens su lydinčiuoju asmeniu kortelės kopija, vairuotojo pažymėjimo kopija, diplomatinio paso kopija, techninio paso kopija, gimimo kodas.

Informacija apie rasę ar etninę kilmę:
Rasė arba etninė kilmė.

Politinės pažiūros:
Politinės pažiūros.

Informacija apie religines ar filosofines pažiūras:
Religija arba filosofinės pažiūros.

Informacija apie narystę profesinėse sąjungose:
Narystė profesinėse sąjungose.

Genetiniai duomenys:
Genetiniai duomenys.

Biometriniai duomenys:
Biometriniai duomenys (parašas, nuotrauka).

Informacija apie sprendimus nusikalstamose bylose ir nusikalstamose ar susijusiose saugos ir saugumo veiklose:
Informacija apie sprendimus nusikalstamose bylose ir nusikalstamose ar susijusiose saugos ir saugumo veiklose.

Duomenys apie sveikatą:
Fizinė sveikata, protinė sveikata, rizikingos situacijos ir rizikingas elgesys, neįgalus asmuo, neįgalus asmuo ir jį lydintis asmuo, kraujo grupė, informacija apie sveikatos priežiūrą, informacija apie seksualinį gyvenimą ir seksualinę orientaciją.

Atlyginimas ir panašūs duomenys:
Atlyginimas, atlyginimo kompensacija, vidutinės pajamos, premijos / privalumai, atskaitymai iš atlyginimo, atlyginimo išmokėjimo būdas, išlaidos, privačios sąskaitos numeris, vidinių šaltinių naudojimas, draudimas, mokesčiai ir lengvatos, mokesčių deklaracija, mokesčių grąžinimai ir susiję dokumentai, informacija apie darbuotojo turtą.

CV, motyvaciniai laiškai ir įdarbinimo proceso įrašai:
CV, motyvacinis laiškas ir įdarbinimo proceso įrašai ir rezultatai.

Informacija apie darbą:
Pareigos, išlaidų skyrius, vyresnysis darbuotojas, darbo valandos ir išeiginės, atostogos, nedarbingumas, tėvystės / motinystės atostogos, karjeros pertrauka, dalyvavimas, renginiai, kalendorius, darbas namuose, nuotolinis darbas, informacija apie verslo keliones ir kitus įdarbinimo pokyčius, kasdienė programa / darbo laiko apskaitos žiniaraštis, patikėti įrenginiai ir kitas turtas, ICT turtas, dirbtų valandų skaičius, baigti mokymai, prieigos teisės, su darbu susijusių sužeidimų žurnalas, darbas trečiosiose šalyse, priimtos ir suteiktos aukos.

Vertinimas ir susijusi komunikacija:
Darbuotojų atsiliepimai, atsakymai apklausose, skundai / pasiūlymai / rekomendacijos / užklausos / klausimai ir atsakymai į juos, priežiūros reikalavimai, įvertinimo įrašai, vidinės nuobaudos, savęs įvertinimas, asmeniniai tikslai ir pagrindiniai veiklos rodikliai.

Kita darbuotojo identifikacijos ir kontaktinė informacija:
Darbuotojo kortelės numeris, prieigos teisės / ID2 / naudotojo ID, darbinio el. pašto paskyra, darbinis telefono numeris, slaptažodžiai vidinėse IT sistemose, prieiga / prisijungimas prie vidinių IT sistemų – VPN jungtis, informacija apie darbuotojus iš grupės.

Pervedimų duomenys:
Banko sąskaitos numeris, debeto / kredito kortelės numeris, įgaliojimai, pervedimų datos, pervedimų sumos.

Prekybos istorija:
Pervedimai ir sutartys, įskaitant susijusią informaciją, verslo galimybių pasiūlymai / prašymai, pervedimo tema, data, vieta, priminimai, informacija apie prekybą grupėje.

Verslo profilis:
Verslo profilis, parengtas pagal analitinį modeliavimą, VIP ir panašūs priskyrimai, ketinimai įsigyti automobilį (kada, kokį ir finansavimas), susidomėjimas bandomuoju važiavimu, mokumas.

Informacija apie vidinę kontrolę ir tyrimus:
Vidinių tyrimų įrašai, viešinimo atvejai, vidinės sistemos žurnalai, interneto naudojimo / veiklos žurnalai, el. pašto paslaugų naudojimo / veiklos žurnalai, telekomunikacijos priemonių naudojimo / veiklos žurnalai.

Įrašai iš vaizdo stebėjimo kamerų sistemų:
Įrašai iš vaizdo stebėjimo kamerų sistemų.

Įrašai iš įvesties įrenginių:
Įrašai iš įvesties įrenginių.

Informacija apie judėjimą patalpose:
Informacija svečių knygoje.

Nuotraukos / vaizdo įrašai:
Nuotraukos, vaizdo įrašai.

Balso įrašai:
Balso įrašai.

Komunikacija, sąveika ir profiliai, gauti pagal šiuos duomenis:
Pokalbiai (žinutėmis), pokalbiai, el. laiškai, elgesys arba naršymas / spustelėjimas / paieška ir klausymas / naršymas, susijęs su internetu / el. laiškais / medija / programomis, informacija apie tvarkytoją, gauta per atsiliepimus / apklausas / komentarus / pasiūlymus / skundus, pritarimas / nepritarimas komunikacijos formai.

Techninė informacija apie produktą:
VIN, registracijos numeris, informacija apie turto (pvz., automobilio) naudojimo būdą, informacija apie automobilio nuosavybę, informacija apie techninės priežiūros atlikimą, techninis turto aprašymas (pvz., automobilio spalva).

Vietos nustatymo duomenys:
Vietos nustatymo duomenys pagal GPS, švyturio technologiją, vietos nustatymo duomenys, gauti iš kitų veiksmų (pvz., mokėjimai kortele prekybininkui verslo patalpose).

Tinklo identifikatoriai:
„Mac“ adresas, IP adresas, įrenginio pirštų atspaudai, slapukai ar panaši naršyklių informacijos technologija.

Informacija apie studijų eigą:
Forma, studijų sritis, pažymiai, studento įvertinimas, darbo patirtis.