ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Εισαγωγή

Εμείς, η ŠKODA AUTO a.s., με έδρα στη διεύθυνση tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Τσεχική Δημοκρατία, αριθμό μητρώου 00177041, αριθμό φορολογικού μητρώου CZ00177041, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας, με αριθμό αρχείου Β 332, έχουμε καταρτίσει την παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και, επομένως, να συμβάλλουμε στην προστασία του απορρήτου σας.

Χειριζόμαστε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – στο εξής "GDPR"), τον νόμο αριθ. 127/2005 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως τροποποιήθηκε και τον νόμο αριθ. 480/2004 για ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως τροποποιήθηκε.

Παράλληλα, θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να αποσαφηνίσουμε τους πιο σημαντικούς όρους και τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που ενδεχομένως έχετε σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Εποπτεία

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να τηρήσουμε όλους τους ισχύοντες και δεσμευτικούς κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, για αυτόν τον λόγο, πιστεύουμε, ότι δεν θα προκύψουν περιπτώσεις στις οποίες δεν θα ικανοποιηθείτε από τη συμπεριφορά μας απέναντί σας.

Αν δεν συμφωνείτε με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξής αρχή:

Γραφείο για την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(Úřad pro ochranu osobních údajů)
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Τσεχική Δημοκρατία
+420 234 665 111
www.uoou.cz

3. Η προσέγγισή μας

Θεωρούμε την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολύ σημαντικό ζήτημα και επιδεικνύουμε μέγιστη προσοχή σε αυτήν.

Επομένως, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τους ισχύοντες νομοθετικούς κανονισμούς και ότι προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Για να κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

 • Αρχή της νομιμότητας, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πρέπει να εκτελείται πάντα σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και δυνάμει τουλάχιστον μίας νομικής βάσης.

 • Αρχή της αντικειμενικότητας και διαφάνειας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με ανοικτό και διαφανή τρόπο και να σας παρέχουμε πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας τους και για τους αποδέκτες στους οποίους θα γνωστοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (για παράδειγμα αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποθηκεύονται σε τοποθεσίες web αποθήκευσης δεδομένων –cloud– εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Σε αυτά περιλαμβάνεται η υποχρέωσή μας να σας ενημερώνουμε στην περίπτωση σοβαρής παραβίασης της ασφάλειας ή διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Αρχή του περιορισμού του σκοπού, σύμφωνα με την οποία μας επιτρέπεται να συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για σαφώς καθορισμένο σκοπό.

 • Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα, συναφή και κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

 • Αρχή της ακρίβειας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την τακτική επικαιροποίηση ή τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας τους (για παράδειγμα, για το διάστημα για το οποίο παρασχέθηκε συγκατάθεση χρήσης για σκοπούς εμπορικής προώθησης και εφόσον δεν έχει ανακληθεί πριν από τη λήξη αυτού του διαστήματος). Όταν παρέλθει το διάστημα για την επεξεργασία ή παύσει να υφίσταται ο σκοπός της επεξεργασίας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή θα τα ανωνυμοποιήσουμε, δηλ. θα τα τροποποιήσουμε ώστε να μην συνδέονται με εσάς.

 • Αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, του αδιαμφισβήτητου και της διαθεσιμότητας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζουμε και να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας, απώλειας ή καταστροφής. Για αυτούς τους λόγους, θέτουμε σε εφαρμογή μια πληθώρα τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Παράλληλα, διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται μόνο σε επιλεγμένους εργαζομένους.

 • Αρχή της υπευθυνότητας (λογοδοσίας), σύμφωνα με την οποία πρέπει να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε τη συμμόρφωσή μας με όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

4. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή ανησυχίες

Αν υπάρχει ασάφεια σε οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Δήλωσης ή αν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, να προστεθεί:

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η κατηγοριοποίησή τους

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οι πληροφορίες που μας δίνουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας. Επομένως, περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αποδοθούν ειδικά σε εσάς.

Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν περιλαμβάνονται τα ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν σαφώς σε εσάς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:

 • Βασικά δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησής σας, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (ένα άλλο έγγραφο ταυτότητας).

 • Ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία περιλαμβάνονται τα ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία είναι τα δεδομένα εξαιρετικά προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πληροφοριών για την υγεία σας.

