Informace o zpracování osobních údajů

Zajišťování testovacích jízd

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Zajišťování testovacích jízd

Realizace testovací jízdy

Účel zpracování:
Realizace testovací jízdy

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou využity za účelem oslovení členem distribuční sítě s cílem sjednání testovací jízdy automobilu ŠKODA a následnému provedení testovací jízdy. Pokud jste uživatelem aplikace MyŠkoda, zobrazíme vám informace týkající se sjednání testovací jízdy v rámci této aplikace. Po skončení testovací jízdy mohou být údaje v případě potřeby použity pro řešení dopravních přestupků a obdobných záležitostí.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Obchodní profil
Technické údaje o produktu
Informace o vzájemné komunikaci a interakci.

Doba zpracování a archivace:
6 měsíců po skončení testovací jízdy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Marketingové agentury
Infolinka
Členové distribuční sítě
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů: 
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.