ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS

1. Sissejuhatus

Meie, ŠKODA AUTO a.s., mille juriidiline aadress on tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tšehhi Vabariik, ettevõtte ID: 00177041, maksukohuslase ID: CZ00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri sektsioonis B failis nr 332, koostasime käesoleva isikuandmete kaitse avalduse, et teavitada teid, kuidas me kogume, töötleme ja kaitseme teie isikuandmeid ning seeläbi aitame kaitsta teie privaatsust.

Käsitleme kõiki teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vaba liikumisega (isikuandmete kaitse üldmäärus – IKÜ), seadus nr 127/2005 Coll., elektroonilise side kohta, koos muudatustega ja seadus nr 480/2004 Coll., mis käsitleb teatavaid infoühiskonna teenuseid, koos muudatustega.

Samaaegselt soovime kasutada seda isikuandmete kaitse avaldust selleks, et selgitada teile kõige olulisemaid mõisteid ja protsesse, mida me kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks, ja vastata teie küsimustele, mis teil võivad tekkida seoses teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamisega.

2. Järelevalve

Teeme kõik endast oleneva, et kinni pidada kõigist sätestatud ja siduvatest eeskirjadest ning ohutusmeetmetest teie isikuandmete käsitlemisel; sellest tulenevalt me usume, et ei teki olukordi, mis võiksid teid kurvastada seoses sellega, kuidas me teie suhtes käitume.

Kui te ei nõustu sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, võtke ühendust

Meie isikuandmete kaitse ametiga (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tšehhi Vabariik
+420 234 665 111
www.uoou.cz

3. Meie lähenemisviis

Isikuandmete kaitse on väga oluline ja me pöörame sellele suurt tähelepanu.

Seega saate olla kindel, et käsitleme teie isikuandmeid nõuetekohase hoolsusega ja kooskõlas kehtivate õigusnormidega ning et kaitseme teie isikuandmeid maksimaalses võimalikus ulatuses vastavalt tehnika tasemele.

Selleks et täielikult mõista, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme, soovitame teil see isikuandmete kaitse avaldus tähelepanelikult läbi lugeda.

Töötleme teie isikuandmeid vastavalt alljärgnevatele põhimõtetele:

 • Seaduslikkuse põhimõte, mille kohaselt peame töötlema teie isikuandmeid alati kooskõlas õigusnormidega ja minimaalselt ühel õiguslikul alusel.

 • Õigluse ja läbipaistvuse põhimõte, mille kohaselt peame töötlema teie isikuandmeid avatult ja läbipaistvalt ning andma teile teavet töötlemise viisi ja selle kohta, kellele teie isikuandmeid avaldatakse (näiteks kui teie isikuandmeid säilitatakse väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvas andmesäilituskohas — pilves). See omakorda hõlmab meie kohustust teavitada teid raskest turvanõuete rikkumistest või isikuandmete lekkimisest.

 • Eesmärgikohasuse põhimõte, mille kohaselt võime koguda teie isikuandmeid üksnes selgelt määratletud eesmärgil.

 • Andmete minimaalsuse põhimõte, mille kohaselt me võime töödelda isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik, asjakohane ja piisav nende kasutamise eesmärkide saavutamiseks.

 • Täpsuse põhimõte, mille kohaselt peame võtma kõik mõistlikud meetmed, mis võimaldavad meil teie isikuandmeid regulaarselt ajakohastada või parandada.

 • Säilitamise piiramise põhimõte, mille kohaselt me võime säilitada teie isikuandmeid vaid perioodiks, mis on vajalik nende töötlemiseks konkreetse eesmärgi jaoks (näiteks perioodiks, mille kohta anti turundusluba, kui seda ei ole enne selle perioodi lõppemist tühistatud). Niipea kui töötlemisperiood lõpeb või töötlemise eesmärki ei ole enam, kustutame teie isikuandmed või anonümiseerime need, st muudame neid nii, et neid ei ole võimalik teiega seostada.

 • Terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse, vaieldamatuse ja saadavuse põhimõte, mille kohaselt me peame turvama teie isikuandmeid ja kaitsma neid loata või ebaseadusliku töötlemise, kadumise või hävimise eest. Sellest tulenevalt võtame mitmeid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Samaaegselt tagame, et ainult volitatud töötajatel on juurdepääs teie isikuandmetele.