Τα βασικά δεδομένα διακρίνονται περαιτέρω σε επιμέρους κατηγορίες οι οποίες παρατίθενται στο κεφάλαιο "15. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα".

6. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Λαμβάνουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας από εσάς και τα διαχειριζόμαστε περαιτέρω μόνο στην απαιτούμενη έκταση και για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Η από μέρους σας παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι εκούσια και όταν η παροχή βασίζεται σε συγκατάθεση, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο "10. Τα δικαιώματά σας").

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τη σύναψη μιας σύμβασης αγοράς για την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, πρέπει να λαμβάνουμε το απαραίτητο εύρος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς ήδη με την από μέρους σας δεσμευτική παραγγελία των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας και να συνάψουμε την παραπάνω σύμβαση με εσάς και κυρίως να τηρήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας και να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας.

Παρακάτω, αναφέρουμε τις νομικές βάσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία και με βάση τις οποίες εξουσιοδοτούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Οι κύριες βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν τις εξής:

 • Συγκατάθεση – μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (για παράδειγμα, για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων).

  Για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, τηρούμε τις εξής κανόνες: i) λαμβάνουμε πάντα τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από εσάς προσωπικά και, επομένως, η παροχή της συγκατάθεσής σας δεν θα συνιστά μέρος σύμβασης ή άλλης συμφωνίας, ii) το κείμενο της συγκατάθεσης θα είναι πάντοτε κατανοητό, iii) η συγκατάθεση θα παρέχεται πάντα ως αποτέλεσμα της ενεργής συμπεριφοράς σας, το οποίο σημαίνει ότι δεν παρέχεται με τη μορφή προσυμπληρωμένων πλαισίων, iv) για κάθε σκοπό επεξεργασίας θα παρέχεται ξεχωριστή συγκατάθεση.
 • Εκτέλεση της σύμβασης – χρειαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη σύναψη και την επακόλουθη εκτέλεση της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. για παραγγελία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης αγοράς).

 • Τήρηση νομικών υποχρεώσεων– χρειαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, προκειμένου η επεξεργασία τους να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • Έννομο συμφέρον – η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.

Η ακόλουθη βάση θα χρησιμοποιείται οριακά για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας:

 • Προστασία των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων – η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας θα ήταν απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων σας ή ζωτικών συμφερόντων άλλου ατόμου.

 • Δημόσιο συμφέρον – υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που ανατεθεί σε εμάς ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

7. Τρόποι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ανατρέξτε σε αυτόν τον σύνδεσμο:

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. Λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο "6. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", είναι απαραίτητο να υφίσταται νομική βάση για κάθε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Παρακάτω θα βρείτε παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες θα σας ζητούμε συχνότερα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και τη νομική βάση για τη απαίτησή μας:

 • Παραγγελία και αγορά αυτοκινήτου – η νομική βάση συνίσταται στη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης ή την εκτέλεση πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

 • Υπηρεσίες συντήρησης – η νομική βάση συνίσταται στη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης ή την εκτέλεση πριν από τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και την παροχή των υπηρεσιών.

 • Παροχή χρηματοδότησης – η νομική βάση συνίσταται στην εκτέλεση πριν από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης (π.χ. εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας) και την εκτέλεση της σύμβασης για τους σκοπούς της χρηματοδότησης της αγοράς ενός αυτοκινήτου και των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση.

 • Συμφωνία ασφάλισης – η νομική βάση συνίσταται στη σύναψη και την εκτέλεση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 • Λήψη και χρήση μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές – η νομική βάση συνίσταται στη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης για τη χρήση της εφαρμογής.

 • Σκοποί εμπορικής προώθησης – η νομική βάση συνίσταται στην παροχή συγκατάθεσης για τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων.

 • Αποθήκευση απαραίτητων cookie για τη λειτουργία των τοποθεσιών web – η νομική βάση συνίσταται στο έννομο συμφέρον μας, καθώς η αποθήκευση των cookie είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία των τοποθεσιών web.

9. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επιδεικνύουμε τη δέουσα επιμέλεια στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτόν τον λόγο, εφαρμόζουμε τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχος φυσικής πρόσβασης – αποθηκεύουμε όλα τα δεδομένα έτσι ώστε να αποτρέπουμε την πρόσβαση σε αυτά, το οποίο σημαίνει ότι οι χώροι στους οποίους φυλάσσονται τα δεδομένα ασφαλίζονται με τεχνικά μέσα, όπως έξυπνες κάρτες, κλειδιά, ηλεκτρονικά ασφαλιζόμενες πόρτες κ.λπ.

 • Ελεγχόμενη πρόσβαση – δεν παραχωρείται πρόσβαση στα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε οποιονδήποτε χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης ή την επαλήθευση δύο παραγόντων και, επομένως, τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

 • Έλεγχος πρόσβασης – έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα που εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση, κατάργηση από το σύστημα ή άλλον χειρισμό.

 • Δημιουργία ψευδωνύμων – επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μετατρέποντάς τα σε μορφή η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο άτομο (τα ψευδωνυμοποιούμε).

 • Έλεγχος διαβίβασης – όλες οι ενέργειες κατά την ηλεκτρονική διαβίβασή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή διαγραφής.

10. Τα δικαιώματά σας

Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ήταν πλήρης αν δεν είχατε δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακάτω θα βρείτε τη λίστα των δικαιωμάτων σας που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και μια χρήσιμη επεξήγησή για τη χρήση τους:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  Σας παρέχει το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη προσδιορισμό μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και των δεδομένων της σύμβασης από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας. Παράλληλα, δικαιούστε να λάβετε γνώση της νομικής βάσης για την επεξεργασία (π.χ. εκτέλεση της σύμβασης), του σκοπού (π.χ. συμβάσεις για την αγορά προϊόντων) ή να ενημερωθείτε για το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα σας ενημερώνουμε πάντα για τη νομική βάση και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πριν από την έναρξη της επεξεργασίας τους.

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
  Σας παρέχει το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες για το κατά πόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και, εάν το πράττουμε, την έκταση επεξεργασίας. Παράλληλα, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία. Υποχρεούμαστε, επίσης, κατόπιν αιτήματός σας, να σας ενημερώνουμε για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων, τον αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία ή άλλες σχετικές πληροφορίες.

 • Δικαίωμα διόρθωσης
  Θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ζητάτε, για παράδειγμα, την αλλαγή οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, εάν αυτά έχουν τροποποιηθεί (π.χ. αλλαγή επωνύμου, αλλαγή διεύθυνσης κ.λπ.)

  Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν υποχρεούμαστε να εξακριβώνουμε ενεργά εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε είναι επικαιροποιημένα, εσφαλμένα ή ανακριβή, ωστόσο όταν μας ενημερώσετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, υποχρεούμαστε να χειριστούμε το σχόλιο ή το αίτημά σας για διόρθωση. Υπό παρόμοιους όρους, δικαιούστε να μας ζητήσετε να τροποποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

 • Δικαίωμα διαγραφής
  Βάσει αυτού του δικαιώματος που ονομάζεται και "δικαίωμα στη λήθη", υποχρεούμαστε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να καταστρέφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις εξής περιπτώσεις:
 1. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεν υφίσταται πλέον (π.χ. λύση της σύμβασης),
 2. Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει άλλος λόγος για την επεξεργασία (π.χ. ανάκληση της συγκατάθεσης χρήσης για σκοπούς εμπορικής προώθησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε συνάψει, για παράδειγμα, σύμβαση μαζί μας),
 3. Αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται και ότι δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και
 4. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει της οποίας υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας (π.χ. υποχρέωση καταστροφής).

  Αν επιθυμείτε, μπορείτε να βρείτε μια αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων σας σε αυτόν τον σύνδεσμο:

  http://www.skoda-auto.com/data-privacy
 • Δικαίωμα εναντίωσης
  Είναι ανάλογο προς το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσης και θα εφαρμόζεται όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υφίστανται επεξεργασία δυνάμει έννομου συμφέροντος (π.χ. για τον σκοπό της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων σας). Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υφίστανται επεξεργασία για τον σκοπό της άμεσης εμπορικής προώθησης. Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διαγράφονται αν αναγνωρίζεται η εναντίωση και δεν θα τα επεξεργαζόμαστε πλέον.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
  Αν μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υποχρεούμαστε να το πράξουμε και να τα διαβιβάσουμε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα μόνο αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και παράλληλα είναι αυτοματοποιημένη, δηλαδή η επεξεργασία διενεργείται αποκλειστικά με χρήση τεχνικών μέσων που βασίζονται σε προκαθορισμένο αλγόριθμο και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

 • Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας στο πλαίσιο αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων
  Σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από άτομο, εάν η εν λόγω επεξεργασία θεωρείται ότι λειτουργεί ως βάση για μια συγκεκριμένη απόφαση, συνήθως για παράδειγμα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς σας πριν από την παροχή δανείου.

11. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία και τι κάνουν

Στις περιπτώσεις στις οποίες μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, για παράδειγμα κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, κατά την επικοινωνία με εμάς στις εκστρατείες εμπορικής προώθησης ή κατά την υποβολή ερωτήσεων ή καταγγελιών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, συναλλασσόμαστε μαζί σας με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθορίζουμε τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία περιλαμβάνει οποιαδήποτε ενέργεια στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα, τη συλλογή, επεξεργασία, οργάνωση, διάρθρωση κ.λπ.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, είμαστε παράλληλα υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις και τις αρχές που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως με την επαρκή προστασία τους. Αν παραβιαστεί η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, το οποίο φυσικά προσπαθούμε να αποτρέψουμε, υποχρεούμαστε να γνωστοποιήσουμε αυτό το συμβάν στην Υπηρεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού εντός 72 ωρών.

Αν η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενέχει σημαντικό κίνδυνο, υποχρεούμαστε να τη γνωστοποιήσουμε σε εσάς υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουμε τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Ο εκτελών την επεξεργασία είναι μια οντότητα στην οποία εμείς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η οποία τα διαχειρίζεται περαιτέρω σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από εμάς. Στους εκτελούντες την επεξεργασία περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας, κατά κανόνα οι εξωτερικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών εμπορικής προώθησης που σας στέλνουν μηνύματα προώθησης για λογαριασμό μας.

Για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε διαχείριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας, έχουμε συνάψει γραπτή σύμβαση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τους εκτελούντες την επεξεργασία.

12. Κανόνες κοινοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη

Οι κανόνες που εφαρμόζονται για την κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους εκτελούντες την επεξεργασία διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει την κοινοποίηση προς τρίτες χώρες εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την κοινοποίηση σε διεθνείς οργανισμούς.

Για να μπορούμε να κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες την επεξεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μεριμνούμε ώστε να εξασφαλίζουμε ότι η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα εξής:

 • Κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. προετοιμασία εκστρατείας εμπορικής προώθησης),
 • Διαβίβαση μόνο σαφώς καθορισμένου και απαραίτητου εύρους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • Διαβίβαση με βάση νομίμως συναφθείσα σύμβαση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
 • Διενέργεια κοινοποίησης με ασφαλή τρόπο (κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση κ.λπ.)

Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας κοινοποιούνται σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε διεθνείς οργανισμούς, θα κοινοποιούνται αποκλειστικά με βάση τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, δηλαδή πρότυπες συμβάσεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά οντότητες που εδρεύουν σε χώρες οι οποίες εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τρίτες χώρες στις οποίες ενδέχεται να κοινοποιούνται συχνότερα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα περιλαμβάνουν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την Ινδία και τη Ρωσική Ομοσπονδία.

13. Αν είστε υποκείμενο δεδομένων

Είστε υποκείμενο δεδομένων αποκλειστικά ως φυσικό πρόσωπο. Ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λπ.

Σύμφωνα με τις νομικές βάσεις, ενδέχεται να σας συμπεριλάβουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους πελάτες μας. Γίνεστε πελάτης μας αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της σύναψης και της εκτέλεσης συμβάσεων για την αγορά και τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Η δεύτερη κατηγορία των υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οποίων τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε είναι η κατηγορία των τρίτων μερών. Θα είστε τρίτο μέρος αν, για παράδειγμα, μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή χρήσης της τοποθεσίας web χωρίς να επιθυμείτε να είστε πελάτης μας. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το πότε και υπό ποιες συνθήκες μπορείτε να λάβετε γνώση του εύρους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, διαβάστε το κεφάλαιο "10. Τα δικαιώματά σας", στο οποίο επεξηγούνται οι επιμέρους διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τους.

