Informace o zpracování osobních údajů

PŘÍSTUP DO VOZU

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Přístup do vozu

PŘÍSTUP DO VOZU

Účel zpracování:
Doručování zásilek do vozidla

Popis účelu zpracování:
Díky ŠKODA Connect funkci „Přístup do vozu“ si můžete nechat doručovat zásilky od vámi vybraných partnerů přímo do Vašeho vozidla. Vaše vozidlo musí disponovat službou ŠKODA Connect. Ze seznamu v aplikaci si vyberete partnera, kterému poskytnete možnost odemčení a uzamčení vozu. Následně si u tohoto partnera můžete během nákupu zvolit jako možnost doručení zásilky „Doručení do Vašeho automobilu“. Pro doručení zásilky partner lokalizuje pozici zaparkovaného vozu, odemkne vozidlo, otevře zavazadlový prostor, předá do něj zásilku a vozidlo uzamkne a zkontroluje zámek. Partnerovi, který realizuje doručení, poskytne ŠKODA AUTO pouze následující údaje, a to na dobu nezbytně nutnou pro doručení konkrétní zásilky: jméno a příjmení, email a telefonní číslo uživatele, model a barva vozu, lokalizační údaje, stav uzamčení vozidla. V případě potřeby můžete službu deaktivovat pro vybrané partnery v přímo aplikaci.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování je nutné pro úspěšné doručení zásilky do vozu a zajištění podpory. Zpracování probíhá na základě smlouvy.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje,
kontaktní údaje,
technické údaje o produktu,
lokalizační údaje.

Doba zpracování a archivace:
ŠKODA AUTO bude uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje během období trvání smlouvy. Vaše osobní údaje budou poté okamžitě, nejpozději však do 6 měsíců, odstraněny. Po ukončení smluvního vztahu můžeme v omezeném rozsahu uchovávat některé osobní údaje, např. z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vámi předem schválení poskytovatelé doručovacích služeb a poštovních zásilek. Společnosti Volkswagen Group, Poskytovatelé mobilních online služeb ŠKODA Connect. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás a prostřednictvím vozidla, přes které využíváte mobilní online služby ŠKODA Connect a které tak komunikuje s datovými servery ŠKODA AUTO.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Některé z Vašich osobních údajů mohou být nezávisle zpracovávány Vámi zvolenými poskytovateli e-shopu a doručovacích služeb. K uplatnění Vašich práv v souvislosti s těmito osobními údaji doporučujeme kontaktovat přímo poskytovatele, u kterých funkci „Přístup do vozu“ používáte.