Informace o zpracování osobních údajů

ADMINISTRACE AGENDY KONCERNOVÝCH PRACOVNÍKŮ

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „ŠA“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Administrace agendy koncernových pracovníků

O co se jedná?

Od začátku do konce Vašeho výkonu služeb pro společnost ŠKODA AUTO budeme pracovat s informacemi o Vás (Vašimi osobními údaji). V některých případech jsou informace nezbytné pro vyřizování různých záležitostí v rámci Vašeho setrvání ve společnosti ŠA, abychom my i Vy mohli dostát vzájemným povinnostem ze smluv a interních předpisů musíme o Vás zpracovávat určité osobní údaje. Dále pokud přijdete nebo přijedete do areálu ŠA, budeme pracovat s informacemi o Vás a o Vašem vozidle, např. v rámci monitorování a evidence návštěv. Přehled o návštěvách a jejich pohybu po areálu je pro nás nezbytný k zajištění Vaší i naší bezpečnost Tento dokument jsme připravili, abychom Vám poskytli lepší představu o konkrétních situacích a důvodech, proč s Vašimi údaji potřebujeme pracovat (účely zpracování).

Navštěvujete areál ŠKODA AUTO:

 • Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku (monitorování areálu)
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku (evidenci krátkodobých a dlouhodobých vstupů a vjezdů osob)

Užíváte informační a komunikační techniku ŠKODA AUTO:

 • Zajišťování bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT), pořizování záznamů o používání ICT, prevence ztráty dat (Data Loss Prevention)
 • Řešení požadavků, incidentů a změn v IT
 • Záznamy komunikace se Service desk/Infolinkou

Poskytujete služby v prostředí ŠKODA AUTO:

 • Vnitřní kontrola souladu jednání nebo chování s interními předpisy a/nebo právními předpisy
 • Vyřizování a evidence škodních událostí

Účastnil(a) jste se bezpečnostního incidentu:

 • Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku (řešení bezpečnostních incidentů)
 • Zajištění protipožární ochrany i
 • Řešení informačních (kybernetických) bezpečnostních incidentů

Účastníte se vzdělávacího kurzu:

 • Realizace vzdělávání koncernových pracovníků

V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně našeho nakládání s Vašimi osobními údaji se prosím neváhejte kontaktovat DP Office společnosti ŠKODA AUTO, nebo si můžete přečíst Zásady ochrany osobních údajů na našem webu – kontakt a odkaz je uveden na poslední straně.

Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku (monitorování areálu)

Účel zpracování:
Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku (monitorování areálu)

Popis účelu zpracování:
Zpracovávání a vyhodnocování záznamů z kamerových systémů v areálu společnosti ŠKODA AUTO, na kterých se můžete nacházet.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Máme zájem na zajištění bezpečnosti našeho areálu i osob, které se v něm nacházejí.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Záznamy z kamerových systémů

Doba zpracování a archivace:
14 dní po pořízení záznamu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku (evidence krátkodobých a dlouhodobých vstupů a vjezdů osob)

Účel zpracování:
Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku (evidence krátkodobých a dlouhodobých vstupů a vjezdů osob)

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje se v rámci evidence krátkodobých a dlouhodobých vstupů zapisují do evidence vstupů, vjezdů, odchodů a odjezdů, evidují se také vstupy fyzických osob do bezpečnostně oddělených prostor a Vaše osobní údaje se použijí pro povolení k pořizování záznamů. V rámci evidence vjezdů jsou také zaznamenávány osobní údaje řidičů vozidel.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Máme zájem na tom, aby do areálu a objektů společnosti ŠKODA AUTO vstupovali pouze oprávněné osoby.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Technické údaje o produktu (SPZ)
 • Kontaktní údaje
 • Další identifikační a kontaktní údaje koncernových pracovníků
 • Záznamy ze vstupních zařízení
 • Údaje o pohybu v areálu
 • Fotografie/video

Doba zpracování a archivace:
5 let od vytvoření záznamu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

Zajišťování bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT), pořizování záznamů o používání ICT, prevence ztráty dat (Data Loss Prevention)


Účel zpracování:
Zajišťování bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT), pořizování záznamů o používání ICT, prevence ztráty dat (Data Loss Prevention)