14. Γλωσσάριο όρων

ευαίσθητα δεδομένα
δεδομένα ειδικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες για την υγεία σας ή βιομετρικά δεδομένα τα οποία επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός ατόμου (επί του παρόντος καλούνται στη νομοθεσία "ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα").

cookie
σύντομα αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλει στο πρόγραμμα περιήγησης μια τοποθεσία web που επισκέπτεστε. Επιτρέπουν στην τοποθεσία web να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, για παράδειγμα, την προτιμώμενη γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η επόμενη επίσκεψή σας στην τοποθεσία web ενδέχεται να είναι πιο εύκολη και παραγωγική. Τα αρχεία cookie είναι σημαντικά. Χωρίς αυτά η περιήγηση στο διαδίκτυο θα ήταν πολύ πιο περίπλοκη.

έννομο συμφέρον
το συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, για παράδειγμα, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ένας πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας, με εξαίρεση ωστόσο των περιπτώσεων κατά τις οποίες έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν τα συμφέροντα του υποκειμένου ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του.

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
οι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένο, ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.

αποδέκτης
το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται τα δεδομένα.

υπηρεσία
οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω διαδικτύου και της προώθησής τους.

υπεύθυνος επεξεργασίας
η οντότητα που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν εκτελούντα την επεξεργασία για την εκτέλεσή της.

υποκείμενο δεδομένων
το πρόσωπο εν ζωή το οποίο αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

σκοπός
ο λόγος για τον οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

προϊόντα
τα προϊόντα που αγοράζετε από εμάς, τα οποία συνήθως είναι αυτοκίνητα, αλλά και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

επεξεργασία
η δραστηριότητα την οποία πραγματοποιεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

εκτελών την επεξεργασία
η οντότητα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

15. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παρακάτω παρατίθενται οι επιμέρους κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και μια ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Δεδομένα ταυτοποίησης:
όνομα, επώνυμο, επώνυμο πατρός, τίτλοι/μετα-ονοματικοί τίτλοι, φύλο, γλώσσα, τόπος κατοικίας, τόπος μόνιμης διαμονής, ημερομηνία και τόπος γέννησης, δεδομένα θανάτου, υπηκοότητα/εθνικότητα, προσωπικό αναγνωριστικό (παρέχεται από την εταιρεία), τύπος εγγράφου ταυτοποίησης, αριθμός διπλωματικού διαβατηρίου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, εταιρικό αναγνωριστικό, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης, ημερομηνία και τόπος έκδοσης εγγράφου, φωτογραφία από το δελτίο ταυτότητας, στοιχεία σύνδεσης στην εφαρμογή, ημερομηνία έναρξης/ακύρωσης αρχείου, αριθμός εργαζομένου, εργοδότης, θέση εργασίας, αριθμός δημοσιογραφικών διαπιστευτηρίων, υπογραφή.

Στοιχεία επικοινωνίας:
διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση εργασίας, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, διεύθυνση email, ηλεκτρονική θυρίδα, στοιχεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαρακτηριστικά ψυχικής κατάστασης:
οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα/την προσωπικότητα/την ψυχική κατάσταση/τη διάθεση.

Χαρακτηριστικά σωματικής κατάστασης:
οποιαδήποτε εξωτερικά χαρακτηριστικά (χρώμα μαλλιών, μάτια, ύψος, βάρος κ.λπ.).

Προφίλ κινδύνου:
κίνδυνος παράνομης δραστηριότητας στον κυβερνοχώρο, κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος, κίνδυνος απάτης, κίνδυνος χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κίνδυνος εμπάργκο, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, άλλος κίνδυνος για την ασφάλεια.

Πληροφορίες για την οικογένεια και άλλα άτομα:
γάμος, συμβίωση, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός παιδιών, πληροφορίες για το νοικοκυριό, όνομα και επώνυμο παιδιού, ημερομηνία γέννησης παιδιού, πληροφορίες για άλλο άτομο (συγγενικές και άλλες σχέσεις).

