Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonywanie działań marketingowych

W niniejszym dokumencie, działając jako administrator danych osobowych, spółka Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, nr identyfikacyjny: 00177041, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w sekcji B akt nr 332 (dalej zwana „Škoda Auto”) przedstawia informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawach użytkownika związanych z ich przetwarzaniem.

W niniejszym dokumencie opisano działania marketingowe, na które użytkownik może wyrazić zgodę. Użytkownik sam decyduje, na jakie cele wyraża zgodę, ale poszczególne części niniejszego dokumentu mają do niego odpowiednie zastosowanie. Niniejszy dokument dotyczy wyrażenia zgody na:

Przekazywanie ofert produktów i usług marki Škoda Auto

Cel przetwarzania:

Przekazywanie ofert produktów i usług marki Škoda Auto, w tym informacji o wydarzeniach, konkursach i nowościach.

Opis celu przetwarzania:

Państwa dane osobowe są wykorzystywane do informowania Państwa o produktach i usługach firmy Škoda Auto oraz wydarzeniach, konkursach, subskrypcji materiałów informacyjnych, dystrybucji katalogów i przesyłania pozdrowień świątecznych. Możemy również wykorzystywać niektóre z podanych przez Państwa danych osobowych w celu dostosowania wymienionych powyżej komunikatów, w szczególności poprzez oferowanie Państwu naszych usług na podstawie informacji o korzystaniu z naszych produktów i usług.

Podstawa prawna przetwarzania:

Mamy prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w danym przypadku, jeżeli nie udzielą nam Państwo na to zgody.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko.
Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail.
Dane dotyczące korzystania z produktów i usług, które obejmują

 • Dane opisowe dotyczące preferowanego dealera
 • Informacje techniczne dotyczące produktu i preferowanego dealera, takie jak numer VIN, numer rejestracyjny, informacje o sposobie użytkowania produktu (np. pojazdu), informacje o przeglądach i wizytach serwisowych.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w tym celu przez 5 lat od udzielenia zgody. Następnie będziemy archiwizować zgodę użytkownika przez kolejne 5 lat.

Kategorie odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Możemy zaangażować następujące podmioty przetwarzające, które będą przetwarzać dane osobowe użytkownika w naszym imieniu i na podstawie naszych instrukcji:

 • Agencje marketingowe
 • Organizatorzy wydarzeń
 • Media
 • Importerzy
 • Członkowie sieci dystrybucyjnej
 • Operatorzy serwerów
 • Agencje zarządzające gośćmi

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów władzy, w szczególności sądom, czeskiej policji oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską („UE”) i Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), jeśli użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody lub jeśli zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia chroniące przekazywane dane.

W związku z korzystaniem z usług stron trzecich dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane spółkom z siedzibą w USA i przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”). Należy pamiętać, że takie przekazanie może stanowić zagrożenie dla przetwarzania danych ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i brak odpowiednich zabezpieczeń. W szczególności przekazywanie i przetwarzanie danych przez naszych partnerów w USA może podlegać programom nadzoru prowadzonym przez amerykańskie organy władzy, a dane użytkownika mogą być następnie udostępniane przez amerykańskie agencje wywiadowcze lub federalne służby dochodzeniowe. Ponadto osoby niebędące obywatelami Stanów Zjednoczonych nie mają takich samych możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec nadzoru prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) lub Dyrektora Wywiadu Narodowego (Director of National Intelligence). Ponadto w USA nie funkcjonuje jeden organ odpowiedzialny za działania nadzorcze. W poszczególnych stanach USA dostępne są różne punkty kontaktowe w zakresie uprawnień nadzorczych związanych z ochroną danych osobowych, m.in. specjalny sąd ds. nadzoru nad obcym wywiadem (Foreign Intelligence Surveillance Court).

W przypadku przekazania informacji o użytkowniku do innych krajów poza UE i EOG podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, które służą do zagwarantowania prawa do ochrony prywatności użytkownika w sposób opisany w niniejszej polityce. Kroki te obejmują:

 • zapewnienie, że kraje spoza UE lub EOG, do których przekazywane są dane, zostały uznane przez odpowiednie organy za gwarantujące odpowiedni stopień ochrony danych osobowych dla celów przepisów prawa o ochronie danych; lub
 • nałożenie zobowiązań umownych na odbiorcę danych osobowych z zastosowaniem przepisów formalnie wydanych przez Komisję Europejską i dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Korzystamy z tych przepisów w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkowników podczas przesyłania ich danych do stron trzecich spoza UE i EOG.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

W ramach przetwarzania danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie takich danych.

Pozostałe informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby rozwiązywania kwestii prawnych, włącznie z wykonywaniem zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Przekazywanie ofert produktów i usług stron trzecich

Cel przetwarzania:

Przekazywanie ofert produktów i usług stron trzecich, w tym informacji o wydarzeniach, konkursach i nowościach.

