Informace o zpracování osobních údajů

Prodej vozu a poskytování poprodejních služeb

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Prodej vozu a poskytování poprodejních služeb

O co se jedná?

Abychom pro Vás mohli vyřídit koupi vozu značky ŠKODA a poprodejní služby, budeme pracovat s informacemi o Vás (Vašimi osobními údaji). Informace nezbytné pro vyřizování různých záležitostí v rámci kupní smlouvy nebo servisních zásahů, abychom my i Vy mohli dostát vzájemným povinnostem či Vám poskytnout ty nejlepší služby, a nemusíme Vás tedy žádat o výslovný souhlas s takovým postupem (údaje jsou smluvním požadavkem nebo máme oprávněný zájem). Tento dokument jsme připravili, abychom Vám poskytli lepší představu o konkrétních situacích a důvodech, proč s Vašimi údaji potřebujeme pracovat (účely zpracování).

Kupujete si vůz značky ŠKODA?

Pak informace o Vás použijeme za účelem:

- Realizace prodeje vozu
- Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb
- Průzkumu zákaznické spokojenosti

Pokud jste zároveň členem/členkou cílové skupiny, pak informace o Vás použijeme za účelem:

- Poskytnutí finanční výhody nebo
- Poskytnutí finanční výhody pro členy cílové skupiny a držitele průkazu osoby zdravotně postižené
- Poskytování mobilních online služeb ŠKODA Connect
- Realizaci nouzového volání, resp. emergency call
- Oslovování vlastníků vozů s nabídkou spolupráce na průzkumu servisní sítě
- Rozvoje produktu

Budete si přát vůz opravit?

Pak informace o Vás použijeme za účelem:

- Plnění zakázky v servisu ŠKODA AUTO (také v případě, pokud si budete přát, abychom vyřídili pojistnou událost)
- Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady
- Vyrovnání s členy distribuční sítě za provedené záruční a pozáruční opravy a servisní opatření
- Organizace a zajištění servisních opatření

Pokud nám udělíte svůj souhlas, pak informace o Vás použijeme za účelem:

- Podpisu smlouvy na servisní zakázku pomocí biometrického podpisu

Budete si přát do vozu později instalovat dodatečné příslušenství?

Pak informace o Vás použijeme za účelem:

- Realizace zákaznické objednávky

Budete si přát objednat další tzv. inteligentní díly?

Pokud nám udělíte svůj souhlas, pak informace o Vás použijeme za účelem:

- Ověření údajů o zákazníkovi a interních procesů

Nebyl(a) jste spokojen(a)?

Pak informace o Vás použijeme za účelem:

- Vyřizování stížnosti zákazníků

V případě jakýchkoliv dalších dotahů ohledně našeho nakládání s Vašimi osobními údaji se prosím neváhejte kontaktovat DP Office společnosti ŠKODA AUTO, nebo si můžete přečíst Zásady ochrany osobních údajů na našem webu.

Realizace prodeje vozu

Účel zpracování:
Realizace prodeje vozu

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využíváme při všech krocích, které jsou nutné k tomu, abyste si mohli zakoupit jeden z našich vozů, tedy pro vytvoření objednávky Vašeho budoucího vozu a následného uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně vytvoření faktury a následné předání Vašeho vozu u obchodního partnera. Na základě uzavřené kupní smlouvy na vozidlo využijeme Vaše osobní údaje pro to, abychom Vás mohli kontaktovat se žádostí o registraci ke službě Connect Car, pokud jste si tuto službu zakoupil(a).

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Transakční údaje
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Obchodní profil

Doba zpracování a archivace:
10 let od dokončení výroby vozu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě.

