Informace o zpracování osobních údajů

Pořádání soutěže a hlasování v soutěži

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Pořádání soutěže a hlasování v soutěži

Pořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěži

Účel zpracování:
Pořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěži

Popis účelu zpracování:
Pokud se rozhodnete zúčastnit se některé soutěže, kterou pořádáme v rámci našich aktivit, použijeme Vaše údaje, pokud jste účastníkem soutěže, resp. Vaše údaje i údaje Vašeho potomka, pokud jste zákonným zástupcem účastníka soutěže, abychom Vás mohli zařadit mezi účastníky, vyhodnocení soutěže a zaslání nebo předání výhry. Tyto činnosti můžeme provádět sami nebo prostřednictvím třetích osob – agentur. Pomocí těchto údajů zároveň docílíme toho, aby byly minimalizovány situace, kdy jedna osoba hlasuje vícekrát.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, protože je to nezbytné k tomu, abychom mohli splnit své závazky z vyhlášené soutěže. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že nebudete zařazeni do soutěže.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:
1 rok od ukončení soutěže

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Agentury zajišťující chod soutěže.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.