INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wyniki działań marketingowych

Na mocy niniejszego dokumentu my jako administrator danych osobowych - spółka ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w dziale B akt nr 332 (zwana dalej "spółką ŠKODA AUTO") - przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz Państwa praw związanych z tym przetwarzaniem.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące czynności:
Prowadzenie działań marketingowych

Zwracanie się z ofertą produktów i usług marki ŠKODA, w tym przekazywanie informacji o produktach, usługach, wydarzeniach, konkursach, wysyłanie newsletterów i życzeń świątecznych

Cel przetwarzania:
Zwracanie się z ofertą produktów i usług marki ŠKODA, w tym przekazywanie informacji o produktach, usługach, wydarzeniach, konkursach, wysyłanie newsletterów i życzeń świątecznych

Opis celu przetwarzania:
Państwa dane osobowe są wykorzystywane do informowania Państwa o produktach i usługach ŠKODA AUTO, wydarzeniach, konkursach, subskrypcji nowości, reklamach, dystrybucji katalogów lub życzeń świątecznych. Możemy również wykorzystywać niektóre z Państwa danych osobowych w celu kierowania wyżej wymienionych komunikatów.

Podstawa prawna przetwarzania:
Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeżeli nie wyraziłeś nam na to zgody, nie będziemy z tego powodu przetwarzać Twoich danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane opisowe
Profil handlowy
Specyfikacje produktów
Historia handlu
Dane o rodzinie i innych osobach
Informacje o wzajemnej komunikacji i interakcji
Identyfikatory sieciowe

Okres przetwarzania i archiwizacji:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu przez 5 lat od udzielenia zgody, a następnie będziemy archiwizować Państwa zgodę przez kolejne 5 lat.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Agencje marketingowe
Organizatorzy imprez
Media
Importerzy
Członkowie sieci dystrybucyjnej
Operatorzy serwerów
Agencje zarządzające gośćmi
Infolinie
Na żądanie Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W ramach wyżej wymienionego przetwarzania Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego lub przedsiębiorstwa wielonarodowego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o dane osobowe:
Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe.

Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przedmiotem przetwarzania w celu rozstrzygania spraw prawnych, w tym realizacji obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Organizacja jazdy próbnej

W niniejszym dokumencie, jako administrator danych osobowych- spółka ŠKODA AUTO a.s., z siedzibą pod adresem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, kod pocztowy 293 01, IČO [CZ REGON]: 00177041, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt (B) 332, (dalej „spółka ŠKODA AUTO")- przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych i Waszych praw związanych z takim przetwarzaniem.

Przetwarzanie odbywa się w ramach następujących działań:

Organizacja jazdy próbnej

Realizacja jazdy próbnej

Cel przetwarzania:
Realizacja jazdy próbnej

Opis celu przetwarzania:
Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z członkiem sieci dystrybucji w celu umówienia się na jazdę próbną ŠKODA AUTO i jej późniejszej realizacji. Po zakończeniu jazdy próbnej dane mogą zostać wykorzystane, w razie potrzeby, w celu rozpatrzenia wykroczeń i podobnych spraw.

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu tego przetwarzania. Chcemy zapewnić Państwu możliwość wypróbowania naszego produktu, aby mogli Państwo podjąć właściwą decyzję o jego zakupie.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Profil handlowy
Specyfikacje produktów
Informacje dotyczące wzajemnej komunikacji i interakcji.

Okres przetwarzania i archiwizacji:
6 miesięcy po zakończeniu jazdy próbnej.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane lub odbiorców, którym możemy udostępnić dane osobowe:
Agencje marketingowe
Infolinie
Członkowie sieci dystrybucyjnej

Na żądanie Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W ramach wyżej wymienionego przetwarzania Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego lub przedsiębiorstwa wielonarodowego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o dane osobowe:
Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe.

Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przedmiotem przetwarzania w celu rozstrzygania spraw prawnych, w tym realizacji obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Jakie są Twoje prawa?

W ramach przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Sprostowanie nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

Usunięcie danych osobowych w przypadku wygaśnięcia podstawy prawnej celu lub w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem.

Ograniczenie przetwarzania danych.

Wyciąg z Państwa danymi osobowymi w formacie nadającym się do odczytu maszynowego do wglądu własnego lub innego administratora.

Możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Prawo do nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak możesz skorzystać z przysługujących Ci praw?

W związku ze skorzystaniem z Państwa praw, ŠKODA AUTO może pobrać uzasadnioną opłatę uwzględniającą koszty administracyjne przetwarzania, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, są wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne.

W przypadku pytań związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych należy korzystać z następujących kanałów komunikacji:

Elektronicznie:

Przez stronę internetową: 
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Drogą elektroniczną:
DPOffice@skoda-auto.cz
(w języku angielskim lub czeskim)

Drogą pocztową:

ŠKODA AUTO a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic
(w języku angielskim lub czeskim)

W innych językach

Za pośrednictwem Twojego importera ŠKODY. Aby uzyskać dane kontaktowe, kliknij na poniższy link.
http://www.skoda-auto.com/company/importers

Inspektor ochrony danych osobowych (IDO)

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Złożenie skargi

W przypadku, gdy nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki ŠKODA AUTO przetwarza lub obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi, możesz złożyć skargę do inspektora ochrony danych osobowych (IOD) ŠKODA AUTO lub organu nadzorczego w celu ochrony swoich praw.

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/