Περιγραφικά δεδομένα:
κοινωνική/επαγγελματική κατάσταση (σπουδαστής/εργαζόμενος/ελεύθερος επαγγελματίας/άτομο χωρίς εισόδημα), καθήκοντα εργασίας και εργασιακή εμπειρία, δεξιότητες, εκπαίδευση, προσόντα, τρόπος ζωής, συνήθειες, χόμπι και ταξίδια, συμμετοχή, για παράδειγμα, σε φιλανθρωπικούς ή εθελοντικούς οργανισμούς, πληροφορίες για την περιοχή στην οποία διαμένει το υποκείμενο, πληροφορίες σχετικά με την κατοικία, σημαντικές στιγμές στη ζωή του υποκειμένου (μετεγκατάσταση, απόκτηση άδειας οδήγησης), κωδικός ασφάλισης υγείας, άδεια κατοχής όπλων (ναι/όχι), αριστερόχειρας/δεξιόχειρας, αριθμός Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), προτιμώμενος αντιπρόσωπος, αντίγραφο εγγράφου αναρρωτικής άδειας, κατάτμηση.

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου:
αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο διαβατηρίου, αντίγραφο κάρτας ατόμου με βαριά αναπηρία ή κάρτα ατόμου με βαριά αναπηρία που χρειάζεται συνοδό, αντίγραφο άδειας οδήγησης, αντίγραφο διπλωματικού διαβατηρίου, αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας οχήματος (MOT), αριθμός πιστοποιητικού γέννησης.

Πληροφορίες σχετικά με την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή:
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

Πολιτικά φρονήματα:
πολιτικά φρονήματα.

Πληροφορίες για τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις:
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις:
συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Γενετικά δεδομένα:
γενετικά δεδομένα.

Βιομετρικά δεδομένα:
βιομετρικά δεδομένα (υπογραφή, φωτογραφία).

Πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις σε ποινικές διαδικασίες και ποινικά αδικήματα ή σχετικά με μέτρα ασφαλείας:
πληροφορίες που σχετίζονται με αποφάσεις σε ποινικές διαδικασίες και ποινικά αδικήματα ή με μέτρα ασφαλείας.

Δεδομένα σχετικά με την υγεία:
σωματική υγεία, ψυχική υγεία, επικίνδυνες καταστάσεις και επικίνδυνη συμπεριφορά, άτομο με βαριά αναπηρία, άτομο με βαριά αναπηρία που χρειάζεται συνοδό, ομάδα αίματος, πληροφορίες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πληροφορίες για τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Δεδομένα μισθού και παρόμοια δεδομένα:
μισθός/αποδοχές, αντιμισθία, μέσο εισόδημα, μπόνους/χρήση επιδομάτων, παρακρατήσεις επί των αποδοχών, τρόπος καταβολής μισθού, δαπάνες, αριθμός προσωπικού λογαριασμού, χρήση εσωτερικών πηγών χρηματοδότησης, ασφάλιση, φόροι και απαλλαγές, οικονομική κατάσταση φορολογούμενου, φορολογικές δηλώσεις και υποστηρικτικά έγγραφα, πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία εργαζομένου.

Βιογραφικά σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές και αρχεία από διαδικασίες πρόσληψης:
βιογραφικά σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές, αρχεία και αποτελέσματα από διαδικασίες πρόσληψης.

Πληροφορίες σχετικά με την εργασία:
θέση εργασίας, κέντρο δαπανών, ιδιότητα διοικητικού στελέχους, ωράριο εργασίας και εθνικές αργίες, άδειες, αναρρωτικές άδειες, άδειες μητρότητας/γονικές άδειες, διακοπή επαγγελματικής σταδιοδρομίας, παρουσίες, εκδηλώσεις, ημερολόγιο, εργασία από το σπίτι, τηλε-εργασία, πληροφορίες για επαγγελματικά ταξίδια και άλλες αλλαγές στην εργασία, ημερήσιο πρόγραμμα/καταστάσεις χρόνου εργασίας, αξιόπιστες συσκευές και άλλα τιμαλφή, περιουσιακά στοιχεία τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), αριθμός ωρών εργασίας, εκπαιδεύσεις που έχουν ολοκληρωθεί, δικαιώματα πρόσβασης, αρχείο εργατικών ατυχημάτων, εργασία για τρίτο μέρος, ληφθείσες και πραγματοποιηθείσες δωρεές.