 • Vastutuse põhimõte (vastutus), mille kohaselt peab meil olema võimalik dokumenteerida vastavus kõigile eespool nimetatud tingimustele.

4. Küsimuste või probleemide korral võtke meiega ühendust

Kui käesoleva avalduse mis tahes osa jääb ebamääraseks või kui teil on küsimusi või märkusi seoses teie isikuandmete kaitsega, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga lisada:

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. Mis on isikuandmed, nende kategooriad

Isikuandmed on teave, mis võimaldab meil teid identifitseerida. Seetõttu sisaldab see konkreetselt teiega seotud andmeid.

Isikuandmed ei sisalda anonüümseid ega kokkuvõtlikke andmeid, st andmeid, mida ei saa vahetult teiega seostada.

Isikuandmeid liigitatakse järgmisesse kategooriatesse:

 • põhiandmed, mis sisaldavad näiteks teie eesnime, perekonnanime, sünnikuupäeva, ID-kaardi (või muu isikut tõendava dokumendi) numbrit.

 • Isikuandmete erikategooria, mis sisaldab tundlikke andmeid - need on väga isiklikud andmed, sealhulgas näiteks teave teie tervise kohta.

Põhiandmed jagatakse omakorda kategooriatesse, mille loetelu on esitatud 15. jaos „Isikuandmete kategooriad“.

6. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Me saame isikuandmed teilt ning käsitseme neid edaspidi ainult vajalikus ulatuses ja teatud eesmärgi saavutamiseks. Oma isikuandmete edastamine on teie jaoks vabatahtlik ja kui andmete edastamine põhineb nõusolekul, võib teatud tingimustel taotleda töödeldud isikuandmete kustutamist (lisateavet vt 10. jaost „Teie õigused”).

Teatud juhtudel, nagu näiteks ostulepingu sõlmimine meie kaupade või teenuste omandamiseks, tuleb meil hankida vajalikus mahus isikuandmeid teilt seoses kaupade või teenuse siduva tellimisega teie poolt. Ilma nende andmeteta ei suuda me täita teie soove ega saa sõlmida eespool nimetatud lepingut teiega, eelkõige seoses meie seadusest tulenevate kohustuste täitmisega ja meie seaduslike huvide kaitsmisega.

Alljärgnevalt loetleme õigusaktides sätestatud õiguspärased alused, mille alusel on meil õigus isikuandmeid töödelda. Teie isikuandmete töötlemise peamised alused on järgmised:

 • Nõusolek — te annate meile nõusoleku ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil (näiteks reklaamsõnumite saamiseks).

  Nõusoleku saamiseks teie isikuandmete töötlemiseks juhindume järgmistest põhimõtetest: i) võtame alati eraldi teie nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja seega ei ole nõusoleku andmine lepingu või mõne muu kokkuleppe teksti osa, ii) nõusoleku tekst on alati arusaadav; iii) nõusolek antakse alati teie aktiivse käitumise tulemusena, mis tähendab, et märkekastid ei ole teie eest eeltäidetud, iv) iga isikuandmete töötlemise eesmärgi puhul annate oma nõusoleku eraldi.
 • Lepingu täitmine — vajame teie isikuandmeid lepingu sõlmimiseks ja sellele järgnevaks lepingu täitmiseks, või enne lepingu sõlmimist (nt ostulepingule eelnev tellimus).

 • Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine — me vajame teie isikuandmeid nende töötlemiseks, et vastutava töötlejana täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

 • Õigustatud huvi — teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide seisukohast, välja arvatud juhul, kui teie huvid või põhiõigused ja -vabadused on nende huvide puhul ülimuslikud.

Vähesel määral töödeldakse teie isikuandmeid järgmistel alustel:

 • Andmesubjektide huvide kaitse — isikuandmete töötlemine on vajalik teie eluliste huvide või mõne teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

 • Avalik huvi — me oleme kohustatud töötlema teie isikuandmeid, et täita oma ülesandeid avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks, milleks meid vastutava töötlejana volitatakse.

7. Isikuandmete töötlemise meetodid

Lisateabe saamiseks oma isikuandmete töötlemiseks kasutatavate meetodite kohta klõpsake sellele lingile .

