INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Koja su vaša prava?

U sklopu obrade podataka o ličnosti imate sledeća prava:

Pristup obrađenim podacima o ličnosti.

Opoziv saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Ispravka neispravnih, netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti.

Brisanje podataka o ličnosti u slučaju obustavljanja po pravnom osnovu ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničenje obrade podataka.

Izdvajanje vaših podataka o ličnosti u obliku koji se može mašinski očitati za vaše sopstvene svrhe ili za drugog rukovaoca.

Nepristajanje na obradu podataka ako smatrate da je obrada podataka o ličnosti nezakonita.

Izostanak podleganja automatizovanom donošenju odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Po pitanju ostvarivanja vaših prava ŠKODA AUTO može da naplati osnovanu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove obrade kada su zahtevi subjekta na koga se podaci odnose očigledno neosnovani ili prekomerni.

Za upite koji se tiču zaštite podataka o ličnosti i obrade koristite sledeće komunikacione kanale:

Putem telefona:

+420 800 600 000

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za zaštitu podataka (SZP)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti možete direktno da se obratite Službeniku za zaštitu podataka (SZP) ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukovodi vašim podacima o ličnosti, možete da podnesete žalbu Službeniku za zaštitu podataka (SZP) kompanije ŠKODA AUTO ili nadzornom organu.

Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/