Soutěž Out of Bounds Odyssey

Pravidla

Tato pravidla upravují podmínky soutěže "Out of bounds in the Fortnite creative island game competition" (dále jen "soutěž") a jsou jediným dokumentem, který zcela a závazně upravuje pravidla této soutěže.

1. Organizátor a pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, IČ: 001 77 041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále „pořadatel“).

2. Místo a doba konání soutěže

Soutěž je speciální jednorázová akce vyhlášená v souvislosti se spuštěním Kreativního ostrova Škoda Fortnite.

Soutěž probíhá v období od 7. prosince 2023 a skončí 28. prosince 2023. Příspěvky obdržené mimo toto období nebudou způsobilé k účasti.

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která je straší 18 let a má bydliště v jedné ze zemí, kde se soutěž koná. V odůvodněných případech můžeme povolit účast nezletilým účastníkům, pokud to uznáme za vhodné, zejména pokud nezletilý účastník dosáhne věku 18 let v průběhu soutěže nebo krátce po ní. Soutěž se koná v následujících zemích: Česká republika a Velká Británie.

Pro účast v soutěži je nutné vstoupit do soutěže, splnit všechny požadavky kdykoli během období soutěže a vyjádřit souhlas s těmito pravidly.

Každý účastník se může do hry zaregistrovat tak, že si na selfie stanici pořídí selfie, použije svůj telefon nebo nafotí screenshot a zveřejní jej na Instagramu a označí tagging @skodagram.

K účasti v soutěži nejsou způsobilé žádné osoby, které se podílely na přípravě této soutěže, zejména osoby v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu k pořadateli, stejně jako osoby v obdobném vztahu k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

4. Mechanika soutěže, vyhodnocení vítězů

Pro účast v soutěži musí účastník splnit všechny následující požadavky:

  1. Zahrát si mapu Škoda Fortnite Creative Island (Out Of Bounds Odyssey – Island code: 5718-4446-3984)
  2. Najít na mapě určenou "selfie stanici".
  3. Pořídit snímek obrazovky nebo fotografii sebe sama na určené selfie stanici.
  4. Nahrát na Instagram fotku vlastního avatara Fortnite, který pózuje na určené selfie stanici na ostrově Škoda Fortnite.
  5. Označit příspěvek pomocí @skodagram na Instagramu.
  6. Účastník musí mít veřejný účet na Instagramu.
  7. Účastník musí souhlasit s tím, že se jeho instagramová přezdívka zobrazuje na platformách sociálních médií společnosti Škoda (@skodagram), mimo jiné včetně příběhů nebo příspěvků na Instagramu.

Povolen je pouze jeden vstup na osobu. Více přihlášek od stejné osoby bude diskvalifikováno. Pokusy o výhru prostřednictvím nekalých praktik (jako je odeslání screenshotů z účtů, které nepatří dané osobě, odeslání fotografie ze špatné části mapy nebo opětovné odeslání příspěvků od jiných hráčů) jsou také zakázány a budou mít za následek diskvalifikaci.

Pořadatel Vás může diskvalifikovat také v případě, že zjistíme, že nedodržujete tyto podmínky nebo jste jinak porušili dobré jméno soutěže nebo hrubě porušili licenční podmínky nebo se jinak chovali v rozporu s dobrými mravy, a tím poškodili pověst akce, jejího soutěžního manažera nebo společnosti Epic Games, Inc. Pokud vás diskvalifikujeme, vyhrazujeme si právo požadovat zpět již poskytnutou výhru nebo případně přiměřenou náhradu škody.

Výherci budou náhodně vybráni ze seznamu způsobilých účastníků, kteří splnili všechny požadavky. Na výběr vítězů bude dohlížet pořadatel nebo jím jmenovaní zástupci.

Výherce bude kontaktován přímo prostřednictvím zprávy na Instagramu (DM) za účelem organizace doručení ceny. Pokud výherce neodpoví do sedmi dnů od zaslání oznámení, vyhrazuje si Škoda právo vybrat náhradního výherce.

Jméno výherce může být oznámeno na @skodagram instagramovém účtu.

5. Výhry a jejich předání

Pořadatel soutěže vybere až 20 výherců. Všichni výherci obdrží kódy pro uplatnění ve hře Fortnite v hodnotě 20 000 V-Bucks. Cena je nepřenosná a není směnitelná za žádnou hotovost ani jiné alternativy plnění.

6. Pořizování a používání nahrávek

Účastí v soutěži dává soutěžící bezúplatné svolení k tomu, aby Pořadatel nebo Organizátor v souvislosti s výhrou soutěžícího a zejména jejím předáním, zachycovali, zobrazovali, rozmnožovali a rozšiřovali podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo ve svých propagačních materiálech, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu jednoho roku od konce doby konání soutěže.

7. Informace o zpracování osobních údajů

Tímto vám pořadatel, jako správce osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679), poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

Účel zpracování:
Ke zpracování osobních údajů dochází v rámci této činnosti – Pořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěži.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje uzavření smlouvy (tyto Pravidla Soutěže).

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Informace o vzájemné komunikaci a interakci.

Doba zpracování:
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku od ukončení soutěže.

Zpracovatelé nebo příjemci, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

V rámci zpracování máte následující práva:
Přístup ke zpracovávaným osobním údajům, Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů, Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů, Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce, Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Svá práva můžete uplatnit

  • elektronicky na webové adrese: https://www.skoda-auto.com/data-privacy
  • písemně na adrese: Škoda Auto a.s., Data Protection Office, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav (v češtině či angličtuně).

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto a.s. na e-mailové adrese:

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto a.s. nebo podat stížnost u dozorového úřadu prostřednictvím následujících komunikačních prostředků:

  •  Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/

8. Ostatní ustanovení a podmínky

Konkrétní podobu výher určuje pořadatel. Zobrazení výher v propagačních materiálech je ilustrativní. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené účastníkovi v důsledku použití výhry.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat jako náhradu za výhru peníze nebo jiné druhy plnění. Pořadatel není tímto jinak povinen poskytnout účastníkům Soutěže plnění a účastníci nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než které je výslovně uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel neodpovídá za kvalitu cen poskytovaných třetími stranami. Odpovědnost za případné vady je nutné uplatnit přímo u těchto dodavatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ceny podle vlastního uvážení.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla, herní mechanismus interaktivní online hry, další podmínky soutěže či obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné nedoručené zprávy nebo výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné chyby, ke kterým dojde v důsledku technických nebo komunikačních problémů. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení či zrušení (s náhradou či bez náhrady). Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Instagram, ani společností Epic Games, Inc. Informace poskytnuté během akce nebudou poskytnuty společnosti Instagram ani společnosti Epic Games, Inc. Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti musí být směřovány na Pořadatele.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy soutěžící souhlasí s tím, že zprostí a ochrání společnost Epic games, Inc., její poskytovatele licencí, přidružené společnosti a jejich zaměstnance, agenty, dodavatele a další zástupce před jakýmikoli nároky, požadavky, žalobami, škodami, závazky a výdaji souvisejícími s touto soutěží.

Tato pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky, s výjimkou přímo aplikovatelných předpisů zemí, ve kterých se soutěžící účastní soutěže.