Volkswagen Group Info Services AG (pouze VIN a technické údaje o vozidle např. barva, motorizace, výbava). Více informací o zpracování dat ze strany VW Group Info Services AG je k dispozici zde.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Poskytnutí finanční výhody

Účel zpracování:
Poskytnutí finanční výhody

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro Vaše případné zařazení do předmětné cílové skupiny, na základě kterého můžete obdržet spolu s Vámi vybraným členem distribuční sítě finanční výhodu při koupi Vašeho vozu. Nezahrnuje pořizování kopií průkazů osob zdravotně postižených.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel (a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Transakční údaje
Technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:
10 let od poskytnutí finanční výhody.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, agentura ověřující správné čerpání podpor obchodními partnery ŠKODA AUTO. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Poskytnutí finanční výhody pro členy cílové skupiny a držitele průkazu osoby zdravotně postižené

Účel zpracování:
Poskytnutí finanční výhody pro členy cílové skupiny a držitele průkazu osoby zdravotně postižené

Popis účelu zpracování:
V případě poskytování finanční výhody v rámci „cílové skupiny“ a u osob zdravotně postižených naskenujeme a zpracujeme Váš kvalifikační průkaz nebo průkaz osoby zdravotně postižené, na základě čehož obdržíte Vy a Vámi vybraný člen distribuční sítě finanční výhodu při koupi vozu. Pořízené kopie kvalifikačních průkazů nebo průkazů osob zdravotně postižených archivujeme pouze pro účely interního auditu.

Oprávnění ke zpracování: 
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte s pořízením kopie Vašeho dokladu dle příslušných zákonů. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny.

Doba zpracování a archivace:
10 let od poskytnutí finanční výhody.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Plnění zakázky v servisu ŠKODA AUTO

Účel zpracování:
Plnění zakázky v servisu ŠKODA AUTO

Popis účelu zpracování:
V případě, že budete chtít využít služeb v našem ŠKODA AUTO servisu, využijeme Vaše osobní údaje pro vyřízení Vaší zakázky, a to zejména při objednání Vaší návštěvy, vystavení zakázkového listu, případného kontaktování ohledně Vaší zakázky a vystavení faktury, včetně případného vyřízení pojistné události s pojišťovnou.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Historie obchodování
Technické údaje o produktu
Transakční údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od ukončení servisní zakázky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Pojišťovna.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Podpis smlouvy na servisní zakázku pomocí biometrického podpisu

Účel zpracování:
Podpis smlouvy na servisní zakázku pomocí biometrického podpisu

Popis účelu zpracování:
V případě, že budete chtít využít služeb v našem ŠKODA AUTO servisu, využijeme Vaše osobní údaje pro to, abychom s Vámi v našem ŠKODA AUTO servisu uzavřeli smlouvu na servisní zakázku pomocí Vašeho tzv. dynamického podpisu.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 
Biometrické údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od ukončení servisní zakázky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb

Účel zpracování:
Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje použijeme pro uzavření smlouvy na poprodejní služby, o kterou vyjádříte svůj zájem, a poskytování dané služby. Jedná se o předplacený servis, prodlouženou záruku a asistenční služby.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Transakční údaje
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:
10 let od ukončení smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, infolinka, ŠkoFIN s.r.o.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Průzkum zákaznické spokojenosti

Účel zpracování:
Průzkum zákaznické spokojenosti

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro to, abychom zjistili Váš názor na poskytnuté produkty a služby v rámci celé distribuční sítě ŠKODA AUTO. Osobní údaje jsou předány společnostem, které pro nás průzkum Vaší spokojenosti zajišťují. V případě zjištění Vaší nespokojenosti Vaše osobní údaje dále můžeme využít pro zajištění nápravy (včetně předání příslušnému členu distribuční sítě).

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme totiž neustále zlepšovat naše produkty a služby tak, aby s nimi naši zákazníci byli spokojeni.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu
Zpětná vazba

Doba zpracování a archivace:
3 roky po poskytnutí služby.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, reportingové agentury, agentury zajišťující průzkum spokojenosti (pokud jsou využity), koncernové společnosti.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Vyřizování stížností zákazníků

Účel zpracování:
Vyřizování stížností zákazníků

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro vyřízení Vaší stížnosti, podané prostřednictvím e-mailu, dopisem, telefonicky, osobně, na sociálních sítích a prostřednictvím formulářů na webových stránkách. Pro zajištění Vaší spokojenosti můžeme, v případě, že to pro bude vyřízení Vaší stížnosti nezbytné, poskytnout Vaše osobní údaje členům distribuční sítě.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme totiž dostát očekávané kvalitě našich produktů a služeb a předejít případným sporům.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Technické údaje o produktu
Historie obchodování 
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:
5 let po vyřízení stížnosti.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady.

Účel zpracování:
Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady.