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. Isikuandmete töötlemise põhjused

Vastavalt 6. jaotises „Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus“ toodule, peab meil olema õiguslik alus iga kord, kui teie isikuandmeid töötleme.

Allpool on toodud näited olukordadest, mille puhul vajame kõige sagedamini teie isikuandmeid, ja meie nõude õiguslik alus.

 • Auto tellimine ja ostmine — õiguslik alus on lepingu sõlmimine ja lepingu täitmine või tegevus enne ostulepingu sõlmimist.

 • Hooldusteenused — õiguslik alus on lepingu sõlmimine ja lepingu täitmine või tegevus enne hoolduslepingu sõlmimist ja teenuse osutamine.

 • Rahastamine — õiguslik alus on tegevus enne vastava lepingu sõlmimist (nt krediidivõimelisuse hindamine) ja lepingu täitmine autoostu rahastamiseks ning sellest lepingust tulenevad vastastikused õigused ja kohustused.

 • Kindlustusleping — õiguslik alus on kindlustuslepingu sõlmimine ja selle täitmine.

 • Mobiilirakenduse allalaadimine ja kasutamine — õiguslik alus on lepingu sõlmimine ja lepingu täitmine rakenduse kasutamiseks.

 • Turustamise eesmärgid — õiguslik alus on nõusoleku andmine reklaamteadete saamiseks.

 • Veebisaitide toimimiseks vajalike küpsiste salvestamine — õiguslik alus on meie õigustatud huvi, sest küpsiste salvestamine on vajalik veebisaitide nõuetekohaseks toimimiseks.

9. Isikuandmete kaitse

Tagame teie isikuandmete tõhusa kaitse; seepärast võtame kasutusele allpool loetletud tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis tagavad teie isikuandmete turvalisuse. Nendeks meetmeteks on:

 • Füüsilise juurdepääsu kontroll — me salvestame kõik andmed nii, et kaitsta juurdepääsu nendele. See tähendab, et kohad, kus andmed salvestatakse, on kaitstud selliste turvameetmetega nagu kiipkaardid, võtmed, elektrooniliselt lukustatav uks jne.

 • Kontrollitud juurdepääs — juurdepääs isikuandmete säilitamise süsteemidele on tagatud ainult isikutele, kellel on asjakohane parool, või kaheetapilise kinnitusega. See tähendab, et andmed on kättesaadavad ainult volitatud isikutele.

 • Juurdepääsukontroll — võtame meetmed, millega hoitakse ära loata lugemine, kopeerimine, muutmine ja süsteemist eemaldamine või nende muul moel käsitsemine.

 • Pseudonüümide loomine — me töötleme isikuandmeid, muutes need vormingusse, mille puhul ei saa neid omistada konkreetsele isikule (need on pseudonüümitud).

 • Edastamise kontroll — isikuandmete töötlemisega seotud elektrooniline edastamine on kaitstud omavolilise lugemise, kopeerimise, muutmise või kustutamise eest.

10. Teie õigused

Isikuandmete kaitse ei oleks täielik, kui teil puuduks õigus andmekaitsele. Alljärgnevalt on loetletud teie õigused seoses isikuandmete kaitsega koos praktiliste selgitustega nende kasutamise kohta:

 • Õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta
  Annab teile õiguse saada kõik meie kui teie isikuandmete vastutava töötleja identifitseerimisandmed, sh meie isikuandmete eest vastutava ametniku kontaktandmed. Samal ajal on teil õigus teada, mis on töötlemise õiguslik alus (nt lepingu täitmine), eesmärk (nt kaupade ostmiseks sõlmitud lepingud), ja saada teavet isikuandmete säilitamise perioodi kohta. Teavitame teid alati isikuandmete töötlemise õiguslikust alusest ja eesmärgist enne, kui alustame andmete töötlemist.

 • Õigus isikuandmetele juurde pääseda
  Annab õiguse saada teavet selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid ja kui me seda teeme, siis millises ulatuses. Samal ajal on teil õigus taotleda töödeldavate isikuandmete koopiat. Teie taotluse korral oleme kohustatud teid teavitama andmetöötluse eesmärgist, töödeldavate isikuandmete saajast või muust seotud teabest.

 • Õigus parandamisele
  Võimaldab teil näiteks paluda meil muuta oma isikuandmeid, mida me töötleme, kui need on muutunud (nt perekonnanime või aadressi muutumine jne).

