Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Wyniki działań marketingowych

Na mocy niniejszego dokumentu my jako administrator danych osobowych - spółka ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w dziale B akt nr 332 (zwana dalej "spółką ŠKODA AUTO") - przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz Państwa praw związanych z tym przetwarzaniem.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące czynności:
Prowadzenie działań marketingowych

Zwracanie się z ofertą produktów i usług marki ŠKODA, w tym przekazywanie informacji o produktach, usługach, wydarzeniach, konkursach, wysyłanie newsletterów i życzeń świątecznych

Cel przetwarzania:
Zwracanie się z ofertą produktów i usług marki ŠKODA, w tym przekazywanie informacji o produktach, usługach, wydarzeniach, konkursach, wysyłanie newsletterów i życzeń świątecznych

Opis celu przetwarzania:
Państwa dane osobowe są wykorzystywane do informowania Państwa o produktach i usługach ŠKODA AUTO, wydarzeniach, konkursach, subskrypcji nowości, reklamach, dystrybucji katalogów lub życzeń świątecznych. Możemy również wykorzystywać niektóre z Państwa danych osobowych w celu kierowania wyżej wymienionych komunikatów.

Podstawa prawna przetwarzania:
Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeżeli nie wyraziłeś nam na to zgody, nie będziemy z tego powodu przetwarzać Twoich danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane opisowe
Profil handlowy
Specyfikacje produktów
Historia handlu
Dane o rodzinie i innych osobach
Informacje o wzajemnej komunikacji i interakcji
Identyfikatory sieciowe

Okres przetwarzania i archiwizacji:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu przez 5 lat od udzielenia zgody, a następnie będziemy archiwizować Państwa zgodę przez kolejne 5 lat.

Kategorie podmiotów przetwarzających dane lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:
Agencje marketingowe
Organizatorzy imprez
Media
Importerzy
Członkowie sieci dystrybucyjnej
Operatorzy serwerów
Agencje zarządzające gośćmi
Infolinie
Na żądanie Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:
Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:
W ramach wyżej wymienionego przetwarzania Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego lub przedsiębiorstwa wielonarodowego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o dane osobowe:
Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe.

Inne informacje:
Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przedmiotem przetwarzania w celu rozstrzygania spraw prawnych, w tym realizacji obowiązków wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.