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro vyrovnání s našimi dodavateli (m.j. zajištění finanční kompenzace) za jimi způsobené garanční náklady. Abychom mohli s dodavateli vyrovnání provést, musíme mu na vyžádání ke konkrétním případům předat některé Vaše osobní údaje.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento zájem spočívá v našem vyrovnání s dodavateli.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:
5 let po vyřízení kompenzace.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Dodavatel chybného dílu.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje mohou předávat dalším společnostem ze skupiny ŠKODA AUTO nebo případně jiným příjemcům do třetích zemí, tj. do Čínské lidové republiky, Indické republiky a Ruské Federace. K tomuto předávání bude v takovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů. Aktuální informace naleznete na adrese: http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Vyrovnání s členy distribuční sítě za provedené záruční a pozáruční opravy a servisní opatření

Účel zpracování:
Vyrovnání s členy distribuční sítě za provedené záruční a pozáruční opravy a servisní opatření

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro vyrovnání s členy distribuční sítě za záruční a pozáruční opravy Vašeho vozu a provedená servisní opatření na základě naší právní povinnosti. Zpracování osobních údajů zahrnuje výměnu údajů mezi ŠKODA AUTO a členy distribuční sítě.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento zájem spočívá v našem vyrovnání s našimi členy distribuční sítě.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Transakční údaje
Historie obchodování
Technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:
20 let od data vyřízení vyrovnání.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, marketingové agentury.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Organizace a zajištění servisních opatření

Účel zpracování:
Organizace a zajištění servisních opatření

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro organizaci všech typů servisních opatření na základě zvláštních právních předpisů, včetně zajištění Vaší informovanosti o nutných servisních opatřeních týkajících se Vašeho vozu, nebo předání VIN Vašeho vozu členům distribuční sítě pro zjištění, zda na Váš vůz není vyhlášeno servisní opatření. Vaše osobní údaje máme na základě předchozího kontaktu s Vámi, nebo nám je může poskytnout osoba, která Vám Váš vůz prodala.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, abychom splnili povinnost, kterou nám ukládá právní předpis. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit porušení zákona.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:
10 let po realizaci servisního opatření.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Agentury pro zajištění servisního opatření, členové distribuční sítě.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás i od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Realizace zákaznické objednávky

Účel zpracování:
Realizace zákaznické objednávky

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro plnění Vaší objednávky - dodatečné montáže příslušenství po koupi vozu.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu.

Doba zpracování a archivace:
15 let od splnění objednávky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Ověření údajů o zákazníkovi a interních procesů

Účel zpracování:
Ověření údajů o zákazníkovi a interních procesů

Popis účelu zpracování:
Vzhledem k tomu, že potřebujeme ověřit Vaši identitu, kvalifikaci a některé obdobné údaje, které jste o sobě uvedl(a) a které jsou rozhodné pro plnění našich a Vašich práv a povinností v rámci prodeje vozu (dle konkrétních okolností např. pro poskytnutí finančních výhod či pro vyhotovení inteligentních dílů), pořizujeme a uchováváme s Vaším souhlasem kopii Vašeho osobního dokladu. Dle okolností se může jednat o kopii občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu a/nebo jiného nezbytného osobního dokladu či jiné veřejné listiny. Pořízenou kopii můžeme použít také pro ověření v rámci interní kontroly plnění našich práv a povinností (např. oprávněnosti vyplacení finanční výhody). Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte s pořízením, resp. použitím kopie Vašeho dokladu dle příslušných zákonů.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny.

Doba zpracování a archivace:
10 let od pořízení kopie.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Poskytování mobilních online služeb ŠKODA Connect

Účel zpracování:
Poskytování mobilních online služeb ŠKODA Connect

Popis účelu zpracování:
Osobní údaje využíváme pro Vaši registraci do prostředí ŠKODA Connect, aktivaci objednaných služeb, spárování s Vaším automobilem prostřednictvím PIN kódu, pro zajišťování běžných služeb ŠKODA Connect v rámci Infotainment Online a Care Connect, pro aktivaci služeb vyžadující zvláštní zabezpečení (např. Vzdálené odemykání vozu), jakož i jejich prodloužení či ukončení.