  Meie kui isikuandmete vastutav töötleja ei ole kohustatud aktiivselt välja selgitama, kas isikuandmed, mida me kogume, on ajakohased, valed või ebatäpsed, kuid kui teatate meile sellest asjaolust, on meil kohustus tegeleda andmete parandamisega seotud märkuse või palvega. Sarnastel tingimustel on teil õigus taotleda oma isikuandmete täiendamist.

 • Õigus kustutamisele
  Ehk teise nimega „õigus olla unustatud”. Selle õiguse kohaselt oleme teie isikuandmete vastutava töötlejana kohustatud kõrvaldama teie isikuandmed järgmistel juhtudel:
 1. töötlemise eesmärki ei ole enam (nt lepingu lõpetamine);
 2. te võtate tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja puuduvad muud põhjused teie isikuandmete töötlemiseks (nt turundusmaterjalide saamise nõusoleku tagasivõtmine, kui te näiteks ei sõlminud meiega lepingut);
 3. te keelate isikuandmete töötlemise (eeldusel, et see on lubatud ja puudub õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks); ja
 4. kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega on meil kohustus teie andmed kustutada (nt purustajas hävitamise kohustus).

  Huvi korral leiate lisateavet oma õiguste kohta sellelt lingilt:

  http://www.skoda-auto.com/data-privacy
 • Õigus esitada vastuväiteid
  On sarnane nõusoleku tagasivõtmise õigusega ja seda kohaldatakse juhul, kui isikuandmeid töödeldakse kooskõlas õigustatud huviga (nt teie vara kaitseks). Võite samuti esitada vastuväiteid, kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil. Põhjendatud juhtudel kustutatakse teie isikuandmed, kui vastuväide on aktsepteeritud, ning me ei töötle teie andmeid enam.

 • Õigus teisaldatavusele
  Kui palute meil edastada oma isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, on meie kohustus seda teha ning me edastame need struktureeritult üldkasutavas ja masinloetavas vormingus. Te võite seda õigust kasutada ainult siis, kui töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul ja see on samal ajal automatiseeritud, st töötlemine on tehtud üksnes tehniliste vahendite abil, mis põhineb eelnevalt kindlaks määratud algoritmil ja ilma inimsekkumiseta.

 • Õigus, et otsuste langetamisel ei lähtutaks ainult automatiseeritud töötlemisel põhinevast automaatsest otsustamisest
  Tähendab, et teil on õigus paluda töödelda oma isikuandmeid inimese poolt, kui teie isikuandmete töötlemine peaks olema konkreetse otsuse aluseks, tavaliselt näiteks krediidivõimelisuse hindamiseks enne laenu andmist.

11. Kes on vastutav töötleja ja volitatud töötleja ning mida nad teevad

Kui edastate meile oma isikuandmed, näiteks kaupade või teenuste ostmiseks, siis kui suhtlete meiega turunduskampaaniates või esitate meile küsimusi, või kui esitate kaebuse seoses kaupade või teenustega, tegeleme teiega teie isikuandmete vastutava töötlejana.

Isikuandmete vastutava töötlejana määrame teie isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid.

Töötlemine hõlmab kõiki teie isikuandmetega seotud toiminguid, näiteks andmete kogumist, töötlemist, korraldamist, struktureerimist jne.

Teie isikuandmete vastutava töötlejana vastutame samaaegselt isikuandmete kaitsega seotud kõigi kohustuste ja põhimõtete ning eelkõige nende piisava kaitse eest. Kui seoses teie isikuandmete kaitsega pannakse toime rikkumine, mida me loomulikult üritame ära hoida, on meil kohustus teatada sellest isikuandmete kaitse ametile 72 tunni jooksul.

Kui teie isikuandmetega seotud rikkumine toob endaga kaasa olulise riski, on meil kohustus teavitada sellest ka teid, eeldusel, et meil on olemas teie ajakohased kontaktandmed.

Volitatud töötleja on ettevõte, kellele meie kui vastutavad töötlejad edastame teie isikuandmeid ja kes töötleb neid edasi vastavalt meilt saadud juhistele. Need on näiteks meie äripartnerid, tavaliselt välised turundusagentuurid, kes saadavad teile meie nimel reklaam- ja turundusalaseid sõnumeid.

