Informace o zpracování osobních údajů

Zprostředkování služeb spojených s užíváním ŠKODA elektromobilu

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Zprostředkování služeb spojených s užíváním ŠKODA elektromobilu

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM ŠKODA ELEKTROMOBILU

Účel zpracování:
Zprostředkování služeb spojených s užíváním ŠKODA elektromobilu.

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro to, abychom Vám zprostředkovali služby v souvislosti s provozem Vašeho elektromobilu u třetích stran. Jedná se o zvýhodněné nabíjení vozu nebo o poradenství a instalaci Wallboxu. Vaše osobní údaje předáme subjektům uvedeným v části Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kteří se s Vámi spojí, aby dohodli podrobnosti poskytovaných služeb.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:
6 měsíců od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Dodavatel energie
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás na základě zadání do registračního formuláře.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.