Asmens duomenų tvarkymo informacija

MyŠKODA App programėlės veikimas

Remiantis šiuo dokumentu, mes, kaip asmens duomenų valdytojas – įmonė ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10 Mladá Boleslav, įmonės kodas: 00177041, registruotai komerciniame registre, vedame Prahos savivaldybės teisme, B skirsnyje, bylos Nr. 332 (toliau – ŠKODA AUTO) – teikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir jūsų teises, susijusias su šiuo duomenų tvarkymu.

Asmens duomenų tvarkymas atliekamas vykdant šią veiklą:
MyŠKODA App programėlės veikimas

MYŠKODA APP PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS

Tvarkymo tikslas:
MyŠKODA App programėlės naudojimas

Tvarkymo tikslo aprašymas:
Jūsų asmens duomenis naudosime siekdami užtikrinti jūsų programėlės veikimą, įskaitant registraciją ir prisijungimą prie jos. Jei susitarsite dėl susitikimo platinimo tinklo nario patalpose, perduosime jūsų asmens duomenis tam jūsų pasirinktam nariui.

Tvarkymo teisinis pagrindimas:
esame įgalioti tvarkyti jūsų asmens duomenis remiantis jūsų sutikimu. Jei negavome jūsų sutikimo, jūsų asmens duomenys nebus naudojami.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
Tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, aprašomieji duomenys, ryšiai, sąveika ir profiliavimas pagal šiuos duomenis, techniniai gaminio ir lokalizavimo duomenys.

Tvarkymo ir archyvavimo laikotarpis:
Iki sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo.

Duomenų tvarkytojų arba gavėjų kategorijos, kuriems galime teikti asmens duomenis:
Platinimo tinklo narys. Pateikus prašymą, jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės institucijoms, ypač teismams, Čekijos policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms įstatymų numatyta tvarka.

Asmens duomenų šaltinis:
asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms:
kaip anksčiau paminėto tvarkymo dalis, jūsų asmens duomenys nebus perduoti jokiai trečiajai šaliai arba tarptautinei įmonei.

Automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis:
atliekant šį asmens duomenų tvarkymą, nėra atliekamas automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis.

Kita informacija
Asmens duomenys gali būti archyvuojami atsižvelgiant į viešąjį interesą ir naudojami mokslo, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais. Tinkamai pagrįstais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti naudojami teisinių sprendimų tikslais, įskaitant įsipareigojimų vykdymą viešojo administravimo institucijoms ir stebėjimui, bei teisinių rizikų vertinimui.  

PASLAUGŲ GERINIMAS

Tvarkymo tikslas:
Paslaugų gerinimas

Tvarkymo aprašymas:
Jūsų asmens duomenis naudosime siekdami pagerinti atskiras funkcijas ir visą programėlę bendrai.

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis:
esame įgalioti tvarkyti jūsų asmens duomenis remiantis jūsų sutikimu. Jei negavome jūsų sutikimo, jūsų asmens duomenys nebus naudojami.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
Tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, aprašomieji duomenys, ryšiai, sąveika ir profiliavimas pagal šiuos duomenis, techniniai gaminio ir lokalizavimo duomenys.

Tvarkymo ir archyvavimo laikotarpis:
Iki sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo.

Duomenų tvarkytojų arba gavėjų kategorijos, kuriems galime teikti asmens duomenis:
Pateikus prašymą, jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės institucijoms, ypač teismams, Čekijos policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms įstatymų numatyta tvarka.

Asmens duomenų šaltinis:
asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms:
kaip anksčiau paminėto tvarkymo dalis, jūsų asmens duomenys nebus perduoti jokiai trečiajai šaliai arba tarptautinei įmonei.

Automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis:
atliekant šį asmens duomenų tvarkymą, nėra atliekamas automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis.

Kita informacija
Asmens duomenys gali būti archyvuojami atsižvelgiant į viešąjį interesą ir naudojami mokslo, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais. Tinkamai pagrįstais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti naudojami teisinių sprendimų tikslais, įskaitant įsipareigojimų vykdymą viešojo administravimo institucijoms ir stebėjimui, bei teisinių rizikų vertinimui.

STATISTIKOS TIKSLAI

Tvarkymo tikslas:
Statistikos tikslai

Tvarkymo aprašymas:
Jūsų asmens duomenis naudosime programėlės naudojimo ataskaitoms ir statistinėms grąžoms.

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis:
esame įgalioti tvarkyti jūsų asmens duomenis remiantis jūsų sutikimu. Jei negavome jūsų sutikimo, jūsų asmens duomenys nebus naudojami.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
Tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, aprašomieji duomenys, ryšiai, sąveika ir profiliavimas pagal šiuos duomenis, techniniai gaminio ir lokalizavimo duomenys.

Tvarkymo ir archyvavimo laikotarpis:
Iki sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo.

Duomenų tvarkytojų arba gavėjų kategorijos, kuriems galime teikti asmens duomenis:
Pateikus prašymą, jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės institucijoms, ypač teismams, Čekijos policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms įstatymų numatyta tvarka.

Asmens duomenų šaltinis:
asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms:
kaip anksčiau paminėto tvarkymo dalis, jūsų asmens duomenys nebus perduoti jokiai trečiajai šaliai arba tarptautinei įmonei.

Automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis:
atliekant šį asmens duomenų tvarkymą, nėra atliekamas automatinis sprendimų priėmimas, paremtas asmens duomenimis.

Kita informacija
Asmens duomenys gali būti archyvuojami atsižvelgiant į viešąjį interesą ir naudojami mokslo, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais. Tinkamai pagrįstais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti naudojami teisinių sprendimų tikslais, įskaitant įsipareigojimų vykdymą viešojo administravimo institucijoms ir stebėjimui, bei teisinių rizikų vertinimui.

Kokios yra mano teisės?

Asmens duomenų tvarkymas apima šias teises:

Prieiga prie tvarkomų asmens duomenų.

Asmens duomenų tvarkymo sutikimo atšaukimą.

neteisingų, netikslių arba nepilnų asmens duomenų koregavimą;

Asmens duomenų šalinimą, kai nutraukimas turi teisinį pagrindą arba kai duomenys yra tvarkomi neteisėtai.

Duomenų tvarkymo apribojimą.

Jūsų asmens duomenų ištraukos elektroniniu formatu pateikimą jums arba kitam valdytojui.

Prieštarauti duomenų tvarkymui, jeigu manote, kad asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas.

Nebūti automatinio sprendimo priėmimo objektu.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Vykdydama teisėtus jūsų reikalavimus, ŠKODA AUTO gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į administracinius prašymo tvarkymo kaštus, jeigu duomenų pateikimo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba pernelyg dideli.

Norėdami pateikti su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu susijusius paklausimus, galite su mumis susisiekti vienu iš šių būdu:

Telefonu:

+420 800 600 000

Paštu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, galite tiesiogiai kreiptis į ŠKODA AUTO duomenų apsaugos pareigūną (DAP).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Skundų nagrinėjimo eiga

Tuo atveju, jei nesutinka su būdu, kuriuo ŠKODA AUTO tvarko arba naudoja jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą ŠKODA AUTO duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) arba priežiūros institucijai.

Asmens duomenų apsaugos biuras
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/