Takovýmto využitím Vašich osobních údajů může být například použití údajů získaných přes GPS, jako je lokalizace vozidla, a jejich případné předání provozovateli Google Earth™ či obdobné služby. Zároveň abyste mohl využívat mobilní online služby ŠKODA Connect, použijeme Vaše osobní údaje k vytvoření uživatelského účtu, pro který od Vás nezbytně potřebujeme uvedení emailové adresy, na kterou Vám bude zaslán potvrzovací email, a hesla. Jaké další osobní údaje přiřadíme k Vašemu uživatelskému účtu, záleží na tom, do jakých aplikací se prostřednictvím tohoto účtu přihlásíte.

Jestliže navštěvujete ŠKODA Connect webový portál, zpracováváme pro tento účel také údaje získané prostřednictvím tohoto portálu v souladu s pravidly, která naleznete zde.

Pro zajištění bezpečnosti Vašich údajů dochází k přenosu dat v enkryptovaném formátu.

Níže jsou blíže vysvětleny služby ŠKODA Connect a zpracování dat v souvislosti s jednotlivými službami. Které z těchto služeb můžete využít ve svém vozidle, závisí na výbavě Vašeho vozu a na tom, na jaké služby jste uzavřeli smlouvu o užívání ŠKODA Connect.

 1. Infotainment online
  Díky balíčku služeb Infotainment online jste lépe informováni na cestách. Vyhledáváte cíle ve Vašem okolí, dostáváte aktuální dopravní informace přímo přes internet a mnohé další.

  Google Earth™
  Pomocí služby Google Earth™ můžete objevit mnoho nových míst a díky reálnému zobrazení okolí zažít novou podobu navigace. Za tímto účelem jsou z vozu přenášeny společnosti Google® souřadnice požadovaného výřezu mapy, typ a IP adresa a zvolený jazyk navigačního systému, aby byly mapy a fotografie zasílány ve správném formátu.

  Vyhledávání zvláštních cílů online (text/hlas)
  Funkce „Vyhledávání zvláštních cílů online (text/hlas)“ Vám umožní prostřednictvím Google® na každém místě zcela cíleně vyhledávat osobní oblíbená místa – dokonce hlasovým zadáváním. Přitom zajistí průběžně aktualizovaná data z internetu mnoho překvapujících a užitečných objevů pro ještě větší zábavu na cestách. Pro vyhledávání zvláštních cílů se přenášejí souřadnice zvolené polohy a rádius vyhledávání, zvolený jazyk a hlasové zadání audio souborem z vozu ke Google® a ŠKODA AUTO.

  Čerpací stanice
  „Čerpací stanice“ poskytne zákazníkovi informace o čerpacích stanicích v blízkém okolí Vašeho vozu. Výsledek vyhledávání obsahuje vedle stanoviště také údaje o cenách pohonných hmot a otevírací době. Nabídka vyhledávání se spustí buď na vlastní přání, nebo automaticky při poklesu pod definovaný stav palivové nádrže. Pro vyhledávání čerpacích stanic se přenášejí Vaše aktuální souřadnice ke společnosti ŠKODA AUTO, a odtud na vyhledávací službu pověřenou společností ŠKODA AUTO.

  Parkovací místa
  Pomocí služby „Parkoviště“ vyhledáte vhodná parkoviště v okruhu aktuálního stanoviště vozu. Aplikace ukáže celkový počet a počet volných parkovacích míst. Mimoto služba informuje o cenách, otevírací době a vzdálenostech k parkovištím. Odpovídající parkoviště se zobrazí v náhledu mapy navigačního systému. Pro vyhledávání parkovišť se přenášejí Vaše aktuální souřadnice ke společnosti ŠKODA AUTO, a odtud na vyhledávací službu pověřenou společností ŠKODA AUTO.

  Dopravní informace online
  Pomocí služby „Dopravní informace online“ máte stále přehled o aktuální dopravní situaci a můžete se tak například včas vyhnout kolonám. „Dopravní informace online“ zobrazí aktuální dopravní situaci na navigačním systému. Tuto informaci poskytuje dopravní služba pověřená společností ŠKODA AUTO. Za účelem aktualizace dopravních informací pošle vůz této dopravní službě souřadnice, směr jízdy, rychlost, datum a čas a svůj dočasný náhodný identifikátor.