Tagamaks, et teie isikuandmeid käsitletakse kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega ja et need on piisavalt kaitstud, sõlmime volitatud töötlejaga kirjaliku lepingu isikuandmete töötlemiseks.

12. Eeskirjad teie isikuandmete jagamiseks kolmandate isikutega

Eeskirjad teie isikuandmete jagamiseks nende volitatud töötlejatega jagunevad kahte põhikategooriasse.

Esimene kategooria hõlmab isikuandmete jagamist Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas, teine kategooria hõlmab jagamist kolmandate riikidega väljaspool Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumi ning jagamist rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Teie isikuandmete jagamiseks volitatud töötlejatega Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas, hoolitseme selle eest, et see hõlmaks järgmist:

 • me jagame isikuandmeid konkreetsel eesmärgil (nt turunduskampaania ettevalmistamine);
 • edastame ainult selgelt määratletud ja vajalikus mahus andmeid;
 • edastamise aluseks on nõuetekohaselt sõlmitud leping isikuandmete töötlemiseks; ja
 • jagamisel tagame turvalisuse (krüpteerimine, pseudonüümimine jne).

Kui teie isikuandmeid jagatakse kolmandate riikidega väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, toimub selline jagamine üksnes lepingu tüüptingimuste alusel, st Euroopa Komisjoni poolt väljastatud lepingu tüüptingimuste alusel ning tegemist on eranditult ettevõtetega riikides, mis tagavad isikuandmete piisava kaitse vastavalt Euroopa Komisjoni resolutsioonile. Kolmandad riigid, kellega teie isikuandmeid võidakse jagada, on kõige sagedamini Hiina Rahvavabariik, India ja Vene Föderatsioon.

13. Kui teie olete andmesubjekt

Te olete andmesubjekt üksnes füüsilise isikuna; isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte ei kohaldata juriidiliste isikute, ühistute, ühenduste jms suhtes.

Nende õiguslike aluste kohaselt võime liigitada teid kahte põhirühma. Meie näeme oma klientidena esimest rühma. Teist saab meie klient, kui teie isikuandmeid töödeldakse meie kaupade ja teenuste ostmise ja kasutamise lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks.

Andmesubjektide teine rühm, kelle andmeid me töötleme, on kolmandad pooled. Teist saab kolmas pool näiteks siis, kui te annate meile turundusloa või kasutate meie veebisaiti ilma et oleksite meie klient. Kui te soovite teada, kuidas ja mis tingimustel on teil õigus teada teie isikuandmete mahtu, mida me töötleme, vt lisateavet 10. jaost „Teie õigused”, kus selgitatakse kõiki protseduure ja nende tingimusi.

14. Mõistete selgitus

Delikaatsed andmed
Spetsiifilise olemusega andmed, nagu teie terviseandmed või biomeetrilised andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada (seaduses nimetatakse neid hetkel „isikuandmete erikategooriateks“).

Küpsised
Lühike tekstifail, mille külastatud veebisait saadab brauserile. See võimaldab veebil salvestada teavet teie külastuse kohta, näiteks eelistatud keel ja muud seaded. Selle tulemusel võib järgmine külastus sellele veebisaidile olla lihtsam ja tõhusam. Küpsisefailid on olulised. Ilma nendeta oleks veebilehitsemine palju keerulisem.

Õigustatud huvi
Vastutava töötleja või kolmanda poole huvi näiteks olukorras, kus andmesubjekt on vastutava töötleja klient, kuid välja arvatud juhul, kui andmesubjekti õigused või tema põhiõiguste ja -vabaduste huvides on need huvid ülimuslikud.

Isikuandmed
Teave konkreetse tuvastatava isiku kohta.

Adressaat
Isik, kellele andmed saadetakse.

Teenus
Teenused, mida me teile pakume, sh meie veebis pakutavad tooted ja teenused ning nende reklaamimine.

Vastutav töötleja
Ettevõte, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid; vastutav töötleja võib anda töötlejale loa töötlemiseks.

Andmesubjekt
Elav inimene, kellega isikuandmed on seotud.

Eesmärk
Põhjus, miks vastutav töötleja teie isikuandmeid kasutab.

Kaubad
Toode, mida te meilt ostate, reeglina auto, kuid samuti rakendus teie mobiiltelefoni jaoks.