Αξιολόγηση και συναφής επικοινωνία:
σχόλια από εργαζομένους, απαντήσεις σε έρευνες, καταγγελίες/υποδείξεις/προτάσεις/αιτήματα/ερωτήσεις και χειρισμός τους, απαιτήσεις εξυπηρέτησης, αρχεία αξιολόγησης, πειθαρχικές κυρώσεις, αυτοαξιολόγηση, προσωπικοί στόχοι και βασικοί δείκτες επιδόσεων (KPI).

Άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας εργαζομένου:
αριθμός κάρτας εργαζομένου, δικαιώματα πρόσβασης/αναγνωριστικό ID2/αναγνωριστικό χρήστη, επαγγελματικοί λογαριασμοί email, αριθμός τηλεφώνου εργασίας, κωδικοί πρόσβασης σε εσωτερικά συστήματα IT, πρόσβαση/σύνδεση σε εσωτερικά συστήματα IT – σύνδεση VPN, πληροφορίες για τους εργαζομένους από τον όμιλο.

Δεδομένα συναλλαγών:
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, εξουσιοδοτήσεις/πληρεξούσια, ημερομηνίες συναλλαγών, ποσά συναλλαγών.

Ιστορικό συναλλαγών:
συναλλαγές και συμβάσεις συμπεριλαμβανομένων συναφών πληροφοριών, προσφορά/ζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών, αντικείμενο, ημερομηνία, τόπος συναλλαγής, υπενθυμίσεις, πληροφορίες για τις συναλλαγές στον όμιλο.

Επιχειρηματικό προφίλ:
επιχειρηματικό προφίλ που παράγεται από ανάπτυξη αναλυτικού μοντέλου, ιδιότητα επίσημου προσώπου και παρόμοιος χαρακτηρισμός, πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου (χρόνος, προϊόν και χρηματοδότηση), ενδιαφέρον για δοκιμή οδήγησης (test drive), φερεγγυότητα.

Πληροφορίες για τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες έρευνας:
αρχεία από εσωτερική έρευνα, περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργίας, αρχεία καταγραφής εσωτερικών συστημάτων, αρχεία καταγραφής που σχετίζονται με τη χρήση/λειτουργίες του διαδικτύου, αρχεία καταγραφής που σχετίζονται με τη χρήση υπηρεσιών/λειτουργιών email, αρχεία καταγραφής που σχετίζονται με τη χρήση μέσων/λειτουργιών τηλεπικοινωνίας.

Αρχεία από συστήματα CCTV:
αρχεία από συστήματα CCTV.

Αρχεία από συσκευές εισόδου:
αρχεία από συσκευές εισόδου.

Πληροφορίες για τις μετακινήσεις στις εγκαταστάσεις:
πληροφορίες του βιβλίου επισκεπτών.

Φωτογραφίες/βίντεο:
φωτογραφίες, βίντεο.

Μαγνητοφωνήσεις:
μαγνητοφωνήσεις.

Επικοινωνία, αλληλεπιδράσεις και προφίλ που παράγονται από αυτά τα δεδομένα:
συνομιλία (ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων), συζητήσεις, επικοινωνία μέσω email, συμπεριφορά ή περιήγηση/κλικ/αναζήτηση και ακρόαση/περιήγηση που σχετίζεται με το διαδίκτυο/τα email/τα πολυμέσα/τις εφαρμογές, πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω σχολίων/ερευνών/προτάσεων/καταγγελιών σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, έγκριση/απόρριψη της μορφής επικοινωνίας.

Τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν:
αριθμός πλαισίου, αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας, πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του περιουσιακού στοιχείου (π.χ. οχήματος), πληροφορίες για την κυριότητα του οχήματος, πληροφορίες για τα ραντεβού για σέρβις, τεχνική περιγραφή του περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρώμα οχήματος).

Δεδομένα τοπικής προσαρμογής:
δεδομένα τοπικής προσαρμογής με βάση το GPS, τεχνολογία ραδιοφάρου, δεδομένα τοπικής προσαρμογής που παράγονται από άλλες λειτουργίες (π.χ. πληρωμές με κάρτα στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις του εμπόρου).

Αναγνωριστικά δικτύου:
διεύθυνση Mac, διεύθυνση IP, δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής, cookie ή παρόμοια τεχνολογία προγραμμάτων περιήγησης.

Πληροφορίες σχετικά με την πορεία των σπουδών:
μορφή, αντικείμενο σπουδών, βαθμοί, αξιολόγηση σπουδαστή, εργασιακή εμπειρία.