Informace o zpracování osobních údajů

Zajišťování testovacích jízd

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Zajišťování testovacích jízd

Realizace testovací jízdy

Účel zpracování:
Realizace testovací jízdy

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou využity za účelem oslovení členem distribuční sítě s cílem sjednání testovací jízdy automobilu ŠKODA a následnému provedení testovací jízdy. Po skončení testovací jízdy mohou být údaje v případě potřeby použity pro řešení dopravních přestupků a obdobných záležitostí.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme Vám poskytnout možnost vyzkoušet si náš produkt, abyste se mohli lépe rozhodnout, zda si jej pořídíte.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Obchodní profil
Technické údaje o produktu
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:
6 měsíců po skončení testovací jízdy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Marketingové agentury
Infolinka
Členové distribuční sítě

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů: 
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.