Opis celu przetwarzania:

Państwa dane osobowe są udostępniane osobom trzecim wymienionym poniżej, które mogą kontaktować się z Państwem bezpośrednio lub za pośrednictwem Škoda Auto a.s. z informacjami o produktach i usługach tych osób trzecich, wydarzeniach, konkursach, subskrypcji wiadomości, reklamach, dystrybucji katalogów lub życzeniach świątecznych. Mogą one również wykorzystywać niektóre z podanych przez Państwa danych osobowych w celu dostosowania wymienionych powyżej komunikatów, w szczególności poprzez oferowanie usług na podstawie informacji o korzystaniu z naszych produktów i usług.

Podstawa prawna przetwarzania:

Jesteśmy upoważnieni do udostępniania Państwa danych osobowych osobom trzecim, które mogą kontaktować się z Państwem bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem Škoda Auto a.s. na podstawie udzielonej zgody. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę. Jeśli użytkownik nie udzielił nam zgody, nie będziemy udostępniać jego danych osobowych stronom trzecim.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko.
Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail.
Dane dotyczące korzystania z produktów i usług, które obejmują:

 • Dane opisowe dotyczące preferowanego dealera
 • Informacje techniczne dotyczące produktu i preferowanego dealera, takie jak numer VIN, numer rejestracyjny, informacje o sposobie użytkowania produktu (np. pojazdu), informacje o przeglądach i wizytach serwisowych.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w tym celu przez 5 lat od udzielenia zgody. Następnie będziemy archiwizować zgodę użytkownika przez kolejne 5 lat.

Kategorie odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Strony trzecie, które mogą przetwarzać dane osobowe na własną odpowiedzialność, to między innymi:

 • Preferowany dealer i preferowany partner serwisowy wybrany przez użytkownika w aplikacji „MyŠkoda” lub innych punktach kontaktu Škody,
 • Importer odpowiedzialny za rynek znajdujący się na liście importerów,
 • Volkswagen Financial Services AG i jego spółki działające na rynku, które znajdują się na tej liście,
 • Cyfrowe centrum usług i technologii Škoda X s.r.o.

Możemy zaangażować następujące podmioty przetwarzające, które będą przetwarzać dane osobowe użytkownika w naszym imieniu i na podstawie naszych instrukcji:

 • Agencje marketingowe
 • Organizatorzy wydarzeń
 • Media
 • Importer odpowiedzialny za rynek klienta
 • Członkowie sieci dystrybucyjnej
 • Operatorzy serwerów
 • Agencje zarządzające gośćmi

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów władzy, w szczególności sądom, czeskiej policji oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo.

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską („UE”) i Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), jeśli użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody lub jeśli zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia chroniące przekazywane dane.

W związku z korzystaniem z usług stron trzecich dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane spółkom z siedzibą w USA i przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”). Należy pamiętać, że takie przekazanie może stanowić zagrożenie dla przetwarzania danych ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i brak odpowiednich zabezpieczeń. W szczególności przekazywanie i przetwarzanie danych przez naszych partnerów w USA może podlegać programom nadzoru prowadzonym przez amerykańskie organy władzy, a dane użytkownika mogą być następnie udostępniane przez amerykańskie agencje wywiadowcze lub federalne służby dochodzeniowe. Ponadto osoby niebędące obywatelami Stanów Zjednoczonych nie mają takich samych możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec nadzoru prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) lub Dyrektora Wywiadu Narodowego (Director of National Intelligence). Ponadto w USA nie funkcjonuje jeden organ odpowiedzialny za działania nadzorcze. W poszczególnych stanach USA dostępne są różne punkty kontaktowe w zakresie uprawnień nadzorczych związanych z ochroną danych osobowych, m.in. specjalny sąd ds. nadzoru nad obcym wywiadem (Foreign Intelligence Surveillance Court).

W przypadku przekazania informacji o użytkowniku do innych krajów poza UE i EOG podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, które służą do zagwarantowania prawa do ochrony prywatności użytkownika w sposób opisany w niniejszej polityce. Kroki te obejmują:

 • zapewnienie, że kraje spoza UE lub EOG, do których przekazywane są dane, zostały uznane przez odpowiednie organy za gwarantujące odpowiedni stopień ochrony danych osobowych dla celów przepisów prawa o ochronie danych; lub
 • nałożenie zobowiązań umownych na odbiorcę danych osobowych z zastosowaniem przepisów formalnie wydanych przez Komisję Europejską i dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Korzystamy z tych przepisów w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkowników podczas przesyłania ich danych do stron trzecich spoza UE i EOG.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych:

W ramach przetwarzania danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie takich danych.

Pozostałe informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby rozwiązywania kwestii prawnych, włącznie z wykonywaniem zobowiązań wobec organów administracji publicznej oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Aby dowiedzieć się więcej o przysługujących Ci prawach i sposobie ich egzekwowania, odwiedź poniższą stronę.