INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Kādas ir jūsu tiesības?

Jūsu tiesības personas datu apstrādes ietvaros:

piekļūt apstrādājamajiem personas datiem;

atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei;

izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

izdzēst personas datus, kad vairs nepastāv likumīgs pamats to apstrādei vai nelikumīgas apstrādes gadījumā;

ierobežot datu apstrādi;

izvilkt sev vai citam pārzinim personas datus mašīnlasāmā formātā;

iebilst pret datu apstrādi, ja uzskatāt, ka tā ir nelikumīga;

nebūt automatizētas lēmumu pieņemšanas subjektam.

Kā jūs varat izmantot savas tiesības?

Saistībā ar jūsu tiesību izmantošanu ŠKODA AUTO var piemērot pamatotu maksu, ņemot vērā pieprasījuma apstrādes administratīvās izmaksas, ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību un apstrādi izmantojiet šos saziņas kanālus:

Pa tālruni:

+420 800 600 000

Izmantojot pastu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Datu aizsardzības nodaļas darbinieks (DPO)

Par jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību varat sazināties tieši ar uzņēmuma aizsardzības nodaļas darbinieku.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Ja nepiekrītat veidam, kādā ŠKODA AUTO apstrādā jūsu personas datus vai rīkojas ar tiem, varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO datu aizsardzības nodaļas darbiniekam vai uzraudzības iestādei.

Personas datu aizsardzības birojs
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/