Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van de MyŠKODA-applicatie

In dit document verstrekt ŠKODA AUTO a.s., met als vestigingsadres tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Postcode 293 01, bedrijfsregistratienr.: 00177041, geregistreerd in het handelsregister beheerd door de gemeentelijke rechtbank van Praag onder bestandsnr. B 332 (hierna “ŠKODA AUTO” genoemd), als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, informatie over de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten inzake deze verwerking.

De verwerking wordt doorgevoerd met betrekking tot de onderstaande activiteit:
Gebruik van de MyŠKODA-applicatie

Doel van de verwerking:
Gebruik van de MyŠKODA-applicatie

Beschrijving van het doel van de verwerking:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt na registratie en activering van alle functies van de MyŠKODA-applicatie (weergave van geschikte digitale handleiding, dealer zoeken, weergave van technische en operationele gegevens van producten, parkeerplaatsbesparingen en routeplanning volgens agenda) inclusief de ondersteuning en ontwikkeling daarvan.

Verwerkingsautorisatie:
Verwerking wordt doorgevoerd gebaseerd op de door u verleende toestemming.

Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:
Identificatiegegevens, contactgegevens, beschrijvende gegevens, communicatie, interactie, technische en operationele gegevens van producten, lokalisatiegegevens en profielen afgeleid van dergelijke gegevens.

Verwerkings- en bewaarperiode:
10 jaar

Categorieën van verwerkers of ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens kunnen verstrekken:
Uw persoonsgegevens kunnen ter verwerking en overeengekomen doeleinden worden verstrekt aan het distributienetwerk van ŠKODA AUTO en de Volkswagen Group. Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbank, de politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties in de vereiste omvang en binnen de wet.

Persoonsgegevensbron:
Gebaseerd op de door u ingevulde applicatiegegevens en uw profiel op de ŠKODA AUTO-website.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde landen of internationale ondernemingen:
Uw persoonsgegevens worden niet ten behoeve van de verwerking aan derde landen of internationale ondernemingen verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens:
Er wordt voor de verwerking geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Diverse informatie:

Google Analytics
Deze app maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna "Google" genoemd). Google Analytics analiseert informatie over het gebruik van de applicatie. Google draagt de informatie over aan servers in de Verenigde Staten en slaat deze daar op. Google gebruikt dergelijke informatie voor het evalueren van het gebruik van de applicatie en het opstellen van rapporten inzake het gebruik daarvoor, bedoeld voor de operator. Google kan deze gegevens eveneens ter verwerking van informatie of om juridische redenen aan derden verstrekken. Om de privacy van de gebruiker te beschermen gebruikt ŠKODA AUTO de diensten van Google Analytics zonder het IP-adres van de gebruiker te registreren.

Overige
Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek. In gerechtvaardigde gevallen kunnen de persoonsgegevens ook onderwerp van verwerking met als doel het oplossen van juridische kwesties zijn, waaronder het vervullen van verplichtingen jegens overheidsinstanties en het monitoren en continu evalueren van juridische risico’s.

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

Toegang tot de verwerkte persoonsgegevens.

Intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens.

Verwijdering van persoonsgegevens in het geval van beëindiging op wettelijke basis of in het geval van onwettige verwerking.

Beperking van de gegevensverwerking.

Een uittreksel van uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat voor uzelf of een andere beheerder.

Bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.

Niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

In verband met de uitoefening van uw rechten mag ŠKODA AUTO redelijke kosten in rekening brengen met inachtneming van de administratieve kosten voor de verwerking wanneer het verzoek van een betrokkene klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig is.

Gebruik voor vragen met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens de volgende communicatiekanalen:

Per telefoon:

+420 800 600 000

Per post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Een klacht indienen

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ŠKODA AUTO uw persoonsgegevens verwerkt of behandelt, kunt u een klacht indienen bij de Data Protection Officer (DPO) van ŠKODA AUTO of bij een toezichthoudend orgaan.

Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/