  Import cílů
  Prostřednictvím služby „Import cílů“ můžete již před začátkem jízdy zaslat jednotlivé zvláštní cíle uložené na webovém portálu ŠKODA Connect (Points of Interest – POI) do navigačního systému svého vozu. Tyto POI poskytuje společnost ŠKODA AUTO na vyžádání „vozidlem“. Zůstanou uloženy tak dlouho, dokud je zákazník na webovém portálu ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect App opět nevymaže. Pokud zákazník vyhledává v mapě na webovém portálu ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect App zvláštní cíle, odešle se dotaz na mapovou službu pověřenou společností ŠKODA AUTO.

  Moje zvláštní cíle
  V oblasti „Moje zvláštní cíle“ můžete uložit seznam svých oblíbených osobních cílových míst a importovat je do navigačního systému svého vozu. Při importu osobního seznamu oblíbených míst na webovém portálu ŠKODA Connect se údaje přenesou do navigačního systému vozu a budou zde připraveny k vyžádání.

  Počasí
  „Počasí“ poskytuje aktuální údaje o počasí pro Vaše aktuální stanoviště a cílové místo. Systém přitom zohlední předpokládanou dobu příjezdu. Předpověď počasí, pro aktuální polohy vozu nebo navigační cíl, poskytuje meteorologická služba pověřená společností ŠKODA AUTO. Pro dotaz odešle vůz souřadnice požadovaného místa společně s nastavením jazyka a měrných jednotek společnosti ŠKODA AUTO. Odtud jsou informace přeposlány meteorologické službě.

  Zprávy
  Určete si svou zpravodajskou stanici (zdroj zpráv) sami a importujte ji z portálu ŠKODA Connect do svého vozu ŠKODA. Na portále ŠKODA Connect si můžete nastavit zpravodajské portály a poté je sledovat ve vozidle. Při vyžádání zpráv ve vozidle se požadavek odešle poskytovateli zpráv zvolenému zákazníkem. 

  Import trasy
  Pomocí služby „Import trasy“ můžete již před začátkem jízdy zaslat do navigačního systému svého vozu jednotlivé trasy připravené na webovém portálu ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect App. Pro přijetí tras musí být navigační systém online a musí obsahovat mapové údaje daných cílových míst. Do navigace můžete uložit maximálně 5 tras, které obsahují vždy 10 dílčích cílů. Pokud byste chtěli uložit další trasy nad tento rámec, musíte z navigace vymazat již uložené trasy.

  Aktualizace map online
  „Aktualizace map online“ Vám dává možnost provádět aktualizaci map ve Vašem navigačním systému prostřednictvím internetu. Aktualizace se nabízejí podle jednotlivých států, resp. regionů. „Online aktualizace map“ Vás informuje, jakmile jsou k dispozici nové mapy pro aktualizaci. Požadované aktualizace pak můžete vybrat ze seznamu v „Aktualizaci map online“.

 2. Care Connect
  Care Connect Vám umožní přístup k bezpečnostním a servisním funkcím Vašeho vozu prostřednictvím webového portálu ŠKODA Connect nebo prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect.

  Stav vozu
  Pomocí služby „Stav vozu“ můžete zkontrolovat, zda jsou otevřená nebo zavřená elektricky ovládaná okna, dveře, kapota motoru a dveře zavazadlového prostoru, zda je vůz uzamčen nebo odemčen a zda jsou zapnuta nebo vypnuta parkovací světla. Aktuální údaje o stavu svého vozu si můžete vyžádat jak prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect App, tak i prostřednictvím webového portálu ŠKODA Connect. Služba „Stav vozu“ odečítá jen aktuální informace o stavu z Vašeho vozu a zobrazuje je. Zapnutí nebo vypnutí světel, zamknutí, resp. odemknutí vozu nebo otevření a zavření oken není možné.

  Driving Data
  Pomocí služby „Jízdní data“ si můžete nechat zobrazit průměrnou rychlost, dobu trvání jízdy, ujetou trasu a průměrnou celkovou spotřebu vozidla, aniž byste se přitom museli nacházet ve vozidle. Na konci jízdy se uvedené údaje po uzamčení vozu odešlou společnosti ŠKODA AUTO a jsou pak k dispozici pro vyžádání prostřednictvím webového portálu ŠKODA Connect a prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect App.

