MyŠKODA

Како да ја преземете и користите мобилната апликација MyŠKODA

АКТИВИРАЊЕ

Како да ги активирате услугите на ŠKODA Connect

ШИФЕРИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ

Како да го откупите приложениот код преку Connect Shop