Informace o zpracování osobních údajů

Řešení vztahů s obchodními partnery

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Řešení vztahů s obchodními partnery

Prověření obchodního partnera

Účel zpracování:
Prověření obchodního partnera

Popis účelu zpracování:
Osobní údaje jsou zpracovány za účelem registrace externího subjektu do koncernové databáze a do databáze ŠKODA AUTO, jež je nezbytná pro následné prověření integrity tohoto subjektu, jakožto potencionálního obchodního partnera. V některých případech je nezbytné pro důkladnější kontrolu obchodních partnerů provést jejich hloubkovou kontrolu, např. prostřednictvím objednávky vůči externí auditorské společnosti obsahující potřebné identifikační osobní údaje obchodního partnera.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme spolupracovat pouze se subjekty s hodnověrnou integritou.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od prověření

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Externí audit
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás i od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje mohou předávat dalším společnostem ze skupiny ŠKODA AUTO nebo případně jiným příjemcům do třetích zemí, tj. do Čínské lidové republiky, Indické republiky a Ruské Federace. K tomuto předávání bude v takovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů. Aktuální informace naleznete na adrese: http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Realizace a rozvoj obchodní spolupráce společnosti ŠKODA AUTO s obchodním partnerem

Účel zpracování:
Realizace a rozvoj obchodní spolupráce společnosti ŠKODA AUTO s obchodním partnerem

Popis účelu zpracování:
Společnost ŠKODA AUTO oslovuje dodavatele s poptávkou po výrobcích či službách, a pokud je dodavatel vybrán, pak používá osobní údaje pro uzavření rámcové smlouvy, resp. vytvoření objednávky. Společnost ŠKODA AUTO dále používá osobní údaje pro oslovení dodavatele za účelem rozvoje jejich budoucí spolupráce, či automatizace jejich budoucí spolupráce (např. vytvoření automatizovaného systémového rozhraní pro výměnu informací).

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Potřebujeme Vaše údaje pro komunikaci s obchodním partnerem v rámci realizace obchodní spolupráce.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od vytvoření nebo aktualizace záznamu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Dodavatel platformy
Koncernové společnosti
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.