  Poslední parkovací pozice
  „Poslední parkovací pozice“ Vám umožní vyvolat poslední známé stanoviště vozu. Prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect App je dále možná navigace ke stanovišti vozu. Při vytažení klíčku ze zapalování se na základě souřadnic GPS zjistí aktuální parkovací pozice vozidla a vůz ji odešle automaticky společnosti ŠKODA AUTO a zde se uloží. Stanoviště vozu lze následně zjistit prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect App a prostřednictvím webového portálu ŠKODA Connect. Společnost ŠKODA AUTO nevyhotovuje profily pohybu vozů nebo jednotlivých osob. Pokud by Váš vůz byl později například odtažen nebo odcizen, aniž by přitom došlo k nastartování vozu nebo vytažení klíčků ze zapalování, nelze nové stanoviště vozu zjistit.

  Zdravotní karta vozu
  „Zdravotní karta vozu“ Vás informuje o aktuálním stavu vozu. Můžete si nechat zobrazit aktuální výstražná hlášení vozu a/nebo eventuální potřebu servisu a spravovat je (např. vytisknout nebo archivovat). Zdravotní kartu vozu si můžete vyžádat automaticky (např. v pravidelných časových intervalech a/nebo po ujetí určitého počtu kilometrů) nebo manuálně (přes webový portál ŠKODA Connect nebo aplikaci ŠKODA Connect). Vůz pak odešle aktuální údaje o stavu vozu do webového portálu ŠKODA Connect, kde je možné zdravotní karty vozu zhlédnout. Nadále jste povinni se řídit výlučně výstrahami a chybovými hlášeními ve voze.

  Plánování návštěvy servisu
  Služba „Plánování návštěvy servisu“ Vám umožní dohodnout si prostřednictvím webového portálu ŠKODA Connect rychle a komfortně termín návštěvy autoservisu u servisního partnera. Váš vůz ohlásí za tímto účelem potřebu servisu (např. dosažený servisní interval, zobrazení vybraných kontrolek ve vozidle) na datový server společnosti ŠKODA AUTO. Tyto údaje se automaticky odesílají servisnímu partnerovi zvolenému předtím zákazníkem. Servisní partner Vás poté může kontaktovat prostřednictvím komunikačního prostředku, který si vyberete (e-mail nebo telefon) a dohodne s Vámi termín návštěvy servisu. Zákazník může tuto službu prostřednictvím webového portálu ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect App kdykoli deaktivovat, změnit preferovaný komunikační kanál nebo zvolit jiného servisního partnera.

  Pomoc na cestě
  Služba „Pomoc na cestě“ nabízí prostřednictvím modulu se 3 tlačítky ve střeše svého vozu navázat hlasové spojení s operátorem call centra a ohlásit poruchu vozu. Přitom vůz automaticky odešle do call centra údaje o poloze a o vozidle. Díky odeslaným údajům o vozidle získá operátor call centra potřebné informace, aby Vám mohl přesně doporučit, co máte dělat, nebo v případě potřeby zavolá odtahovou službu.

  Info hovor
  Pomocí „Info hovoru“ můžete prostřednictvím modulu se 3 tlačítky ve střeše svého vozu navázat hlasové spojení s operátorem telefonického centra, který Vám poskytne informace a odpovědi týkající se nabídky společnosti ŠKODA a také služeb ŠKODA Connect, které jsou součástí produktového portfolia společnosti ŠKODA.

  Automatické oznámení nehody
  Služba „Automatické oznámení nehody“ automaticky rozpozná, že došlo k nehodě pod prahem rozlišení pro zapnutí airbagů a zeptá se, zda chcete odeslat volání v případě poruchy. Pokud odešlete volání v případě poruchy, zašlou se do call centra údaje o vozidlu a jeho poloze. Prostřednictvím hlasového spojení s Vámi poté operátor call centra odsouhlasí další postup a zahájí odpovídající opatření. Na přání tak můžete nechat vůz odtáhnout k nejbližšímu servisnímu partnerovi.

