Informace o zpracování osobních údajů

Užívání aplikace MyŠKODA

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Užívání aplikace MyŠKODA

Účel zpracování:
Užívání aplikace MyŠKODA

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro provedení registrace a zajištění všech funkcionalit aplikace MyŠKODA (zobrazení vhodného digitálního návodu, vyhledání dealera, zobrazení technických a provozních údajů o produktu, uložení místa parkování a plánování cest dle kalendáře) včetně jejich podpory a rozvoje.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil(a).

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, komunikace, interakce, technické a provozní údaje o produktu, lokalizační údaje a profily derivované na základě těchto dat.

Doba zpracování a archivace:
na dobu 10-ti let

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být v rámci zpracování a daných účelů předány do distribuční sítě společnosti ŠKODA AUTO a do skupiny Volkswagen Group. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Na základě Vašeho zadání do aplikace a z vašeho profilu na webových stránkách ŠKODA AUTO.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

Ostatní informace:

Google Analytics
Tato aplikace používá službu Google Analytics, poskytovanou společnosti Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics analyzuje informace o užívání aplikace. Informace budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání aplikace a vytváření zpráv o jejím využití, určených pro její provozovatele. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. V zájmu ochrany soukromí uživatele využívá ŠKODA AUTO službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala IP adresu uživatele.

Ostatní
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.