Informace o zpracování osobních údajů

Prodej v e-shopu ŠKODA AUTO

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Prodej v e-shopu ŠKODA AUTO

Plnění objednávky z e-shopu

Účel zpracování:
Plnění objednávky z eshopu

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro plnění Vaší objednávky v e-shopu, včetně přijetí objednávky, zajištění jejího plnění, automatické vygenerování faktury a následné doručení objednávky, a to buď prostřednictvím našeho obchodního partnera vyřizujícího objednávky z e-shopu při objednávce domů, nebo člena distribuční sítě v případě vyzvednutí objednávky u jednoho z našich členů distribuční sítě. Pokud nám v rámci Vaší objednávky poskytnete fotografii, kterou si budete přát použít při designování svého vozu, použijeme za tímto účelem i danou fotografii.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Transakční údaje
Informace o vzájemné komunikaci a interakci
Fotografie / video
Historie obchodování

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení objednávky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, obchodní partner vyřizující objednávky z e-shopu.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím formulářů na e-shopu ŠKODA AUTO.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

PRŮZKUM ZÁKAZNICKÉ SPOKOJENOSTI

Účel zpracování:
Průzkum zákaznické spokojenosti

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro to, abychom zjistili Váš názor na poskytnuté produkty a služby v rámci celé distribuční sítě ŠKODA AUTO. Osobní údaje jsou předány společnostem, které pro nás průzkum Vaší spokojenosti zajišťují. V případě zjištění Vaší nespokojenosti Vaše osobní údaje dále můžeme využít pro zajištění nápravy (včetně předání příslušnému členu distribuční sítě).

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme totiž neustále zlepšovat naše produkty a služby tak, aby s nimi naši zákazníci byli spokojeni.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Technické údaje o produktu
Zpětná vazba

Doba zpracování a archivace:
3 roky po poskytnutí služby.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, reportingové agentury, agentury zajišťující průzkum spokojenosti, koncernové společnosti. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.