  Oznámení o oblasti
  Pomocí služby „Oznámení o oblasti“ si můžete nechat zasílat sdělení, zda Váš vůz opustí stanovenou oblast nebo do ní vjede. Za tímto účelem můžete na webovém portálu ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect zvolit oblasti a časy, kdy Váš vůz nesmí opustit určité oblasti nebo kdy nesmí vjíždět do určitých oblastí. Pokud je tato funkce aktivovaná, odešle se při překročení hranice oblasti informace na datový server společnosti ŠKODA AUTO. Jakmile bude porušeno Vámi nastavené pravidlo a vůz se bude nacházet ve stanovené oblasti nebo opustí stanovené místo, obdržíte podle Vašeho nastavení zprávu, a to prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect (Push zpráva) a/nebo prostřednictvím e-mailu. Řidič vozu může „Oznámení o oblasti“ kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení ve voze, a tím zabránit, abyste obdrželi oznámení o oblasti. V tomto případě nebude na datové servery společnosti ŠKODA AUTO odesláno „oznámení o poloze“.

  Oznámení o překročení rychlosti
  Prostřednictvím služby „Oznámení o překročení rychlosti“ můžete být kdykoli informováni, pokud Váš vůz přesáhne rychlost jízdy, kterou nastavíte. Za tímto účelem můžete stanovit na webovém portálu ŠKODA Connect nebo v aplikaci ŠKODA Connect rychlostní limit a rozhodnout, zda chcete být informováni jednorázově při prvním překročení rychlosti nebo několikrát při opakovaném překročení rychlosti. Pokud je aktivovaná služba "Oznámení o překročení rychlosti", odešle se při překročení limitu údaj o aktuální rychlosti jízdy vozu na datový server společnosti ŠKODA AUTO. Jakmile vůz překročí rychlostní limit, který jste nastavili, obdržíte zprávu prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect (Push zpráva) a/nebo prostřednictvím e-mailu.

  Houkání a blikání
  Pomocí služby „Houkání a blikání“ můžete na dálku ovládat výstražná světla a klakson svého vozu prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect, pokud se nacházíte v dohledu vozu (cca 500 metrů od vozu). Pomocí služby „Houkání a blikání“ můžete zapínat a vypínat výstražná světla a houkačku svého vozu a zobrazit aktuální stav blikání a troubení. Aby bylo zajištěno, že se nacházíte v blízkém okruhu od svého vozu, porovnává se při aktivaci klaksonu a výstražných světel prostřednictvím služby „Houkání & blikání“ poloha chytrého telefonu zákazníka a poloha vozu.

  Online přídavné topení
  „Online přídavné topení“ Vám umožňuje regulovat vytápěcí systém přes webový portál ŠKODA Connect nebo aplikaci ŠKODA Connect. Například můžete naprogramovat časy odjezdu, aby se vytápěcí systém automaticky zapnul a vůz se vytopil k požadovanému času. Pomocí „Online přídavného topení“ je též možné kdykoliv zapnout nebo vypnout vytápěcí systém. Z bezpečnostních důvodů jste povinni nejprve nastavit osobní identifikační číslo (S-PIN), které musíte zadat vždy před každým vstupem do systému „Online přídavného topení“.

  Oznámení alarmu online
  Prostřednictvím služby „Oznámení alarmu online“ se můžete nechat informovat na webovém portálu ŠKODA Connect, v aplikaci ŠKODA Connect App (Push zpráva) a/nebo prostřednictvím e-mailu o spuštění alarmu proti odcizení. Přitom obdržíte informace o důvodu spuštění alarmu a okamžiku jeho spuštění a můžete obratem přijmout odpovídající kroky.

  Vzdálené odemykání a zamykání vozu
  Prostřednictvím webového portálu ŠKODA Connect nebo aplikace ŠKODA Connect můžete vzdáleně odemknout či zamknout vozidlo. Pro zprovoznění této funkce musí být ověřena identita zákazníka autorizovaným partnerem ŠKODA, který vám poskytne detailní informace.