Popis účelu zpracování:
Vaše vybrané osobní údaje mohou být ukládány v rámci standardního provozu ICT systémů a později využity při řešení problémů s ICT a šetření bezpečnostních událostí.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Naše ICT musí splňovat základní bezpečnostní atributy (integrita, důvěrnost, dostupnost). Zajišťujeme bezpečnost ICT společnosti a dat našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Síťové identifikátory
 • Lokalizační údaje
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci
 • Komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat
 • Rizikové profily
 • Výkon pracovní činnosti
 • Další identifikační a kontaktní údaje koncernových pracovníků
 • Další identifikační a kontaktní údaje spolupracující osoby
 • Údaje o vnitřní kontrole a šetření
 • Údaje o využití ICT systémů ve společnosti

Doba zpracování a archivace:
1 rok od vytvoření záznamu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty vybraným externím dodavatelům ICT, koncernové společnosti.

Zdroj osobních údajů:
Z provozu ICT systémů nebo přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

Řešení požadavků, incidentů a změn v IT

Účel zpracování:
Řešení požadavků, incidentů a změn v IT

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro systém sloužící jako tiketovací nástroj pro dodávky služeb, provoz, správu a podporu IT (SkoNET, Application Management Support - AMS).

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme zajistit, abyste byli informováni o stavu a řešení Vašich požadavků ve ŠKODA AUTO.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Síťové identifikátory
 • Lokalizační údaje
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci
 • Komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat
 • Rizikové profily
 • Výkon pracovní činnosti
 • Další identifikační a kontaktní údaje koncernových pracovníků
 • Další identifikační a kontaktní údaje spolupracující osoby
 • Údaje o vnitřní kontrole a šetření
 • Údaje o využití ICT systémů ve společnosti

Doba zpracování a archivace:
15 let od vzniku záznamu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty vybraným externím dodavatelům ICT, koncernové společnosti.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Záznamy komunikace se Service Desk/Infolinkou

Účel zpracování:
Záznamy komunikace se Service Desk/Infolinkou

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro systém sloužící jako tiketovací nástroj pro dodávky služeb, provoz, správu a podporu IT (Service Desk).

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme zajistit, abyste byli informováni o stavu a řešení Vašich požadavků ve ŠKODA AUTO.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Zvukové záznamy

Doba zpracování a archivace:
3 roky od vzniku záznamu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty vybraným externím dodavatelům ICT, koncernové společnosti.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Vnitřní kontrola souladu jednání nebo chování koncernového pracovníka s interními předpisy a/nebo právními předpisy


Účel zpracování:
Vnitřní kontrola souladu jednání nebo chování koncernového pracovníka s interními předpisy a/nebo právními předpisy

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje můžeme v případě potřeby zpracovávat při provádění interního auditu, jehož předmětem může být prošetření souladu Vašeho jednání či chování s interními předpisy společnosti ŠKODA AUTO a obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje mohou být dále zpracovány ve zvláštních případech, kdy máme podezření na porušení uvedených předpisů také v souvislosti s tzv. whistleblowingem, tedy konkrétním upozorněním na porušování platných právních předpisů a/nebo interních předpisů. Osobní údaje jsou v souvislosti s takovým podnětem interně zpracovávány, včetně evidence, identifikace nelegitimních praktik a jejich následného řešení. Bližší informace o tomto zpracování Vám poskytneme, pokud nastane situace, že byste se účastnil(a) jakéhokoliv souvisejícího šetření, a to jak jako osoba, která šetření svým podnětem zahajuje, tak jako svědek či osoba v podobném postavení, kdy Vás v rámci šetření požádáme o vyjádření. Pokud byste sám/sama byla předmětem šetření, poskytneme Vám bližší informace o daném šetření jen v případě, že to neznemožní či výrazně neztíží dosažení cílů šetření.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Máme oprávněný zájem na tom, aby koncernoví pracovníci při výkonu své pracovní činnosti postupovali v souladu s interními předpisy společnosti ŠKODA AUTO a obecně závaznými právními předpisy. Pokud pro tento účel budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, je naším oprávněním nezbytnost zpracování pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Pro tento účel můžeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro dosažení cíle kontroly. Konkrétní kategorie osobních údajů závisí na okolnostech daného šetření.

