Informace o zpracování osobních údajů

Výzkum digitálních produktů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Výzkum digitálních produktů

Výzkum digitálních produktů

Účel zpracování:
Testování digitálního produktu

Popis účelu zpracování:
Prostřednictvím screeningového dotazníku získáváme údaje o potenciálních respondentech, kteří mají zájem účastnit se výzkumu digitálních produktů Škoda Auto. Respondenti, vybraní na základě screeningového dotazníku, jsou zařazeni do databáze respondentů.

Pokud plánovaný výzkum/testování digitálního produktů odpovídá profilu respondenta, je osloven s žádostí o konkrétní termín, ve kterém se chce testování účastnit. Před testováním proběhne technická zkouška, která probíhá vzdáleně přes počítač nebo telefon. Ze zkoušky je pořizována audiovizuální nahrávka, abychom se ujistili, že vše funguje a při testování nedojde k technickým potížím s uložením rozhovoru. Nahrávka je po skončení výzkumného projektu smazána.

Samotné testování probíhá formou rozhovoru, ke kterému se respondent připojí vzdáleně ze svého počítače či telefonu. Rozhovor z testování nahráváme, aby mohlo dojít k řádnému vyhodnocení. Záznamy rozhovorů jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od jejich pořízení.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Audiovizuální záznamy
Informace o vzájemné komunikaci a interakci
Síťové identifikátory

Doba zpracování a archivace:
V databázi respondentů budou vaše údaje zpracovávány 3 roky. Nahrávky technické zkoušky a testovacího rozhovoru jsou zpracovávány po maximální dobu 3 měsíců po jejich pořízení.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Agentury zajišťující výzkum trhu Agentury zajišťující chod aktivit Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.