Töötlemine
Tegevus, mida vastutav või volitatud töötleja isikuandmetega teevad.

Volitatud töötleja
Ettevõte, mis töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

15. Isikuandmete kategooriad

Alljärgnevalt leiate isikuandmete erinevad kategooriad ja andmed, mida need hõlmavad.

Identifitseerimisandmed:
Eesnimi, perekonnanimi, neiupõlvenimi, nime ees olevad tiitlid/nime taga olevad tiitlid, sugu, keel, elukoht, alaline elukoht, sünniaeg ja -koht, surma kuupäev, kodakondsus/rahvus, isiku identifitseerija (antud ettevõtte poolt), dokumendi liik, diplomaatilise passi number, ID-kaardi number, korporatiivne ID, maksukohuslase number, sotsiaalkindlustusnumber, autojuhiloa number, passi number, dokumendi kehtivuse lõppemise kuupäev, dokumendi väljastamise kuupäev ja koht, ID-kaardi foto, rakenduse kasutajaandmed, andmete päritolu/tühistamise kuupäev, töötaja number, tööandja, ametikoht, pressiandmete number, allkiri.

Kontaktandmed:
Postiaadress, töökoha aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, andmevahetussüsteem, sotsiaalmeedia kontaktandmed.

Psühholoogilised omadused:
Teave iseloomu/isiksuse/meeleoluseisundi/meeleolu kohta.

Füüsilised omadused:
Mis tahes füüsilised omadused (juuste ja silmade värv, pikkus, kaal jne).

Riskiprofiilid:
Küberrisk, rahapesurisk, pettuseoht, terrorismi rahastamise oht, embargo risk, riikliku taustaga isik, muud turvalisus- ja julgeolekuriskid.

Teave pereliikmete ja teiste isikute kohta:
abielu, partnerlus, perekonnaseis, laste arv, teave leibkonna kohta, lapse ees- ja perekonnanimi, lapse sünniaeg, teave teise isiku kohta (sugulased ja muud suhted).

Kirjeldavad andmed:
Sotsiaalne staatus (üliõpilane/töötaja/füüsilisest isikust ettevõtja/ilma sissetulekuta isik), ametikohustused ja tööalane kogemus, oskused, haridus, kvalifikatsioon, elustiil, harjumused, vaba aeg ja reisimine, kuulumine näiteks heategevus- või vabatahtliku tegevuse organisatsioonidesse, teave andmesubjekti elukoha kohta, teave eluaseme kohta, olulised hetked andmesubjekti elu kohta (kolimine, juhiloa saamine), ravikindlustuse kood, tulirelvaloa omamise litsents (jah/ei), vasaku-/paremakäeline, Euroopa ravikindlustuskaardi number, eelistatud edasimüüja, haiguslehe koopia, segmenteerimine.

ID-kaardi või muu avaliku dokumendi koopia:
ID-kaardi koopia, passi koopia, raske puudega isiku kaardi või saatjaga raske puudega isiku kaardi koopia, juhiloa koopia, diplomaatilise passi koopia, ülevaatuse koopia, sünnituse number.

Teave rassi või etnilise päritolu kohta:
Rassiline või etniline päritolu.

Poliitilised vaated:
Poliitilised vaated.

Teave usutunnistuse või filosoofiliste veendumuste kohta:
Usulised või filosoofilised veendumused.

Teave ametiühingutesse kuulumise kohta:
Ametiühingutesse kuuluvus.

Geneetilised andmed:
Geneetilised andmed

Biomeetrilised andmed:
Biomeetrilised andmed (allkiri, foto).

Teave kriminaalasjades tehtud otsuste ja kuritegude kohta ning seonduvate ohutus- ja turvameetmete kohta:
Teave kriminaalasjades tehtud otsuste ja kuritegude kohta või seondud ohutus- ja turvameetmed.

Terviseandmed:
Füüsiline tervis, vaimne tervis, ohuolukorrad ja riskikäitumine, raske puudega inimene, saatjaga raske puudega inimene, veregrupp, tervishoiualane teave, teave seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta.