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu 3 let po ukončení auditu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Koncernové společnosti
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás i od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Vyřizování a evidence škodních událostí

Účel zpracování:
Vyřizování a evidence škodních událostí

Popis účelu zpracování:
Zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu, abychom mohli vyřešit škodní události ve vztahu k pojišťovně či pojišťovacímu zprostředkovateli. Vaše osobní údaje jsou evidovány v protokolu o příslušné škodní události a jsou předány zejména pojišťovně či pojišťovacímu zprostředkovateli. Pokud má škodní událost za následek výpadku či narušení energetické soustavy, mohou Vaše údaje být zprostředkovány také dodavateli energie. Součástí protokolu je zejména záznam o dopravní nehodě, uznání závazku k náhradě škody či fotografie z místa škodní události.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme zajistit ochranu svého majetku a náhrady škody.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Technické údaje o produktu
 • Popisné údaje
 • Fotografie / video

Doba zpracování a archivace:
10 let u škody nepřesahující 5.000.000,- Kč, jinak archivováno

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. 2

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Zajištění bezpečnosti a ochrana majetku (Řešení bezpečnostních incidentů)

Účel zpracování:
Zajištění bezpečnosti a ochrana majetku (Řešení bezpečnostních incidentů)

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou využity v rámci řešení bezpečnostních incidentů, a to pro identifikaci a vyhotovení protokolů, vedení záznamů o bezpečnostních incidentech a provádění dechových zkoušek. V případě, že způsobíte bezpečnostní incident, budete evidován v záznamech o bezpečnostních incidentech a po určitou dobu Vám může být zamezen přístup do areálu společnosti ŠKODA AUTO nebo zamezena spolupráce se společností ŠKODA AUTO.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme zajistit bezpečnost všech našich zaměstnanců i dalších osob pohybujících se po areálu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Fyzické charakteristiky
 • Údaje o výkonu pracovní činnosti
 • Další identifikační a kontaktní údaje koncernových pracovníků
 • Záznamy ze vstupních zařízení
 • Údaje o pohybu v areálu
 • Fotografie / video
 • Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
20 let od vytvoření záznamu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Nemocnice
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

Zajištění protipožární ochrany

Účel zpracování:
Zajištění protipožární ochrany

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje zpracujeme pro případ události, při které bude jejich zpracování nezbytné pro zajištění protipožární ochrany v souladu s platnými právními předpisy.

Oprávnění ke zpracování:
Naplnění významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Technické údaje o produktu

Doba zpracování a archivace:
10 let po události

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

Řešení informačních (kybernetických) bezpečnostních incidentů

Účel zpracování:
Řešení informačních (kybernetických) bezpečnostních incidentů

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje mohou být využity v rámci řešení informačních (kybernetických) bezpečnostních incidentů, a to pro identifikaci a vyhotovení protokolů, vedení záznamů o bezpečnostních incidentech a šetření bezpečnostních událostí. Zpracování se týká ohlašovatelů bezpečnostních událostí, svědků, osob odpovědných za postižené ICT systémy a uživatelů postižených ICT systémů.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Zajišťujeme bezpečnost ICT společnosti a dat našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Síťové identifikátory
 • Lokalizační údaje
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci
 • Komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat
 • Rizikové profily
 • Výkon pracovní činnosti
 • Další identifikační a kontaktní údaje koncernových pracovníků
 • Další identifikační a kontaktní údaje spolupracující osoby
 • Údaje o vnitřní kontrole a šetření
 • Údaje o využití ICT systémů ve společnosti

Doba zpracování a archivace:
5 let od vytvoření záznamu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty koncernové společnosti a případně orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Z provozu ICT systémů nebo přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

Realizace vzdělávání koncernových pracovníků

Účel zpracování:
Realizace vzdělávání koncernových pracovníků

Popis účelu zpracování:
Osobní údaje osob přihlášených na školení jsou použity k zaslání pozvánky, vyhotovení výkazu a hodnocení kurzu.

Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme totiž dostát našim povinnostem dle smlouvy s Vaším zaměstnavatelem či jinou osobou, která Vám vzdělání zajišťuje.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Další identifikační a kontaktní údaje zaměstnance

Doba zpracování a archivace:
10 let od ukončení smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme od třetích osob.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.