  Online vzdálené aktualizace
  Pomocí této funkce máte možnost provádět bezpečnostní aktualizace jednotky pro komunikaci vozidla bez nutnosti navštívit servisního partnera. Jakmile je aktualizace dostupná, zobrazí se vám žádost o stažení aktualizace na obrazovce infotainmentu. Po stažení aktualizace je zákazník požádán, aby povolil instalaci aktualizace. Proces aktualizace může trvat několik minut. Služby infotainmentu nejsou v průběhu instalace dostupné.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu o poskytování mobilních online služeb ŠKODA Connect, resp. abychom splnili takovou smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit. Bez zpracování Vašich osobních údajů, jak je uvedeno výše, bychom Vám totiž mobilní online služby ŠKODA Connect nemohli poskytovat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu
Lokalizační údaje
Historie obchodování

Doba zpracování a archivace:
6 měsíců od zrušení uživatelského účtu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Poskytovatelé funkcionalit mobilních online služeb ŠKODA Connect.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás a prostřednictvím vozidla, přes které využíváte mobilní online služby ŠKODA Connect a které tak komunikuje s datovými servery ŠKODA AUTO.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Realizace nouzového volání, resp. emergency call

Účel zpracování:
Realizace nouzového volání, resp. emergency call

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje se v případě nehody nebo obdobné události potenciálně ohrožující Váš život nebo zdraví automaticky poskytnou poskytovateli služby tísňové volání, resp. emergency call. Pokud se s vozem stanete účastníkem dopravní nehody, odešle se prostřednictvím „Služby tísňového volání“ automatické tísňové volání do call centra tísňového volání („call centrum“). Vůz přitom pozná prostřednictvím senzorů airbagů a napínačů bezpečnostních pásů, zda došlo k nehodě vozidla a odešle v tomto případě informace o aktuální poloze vozu, směru jízdy, závažnosti nehody a o počtu osob, které se v okamžiku nehody nacházely ve vozidle. S dispečinkem call centra budete spojeni do okamžiku příjezdu záchranných jednotek. Prostřednictvím tlačítka SOS modulu ve stropě vozu můžete kdykoli manuálně ohlásit vlastní případ nouze nebo si vyžádat pomoc pro cizí účastníky provozu, kteří jsou v nouzové situaci. Pokud Váš vůz disponuje touto výbavou, máte tuto službu k dispozici i tehdy, pokud jste neuzavřeli platnou smlouvu o užívání ŠKODA Connect. Seznam podporovaných jazyků a pro Službu tísňového volání naleznete na konfigurátoru a portálu ŠKODA Connect. V případě potřeby můžete službu deaktivovat u svého servisního partnera ŠKODA AUTO; podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze vozu.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování je nutné proto, abychom ochránili Váš životně důležitý zájem, zejména Vaše zdraví.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Lokalizační údaje
Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
6 měsíců od ukončení služby nouzového volání, resp. emergency call.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Poskytovatelé funkcionalit mobilních online služeb ŠKODA Connect, linka 112.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás a od vozidla, prostřednictvím kterého využíváte mobilní online služby ŠKODA Connect.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Oslovování vlastníků vozů s nabídkou spolupráce na průzkumu servisní sítě

Účel zpracování:
Oslovování vlastníků vozů s nabídkou spolupráce na průzkumu servisní sítě

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vás mohli požádat o spolupráci při průzkumu našich servisních partnerů. Osobní údaje jsou zpracovávány k zajištění nabídky kontraktu pro realizaci mystery aktivit k ověření kvality technických dovedností servisních partnerů. Oslovení bude probíhat prostřednictvím e-mailu nebo telefonického hovoru v době, kdy se bude blížit plánovaná pravidelná servisní prohlídka Vašeho vozu u člena distribuční sítě.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme totiž neustále zlepšovat naše produkty a služby tak, aby s nimi naši zákazníci byli spokojeni.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Transakční údaje
Historie obchodování
Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
5 let od nákupu vozu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Společnosti zajišťující provedení průzkumů.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Rozvoj produktu

Účel zpracování:
Rozvoj produktu

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro zlepšení stávajících a také pro rozvoj nových produktů a služeb nabízených společností ŠKODA AUTO i členy její distribuční sítě. K tomuto zlepšení můžeme využít párování VIN čísla Vašeho vozu s jinými databázemi.

Oprávnění ke zpracování: 
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
10 let od uzavření smlouvy o pojištění.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Pojišťovna.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás i od třetích osob. 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.