Teave isikuandmete töötlemise kohta

Rakenduse MyŠKODA kasutamine

Käesolevas dokumendis esitab ŠKODA AUTO a.s., aadressiga tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, postiindeks 293 01, ettevõtte registrikood: 00177041, mis on registreeritud Praha linnakohtu poolt hallatavas äriregistris toimikuga nr B 332 (edaspidi „ŠKODA AUTO”), isikuandmete vastutava töötlejana teile teavet isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti töötlemisega seotud õiguste kohta.

Töötlemist viiakse läbi seoses järgneva tegevusega:
Rakenduse MyŠKODA kasutamine

Töötlemise eesmärk:
Rakenduse MyŠKODA kasutamine

Töötlemise eesmärgi kirjeldus:
Teie isikuandmeid töödeldakse rakenduse MyŠKODA registreerimise ja kõigi funktsioonide aktiveerimise järel (sobiva digitaalse käsiraamatu kuvamine, edasimüüja otsing, toodete tehniliste ja kasutusalaste üksikasjade kuvamine, parkimiskoha salvestamine ja marsruudi planeerimine vastavalt kalendrile), sh selle tootetoe tagamiseks ja arendamiseks.

Luba töötlemiseks:
Töötlemist sooritatakse teie poolt antud nõusoleku alusel.

Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme:
Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, suhtlus, seosed, toodete tehnilised ja kasutusalased andmed, lokaliseerimisandmed ning selliste andmete põhjal tuletatud profiilid.

Töötlus- ja arhiveerimisperiood:
10 aastat

Volitatud töötlejate või saajate kategooriad, kellele me võime isikuandmeid edastada:
Teie isikuandmed võidakse edastada ŠKODA AUTO ja Volkswagen Groupi jaotusvõrgule töötlemiseks ja sätestatud eesmärkideks. Taotluse korral võidakse teie isikuandmeid edastada riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja õigusaktidega sätestatud juhtudel.

Isikuandmete allikad:
Teie poolt rakenduses sisestatud andmete ja teie profiili põhjal ŠKODA AUTO veebisaidil. Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele ettevõtetele: Andmesubjekti töötlemise eesmärgil ei edastata teie isikuandmeid kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele ettevõtetele.

Isikuandmetel põhinev automaatne otsuste tegemine:
Automaatset otsustamist ei rakendata töötlemise eesmärgil.

Muu teave:

Google Analytics
Selles rakenduses kasutatakse Google, Inc. (edaspidi „Google“) poolt pakutavat teenust Google Analytics. Google Analytics analüüsib teavet rakenduse kasutamise kohta. Google edastab selle teabe Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse ja salvestab selle sinna. Google kasutab selliseid andmeid rakenduse kasutamise hindamiseks ja selle kasutamist puudutavate aruannete koostamiseks, mis on mõeldud selle teenusepakkujale. Google võib pakkuda neid andmeid ka kolmandatele pooltele teabe töötlemiseks või kui see on seadusest tulenevalt nõutav.\n\nb. Kasutaja eraelu puutumatuse kaitsmiseks kasutab ŠKODA AUTO teenust Google Analytics ilma kasutaja IP-aadressi registreerimata.

Muu
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning neid võidakse kasutada teaduslikel, ajaloolistel ja statistilistel eesmärkidel. Põhjendatud juhtudel võidakse isikuandmeid töödelda ka õigusküsimuste lahendamise eesmärgil, sealhulgas kohustuste täitmiseks avalike ametiasutuste ees ning õigusriskide jälgimiseks ja pidevaks hindamiseks.

Mis õigused teil on?

Isikuandmete töötlemise osana on teil järgmised õigused:

tutvuda töödeldavate isikuandmetega.

tühistada nõusolek töötlemisega.

parandada ebaõiged, ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed.

taotleda isikuandmete kustutamine õiguslikust alusest loobumise korral või ebaseadusliku töötlemise korral.

piirata isikuandmete töötlemist.

saada koopia oma isikuandmetest masinloetavas formaadis enda või teise töötleja jaoks.

keelata andmete töötlemine, kui teie arvates on isikuandmete töötlemine ebaseaduslik.

mitte nõustuda automaatsete otsuste tegemisega.

Kuidas te saate oma õigusi kasutada?

Seoses oma õiguste kasutamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu, võttes arvesse taotluse menetlemisega seotud halduskulusid, kui andmesubjekti taotlused on ilmselgelt põhjendamatud või ülemäärased.

Küsimuste korral isikuandmete kaitse ja töötlemise kohta, kasutage alljärgnevaid sidevahendeid:

Telefoni teel:

+420 800 600 000

Posti teel:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik

Küsimuste korral isikuandmete kaitse kohta, võite pöörduda otse ŠKODA AUTO andmekaitseametniku poole.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Kui te ei nõustu sellega, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käsitseb teie isikuandmeid, võite esitada kaebuse ettevõtte ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse amet
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/