Palk ja sarnased andmed:
Palk/tasud, palga kompensatsioon, keskmine sissetulek, boonused/hüvitiste kasutamine, palgast mahaarvamised, palga maksmise viis, kulud, isikliku konto number, siseallikate kasutamine, kindlustus, maksud ja mahaarvamised, maksukohuslase aruanne, maksudeklaratsioonid ja nende aluseks olevad dokumendid, teave töötaja varade kohta.

CV-d, kaaskirjad ja töölevärbamisega seotud andmed:
CV-d, kaaskirjad, töölevärbamisega seotud andmed ja tulemused.

Teave töö kohta:
Ametikoht, kuluüksus, vanemtöötaja, tööaeg ja riigipühad, puhkus, haigusleht, rasedus- ja sünnituspuhkus, karjääri katkestus, kohalolek, sündmused, kalender, kodukontor, kaugtöö, teave komandeeringute ja muude muutuste kohta tööhõives, igapäevane programm/töögraafikud, volitatud seadmed ja muud väärtuslikud esemed, IST varad, töötatud tundide arv, läbitud koolitused, juurdepääsuõigused, tööga seotud vigastuste arv, töö kolmanda poole heaks, vastu võetud ja tehtud annetused.

Hindamine ja seonduv teabevahetus:
Tagasiside töötajatelt, uuringutest saadud vastused, kaebused/ettepanekud/soovitused/päringud/küsimused ja nendega tegelemine, hooldusnõuded, hindamisandmed, sisekaristused, enesehindamine, isiklikud eesmärgid ja peamised tulemusnäitajad.

Töötaja muud identifitseerimisandmed ja kontaktandmed:
Töötaja kaardi number, juurdepääsuõigused/ID2/kasutaja ID, ametialased e-posti kontod, töötelefoni number, sisemiste IT-süsteemide paroolid, juurdepääs sisemistele IT-süsteemidele - VPN-ühendusele ja nende logid, teave grupi töötajate kohta.

Andmed tehingute kohta:
Pangakonto number, deebet-/krediitkaardi number, volitused/volikirjad, tehingukuupäevad, tehingu mahud.

Tehingute ajalugu:
Tehingud ja lepingud, sh seonduv teave, ärivõimaluste pakkumised/nõudlused, tehingu sisu, kuupäev, koht, meeldetuletused, teave tehingutest grupis.

Äriprofiil:
Analüüsimudelist tuletatud äriprofiil, VIP ja sarnane määratlus, soov osta auto (millal, milline ja rahastamine), huvi proovisõidu vastu.

Teave sisekontrolli ja -juurdluse kohta:
Sisejuurdluse, väärkäitumisest teatamise mehhanismide, sisesüsteemi logide, interneti kasutamise/toimingutega seotud logide andmed ning e-posti teenuste/talitlusega seotud logid, telesidevahendite/talitlusega seotud logid.

Videovalvesüsteemide salvestused:
Videovalvesüsteemide salvestused.

Sisendseadmete kirjed:
Sisendseadmete kirjed.

Teave liikumise kohta tööruumides:
Külalisteraamatus sisalduv teave.

Fotod/videod:
Fotod, videod.

Helisalvestised:
Helisalvestised.

Nendest andmetest tuletatud side, seosed ja profiilid:
Vestlus (kiirsõnumid), vestlused, e-posti suhtlus, käitumine või sirvimine/klõpsamine /otsing ja kuulamine/ sirvimine seoses internetiga/e-postiga/meediaga/rakendustega, teave, mis on saadud läbi vastutava töötlejaga seotud tagasiside/uuringute/kommentaaride/soovituste/ kaebuste, suhtlusvormi kinnitamine / vastuseis.

Tootel olev tehniline teave:
VIN-kood, numbrimärk, teave vara (nt auto) kasutamise viisi kohta, teave sõiduki omandilise kuuluvuse kohta, teave hoolduste kohta, vara tehniline kirjeldus (nt sõiduki värv).

Asukoha andmed:
GPSil põhinevad asukoha andmed, plinkimistehnoloogia, teistest toimingutest (nt kaardimaksed ettevõtjale äriruumides) tuletatud asukoha andmed.

Võrgu identifitseerimistunnused:
MAC-aadress, IP-aadress, seadme numbriline identifitseerimistunnus, küpsised jms brauseri infotehnoloogia.

Teave õpingute kohta:
Vorm, õppesuund, hinded, õpilase hindamine, töökogemus.