INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROVOZOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ ŠKODA AUTO

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Provozování komunikačních kanálů ŠKODA AUTO

Provozování komunikačních kanálů ŠKODA AUTO

Účel zpracování:
Vyřízení žádostí, stížností a dotazů

Popis účelu zpracování:
V rámci uvedeného účelu zpracování Vám zajišťujeme funkční komunikaci s námi zejména prostřednictvím těchto komunikačních kanálů:

  • Telefonní linka
  • E-mail
  • Chat na internetových stránkách ŠKODA AUTO (videochat a textový chat)
  • Sociální sítě (zejm. Facebook)

Výše uvedenými kanály nás můžete kontaktovat, ať už máte jakýkoliv dotaz, žádost či stížnost, obracíte se na nás s požadavkem v rámci poskytované asistenční služby nebo nás kontaktujete skrz poskytované služby ŠKODA Connect ve Vašem vozidle. O vzájemné komunikaci uchováváme písemný záznam (log) obsahující Vaše kontaktní údaje (zejména telefonní číslo, ze kterého voláte na infolinku) a informace o obsahu vzájemných sdělení, které v některých případech mohou zahrnovat i Vaše identifikační údaje a technické údaje o dotčeném vozidle, např. při poskytování asistenční služby.

Pokud je předmětem naší komunikace Váš požadavek na poskytnutí asistenční služby, předáme Vaše osobní údaje členovi naší distribuční sítě, případně společnosti poskytující smluvní asistenční služby a její distribuční síti v nejbližší oblasti, abychom zajistili poskytnutí této služby.

V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím telefonní linky z telefonního čísla, které máme uložené v naší klientské databázi, zobrazí se pro dosažení výše uvedeného účelu operátorovi i informace z této databáze. Dále v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím telefonní linky, uchováváme taktéž hlasový záznam hovoru s Vámi. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím chatu, zaznamenáváme a uchováváme text nebo videozáznam. Záznamy jsou archivovány s velmi omezenými přístupovými právy a nelze v nich systematicky vyhledávat.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme zajistit efektivní a objektivní vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či dotazu..

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Hlasové záznamy
Fotografie / video
Technické údaje o produktu
Informace o vzájemné komunikaci a interakci
Obchodní profil

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení žádosti, stížnosti nebo dotazu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Člen distribuční sítě, společnost poskytující smluvní asistenční služby a její distribuční síť
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.