Asmens duomenų tvarkymo informacija

Programėlės MyŠKODA naudojimas

Šiame dokumente „ŠKODA AUTO a.s.“, įsikūrusi tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, pašto kodas 293 01, įmonės reg. Nr.: 00177041 ir įrašyta Prekybos registro, kurį tvarko Prahos municipalinis teismas, intarpe Nr. B 332 kaip asmens duomenų valdytoja (toliau tekste – „ŠKODA AUTO“), pateikia jums informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės.

Duomenų tvarkymas yra susijęs su toliau nurodyta veikla:
Programėlės MyŠKODA naudojimas

Tvarkymo tikslas:
Programėlės MyŠKODA naudojimas

Duomenų tvarkymo tikslo aprašymas:
Jūsų asmens duomenys tvarkomi užsiregistravus ir aktyvinus visas programėlės MyŠKODA funkcijas (tinkamo skaitmeninio vadovo rodymas, pardavėjų paieška, gaminių techninės ir naudojimo informacijos rodymas, galimybės sutaupyti stovėjimo aikštelėse ir maršruto planavimas pagal kalendorių), įskaitant jos tobulinimą ir pagalbą.

Prieigos teisės tvarkymas:
Tvarkoma vadovaujantis jūsų duotu sutikimu.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
Tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, aprašomieji duomenys, komunikacijos, sąveika, gaminių techniniai ir naudojimo duomenys, lokalizacijos duomenys ir profiliai, sukurti remiantis tokiais duomenimis.

Tvarkymo ir archyvavimo laikotarpis:
10 metai

Duomenų tvarkytojų arba gavėjų, kuriems galime teikti asmens duomenis, kategorijos:
Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami „ŠKODA AUTO“ platinimo tinklui ir „Volkswagen Group“, kad būtų tvarkomi nurodytais tikslais. Pateikus prašymą, jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės institucijoms, ypač teismams, Čekijos policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms įstatymų numatyta tvarka.

Asmens duomenų šaltinis:
Paremtas jūsų įrašais programėlėje ir jūsų profiliu „ŠKODA AUTO“ interneto svetainėje.

Duomenų teikimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms įmonėms:
Jūsų duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims arba tarptautinėms įmonėms tvarkymo tikslais.

Automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis:
Duomenys netvarkomi automatiškai priimant sprendimus.

Įvairi informacija:

Google Analytics
Šioje programėlėje naudojama „Google Analytics“ – „Google, Inc.“ teikiama paslauga (toliau tekste – „Google“). „Google Analytics“ analizuoja programėlės naudojimo informaciją. „Google“ perduos informaciją ir saugos ją JAV esančiuose serveriuose. „Google“ naudos šią informaciją programėlės naudojimui vertinti ir naudojimo ataskaitoms, skirtoms programėlės kūrėjams, rengti. „Google“ šiuos duomenis taip pat gali teikti trečiosioms šalims, kad jos šią informaciją apdorotų arba, jei reikia, dėl teisinių priežasčių. Siekdama apsaugoti naudotojų privatumą, „ŠKODA AUTO“ naudoja „Google Analytics“ neregistruodama naudotojų IP adresų.

Kita
Asmens duomenys gali būti archyvuojami atsižvelgiant į viešąjį interesą ir naudojami mokslo, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais. Pagrįstais atvejais asmens duomenys gali būti tvarkomi teisiniams klausimams spręsti, įskaitant įsipareigojimų vykdymą viešojo administravimo institucijoms ir stebėseną bei nuolatinį teisinės rizikos vertinimą.

Kokios yra mano teisės?

Asmens duomenų tvarkymas apima šias teises:

Prieiga prie tvarkomų asmens duomenų.

Asmens duomenų tvarkymo sutikimo atšaukimą.

neteisingų, netikslių arba nepilnų asmens duomenų koregavimą;

Asmens duomenų šalinimą, kai nutraukimas turi teisinį pagrindą arba kai duomenys yra tvarkomi neteisėtai.

Duomenų tvarkymo apribojimą.

Jūsų asmens duomenų ištraukos elektroniniu formatu pateikimą jums arba kitam valdytojui.

Prieštarauti duomenų tvarkymui, jeigu manote, kad asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas.

Nebūti automatinio sprendimo priėmimo objektu.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Vykdydama teisėtus jūsų reikalavimus, ŠKODA AUTO gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į administracinius prašymo tvarkymo kaštus, jeigu duomenų pateikimo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba pernelyg dideli.

Norėdami pateikti su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu susijusius paklausimus, galite su mumis susisiekti vienu iš šių būdu:

Telefonu:

+420 800 600 000

Paštu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, galite tiesiogiai kreiptis į ŠKODA AUTO duomenų apsaugos pareigūną (DAP).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Skundų nagrinėjimo eiga

Tuo atveju, jei nesutinka su būdu, kuriuo ŠKODA AUTO tvarko arba naudoja jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą ŠKODA AUTO duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) arba priežiūros institucijai.

Asmens duomenų apsaugos biuras
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/